Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2011 - 21.06.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2011 - schválení navržených podpor
05Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
07Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
08Jmenování členů Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
09Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
10Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
11Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014
12Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - duben 2011
13Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
1410 let grantových programů Fondu Vysočiny
15FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2011 - návrh na poskytnutí dotací
16Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
19Vzájemné darování pozemků v k. ú. Batelov, Rácov, Nová Ves u Třešti a obci Batelov
20Prodej pozemku v k. ú. a obci Rybné
21Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
22Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
23Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
24Přijetí daru v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
25Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nová Cerekev
26Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
27Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
28Darování nemovitostí v k. ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov
29Darování pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
30Prodej pozemků v k. ú. a obci Věž
31Darování pozemku v k.ú. Hornice
32Darování pozemků v k.ú. a obci Puklice
33Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
34Darování pozemku v k. ú. Jilemník a obci Havlíčkův Brod
35Darování pozemku v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín
36Darování pozemků v k. ú. Milatice, obec Šebkovice
37Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
38Darování pozemků v k. ú. a obci Leština u Světlé zastavěných chodníkem
39Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
40Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Menhartice
41Změna usnesení 0463/06/2009/ZK, nabytí pozemku - k.ú. Nové Město na Moravě
42Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
43Vzájemné darování pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. a obci Telč
44Prodej pozemku v k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - krytí akce SŠOS Jihlava - zřízení MŠ v DM Na Stoupách
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - krytí akce VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - víceúčelový sál
48Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2011
49Výsledky 4. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
50Výsledky 4. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
51Profil kraje Vysočina - červen 2011
52Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
53Žádosti o schválení podstatných změn v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
54Žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu
55Projekt - Zdraví bez hranic
56Projekt - Dosažitelnost spojuje
57Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2011
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
60Změna zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384. Delegace zástupce kraje na valných hromadách dvou obchodních společností
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky
62Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
63Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu
64Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím na podporu dobrovolnictví - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
65Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
68Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
69Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
70Zrušení usnesení č. 0518/07/2010/ZK
71Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2011
72Návrh na projednání 1. úplné aktualizace Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
73Fond Vysočiny: Bezpečné metropolitní sítě 2011 - schválení navržených podpor
74FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - přírodní zahrady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
75FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
76Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
77Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
78Žádost obce Zbilidy o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
79Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2011
80Žádosti o poskytnutí finanční podpory na akce projektu kraje Vysočina Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí-smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
81Smlouva o partnerství pro akci Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka v rámci projektu kraje Vysočina Biodiverzita
82Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
83Posun termínu vrácení půjčky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
84Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz