Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2007 - 26.06.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořízení slavnostiního praporu dobrovolných hasičů
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007
06Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
07Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
08Návrh na provedení rozpočtového opatření
09Žádost obce Krokočín o zmírnění tvrdosti ze zásad pro poskytování dotací obcím na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
10Vzájemné darování pozemků a stavby zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice
11Koupě pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
12Darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
13Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
14Darování nemovitostí v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
15Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí
16Změna usnesení zastupitelstva kraje 0413/07/2006/ZK
17Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
18Darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
19Darování pozemku v k. ú. Otradice a obci Náměšť nad Oslavou
20Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
21Převody pozemků zastavěných silnicí v k. ú. Meziboří a obci Strážek do vlastnictví kraje Vysočina
22Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, Hrotovice
23Prodej části pozemku v k. ú. Lhůta a obci Libice nad Doubravou
24Koupě pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
25Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
26Darování pozemků v k. ú. a obci Litohoř
27Koupě pozemku v k. ú. a obci Třebíč
28Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
29Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Horní Dubenky
30Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
31Změna usnesení 0055/01/2005/ZK ve znění usnesení 0119/02/2006/ZK ve znění usnesení 0428/07/2006/ZK
32Změna usnesení zastupitelstva kraje 0196/03/2006/ZK
33Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Třebíč a jejich vložení do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
34Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
35Koupě pozemků a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
36Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa"
37Majetkoprávní příprava stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 387-007"
38Nabytí pozemků pro stavbu "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, II. stavba", změna ceny
39Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže", změna usnesení
40Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"
41Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
42Majetkoprávní příprava pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky"
43Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
44Prodej bytových a nebytových jednotek v Havlíčkově Brodě
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - II/357 Bystřice nad Pernštejnem - odstranění havárie opěrné zdi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
46Prodej budovy a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
47Mimosoudní vyrovnání v restitučním sporu - k. ú. Pávov
48Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
49Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury
50Dodatek ke Smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury
50upr1Dodatek ke Smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury
51Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
52Žádost Obce Veselý Žďár ve věci dotace nebo půjčky na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár"
53Poskytnutí dotace Městysu Dolní Cerekev ze zvláštního účtu kraje Vysočina na dofinancování nákladů sanačních prací na skládce průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov
54Návrh na přidělení dotace obci Vlkov v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
55Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnut
56Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření
57Regionální rozvojová agentura Vysočina - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost
58Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
59Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 z 3. kola
60Žádost Mikroregionu Horácko o finanční podporu na úpravu přístupových cest k lodním zastávkám v souvislosti se zavedením lodní dopravy na Dalešické přehradě
61Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
62Změna realizace akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736
63Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
64Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Městskému a kulturnímu středisku Náměšť nad Oslavou
65Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
66Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2007
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropského projektu
68Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - 2. kolo 2007
69Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích Krajskému sdružení ČSTV Vysočina
70Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
71Změny ve školském rejstříku
72Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod
73Převedení vzdělávacích činností
74Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Pelhřimov na spolufinancování akce "Dostavba kuželny v Pelhřimově"
75Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora talentované mládeže ve fotbale
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
77Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli krajské přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007"
79Vyhlášení Průběžné Výzvy č. 1 v programu "Kulturní dědictví Vysočiny", financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království (dále jen FM EHP/Norska)
80Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
81Zdravotní plán kraje Vysočina
82Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s vybudováním kardiologického pracoviště interního oddělení v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
83Lékařská služba první pomoci
84FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2007
85FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY V."
86FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2007"
87Odvolání a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o., za politický klub ČSSD
88Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
89Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010
90Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - květen 2007
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz