Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2006 - 20.06.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
05Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
06Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
07Smlouva o spolupráci na Dolnorakouské zemské výstavě 2009 mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, krajem Vysočina, městem Horn, regionem Raabs a městem Telč.
08Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - duben 2006
09Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009
10Záměr kraje Vysočina na čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč na souvislé opravy silnic II. a III. třídy
11Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2005
12Prodej pozemku v k. ú. Utín a obci Přibyslav
13Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
14Prodej pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
15Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
16Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
17Prodej pozemku v k. ú. Sloupno u Chotěboře a obci Sloupno
18Koupě pozemku v k. ú. a obci Kožlí
19Koupě pozemku v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce
20Koupě pozemku v k. ú. a obci Černov
21Koupě pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
22Darování pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
23Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
24Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
25Koupě pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
26Prodej pozemku v k. ú. a Věžná na Moravě a obci Věžná
27Nabytí pozemku v k. ú. a obci Rudolec
28Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k. ú. Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina
29Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcem majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
30Změna usnesení č. 0022/01/2006/ZK
31Změna usnesení 0203/03/2005/ZK
32Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička" - návrh na změny usnesení
33Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v rámci stavby silnice II/406 Dvorce - Telč
34Darování nemovitostí v k. ú. Humpolec
35Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
36Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Humpolec
37Žádost o prodej částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
38Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
39Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Třebíč - Kubešova a Domov důchodců Třebíč - Koutkova
40Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi
41Hospicové hnutí Vysočina - žádost o poskytnutí dotace na podporu pilotního projektu systémový rozvoj paliativní péče v kraji Vysočina - hospicová péče v rodinném pokoji (druhá fáze projektu "rodinný pokoj")
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
43Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
44Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
45Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora šíření veřejného internetu v knihovnách v roce 2006
47Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 3. výzva
48Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP
49Vznik Regionální rady - nominace členů Výboru
50Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Radotice o změnu účelu použití poskytnuté dotace
51Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu turistických informačních center
52Změna usnesení č. ZK-02-2006-47 k návrhu na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP
53Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora Šachového centra talentované mládeže Vysočiny
54Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
55Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006
56Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
57Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
58Návrh změn u právnické osoby s názvem Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347
59Změna názvu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola, Třebíč, Žižkova 505
60Zkrácené názvy příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
61Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
62Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - 4. výzva
63Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - schvalování projektů
64Stanovení kapacit u školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
65Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6
66Dotace městu Třebíč na spolufinancování akce "Stavební úpravy atletické dráhy včetně rozšíření sportovního areálu TJ JE Dukovany"
67Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třebíčské loutkářské jaro 2006"
68Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třešťské divadelní jaro 2006"
69Vyhodnocení ankety "Zlatá jeřabina" - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2005
70Úprava zřizovacích listin u vybraných nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
71FOND VYSOČINY - GRANTOVÝ PROGRAM ROZVOJ VESNICE 2006
72FOND VYSOČINY - Grantový program - Výzkum a vývoj pro inovace 2006
73FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2006
74FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
75Fond Vysočiny - grantový program EDICE VYSOČINY IV.
76FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2006" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz