Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2007

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2007 konaného dne 26. 6. 2007 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 26. 6. 2007;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2007
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod J. Brychty, M. Šmída.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: V. Kodet, J. Bambasová.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
89. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010;
90. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden květen 2007.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2007
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořízení slavnostního praporu dobrovolných hasičů
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007
 6. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
 7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření
 9. Žádost obce Krokočín o zmírnění tvrdosti ze zásad pro poskytování dotací obcím na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
 10. Vzájemné darování pozemků a stavby zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice
 11. Koupě pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
 12. Darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
 13. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
 14. Darování nemovitostí v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
 15. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 16. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0413/07/2006/ZK
 17. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
 18. Darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
 19. Darování pozemku v k. ú. Otradice a obci Náměšť nad Oslavou
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 21. Převody pozemků zastavěných silnicí v k. ú. Meziboří a obci Strážek do vlastnictví kraje Vysočina
 22. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, Hrotovice
 23. Prodej části pozemku v k. ú. Lhůta a obci Libice nad Doubravou
 24. Koupě pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
 25. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
 26. Darování pozemků v k. ú. a obci Litohoř
 27. Koupě pozemku v k. ú. a obci Třebíč
 28. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
 29. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Horní Dubenky
 30. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 31. Změna usnesení 0055/01/2005/ZK ve znění usnesení 0119/02/2006/ZK ve znění usnesení 0428/07/2006/ZK
 32. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0196/03/2006/ZK
 33. Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Třebíč a jejich vložení do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
 35. Koupě pozemků a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 36. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa"
 37. Majetkoprávní příprava stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 387-007"
 38. Nabytí pozemků pro stavbu "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, II. stavba", změna ceny
 39. Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže", změna usnesení
 40. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"
 41. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
 42. Majetkoprávní příprava pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky"
 43. Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
 44. Prodej bytových a nebytových jednotek v Havlíčkově Brodě
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - II/357 Bystřice nad Pernštejnem - odstranění havárie opěrné zdi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 46. Prodej budovy a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 47. Mimosoudní vyrovnání v restitučním sporu - k. ú. Pávov
 48. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
 49. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury
 50. Dodatek ke Smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury
 51. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 52. Žádost Obce Veselý Žďár ve věci dotace nebo půjčky na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár"
 53. Poskytnutí dotace Městysu Dolní Cerekev ze zvláštního účtu kraje Vysočina na dofinancování nákladů sanačních prací na skládce průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov
 54. Návrh na přidělení dotace obci Vlkov v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
 55. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
 56. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření
 57. Regionální rozvojová agentura Vysočina - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost
 58. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
 59. Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 z 3. kola
 60. Žádost Mikroregionu Horácko o finanční podporu na úpravu přístupových cest k lodním zastávkám v souvislosti se zavedením lodní dopravy na Dalešické přehradě
 61. Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
 62. Změna realizace akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736
 63. Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Městskému a kulturnímu středisku Náměšť nad Oslavou
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2007
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropského projektu
 68. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - 2. kolo 2007
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích Krajskému sdružení ČSTV Vysočina
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
 71. Změny ve školském rejstříku
 72. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod
 73. Převedení vzdělávacích činností
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Pelhřimov na spolufinancování akce "Dostavba kuželny v Pelhřimově"
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora talentované mládeže ve fotbale
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli krajské přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007"
 79. Vyhlášení Průběžné Výzvy č. 1 v programu "Kulturní dědictví Vysočiny", financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království (dále jen FM EHP/Norska)
 80. Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 81. Zdravotní plán kraje Vysočina
 82. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s vybudováním kardiologického pracoviště interního oddělení v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 83. Lékařská služba první pomoci
 84. FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2007
 85. FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY V."
 86. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2007"
 87. Odvolání a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o., za politický klub ČSSD
 88. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
 89. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010
 90. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden květen 2007
 91. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0205/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
M. Vystrčil přednesl návrh na zvolení ověřovatelů zápisu: Ing. Jan Karas, Ing. Vladimír Novotný.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0206/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Jana Karase, Ing. Vladimíra Novotného ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje stručně referoval o otevření Justičního areálu v Jihlavě; návštěvách ministra práce a sociálních věcí, P. Nečase, ministryně školství, mládeže a sportu, D. Kuchtové; jednání s V. Měrkou, V. Jonášem a náměstkem ministryně obrany M. Bartákem ve věci Náměšťského letiště.
Dále doplnil podrobnější informace k vývoji příprav regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na čerpání peněz z evropských fondů a rovněž seznámil přítomné s hlavními body programu zasedání Rady Asociace krajů České republiky, konaného dne 22. června 2007.
L. Joukl se dotázal na bližší podrobnosti k možnostem přesunu finančních prostředků z evropských fondů v případě fungování nemocnic jako akciových společností.
M. Vystrčil k dotazu sdělil, že v případě investic ve zdravotnictví je ideálním stavem, když používaný majetek v nemocnicích je majetkem kraje. P. Hájek odpověď doplnil o aktuální informace z 1. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí.
Z. Ryšavý požádal o objasnění rozdílného postupu při schvalování žádostí občanského sdružení CIRCLE OF LIFE se sídlem v Koněšíně a Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč ve věci povolení finanční úlevy (usnesení 0673/17/2007/RK, usnesení 0674/17/2007/RK). M. Vystrčil přislíbil písemnou odpověď.
J. Běhounek požádal o písemné sdělení k zajištění konzultačních, poradenských a právních služeb ve zdravotnictví (usnesení 0703/17/2007/RK).
M. Vystrčil potvrdil zaslání písemné odpovědi.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0207/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
Na zasedání se dostavil J. Brychta. S. Zikmundová k předloženému písemnému materiálu a v souvislosti s organizační strukturou krajského úřadu poskytla nebo upřesnila informace o průběhu a výsledcích kontrol ústředních orgánů státní správy, Okresní správy sociálního zabezpečení a Nejvyššího kontrolního úřadu; III. Olympiádě dětí a mládeže ČR v Ústí nad Labem; postupujících výměnách řidičských průkazů v kraji Vysočina.
Závěrem přítomné zastupitele pozvala na konferenci “Kontrola ve veřejné správě” dne 18. 10. 2007 a své úvodní slovo pak zakončila zprávou z oblasti personálních záležitostí, statistickými údaji zaměstnanců krajského úřadu.
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o v pořadí 3. vítězství sportovního družstva kraje Vysočina v Mezikrajských hrách v Kroměříži ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2007.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0208/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-03.doc, ZK-04-2007-03, př. 1, ZK-04-2007-03, př. 2, ZK-04-2007-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořízení slavnostního praporu dobrovolných hasičů
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0209/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 43 000 Kč na pořízení ručně vyšívaného slavnostního praporu se znakem kraje Vysočina včetně žerdě a stojanu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina, Jihlava 586 01, IČ: 86553216, dle materiálu ZK-04-2007-04, př. 1, a
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví, a sdělovacích prostředků, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 43 000 Kč a současně snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 43 000 Kč na pořízení ručně vyšívaného slavnostního praporu se znakem kraje Vysočina včetně žerdě a stojanu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2007-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 20. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-04.doc, ZK-04-2007-04, př. 1

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření.
M. Báňa se dotázal, zda podané žádosti Města Jihlavy jsou v souladu se schválenými Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007.
M. Vystrčil reagoval na dotaz M. Báni návrhem tuto skutečnost nejprve prověřit a poté projednat v průběhu jednání zastupitelstva kraje.
Zastupitelstvo návrh M. Vystrčila akceptovalo a projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-05.doc, ZK-04-2007-05, př. 1, ZK-04-2007-05, př. 2, ZK-04-2007-05, př. 3

06. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odměny členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzít na vědomí vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0210/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 11. 2006 - 31. 5. 2007 dle materiálu ZK-04-2007-06, př. 1;
bere na vědomí
vzdání se odměny Ing. Jiřího Blažka za činnost ve všech řídicích výborech Fondu Vysočiny, do kterých je za politický klub KDU-ČSL jmenován, za období 1. 11. 2006 - 31. 5. 2007, dle mat. ZK-04-2007-06, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení)
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-06.doc, ZK-04-2007-06, př. 1

07. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn členů výborů a komisí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0211/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 11. 2006 - 31. 5. 2007 dle materiálu ZK-04-2007-07, př. 1 a odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 11. 2006 - 31. 5. 2007 dle materiálu ZK-04-2007-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-07.doc, ZK-04-2007-07, př. 1, ZK-04-2007-07, př. 2

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření, týkající se poskytnutí dotace pro denní stacionář Petrklíč v Ledči nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0212/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 13 835 Kč Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČ: 15060233 pro denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postiženým Petrklíč v Ledči nad Sázavou, na chod či vybavení centra speciálními pomůckami;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, položka 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 13 835 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., ve stejné výši 13 835 Kč na poskytnutí dotace na chod či vybavení centra speciálními pomůckami dennímu stacionáři pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postiženým Petrklíč v Ledči nad Sázavou, který zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČ: 15060233.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-08.doc

09. Žádost obce Krokočín o zmírnění tvrdosti ze zásad pro poskytování dotací obcím na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Krokočín.
D. Oulehla se vyjádřil k předloženému materiálu a přednesl protinávrh na poskytnutí dotace této obci.
L. Joukl se připojil k návrhu D. Oulehly.
M. Vystrčil si protinávrh neosvojil a zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu D. Oulehly.
Protinávrh nebyl přijat: pro 22 hlasy, proti 6, zdrželo se 10.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci obci Krokočín na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření dle materiálu ZK-04-2007-09, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2007
Usnesení nebylo přijato: pro 17 hlasů, proti 13, zdrželo se 11.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-09.doc, ZK-04-2007-09, př. 1
K projednávanému bodu nebylo přijato ani jedno z navržených usnesení.

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10, 12 - 26, 28 30, 32 46, 88 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Vzájemné darování pozemků a stavby zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice
Usnesení 0213/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 221/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 a par. č. 221/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice;
 • nabýt darem pozemky par. č. 2/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, par. č. 9/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 a stavbu zastávkového pruhu postaveného na pozemcích par. č. 2/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, par. č. 9/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, par. č. 221/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, par. č. 221/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 a par. č. 221/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice z vlastnictví obce Babice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 95 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2007-10, př. 1;
 • Dodatek č. 96 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2007-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-10.doc ZK-04-2007-10, př. 1, ZK-04-2007-10, př. 2

12. Darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
Usnesení 0214/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 182-4310/94 nově oddělený pozemek par. č. 1445/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 253 m2 v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrovice;
schvaluje
dodatek č. 109 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-12.doc, ZK-04-2007-12, př. 1

13. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
Usnesení 0215/04/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-13.doc, ZK-04-2007-13, př. 1

14. Darování nemovitostí v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
Usnesení 0216/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 901/2 - lesní pozemek o výměře 2 480 m2 a par. č. 1167/1 - lesní pozemek o výměře 1 378 m2 včetně porostů v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladoňovice;
schvaluje
dodatek č. 111 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-14.doc, ZK-04-2007-14, př. 1

15. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0217/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést pozemky par. č. 5707/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2, par. č. 5707/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2 a par. č. 5707/36 - ostatní plocha, zeleň o výměře 57 m2 včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Horáckého autodružstva, K novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 469 69 730, za cenu 131 500 Kč;
schvaluje
dodatek č. 108 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-15.doc, ZK-04-2007-15, př. 1

16. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0413/07/2006/ZK
Usnesení 0218/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0413/07/2006/ZK tak, že z textu usnesení bude vypuštěn pozemek par. č. 246 ostatní plocha, silnice o výměře 838 m2 v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka; materiál ZK-07-2006-44, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-16.doc, ZK-04-2007-16, př. 1

17. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
Usnesení 0219/04/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-17.doc, ZK-04-2007-17, př. 1

18. Darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
Usnesení 0220/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2917/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 771 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 831-311/2006 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 2917/6 a díly "a+e" o výměře 289 m2 oddělené z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci parcely - původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 2917/3, vše v k. ú. a obci Štoky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štoky;
schvaluje
dodatek č. 115 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-04-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-18.doc, ZK-04-2007-18, př. 1

19. Darování pozemku v k. ú. Otradice a obci Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0221/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 391/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 351 m2 v k. ú. Otradice a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
schvaluje
dodatek č. 116 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-04-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-19.doc, ZK-04-2007-19, př. 1

20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0222/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1899/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 847 m2, par. č. 1899/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 421 m2 a par. č. 3830 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2, všechny v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • nabýt darem pozemky st. par. č. 138/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2, par. č. 3571 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 69 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 117 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-04-2007-20, př. 1;
 • dodatek č. 2 Základní umělecké školy, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 dle materiálu ZK-04-2007-20, př. 2;
 • dodatek č. 3 Základní umělecké školy, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 dle materiálu ZK-04-2007-20, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-20.doc, ZK-04-2007-20, př. 1, ZK-04-2007-20, př. 2, ZK-04-2007-20, př. 3

21. Převody pozemků zastavěných silnicí v k. ú. Meziboří a obci Strážek do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0223/04/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-21.doc, ZK-04-2007-21, př. 1, ZK-04-2007-21, př. 2

22. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, Hrotovice
Usnesení 0224/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně 2 ks transformačních stanic typu BTS 400 KVA se stroji 100 KVA nacházejících se na pozemku par. č. 360 v k. ú. Ocmanice v areálu cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou a na pozemku par. č. 668/6 v k. ú. Hrotovice v areálu cestmistrovství v Hrotovicích z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205, České Budějovice, IČ: 26078180 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 57 220 Kč;
schvaluje
dodatek č. 120 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-04-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-22.doc, ZK-04-2007-22, př. 1

23. Prodej části pozemku v k. ú. Lhůta a obci Libice nad Doubravou
Usnesení 0225/04/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-23.doc, ZK-04-2007-23, př. 1

24. Koupě pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0226/04/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-24.doc, ZK-04-2007-24, př. 1

25. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
Usnesení 0227/04/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-25.doc, ZK-04-2007-25, př. 1

26. Darování pozemků v k. ú. a obci Litohoř
Usnesení 0228/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. st. 52-zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 507 m2, 841/91-vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 54 m2, par. č. 3/2-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2, par. č. 804/2-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, par. č. 804/3- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2, par. č. 804/4- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, par. č. 804/5-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, par. č. 826/2-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2, par. č. 826/3-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 379 m2, par. č. 836/4- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 a par. č. 836/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 381 m2,všechny v k. ú. a obci Litohoř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Litohoř;
schvaluje
dodatek č.124 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2007-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-26.doc, ZK-04-2007-26, př. 1

28. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0229/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem skleník na pozemku par. č. 19 v k. ú. Podklášteří, obec Třebíč a nářaďový domek vybudovaný na pozemku par. č. 882 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Základní školy Třebíč, 9. května 3 dle materiálu ZK-04-2007-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-28.doc, ZK-04-2007-28, př. 1

29. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Horní Dubenky
Usnesení 0230/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 81/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 834 m2, pozemek par. č. st. 81/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, pozemek par. č. st. 81/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, pozemek par. č. st. 124 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 951 m2, budovu č. p. 69 - objekt k bydlení na par. č. st. 81/1, budovu č. p. 96 - objekt k bydlení na par. č. st. 124, budovu bez čp/če - jiná stavba na par. č. st. 81/3, budovu bez čp/če - jiná stavba na par. č. st. 81/4 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky a zřídit předkupní právo ve prospěch kraje Vysočina jako dárce;
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu ZK-04-2007-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-29.doc, ZK-04-2007-29, př. 1

30. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0231/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2007-30, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-30.doc, ZK-04-2007-30, př. 1

32. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0196/03/2006/ZK
Usnesení 0232/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0196/03/2006/ZK tak, že u nabývaného pozemku par. č. 4136/3 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4430 m2 v k. ú. a obci Počátky se na základě geometrického plánu č. 791-101-2007 nově uvede výměra 4309 m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-32.doc

33. Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Třebíč a jejich vložení do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 0233/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 12 Zřizovací listiny Střední školy stavební Třebíč dle materiálu ZK-04-2007-33, př. 1;
 • dodatek č. 3 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2007-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-33.doc, ZK-04-2007-33, př. 1, ZK-04-2007-33, př. 2

34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
Usnesení 0234/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Humpolec, ve které se kraj po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/12933 ze silniční sítě zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod pozemků par. č. 596/5 - ost. plocha, silnice a par. č. 596/11 - ost. plocha, silnice a par. č. 641/3 v k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec a komunikace na těchto pozemcích postavených z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-34.doc

35. Koupě pozemků a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
Usnesení 0235/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se obec Trnava zaváže do svého vlastnictví převzít část stavby silnice II/360 nacházející se na pozemcích par. č. 5415, par. č. 6260 a na dle GP č. 626-406/2006 nově oddělených pozemcích par. č. 4868/37 a par. č. 4868/47 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, dále stavbu obslužné komunikace na pozemku par. č. 4950/3 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a dále pozemky par. č. 5415, par. č. 6260, par. č. 4950/3 a dle GP č. 626-406/2006 nově oddělené pozemky par. č. 4868/37 a par. č. 4868/47 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • nabýt nemovitosti v rozsahu, způsobem, za podmínek a za kupní ceny dle materiálu ZK-04-2007-35, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-35.doc, ZK-04-2007-35, př. 1

36. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa"
Usnesení 0236/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt nemovitosti pro stavbu silnice "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa" v rozsahu, způsoben a za kupní ceny dle materiálu ZK-04-2007-36, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-36.doc, ZK-04-2007-36, př. 1

37. Majetkoprávní příprava stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 387-007"
Usnesení 0237/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách a smlouvy o budoucích darovacích smlouvách na pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2007-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-37.doc, ZK-04-2007-37, př. 1

38. Nabytí pozemků pro stavbu "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, II. stavba", změna ceny
Usnesení 0238/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
snížit kupní ceny pozemků vykupovaných pro stavbu silnice "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, II. stavba" schválených usnesením 028/01/2004/ZK, ve znění usnesení 0204/03/2005/ZK, ve znění usnesení 0111/02/2006/ZK a vedených v katastru nemovitostí jako pozemky par. č. 2010/3, par. č. 2562/2 a par. č. 2899/3 v k. ú. Havlíčkův Brod od vlastníka Českých drah, a. s. z 240 Kč/ m2 na zaokrouhleně 195,12 Kč/ m2, tj. na celkovou cenu 8 000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-38.doc

39. Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže", změna usnesení
Usnesení 0239/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0571/09/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-09-2006-30, př. 1 se nahradí část týkající se LV č. 313 - vlastník JIPOCAR, spol. s r. o. materiálem ZK-04-2007-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-39.doc, ZK-04-2007-39, př. 1

40. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"
Usnesení 0240/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2007-40, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-40.doc, ZK-04-2007-40, př. 1

41. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
Usnesení 0241/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/405 Příseka - Brtnice" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2007-41, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-41.doc, ZK-04-2007-41, př. 1

42. Majetkoprávní příprava pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky"
Usnesení 0242/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě kupní za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu a smlouvu o budoucí smlouvě darovací na pozemky pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky" v katastrálním území Salavice dle materiálu ZK-04-2007-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-42.doc, ZK-04-2007-42, př. 1

43. Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
Usnesení 0243/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě:
 • mezi ŘSD ČR a krajem Vysočina podle které ŘSD ČR převede a kraj Vysočina převezeme do svého vlastnictví úsek stávající silnice I/38 od křižovatky se silnicí I/34 - uzlový bod 2321A005 - do místa budoucí křižovatky s jihovýchodním kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod (ulice Lidická) v lokalitě s názvem Novotného Dvůr;
 • mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod, podle které kraj Vysočina převede a město Havlíčkův Brod převezme do svého vlastnictví úsek stávající silnice III/03811 od křižovatky se silnicí III/03810 po křižovatku s ulicí Průmyslová, která je zároveň vyústěním stavby "III/03821 Havlíčkův Brod Havířská - Lidická II. stavba" na silnici III/03810 a stávající silnici III/03821.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-43.doc

44. Prodej bytových a nebytových jednotek v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0244/04/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-44.doc, ZK-04-2007-44, př. 1, ZK-04-2007-44, př. 2, ZK-04-2007-44, př. 3, ZK-04-2007-44, př. 4, ZK-04-2007-44, př. 5, ZK-04-2007-44, př. 6, ZK-04-2007-44, př. 7

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - II/357 Bystřice nad Pernštejnem - odstranění havárie opěrné zdi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
Usnesení 0245/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450, na akci "II/357 Bystřice nad Pernštejnem - havárie opěrné zdi" ve výši 2 670 000 Kč;
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření zvýšením kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 670 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 2 670 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-45.doc

46. Prodej budovy a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0246/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít se společností NIMIRU, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 128, Havlíčkův Brod, IČ:25 27 63 87 smlouvu o smlouvě budoucí kupní, dle materiálu ZK-04-2007-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-46.doc, ZK-04-2007-46, př. 1

88. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
Usnesení 0247/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky pro stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" od vlastníků, v rozsahu, způsobem za ceny a podmínek dle materiálu ZK-04-2007-88, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-88.doc, ZK-04-2007-88, př. 1

11. Koupě pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh nabytí pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0248/04/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-11.doc, ZK-04-2007-11, př. 1

27. Koupě pozemku v k. ú. a obci Třebíč
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh nabytí pozemku v k. ú. a obci Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0249/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 2514 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 445 m2 v k. ú. a obci Třebíč vzniklý dle GP č. 4227-19/2007 z vlastnictví společnosti PSJ holding, a. s.,se sídlem Jihlava, Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, PSČ 58604 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 364 900 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-27.doc, ZK-04-2007-27, př. 1

31. Změna usnesení 0055/01/2005/ZK ve znění usnesení 0119/02/2006/ZK ve znění usnesení 0428/07/2006/ZK
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0250/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0055/01/2005/ZK ve znění usnesení 0119/02/2006/ZK ve znění usnesení 0428/07/2006/ZK tak, že text:
 • Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze za účelem poskytování základního vzdělání a vzdělávacích programů, nebude je využívat ke komerčním účelům, ani je nebude k takovým účelům pronajímat, to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva;
 • Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby;
 • Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v odst. 1 je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 40 000,- Kč;
 • Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení shora uvedených závazků i kumulativně při porušení několika závazků najednou;
 • Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 tohoto článku, tj. nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou dobu, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny převáděných nemovitostí v místě a čase obvyklé, v době porušení závazku. Bude-li tato částka nižší než dvojnásobek ceny nemovitostí zjištěné podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictví převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce sjednaný závazek dle odst. 2 tohoto článku zaniká. Tím není dotčeno právo převodce požadovat úhradu sjednané sankce i v případě, dojde-li k porušení závazků sjednaných v odst. 1 tohoto článku;
 • Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván;
 • Bude-li zjištění sankce dle odst. 4 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
 • Převodce je oprávněn kdykoli během lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku kontrolovat, zda jsou splněny všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost;
 • Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.
se nahrazuje textem:
 • Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze za účelem poskytování základního vzdělání a vzdělávacích programů, nebude je využívat ke komerčním účelům, ani je nebude k takovým účelům pronajímat, to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva;
 • Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby;
 • Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v odst. 1 je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 40 000,- Kč;
 • Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení shora uvedených závazků i kumulativně při porušení několika závazků najednou;
 • Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 tohoto článku, tj. nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou dobu, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny převáděných nemovitostí v místě a čase obvyklé, v době porušení závazku. Bude-li tato částka nižší než dvojnásobek ceny nemovitostí zjištěné podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictví převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce sjednaný závazek dle odst. 2 tohoto článku zaniká. Tím není dotčeno právo převodce požadovat úhradu sjednané sankce i v případě, dojde-li k porušení závazků sjednaných v odst. 1 tohoto článku;
 • Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván;
 • Bude-li zjištění sankce dle odst. 4 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
 • Převodce je oprávněn kdykoli během lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku kontrolovat, zda jsou splněny všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost;
 • Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-31.doc

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007
Na základě doplněných informací M. Vystrčil konstatoval, že předložený materiál je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007 a doporučil jej ke schválení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0251/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech dle materiálu ZK-04-2007-05;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 410 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 410 000 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007;
rozhoduje
poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek ve výši 1 410 tis. Kč snížením investiční rezervy určené na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007 dle materiálu ZK-04-2007-05, př. 2;
zamítá
žádosti obcí na poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007 dle materiálu ZK-04-2007-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-05.doc, ZK-04-2007-05, př. 1, ZK-04-2007-05, př. 2, ZK-04-2007-05, př. 3

47. Mimosoudní vyrovnání v restitučním sporu - k. ú. Pávov
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu.
D. Oulehla se podrobněji vyjádřil k restitučnímu sporu navrženému radou kraje a apeloval, aby rada kraje zvážila další možnost kompromisního řešení tohoto sporu.
M. Houška se ztotožnil s názorem D. Oulehly a přednesl upravený návrh usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0252/04/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-47.doc

48. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválený uvedený návrh. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0253/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění vyhradit si kompetence k rozhodnutí o předložení nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod majetku dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • předložit nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod majetku dle materiálu ZK-04-2007-48, př. 1 dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, v platném znění.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-48.doc, ZK-04-2007-48, př. 1

M. Houška podal zastupitelstvu kraje podrobnější komentář k navrhovaným změnám týkajících se bodů 49, 50 a navrhl, aby tyto materiály byly schváleny v bloku. Zastupitelstvem kraje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující upravené návrhy usnesení ke schválení.

49. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury
Usnesení 0254/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu se SFDI dle materiálu ZK-04-2007-49, př. 1, a příloh Smlouvy dle materiálů ZK-04-2007-49, př. 2, ZK-04-2007-49, př. 3upr1, ZK-04-2007-49, př. 4.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-49.doc, ZK-04-2007-49, př. 1, ZK-04-2007-49, př. 2, ZK-04-2007-49, př. 3, ZK-04-2007-49, př. 4

50. Dodatek ke Smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury
Usnesení 0255/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě se SFDI dle materiálů ZK-04-2007-50, př. 1upr1, ZK-04-2007-50, př. 2 a ZK-04-2007-50, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-50.doc

51. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
Na zasedání se dostavil M. Šmíd. J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotací na hospodaření v lesích v rámci kapitoly Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0256/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálu ZK-04-2007-51, př. 1;
 • schválit vzor Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu ZK-04-2007-51, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-51.doc, ZK-04-2007-51, př. 2

52. Žádost Obce Veselý Žďár ve věci dotace nebo půjčky na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár"
I. Rohovský informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Veselý Žďár.
J. Vlach vznesl protinávrh: Zastupitelstvo kraje rozhoduje o schválení půjčky ve výši 516 150 Kč na překlenutí financování akce Obce Veselý Žďár "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár"; schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 516 150 Kč z kapitoly nespecifikovaná rezerva.
Z. Dobrý, D. Oulehla, J. Slámečka, J. Plodík podpořili protinávrh J. Vlacha.
Z. Marková, J. Poborský, J. Brychta, M. Báňa, J. Štefáček vyjádřili své názory ke vznesenému protinávrhu a podpořili předložený návrh usnesení.
I. Rohovský si protinávrh J. Vlacha neosvojil a zastupitelstvo kraje hlasovalo o vzneseném protinávrhu.
Zastupitelstvo kraj
rozhoduje
o schválení půjčky ve výši 516 150 Kč na překlenutí financování akce Obce Veselý Žďár "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár";
schvaluje
uvolnění finančních prostředků ve výši 516 150 Kč z kapitoly nespecifikovaná rezerva.
Protinávrh nebyl přijat: pro 9 hlasů, proti 22, zdrželi se 4.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Usnesení 0257/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zamítnout žádost Obce Veselý Žďár o změnu termínu při rozhodování o poskytnutí dotace na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár";
 • zamítnout žádost Obce Veselý Žďár o poskytnutí půjčky na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár".
odpovědnost: lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 8, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-52.doc, ZK-04-2007-52, př. 1

53. Poskytnutí dotace Městysu Dolní Cerekev ze zvláštního účtu kraje Vysočina na dofinancování nákladů sanačních prací na skládce průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov
I. Rohovský upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0258/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství - zvláštní účet vod Městysu Dolní Cerekev na dofinancování nákladů sanačních prací na skládce průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov v celkové výši 9 717 947 Kč (z rozpočtu kraje roku 2007 částku 8 000 000 Kč a z rozpočtu kraje roku 2008 zbývající částku 1 717 947 Kč) dle materiálu ZK-04-2007-53, př. 2.
odpovědnost: lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-53.doc, ZK-04-2007-53, př. 1, ZK-04-2007-53, př. 2

54. Návrh na přidělení dotace obci Vlkov v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace obci Vlkov na realizaci uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0259/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotaci obci Vlkov, IČ 00295752, na akci "Oprava kulturního domu" ve výši 119 tis. Kč za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-54.doc, ZK-04-2007-54, př. 1

55. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí příspěvku na úhradu části nákladů za zpracování projektové dokumentace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0260/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2007-55, př. 2 a ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2007-55, př. 2 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu ZK-04-2007-55, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj § 3699 Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje o částku 26.784,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku k zajištění financování žádostí předložených v souladu se Zásadami dle materiálu ZK-04-2007-55, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-55.doc, ZK-04-2007-55, př. 1, ZK-04-2007-55, př. 2, ZK-04-2007-55, př. 3

56. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0261/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina" dle materiálu ZK-04-2007-56, př. 4;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje o částku 1.500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku k zajištění financování žádostí předložených v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-56.doc, ZK-04-2007-56, př. 1, ZK-04-2007-56, př. 2, ZK-04-2007-56, př. 3, ZK-04-2007-56, př. 4

57. Regionální rozvojová agentura Vysočina - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace Regionální rozvojové agentuře Vysočina, z. s. p. o.
K uvedenému materiálu vyjádřili své názory L. Joukl, Z. Dobrý, B. Kotlán, M. Šmíd, J. Brychta.
V. Nechvátal navrhl hlasovat o předloženém návrhu usnesení po částech.
Předkladatel s návrhem V. Nechvátala souhlasil.
Hlasování o ukládací části návrhu usnesení.
Usnesení 0262/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
ukládá
zástupcům kraje Vysočina v orgánech Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o. (dále jen "RRAV"), seznámit RRAV s tím, že kraj Vysočina dále nebude v souvislosti se svým členstvím v RRAV poskytovat RRAV jakoukoliv další finanční podporu.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdržel se 4.

Hlasování o rozhodující a schvalovací části návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 1 000 000,- Kč Regionální rozvojové agentuře Vysočina, z. s. p. o., IČ 70857555, a to jako členský příspěvek, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu ZK-04-2007-57, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů (ORJ 9000) o částku 1 000 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ve stejné výši 1 000 000,- Kč na poskytnutí dotace Regionální rozvojové agentuře Vysočina, z. s. p. o., IČ 70857555 na financování její činnosti;
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 8. 2007
Usnesení nebylo přijato: pro 21 hlasů, proti 5, zdrželo se 11.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-57.doc, ZK-04-2007-57, př. 1

58. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0263/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5010 učiněné usnesením č. 0579/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 příjemci uvedenému v materiálu ZK-04-2007-58, př. 1 ve výši 7 151 514,- Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-58.doc

59. Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 z 3. kola
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku č. 1 uvedené smlouvy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0264/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zvýšit podporu poskytnutou usnesením č. 0579/09/2006/ZK příjemci HOTEL JEHLA s. r. o., se sídlem Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25333054, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 ve výši 1 850 198,- Kč o částku 5 181 802,- Kč, tedy na 7 032 000,- Kč dle materiálu ZK-04-2007-59, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "HOTEL JEHLA - rekonstrukce hotelových pokojů" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-04-2007-59, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-59.doc

60. Žádost Mikroregionu Horácko o finanční podporu na úpravu přístupových cest k lodním zastávkám v souvislosti se zavedením lodní dopravy na Dalešické přehradě
M. Černá zdůvodnila zastupitelstvu kraje předloženou úpravu materiálu ZK-04-2007-60, př. 5. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0265/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci svazku obcí Horácko - ekologický mikroregion, IČ: 68731990, se sídlem Budišov 110, 675 03, na vybudování dvou přístupových cest k lodním zastávkám na Dalešické přehradě ve výši do max. 3 000 tis Kč za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2007-60, př. 5upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj, o částku 3 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o stejnou částku 3 000 tis. Kč pro svazek obcí Horácko - ekologický mikroregion, IČ: 68731990, se sídlem Budišov 110, 675 03 na vybudování dvou přístupových cest k lodním zastávkám na Dalešické přehradě.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 15. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-60.doc, ZK-04-2007-60, př. 1, ZK-04-2007-60, př. 2, ZK-04-2007-60, př. 3, ZK-04-2007-60, př. 4, ZK-04-2007-60, př. 5

61. Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina.
L. Joukl svým vyjádřením nepodpořil předloženou žádost. Zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout neinvestiční dotaci Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina, Křížová 2, Jihlava 586 01, IČ: 70843252 na projekt "Informační místa pro podnikatele" ve výši 250 tis. Kč za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2007-61, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položka 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o částku 125 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n., o stejnou částku 125 tis. Kč z rozpočtu kraje v roce 2007 pro Krajskou hospodářskou komoru kraje Vysočina, IČ: 70843252 na projekt "Informační místa pro podnikatele" dle materiálu ZK-04-2007-61, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 4. 2008
Usnesení nebylo přijato: pro 16 hlasů, proti 4, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-61.doc, ZK-04-2007-61, př. 1, ZK-04-2007-61, př. 2, ZK-04-2007-61, př. 3, ZK-04-2007-61, př. 4, ZK-04-2007-61, př. 5, ZK-04-2007-61, př. 6, ZK-04-2007-61, př. 7, ZK-04-2007-61, př. 8

62. Změna realizace akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem ohledně změn uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0266/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změny akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736 uvedené v ZK-04-2007-62, př. 1;
ruší
rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736 ve výši 578 880,- Kč učiněné usnesením č. 0439/07/2006/ZK ze dne 26.9.2007;
rozhoduje
poskytnout podporu ve výši uvedené v ZK-04-2007-62, př. 2 na realizaci akce uvedené v ZK-04-2007-62, př. 2, příjemci podpory uvedenému v ZK-04-2007-62, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-62.doc

63. Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
M. Černá sdělila zastupitelstvu kraje informace k přípravě daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0267/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě projektu Vědeckotechnologický park Jihlava, kde nositelem projektu bude kraj Vysočina;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina pracovat na dokumentaci pro projekt Vědeckotechnologický park Jihlava.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-63.doc

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Městskému a kulturnímu středisku Náměšť nad Oslavou
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0268/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč Městu Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289965, určenou pro příspěvkovou organizaci Městské a kulturní středisko, Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 18127746, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Festival "Folkové prázdniny";
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka 5901 Nespecifikovaná rezerva o částku 50 tis. Kč a povýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury, položka 5321 Neinvestiční transfery obcím o stejnou částku 50 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Festival "Folkové prázdniny" dle materiálu ZK-04-2007-64, př. 1 a materiálu ZK-04-2007-64, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-64.doc, ZK-04-2007-64, př. 1, ZK-04-2007-64, př. 2

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
M. Matějková okomentovala zastupitelstvu kraje navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0269/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 2. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 295 223,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-65.doc

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2007
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením a doporučila jej vzít na vědomí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0270/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 041 816 Kč dle materiálu ZK-04-2007-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-66.doc, ZK-04-2007-66, př. 1

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropského projektu
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o výše uvedeném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0271/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu městu Přibyslav určenou pro příspěvkovou organizaci Základní školu Přibyslav, okres Havlíčkův Brod ve výši 12 tis. Kč na dofinancování evropského projektu The Never Ending Story through Europe.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 1. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-67.doc, ZK-04-2007-67, př. 1

68. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - 2. kolo 2007
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dotace níže uvedeným městům na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0272/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy dle materiálu ZK-04-2007-68, př. 5:
 • Investiční dotaci:
  • Městu Polná ve výši 100 000,- Kč pro Základní uměleckou školu Polná, Zámek 485, 588 13 Polná (příspěvková organizace), na pořízení klavírního křídla Bohemia Janáček;
  • Městu Náměšť nad Oslavou ve výši 93 000,- Kč pro Základní uměleckou školu Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 51, 675 71 Náměšť nad Oslavou (příspěvková organizace), na pořízení pianina;
 • Neinvestiční dotaci Městu Chotěboř ve výši 147 158 Kč,- pro Základní uměleckou školu Chotěboř, Náměstí TGM 322, 583 01 Chotěboř (příspěvková organizace), na opravu koncertního klavíru.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: do konce roku 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-68.doc, ZK-04-2007-68, př. 1, ZK-04-2007-68, př. 2, ZK-04-2007-68, př. 3, ZK-04-2007-68, př. 4, ZK-04-2007-68, př. 5

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích Krajskému sdružení ČSTV Vysočina
M. Matějková sdělila zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému rozpočtovému opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0273/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 9 387,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-04-2007-69, př. 7.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-69.doc, ZK-04-2007-69, př. 1, ZK-04-2007-69, př. 2, ZK-04-2007-69, př. 3, ZK-04-2007-69, př. 4, ZK-04-2007-69, př. 5, ZK-04-2007-69, př. 6, ZK-04-2007-69, př. 7

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Matějková zdůvodnila zastupitelstvu kraje úpravu navrhovaného usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0274/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 50 000,- Kč v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 529672 na podporu pořádání "Světového poháru v Softbale seniorů ve dnech 18. 6. - 24. 6. 07", blíže specifikovaného v žádosti PSM 10/07 (materiál ZK-04-2007-70, př. 1).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-70.doc, ZK-04-2007-70, př. 1

71. Změny ve školském rejstříku
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku.
P. Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost kraje Vysočina, konstatoval, že výbor o dodatečně předloženém materiálu hlasoval elektronickou formou a poté jej doporučil zastupitelstvu ke schválení.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0275/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku, které jsou označené v materiálu ZK-04-2007-71, př. 1 kódy 1A, B, C, 2A, B, 3A, 4A, B, 5A, B, 6A, B.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-71.doc, ZK-04-2007-71, př. 1, ZK-04-2007-71, př. 2

72. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Dodatek č. 3 zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0276/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2007-72, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-72.doc, ZK-04-2007-72, př. 1

73. Převedení vzdělávacích činností
M. Matějková sdělila zastupitelstvu kraje doplňující komentář k uvedenému návrhu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0277/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-73.doc, ZK-04-2007-73, př. 1, ZK-04-2007-73, př. 2, ZK-04-2007-73, př. 3, ZK-04-2007-73, př. 4, ZK-04-2007-73, př. 5

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Pelhřimov na spolufinancování akce "Dostavba kuželny v Pelhřimově"
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0278/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci městu Pelhřimov na "Dostavbu kuželny v Pelhřimově" maximálně ve výši 12 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení projektu a prokázání zaplacení všech faktur investorem;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 12 000 tis. Kč za účelem poskytnutí investiční dotace městu Pelhřimov na "Dostavbu kuželny v Pelhřimově" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-74.doc, ZK-04-2007-74, př. 1, ZK-04-2007-74, př. 2, ZK-04-2007-74, př. 3, ZK-04-2007-74, př. 4

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora talentované mládeže ve fotbale
M. Matějková upřesnila zastupitelstvu kraje informace k návrhu rozpočtového opatření, související s poskytnutím dotace na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0279/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci FC Vysočina Jihlava, a. s., Jiráskova 69, Jihlava, IČ 26217350 ve výši 2 500 tis. Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale dle materiálu ZK-04-2007-75, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 500 tis. Kč s určením pro FC Vysočina Jihlava, a. s., Jiráskova 69, Jihlava, IČ 26217350, za účelem podpory projektu Krajského centra talentované mládeže ve fotbale při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku 2 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-75.doc, ZK-04-2007-75, př. 1, ZK-04-2007-75, př. 2, ZK-04-2007-75, př. 3, ZK-04-2007-75, př. 4

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0280/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2007 v celkové výši 5 518 882,- Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2007-76, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-76.doc, ZK-04-2007-76, př. 1, ZK-04-2007-76, př. 2, ZK-04-2007-76, př. 3, ZK-04-2007-76, př. 4

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Matějková podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému rozpočtovému opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0281/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 57 406,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu ZK-04-2007-77, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-77.doc, ZK-04-2007-77, př. 1, ZK-04-2007-77, př. 2, ZK-04-2007-77, př. 3, ZK-04-2007-77, př. 4, ZK-04-2007-77, př. 5, ZK-04-2007-77, př. 6

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli krajské přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007"
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0282/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Třebíč pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč (příspěvkovou organizaci) ve výši 12.003 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007";
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury, snížení položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 12,1 tis. Kč při současném zvýšení položky 5321-Neinvestiční transfery obcím o částku 12,1 tis. Kč na poskytnutí dotace městu Třebíč pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč (příspěvkovou organizaci) na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-78.doc

79. Vyhlášení Průběžné Výzvy č. 1 v programu "Kulturní dědictví Vysočiny", financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království (dále jen FM EHP/Norska)
M. Matějková sdělila zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0283/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 1 k Manuálu pro implementaci Programu "Kulturní dědictví Vysočiny", verze 14. 2. 2006, dle materiálu ZK-04-2007-79, př. 1;
 • Dodatek č. 1 k Postupům pro Žadatele k přípravě Žádosti o Podporu do Programu "Kulturní dědictví Vysočiny", verze 14. 2. 2006, dle materiálu ZK-04-2007-79, př. 2;
vyhlašuje
Průběžnou výzvu č. 1 do programu "Kulturní dědictví Vysočiny" v termínu od 11. 7. 2007 do 5. 9. 2007 dle materiál ZK-04-2007-79, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-79.doc, ZK-04-2007-79, př. 3a, ZK-04-2007-79, př. 3b, ZK-04-2007-79, př. 3d, ZK-04-2007-79, př. 3e, ZK-04-2007-79, př. 4c, ZK-04-2007-79, př. 4d, ZK-04-2007-79, př. 4h

80. Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh ke schválení Dodatku č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0284/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2007-80, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 20. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-80.doc, ZK-04-2007-80, př. 1, ZK-04-2007-80, př. 2

81. Zdravotní plán kraje Vysočina
P. Hájek sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému Zdravotnímu plánu kraje Vysočina a zdůvodnil úpravu textové části návrhu usnesení.
D. Oulehla podrobněji okomentoval zpracování daného materiálu a vyslovil souhlasné stanovisko k návrhu usnesení. Rovněž J. Karas, J. Běhounek, Z. Jirsa vyjádřili svůj kladný postoj k předloženému Zdravotnímu plánu.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0285/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
verzi 1. 1 Zdravotního plánu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2007-81, př. 1 a informaci o skutečnosti, že plátce zdravotní péče Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zatím není připravena vydat stanovisko ke Zdravotnímu plánu kraje Vysočina tak, aby byl podkladem pro budoucí společný postup kraje a plátce;
schvaluje
prodloužení termínu pro uzavření prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 30. 11. 2007.
odpovědnost: náměstek pro zdravotní péči, OSVZ
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-81.doc, ZK-04-2007-81, př. 1

82. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s vybudováním kardiologického pracoviště interního oddělení v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
P. Hájek upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.
J. Běhounek krátce reagoval na navrhované rozpočtové opatření a poté vznesl protinávrh usnesení „Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout bezúročnou půjčku na investici pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 20 000 tis. Kč na nákup přístrojového vybavení nezbytného pro nasmlouvání nového kardiologického pracoviště nemocnice a související stavební úpravy vratnou do 31. 3. 2008 kraj Vysočina v případě, že nebude plný provoz kardiologie a intervenčního centra zahájen 1. 9. 2007. V případě zahájení plného provozu bude půjčka převedena na dotaci”.
P. Hájek v krátkosti objasnil svůj nesouhlas s předneseným protinávrhem J. Běhounka.
M. Vystrčil objasnil, že krajské investice do jednotlivých nemocnic lze znovu usměrnit nebo revidovat v rámci projednávání rozpočtu nebo úprav finančních plánů.
Na základě příslibu M. Vystrčila J. Běhounek svůj protinávrh stáhl a zastupitelstvo kraje hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Usnesení 0286/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 20 000 tis. Kč na nákup přístrojového vybavení nezbytného pro nasmlouvání nového kardiologického pracoviště nemocnice a související stavební úpravy;
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 000 tis. Kč na nákup přístrojového vybavení a související stavební úpravy nového kardiologického pracoviště Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace se současným snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva ve stejném objemu 20 000 tis. Kč.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OSVZ, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-82.doc, ZK-04-2007-82, př. 1, ZK-04-2007-82, př. 2

83. Lékařská služba první pomoci
Ze zasedání se omluvil M. Plodík. P. Hájek sdělil zastupitelstvu kraje podrobnější komentář k předloženému materiálu.
V. Novotný vznesl dotaz k posílení rychlé lékařské pomoci v Ledči nad Sázavou, Chotěboři a Žďáru nad Sázavou; organizaci lékařské služby první pomoci stomatologické a rozdělování finančních prostředků v roce 2008.
P. Hájek sdělil, že stávajících 33 mil. Kč bude rozděleno na dvě části s tím že, přibližně 50 % bude na posílení zdravotnické záchranné služby a druhá část bude rozdělena na jednotlivé nemocnice k zajištění lékařské služby první pomoci. Dále uvedl, že nemocnice sami nemusí lékařskou službu první pomoci stomatologickou vykonávat, ale mají povinnost ji zajistit, a proto není důvod stávající systém v oblasti stomatologie rušit.
V rámci diskuse se ke způsobu naplňování navrhovaného usnesení svými názory a připomínkami vyjádřili: F. Bradáč, J. Fischerová, J. Karas, Z. Dobrý, J. Nekula, J. Vondráček, L. Nechvátal, M. Matějková, J. Běhounek.
P. Kesl navrhl úpravu návrhu usnesení, a to ve 3 odrážce vypustit slova “jedno středisko” před “LSPP stomatologické ...”
P. Hájek navrhovanou úpravou P. Kesla akceptoval a závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0287/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • posílení výkonu zdravotnické záchranné služby v Ledči nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou a Chotěboři na úrovni RLP;
 • zabezpečení výkonu LSPP přes střediska zdravotnické záchranné služby ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou;
 • s účinností od 1. 1. 2008 zajištění LSPP v kraji Vysočina prostřednictvím jednoho střediska LSPP pro dospělé, jednoho střediska LSPP pro děti a dorost a LSPP stomatologické v každém z okresů kraje Vysočina. Zajištěním LSPP pověřit nemocnice zřizované krajem.
odpovědnost: OSVZ
termín: 1. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-83.doc, ZK-04-2007-83, př. 1, ZK-04-2007-83, př. 2, ZK-04-2007-83, př. 3, ZK-04-2007-83, př. 4, ZK-04-2007-83, př. 4a, ZK-04-2007-83, př. 5, ZK-04-2007-83, př. 6

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 84 - 86 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

84. FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2007
Usnesení 0288/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "PREVENCE KRIMINALITY 2007" dle materiálu ZK-04-2007-84, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "PREVENCE KRIMINALITY 2007" ve složení:
ODS Jana Fischerová (HB); Ivo Vítek (TR);
KDU-ČSL Jiří Havlíček (HB); Antonín Holub (JI);
KSČM Roman Ondrušek (PE); František Kazda (TR);
ČSSD Vladimír Malý (TR); Jiří Maděra (ZR);
SNK ED Jaroslav Huňáček (JI); Antonín Křoustek (JI);
 • Jaroslava Huňáčka předsedou řídicího výboru grantového programu "PREVENCE KRIMINALITY 2007";
 • garantem grantového programu "PREVENCE KRIMINALITY 2007" odbor sekretariátu hejtmana a zástupcem garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Jana Murárika s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-84.doc, ZK-04-2007-84, př. 1

85. FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY V."
Usnesení 0289/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "EDICE VYSOČINY V." na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-04-2007-85, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "EDICE VYSOČINY V." ve složení:
ODS Jaromír Brychta (ZR); Zina Zborovská (HB);
KDU-ČSL Jaroslav Poborský (HB); Petr Kesl (PE);
KSČM Bohumil Kotlán (ZR); Pavel Šlechtický (JI);
ČSSD Dagmar Nejedlá (ZR); Zdeněk Smutný (JI);
SNK ED Zdeňka Marková (ZR); Olga Zachariášová (JI);
 • Jaromíra Brychtu předsedou řídicího výboru grantového programu "EDICE VYSOCIČNY V.";
 • garantem grantového programu "EDICE VYSOČINY V." odbor kultury a památkové péče a Katinu Lisou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-85.doc, ZK-04-2007-85, př. 1

86. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2007"
Usnesení 0290/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Dobrovolnictví 2007" dle materiálu ZK-04-2007-86, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Dobrovolnictví 2007" ve složení:
ODS Martina Bártová (TR); Zuzana Pechová (PE);
KDU-ČSL Jiří Vondráček (HB); Marie Ostatnická (HB);
KSČM Zdeněk Dobrý (HB); Milan Ustouhal (TR);
ČSSD Ivana Mojžyšková (HB); Ladislava Kratochvílová (TR);
SNK ED Vojtěch Zikmund (ZR); Tomáš Hermann (HB);
 • Jiřího Vondráčka předsedou řídicího výboru grantového programu "Dobrovolnictví 2007";
 • garantem grantového programu "Dobrovolnictví 2007" odbor sociálních věcí a zdravotnictví a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Alenu Řehořovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-86.doc, ZK-04-2007-86, př. 1

87. Odvolání a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o., za politický klub ČSSD
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o odvolání a volbě člena představenstva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o. za politický klub ČSSD. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0291/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
navrhuje
Valnému shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o.:
 • odvolat Ladislava Péťu z funkce člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o.;
 • zvolit do funkce člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o., Zdeňka Ryšavého, zastupitele kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-87.doc, ZK-04-2007-87, př. 1

89. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010
M. Houška podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2007 až 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0292/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010 dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 1;
bere na vědomí
rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2008 až 2010 dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 2 a přehled předpokládaných požadavků na Fond strategických rezerv na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 3 a podrobný rozpis financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-89.doc, ZK-04-2007-89, př. 1, ZK-04-2007-89, př. 2, ZK-04-2007-89, př. 3

90. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden květen 2007
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu kraje za období leden až květen 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0293/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
„Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden květen 2007“ dle materiálu ZK-04-2007-90, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2007-90.doc, ZK-04-2007-90, př. 1

91. Rozprava členů zastupitelstva
Na základě vzneseného příspěvku M. Báni k poskytování příspěvků pro přidělování dotací na účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách a projednání se zástupci politických klubů M. Vystrčil přednesl návrh usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0294/04/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
doporučuje
radě kraje upravit „Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách“ takovým způsobem, aby mohl být poskytnut příspěvek ke všem oprávněným žadatelům, kteří podají žádost do 10. 9. 2007.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

V. Nechvátal požádal o písemné stanovisko k průběhu rekonstrukce silnice III/4065 na úseku Třešť Růžená, kdy rekonstrukce povrchu vozovky proběhla, aniž by byly stromy, které rostou z vozovky, odstraněny.
M. Vystrčil přislíbil zaslání písemné odpovědi.
J. Karas vznesl dotaz k problematice značení cyklotras na území kraje Vysočina.
M. Vystrčil uvedl, že tato problematika je v kompetenci obcí, jimiž cyklotrasy procházejí (případně možnost řešení grantovým systémem).
J. Běhounek se dotázal, co je podkladem pro pilotní projekt vzniku akciové společnosti Nemocnice Pelhřimov a zda existují další jiné úvahy.
P. Hájek se k dotazu J. Běhounka stručně vyjádřil k dosavadnímu průběhu fungování nemocnic jako akciových společností a dále konstatoval, že po diskusi s managementem nemocnice Pelhřimov se jedná o možnostech dalších postupů.

Závěrem M. Vystrčil poděkoval všem členům zastupitelstva za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 18. 9. 2007 a připomenul další termíny 6. 11. 2007, 18. 12. 2007.Miloš Vystrčil
hejtman kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:Ing. Jan Karas        ……...……………………………………


Ing. Vladimír Novotný        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2007.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2007 dne 26. 6. 2007.
Zapsala M. Chrástová dne 4. 7. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz