Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2007

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2007 konaného dne 15. 5. 2007 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 15. 5. 2007;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2007
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod J. Brychty, J. Ježe.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: Z. Dobrý, J. Fischerová, J. Nekula.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací;
53. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic;
54. Návrh na poskytnutí dotace;
55. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje;
56. Koupě pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2007
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 5. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2006
 6. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2007
 7. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2006
 8. Žádost obce Světnov o finanční pomoc
 9. Zrušení usnesení 0382/07/2006/ZK, prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 10. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Štěpkov
 11. Darování pozemku v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
 12. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 13. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda
 14. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 15. Převod pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
 16. Darování pozemku v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Cerekev
 18. Svěření nemovitého majetku v k. ú. a obci Červená Řečice do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 19. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 1. stavba" návrh na změnu usnesení
 21. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 22. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městysem Havlíčkova Borová
 23. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Horní Cerekev
 24. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Velká Bíteš
 25. Zrušení usnesení 190/07/2002/ZK, nabytí nemovitostí v k. ú. Velká Zdobnice, obec Zdobnice
 26. Duplicitní vlastnictví pozemků v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice a nabytí pozemků pro stavbu "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
 27. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/129 Cetoraz - most ev. č. 129-002"
 28. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 29. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 30. Severojižní propojení kraje Vysočina - návrh na změnu usnesení
 31. Dodatky zřizovacích listin Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 32. Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
 33. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 4. výzva
 34. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
 35. Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg.č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4975 z 3. kola
 36. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
 40. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
 41. Úprava sítě škol a školských zařízení
 42. Změny ve školském rejstříku
 43. Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích Krajskému sdružení ČSTV Vysočina
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007"
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006
 47. Informace o stavu územně plánovací dokumentace kraje Vysočina a vyhlášení výběrového řízení na projektanta Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
 48. FOND VYSOČINY - grantový program Veřejně přístupný internet IV - 2007
 49. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2007
 50. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - II
 51. FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2007" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava- poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
 53. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic
 54. Návrh na poskytnutí dotace
 55. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
 56. Koupě pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
 57. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0148/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
M. Vystrčil přednesl návrh na zvolení ověřovatelů zápisu: Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, RSDr. Jiří Vlach.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0149/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Dr. Ing. arch. Jaroslava Huňáčka, RSDr. Jiřího Vlacha ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na jednání se dostavil J. Jež. M. Vystrčil v rámci zprávy o činnosti v krátkosti referoval o:
 • přípravě kraje na čerpání evropských fondů na úrovni krajské a celostátní;
 • konferenci ISSS - “Internet ve státní správě a samosprávě” konané ve dnech 2. 3. dubna 2007 v Hradci Králové;
 • zasedání meziresortní komise ve věci zachování letecké základy Přerov dne 24. 4. 2007 ve vztahu k dalšímu rozvoji letecké základny v Náměšti nad Oslavou;
 • hlavních bodech zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se konalo ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2007 v Liberci.
K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0150/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
Na jednání se dostavil J. Brychta. S. Zikmundová k předložené zprávě o činnosti krajského úřadu krátce informovala o:
 • zahájení přípravných prací týkajících se pojištění majetku kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací;
 • strategickém dokumentu “Vysočina v dopravě”, který obsahuje komplexní informace o situaci v dopravě a silničním hospodářství kraje;
 • dokončení rozpisu přímých neinvestičních výdajů na rok 2007 pro školy a školská zařízení zřizované krajem Vysočina a obcemi;
 • průběhu projednávání jízdních řádů drážní osobní dopravy pro nové období 2007 - 2008;
 • probíhajících kontrolách výkonu přenesené působnosti z Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Ministerstva Dopravy a Státní správy hmotných rezerv.
Následně shrnula nejdůležitější události a významné akce a setkání, jako je „Den otevřených dveří v sídle kraje Vysočina v Jihlavě“, který proběhne dne 30. 5. 2007; celorepubliková konference „Kraje a péče o kulturní dědictví Jihlava 2007 s termínem konání 21. a 22. květen 2007“; ocenění krajského úřadu Certifikátem profesionální úrovně “Zlatý středník 2006; ocenění krajského úřadu za efektivní systém řízení kvality ve veřejné správě v kategorii „Velké organizace“.
Závěrečné informace zahrnovaly pravidelnou zprávu z oblasti personálních věcí doplněnou o přehled statistických údajů zaměstnanců krajského úřadu. Ze zasedání se omluvil V. Jonáš. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0151/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-03.doc, ZK-03-2007-03, př. 1, ZK-03-2007-03, př. 2, ZK-03-2007-03, př. 3

04. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na zrušení usnesení č. 0015/01/2006/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0152/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení zastupitelstva kraje č. 0015/01/2006/ZK ze dne 14. února 2006 v té části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) ve výši 700 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 350 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778, na krytí ztráty vzniklé v důsledku neuspořádání akce Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup), a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům ve výši 350 000 Kč a současné snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ve stejné výši 350 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778, na krytí ztráty vzniklé v důsledku neuspořádání akce Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) dle materiálu ZK-03-2007-04.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-04.doc, ZK-03-2007-04, př. 1, ZK-03-2007-04, př. 2

05. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2006
M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předložené Roční zprávě o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0153/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2006 dle materiálu ZK-03-2007-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-05.doc

06. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2007
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s pravidelnou měsíční zprávou o čerpání rozpočtu kraje v období leden březen 2007.
M. Houška a M. Báňa upozornili a požádali o opravu následujících chyb administrativního charakteru v příloze 1 předloženého materiálu:
 • textovou část „Daň z příjmů právnických osob za kraje” nahradit textem “Daň z přidané hodnoty”;
 • chybné označení silnice “II/106 Jihlava Velké Meziříčí, rekonstrukce” opravit na “II/602 Jihlava Velké Meziříčí, rekonstrukce”.
Zastupitelstvo kraje vznesené požadavky akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0154/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2007" dle materiálu ZK-03-2007-06, př. 1upr1 a materiálu ZK-03-2007-06, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-06.doc, ZK-03-2007-06, př. 1

07. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2006
M. Houška sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu Závěrečného účtu kraje za rok 2006.
M. Plodík se dotázal, z jakého důvodu nebyly vyčerpány státní účelové dotace a musely být vráceny.
M. Houška, A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, krátce reagovali na vznesený dotaz a poté přislíbili M. Plodíkovi písemnou odpověď.
V. Novotný krátce okomentoval stanovisko a doporučení finančního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0155/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2006 bez výhrad;
schvaluje
Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2006 včetně návrhu na rozdělení zůstatku výsledku hospodaření dle materiálu ZK-03-2007-07, př. 1;
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - prosinec 2006" dle materiálu ZK-03-2007-07, př. 2.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-07.doc, ZK-03-2007-07, př. 1, ZK-03-2007-07, př. 2

08. Žádost obce Světnov o finanční pomoc
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Světnov o poskytnutí finanční výpomoci.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0156/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci obci Světnov na řešení tíživé finanční situace dle materiálů , ZK-03-2007-08, př. 1 a ZK-03-2007-08, př. 2.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-08.doc, ZK-03-2007-08, př. 1, ZK-03-2007-08, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 24, 26, 27 a 56 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Štěpkov
Usnesení 0157/03/2007/ZK
Zastupitelstvo
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle GP č. 154-2436/2006 par. č. 84/2 ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m2, par. č. 84/3 ost. p. ost. kom. o výměře 1 m2, par. č. 127/3 ost. pl., ost kom. o výměře 17 m2, par. č. 127/4 ost.pl., ost. kom. o výměře 4 m2, par. č. 127/5 ost. pl., ost. kom. o výměře 11 m2 a par. č. 127/6 ost. pl., ost. kom. o výměře 48 m2 v k. ú. a obci Štěpkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov;
 • nabýt darem pozemky dle GP č. 154-2436/2006 par. č. 109/2 ost. pl., silnice o výměře 1 m2 a 109/4 ost. pl., silnice o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Štěpkov a stavbu rozšíření silnice na těchto pozemcích z vlastnictví obce Štěpkov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 91 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2007-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-10.doc, ZK-03-2007-10, př. 1

11. Darování pozemku v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0158/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 647/7 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod vytvořený geometrickým plánem 609-1351/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 97 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-11.doc, ZK-03-2007-11, př. 1

12. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0159/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 98 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-12.doc, ZK-03-2007-12, př. 1

13. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda
Usnesení 0160/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem stavbu silnice na pozemku par. č. 425/1 a dále pozemky par. č. 425/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 315 m2 a par. č. 449 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 255 m2 v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda;
 • nabýt darem pozemek par. č. 499 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 784 m2 v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda z vlastnictví obce Dobrá Voda do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 99 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2007-13, př. 1;
 • dodatek č. 100 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2007-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-13.doc, ZK-03-2007-13, př. 1, ZK-03-2007-13, př. 2

14. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0161/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 101 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-14.doc, ZK-03-2007-14, př. 1

15. Převod pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
Usnesení 0162/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně, dle GP č. 75-3590/2005, nově oddělené pozemky par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2, par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov, za celkovou kupní cenu 223 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.;
schvaluje
Dodatek č. 102 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2007-15, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-15.doc, ZK-03-2007-15, př. 1

16. Darování pozemku v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
Usnesení 0163/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2554/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín vytvořený geometrickým plánem 499-4598/2007 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Mrákotín;
schvaluje
dodatek č. 103 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-16.doc, ZK-03-2007-16, př. 1

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Cerekev
Usnesení 0164/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky st. par. č. 15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, st. par. č. 31 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, st. par. č. 57 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2, st. par. č. 227 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, par. č. 11/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 61 m2, par. č. 11/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 24 m2, par. č. 13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 631 m2, par. č. 25/1 - ost. plocha, neplodná o výměře 27 m2, par. č. 26/4 - ost. plocha, neplodná o výměře 1 029 m2, par. č. 28/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 28/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 320 m2, par. č. 339/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 22 m2, par. č. 340 - ost. plocha, neplodná o výměře 92 m2, par. č. 346 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 135 m2, par. .č. 469/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 886 m2, par. č. 471/3 ost. plocha, neplodná o výměře 423 m2, par. č. 3697/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 44 m2 a par. č. 3697/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 181 m2 všechny v k. ú. a obci Dolní Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerkev;
schvaluje
dodatek zřizovací listiny č. 104 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2007-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-17.doc, ZK-03-2007-17, př. 1

18. Svěření nemovitého majetku v k. ú. a obci Červená Řečice do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0165/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 105 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-18.doc, ZK-03-2007-18, př. 1

19. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0166/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2007-19, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
 • bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2007-19, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
 1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace;
 2. Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím osobám;
 3. Nabyvatel nemovitosti nezcizí, s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem zástavní právo;
 4. Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele;
 5. Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-19.doc, ZK-03-2007-19, př. 1, ZK-03-2007-19, př. 2

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 1. stavba" návrh na změnu usnesení
Usnesení 0167/03/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-20.doc

21. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0168/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem díl "b" o výměře 316 m2 pozemku par. č. 864/1, díl "c" o výměře 1177 m2 pozemku par. č. 864/2, oba díly sloučené do nově vzniklého pozemku st. par. č. 2303 - zast. plocha, občanská vybavenost o výměře 1493 m2, pozemek par. č. 864/11 - ost. plocha, manipulační o výměře 35 m2, par. č. 864/12 - travní porost o výměře 490 m2 a par. č. 864/2 - ost. plocha, manipulační o výměře 530 m2, všechny díly a pozemky vzniklé dle GP č. 1777-121/2006 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č.7 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2007-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-21.doc, ZK-03-2007-21, př. 1

22. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městysem Havlíčkova Borová
Usnesení 0169/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městysem Havlíčkova Borová smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-03-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-22.doc, ZK-03-2007-22, př. 1

23. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Horní Cerekev
Usnesení 0170/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Horní Cerekev smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-03-2007-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-23.doc, ZK-03-2007-23, př. 1

24. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Velká Bíteš
Usnesení 0171/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Velká Bíteš smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-03-2007-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-24.doc, ZK-03-2007-24, př. 1

26. Duplicitní vlastnictví pozemků v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice a nabytí pozemků pro stavbu "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
Usnesení 0172/03/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-26.doc

27. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/129 Cetoraz - most ev. č. 129-002"
Usnesení 0173/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi krajem Vysočina jako budoucím obdarovaným a vlastníky pozemků jako budoucími darujícími na části pozemků dotčených stavbou "II/129 Cetoraz - most ev. č. 129-002" v rozsahu dle materiálu ZK-03-2007-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-27.doc, ZK-03-2007-27, př. 1

56. Koupě pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
Usnesení 0174/03/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-56.doc, ZK-03-2007-56, př. 1

09. Zrušení usnesení 0382/07/2006/ZK, prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
M. Houška upřesnil zastupitelstvu kraje návrh nabýt pozemky v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví města. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0175/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0382/07/2006/ZK;
 • převést úplatně díl "a" o výměře 338 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1806-88/2006 ze dne 13. 2. 2007 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17, sloučený do nového pozemku označeného jako par. č. 2215/84 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 15 210 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 87 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-09.doc, ZK-03-2007-09, př. 1

25. Zrušení usnesení 190/07/2002/ZK, nabytí nemovitostí v k. ú. Velká Zdobnice, obec Zdobnice
M. Houška zdůvodnil zastupitelstvu kraje návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 190/07/2002/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0176/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 190/07/2002/ZK;
 • nabýt pozemky vzniklé dle GP č. 240-264/2006: st. par. č. 102/2 o výměře 91 m2, par. č. 2237 o výměře 152 m2, par. č. 2238 o výměře 1 028 m2, par. č. 1087/4 o výměře 1875 m2 a par. č. 2166/4 o výměře 50 m2, vše v k. ú. Velká Zdobnice, obec Zdobnice z vlastnictví obce Zdobnice do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 150 000,- Kč;
schvaluje
dodatek zřizovací listiny č. 1 Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2007-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-25.doc, ZK-03-2007-25, př. 1

28. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0177/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2007-28, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-28.doc, ZK-03-2007-28, př. 1

29. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0178/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-03-2007-29, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-29.doc

30. Severojižní propojení kraje Vysočina - návrh na změnu usnesení
V. Kodet podrobněji informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0179/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši max. 11 850 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina" určený k realizaci projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina" s tím, že prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány průběžně dle potřeby;
žádá
v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Jihočeský kraj o spolufinancování projektů;
pověřuje
hejtmana kraje k jednání v této věci.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-30.doc, ZK-03-2007-30, př. 1

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje návrh ke schválení poskytnutí dotací na pasporty místních komunikací obcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0180/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace na pasporty místních komunikací obcím, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v “Zásadách“ podle materiálu ZK-03-2007-52, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 821 501,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 821 501,- Kč určenou na dotace obcím na pasporty místních komunikací dle materiálu ZK-03-2007-52, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-52.doc, ZK-03-2007-52, př. 1

31. Dodatky zřizovacích listin Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin k výše uvedeným příspěvkovým organizacím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0181/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-31, př. 1;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2007-31, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 5. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-31.doc, ZK-03-2007-31, př. 1, ZK-03-2007-31, př. 2

32. Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory uvedených akcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0182/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
rozhodnutí o poskytnutí podpory akcí reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4739, CZ.04.1.05/1.1.59.3/4742 a CZ.04.1.05/1.1.59.3/4743 učiněné usnesením č. 0439/07/2006/ZK ze dne 26. 9. 2006 příjemcům uvedeným v materiálu ZK-03-2007-32, př. 6 ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-32, př. 6.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-32.doc

33. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 4. výzva
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 4. výzva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0183/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • seznam akcí doporučených k podpoře dle materiálu ZK-03-2007-33, př. 3;
 • seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-03-2007-33, př. 4;
rozhoduje
 • poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3;
 • neposkytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-33.doc

34. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory dané akci a dále podrobněji informovala o navrhovaných grantových schématech bodů 35, 36. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0184/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4972 učiněné usnesením č. 0579/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 příjemci uvedenému v materiálu ZK-03-2007-34, př. 1 ve výši 3 837 715,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-34.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 35, 36. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

35. Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg.č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4975 z 3. kola
Usnesení 0185/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zvýšit podporu poskytnutou usnesením č. 0579/09/2006/ZK příjemci C.C.C.C., s. r. o., se sídlem Družstevní 756, 676 51 Náměšť nad Oslavou, IČ 45478309, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4975 ve výši 3 382 477,- Kč o částku 1 987 517,- Kč, tedy na 5 369 994,- Kč dle materiálu ZK-03-2007-35, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Hotel Grand - vybudování sportovněrelaxačního zázemí a rozšíření ubytovacích kapacit" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-03-2007-35, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-35.doc

36. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
Usnesení 0186/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout podporu ve výši 1 850 198,- Kč za účelem realizace akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-03-2007-36, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-36.doc

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o výše uvedeném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0187/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 377 412 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2007-37, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 317 600 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2007-37, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-37.doc, ZK-03-2007-37, př. 1, ZK-03-2007-37, př. 2, ZK-03-2007-37, př. 3

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Matějková sdělila zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému rozpočtovému opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0188/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 529672 na účast na MČR v bleskovém šachu družstev Znojmo ve výši 2 275,- Kč dle žádosti v materiálu ZK-03-2007-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-38.doc, ZK-03-2007-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením a doporučila jej vzít na vědomí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0189/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 84 000,- Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-39.doc

40. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0190/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2007-40, př. 1;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Základní škola Chotěboř, Hradební 529 dle materiálu ZK-03-2007-40, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-40.doc, ZK-03-2007-40, př. 1, ZK-03-2007-40, př. 2

41. Úprava sítě škol a školských zařízení
M. Matějková podala podrobnější informace k předloženým bodům 41, 42 a navrhla hlasovat o daných bodech v bloku. Zastupitelstvo návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0191/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • sloučit Domov mládeže a Školní jídelnu Pelhřimov se Střední školou Pelhřimov dnem 1. 1. 2008 dle materiálu ZK-03-2007-41, př. 1;
 • sloučit Základní školu Třebíč, 9. května 3 se Základní školou Třebíč, Cyrilometodějská 22 dnem 1. 1. 2008 dle materiálu ZK-03-2007-41, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-41.doc, ZK-03-2007-41, př. 1, ZK-03-2007-41, př. 2

42. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0192/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku, které jsou označené v materiálu ZK-03-2007-42, př. 1 kódy 1A,B,C,D, 2A,B,C, 3A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, 4A,B,C,D,E,F, 5A, 5B.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-42.doc, ZK-03-2007-42, př. 1

43. Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku č. 2 výše uvedených záměrů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0193/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí dle materiálu , ZK-03-2007-43, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) městům a obcím v celkové výši 2 633 tis. Kč na podporu při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a na podporu zájmových a sportovních aktivit mládeže dle materiálu ZK-03-2007-43, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 15. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-43.doc, ZK-03-2007-43, př. 1, ZK-03-2007-43, př. 2, ZK-03-2007-43, př. 3

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích Krajskému sdružení ČSTV Vysočina
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0194/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému sdružení ČSTV Vysočina ve výši 13 737,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-03-2007-44, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-44.doc, ZK-03-2007-44, př. 1, ZK-03-2007-44, př. 2, ZK-03-2007-44, př. 3, ZK-03-2007-44, př. 4, ZK-03-2007-44, př. 5

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007"
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0195/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty "Preventivní programy 2007" bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 281 700 Kč dle materiálu ZK-03-2007-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-45.doc, ZK-03-2007-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s konečnými výsledky ankety “Zlatá jeřabina 2006”. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0196/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina 2006 dle materiálu ZK-03-2007-46, př. 1;
uděluje
Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006 dle materiálu ZK-03-2007-46, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu ZK-03-2007-46, př. 3;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, IČ 60126698, o částku 30 tis. Kč z důvodu udělení Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006 v kategorii Péče o kulturní dědictví.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický; ředitel Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-46.doc, ZK-03-2007-46, př. 1, ZK-03-2007-46, př. 2, ZK-03-2007-46, př. 3

47. Informace o stavu územně plánovací dokumentace kraje Vysočina a vyhlášení výběrového řízení na projektanta Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
J. Hulák seznámil zastupitelstvo kraje se stavem územně plánovací dokumentace kraje Vysočina a vyhlášením výběrového řízení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0197/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o stavu územně plánovací dokumentace kraje Vysočina a vyhlášení výběrového řízení na projektanta Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-47.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 48 51 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. FOND VYSOČINY - grantový program Veřejně přístupný internet IV - 2007
Usnesení 0198/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Veřejně přístupný internet IV - 2007" dle materiálu ZK-03-2007-48, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Veřejně přístupný internet IV - 2007" ve složení:
ODS Jaroslav Makovec (PE); Pavel Trvaj (TR);
KDU-ČSL Jaroslav Hulák (ZR); Štěpán Komárek (TR);
KSČM Pavel Kalabus (JI); František Náhončik (HB);
ČSSD Zdeněk Ryšavý (TR); Tomáš Škarýd (HB);
SNK ED Jiří Antonů (JI); Jaroslav Huňáček (JI);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu "Veřejně přístupný internet IV - 2007";
 • garantem grantového programu "Veřejně přístupný internet IV - 2007" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-48.doc, ZK-03-2007-48, př. 1

49. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2007
Usnesení 0199/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Rozvoj vesnice 2007" dle materiálu ZK-03-2007-49, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Rozvoj vesnice 2007" ve složení:
ODS Ivo Rohovský (ZR); Zdeněk Jirků (PE);
KDU-ČSL Jan Štefáček (HB); Jan Tourek (HB);
KSČM Milan Havlíček (HB); Drahoslav Oulehla (TR);
ČSSD Petr Pospíchal (JI); Miroslav Báňa (ZR);
SNK ED Zdeněk Jirsa (JI); Marie Černá (TR);
 • Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu "Rozvoj vesnice 2007";
 • garantem grantového programu "Rozvoj vesnice 2007" odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-49.doc, ZK-03-2007-49, př. 1

50. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - II
Usnesení 0200/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-II." dle materiálu ZK-03-2007-50, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - II." ve složení:
ODS Vladislav Nechvátal (JI); Jakub John (TR);
KDU-ČSL Pavel Štorek (ZR); Milan Šulc (HB);
KSČM Pavel Hodač (PE); Ladislav Nováček (PE);
ČSSD Libor Joukl (HB); Zdeněk Chlád (HB);
SNK ED Libor Honzárek (HB); Vratislav Výborný (JI);
 • Vladislava Nechvátala (JI) předsedou řídicího výboru grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - II.";
 • garantem grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-II." Odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Olgu Wiesnerovou (JI) s právem hlasovacím a Magdalénu Svatoňovou (JI) s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka
odpovědnost: ORR
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-50.doc, ZK-03-2007-50, př. 1

51. FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2007" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
Usnesení 0201/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Bioodpady 2007" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem dle materiálu ZK-03-2007-51, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Bioodpady 2007" ve složení:
ODS Pavel Hájek (PE); Miloslav Černý (ZR);
KDU-ČSL Michael Omes (HB); Josef Kodet (JI);
KSČM Ivo Novotný (TR); Ladislav Brož (PE);
ČSSD Dagmar Zvěřinová (ZR); Emil Dračka (TR);
SNK ED Miloš Odvárka (ZR); Pavel Gregor (TR);
 • Pavla Hájka (PE) předsedou řídicího výboru grantového programu "Bioodpady 2007";
 • garantem grantového programu "Bioodpady 2007" odbor životního prostředí a zástupcem garanta Pavlu Bendovou (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. května 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-51.doc, ZK-03-2007-51, př. 1

53. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic
J. Vondráček podrobněji informoval zastupitelstvo kraje o návrhu daných Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0202/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic dle materiálu ZK-03-2007-53, př. 2.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-53.doc, ZK-03-2007-53, př. 1, ZK-03-2007-53, př. 2

54. Návrh na poskytnutí dotace
J. Vondráček upřesnil zastupitelstvu předložený návrh na poskytnutí dotací uvedeným občanským sdružením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0203/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace Občanskému sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, IČ 65761979 ve výši 200 000,- Kč, Občanskému sdružení BENEDIKTUS, IČ 70868832 ve výši 200 000,- Kč a občanskému sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem-APLA-Vysočina, IČ 26652935 ve výši 200 000,- Kč v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic“ ve znění Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic a
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb o celkovou částku 600 000,- Kč pro Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, IČ 65761979, pro Občanské sdružení BENEDIKTUS, IČ 70868832 a pro Asociaci pomáhající lidem s autismem-APLA-Vysočina, IČ 26652935 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 600 000,- Kč.
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-54.doc

55. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace poskytovatelům pečovatelské služby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0204/03/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace poskytovatelům pečovatelské služby v celkové výši 7 057 460 dle materiálu ZK-03-2007-55, př. 1 z kapitoly Sociální věci § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení.
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2007-55.doc, ZK-03-2007-55, př. 1

57. Rozprava členů zastupitelstva
M. Báňa vyjádřil svůj postoj k vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s poskytováním dotací obcím kraje Vysočina, které provozují domovy pro seniory.
J. Vondráček podal podrobnější komentář a konkrétnější údaje k poskytnutí finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb.
M. Vystrčil navázal J. Vondráčka a dodal, že nerovnoměrnost při rozdělování peněz mezi domovy pro seniory zřizované krajem a obcemi je částečně zmírňována tím, že obyvatelé v domovech pro seniory, jako příjemci příspěvku na péči, platí vyšší úhrady; náklady obcí na provoz těchto zařízení mohou být vlivem této skutečnosti nižší než v roce 2006.
P. Šlechtický se ve svém příspěvku vrátil k problematice brusného prachu z výroby dřevotřískových desek v závodě Kronospan Jihlava, konkrétně ke stanovisku Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, týkajícího se stanovení autorizovaného měření škodlivin, především formaldehydu, v uvedeném závodě.
P. Hájek krátce reagoval sdělením, že vydané stanovisko k záměru obsahuje nepřesnosti v podmínce k měření škodlivin a poznamenal, že by mělo být upřesněno jaké emise budou posuzovány. Z hlediska ovlivnění obyvatelstva imisemi Krajská hygienická stanice v současnosti vypracovává podmínky studie „Vyhodnocení stavu ovzduší průmyslové zóny Jihlavy posouzení vlivu na zdraví obyvatelstva Jihlavy a okolí“.


Závěrem M. Vystrčil poděkoval všem členům zastupitelstva za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 26. 6. 2007.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček        ……...……………………………………


RSDr. Jiří Vlach        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2007.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2007 dne 15. 5. 2007.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová dne 25. 5. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz