Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2006

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2006 konaného dne 20. 6. 2006 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
 
Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 20. 6. 2006;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.
 
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2006
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 39 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Bambasová, L. Péťa, J. Kruntorád, M. Šmíd.
Byla určena zapisovatelka: M. Jakoubková.
Nebyly vzneseny návrhy na doplnění programu jednání a zastupitelstvo kraje hlasovalo o navrženém programu.
Navržený program jednání:
1.     Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2006
2.     Zpráva o činnosti rady kraje
3.     Informace o činnosti krajského úřadu
4.     Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
5.     Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
6.     Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
7.     Smlouva o spolupráci na Dolnorakouské zemské výstavě 2009 mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, krajem Vysočina, městem Horn, regionem Raabs a městem Telč.
8.     Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - duben 2006
9.     Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009
10.  Záměr kraje Vysočina na čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč na souvislé opravy silnic II. a III. třídy
11.  Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2005
12.  Prodej pozemku v k. ú. Utín a obci Přibyslav
13.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
14.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
15.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
16.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
17.  Prodej pozemku v k. ú. Sloupno u Chotěboře a obci Sloupno
18.  Koupě pozemku v k. ú. a obci Kožlí
19.  Koupě pozemku v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce
20.  Koupě pozemku v k. ú. a obci Černov
21.  Koupě pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
22.  Darování pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
23.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
24.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
25.  Koupě pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
26.  Prodej pozemku v k. ú. a Věžná na Moravě a obci Věžná
27.  Nabytí pozemku v k. ú. a obci Rudolec
28.  Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k. ú. Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina
29.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcem majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
30.  Změna usnesení č. 0022/01/2006/ZK
31.  Změna usnesení 0203/03/2005/ZK
32.  Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička" - návrh na změny usnesení
33.  Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v rámci stavby silnice II/406 Dvorce - Telč
34.  Darování nemovitostí v k. ú. Humpolec
35.  Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
36.  Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Humpolec
37.  Žádost o prodej částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
38.  Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
39.  Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Třebíč - Kubešova a Domov důchodců Třebíč - Koutkova
40.  Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi
41.  Hospicové hnutí Vysočina - žádost o poskytnutí dotace na podporu pilotního projektu systémový rozvoj paliativní péče v kraji Vysočina - hospicová péče v rodinném pokoji (druhá fáze projektu "rodinný pokoj")
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
43.  Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
44.  Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
45.  Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora šíření veřejného internetu v knihovnách v roce 2006
47.  Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 3. výzva
48.  Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP
49.  Vznik Regionální rady - nominace členů Výboru
50.  Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Radotice o změnu účelu použití poskytnuté dotace
51.  Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu turistických informačních center
52.  Změna usnesení č. ZK-02-2006-47 k návrhu na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP
53.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora Šachového centra talentované mládeže Vysočiny
54.  Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
55.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006
56.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
57.  Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
58.  Návrh změn u právnické osoby s názvem Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347
59.  Změna názvu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola, Třebíč, Žižkova 505
60.  Zkrácené názvy příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
61.  Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
62.  Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - 4. výzva
63.  Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - schvalování projektů
64.  Stanovení kapacit u školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
65.  Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6
66.  Dotace městu Třebíč na spolufinancování akce "Stavební úpravy atletické dráhy včetně rozšíření sportovního areálu TJ JE Dukovany"
67.  Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třebíčské loutkářské jaro 2006"
68.  Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třešťské divadelní jaro 2006"
69.  Vyhodnocení ankety "Zlatá jeřabina" - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2005
70.  Úprava zřizovacích listin u vybraných nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
71.  FOND VYSOČINY - GRANTOVÝ PROGRAM ROZVOJ VESNICE 2006
72.  FOND VYSOČINY - Grantový program - Výzkum a vývoj pro inovace 2006
73.  FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2006
74.  FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
75.  Fond Vysočiny - grantový program EDICE VYSOČINY IV.
76.  FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2006" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
77.  Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0251/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Simona Kafoňková, Jaroslav Poborský
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0252/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Simonu Kafoňkovou a Jaroslava Poborského ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva V. Novotný vznesl námitku, aby v bodu 42 byl příspěvek J. Brychty „J. Brychta požádal o zařazení silnice Žďár nad Sázavou – Svratka do navrhovanému rozšíření textové části usnesení”, doplněn o textovou část: „V. Novotný jeho návrh podpořil“.
M. Vystrčil požádal zastupitelstvo kraje o hlasování navrhovaného znění textu.
Zastupitelstvo kraje schválilo návrh na doplnění textové části k bodu 42: pro 38 hlasů, proti 0, zdrželo se 0.
 
02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil v rámci zprávy o činnosti rady kraje referoval o zasedání Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, které se konalo 26. 5. 2006, a jehož hlavním tématem bylo procentuelní rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé priority regionálního operačního programu. V této souvislosti zmínil obtížnost vyjednávání a prosazování krajem požadovaných 70% finančních prostředků na rozvoj dopravy, jež představují nejvyšší podíl pro tuto prioritu i ve srovnání s ostatními NUTS II.
Dále sdělil, že se zástupci Ministerstva financí ČR (MF ČR) byla projednána závěrečná zpráva o výsledku přezkumu hospodaření kraje Vysočina, podrobněji bude rozebírána v bodě 11.
V pravidelné zprávě o činnosti Rady Asociace krajů ČR se věnoval nejdůležitějším bodům projednávaným na zasedání ve dnech 8. – 9. 6. 2006: výzva MF ČR, aby upravilo stávající nedostatečné hrazení výkonu státní správy vykonávané kraji; pověření M. Vystrčila přípravou ústavní stížnosti na přijatý zákon o veřejných ústavních neziskových zdravotnických zařízeních, konkrétní návrh bude zastupitelstvu kraje předložen na zasedání č. 6/2006 dne 11. 7. 2006; využívání českého domu v Bruselu; dohoda krajů o způsobu ročního přerozdělování finančních prostředků od Evropské unie mezi jednotlivými NUTS II.
Závěrem seznámil zastupitele s rozhodnutím ministra vnitra, dle něhož byl zamítnut podaný rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva, vztahující se ke zřízení nemocnic jako akciových společností.
D. Oulehla kladně reagoval na informace o plnění požadavků stanovených zákonem č. 245/2006 Sb. Vyjádřil se rovněž k pracovnímu semináři, zaměřeném na správy a údržby silnic (SÚS), a zdůraznil, že při zadávání analýzy není vhodné předjímat budoucí organizační strukturu SÚS.
P. Hájek na doplnění předchozích sdělení uvedl, že dne 26. 6. 2006 bude zasedat Komise pro zdravotnictví Rady AKČR, která se bude zabývat postupem krajů při naplnění zákona o neziskových nemocnicích.
Z. Dobrý v návaznosti na poznámku D. Oulehly ohledně SÚS připomenul vhodnou úpravu časového harmonogramu projednávání reorganizace SÚS v zastupitelstvu kraje.
V. Kodet k vyjádření D. Oulehly a Z. Dobrého uvedl, že možné varianty reorganizace SÚS byly determinovány na základě předchozího důkladného zmapování situací v ostatních krajích a o konečné formě se bude rozhodovat až po zpracování analytické studie. Příslušný materiál bude předložen zastupitelstvu na jeho zasedání v září 2006.
J. Běhounek požádal o sdělení bližších informací ke smlouvám uzavíraným příspěvkovými organizacemi, jež byly schváleny radou kraje na zasedání č. 13/2006 (25. 4. 2006) usnesením č. 0571/13/2006/RK a na zasedání č. 16/2006 (23. 5. 2006) usnesením č. 0726/16/2006/RK. Dále požádal o upřesnění stanoviska města Žďár nad Sázavou k převzetí vzdělávacích činností Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou (DDM), jímž se zabývala rada kraje na zasedání č. 14/2006 (2. 5. 2006).
M. Vystrčil na dotaz J. Běhounka nejprve obecně charakterizoval, o jaké smlouvy se jednalo, a v případě DDM uvedl, že dle poskytnutého stanoviska nemá město zájem o převod zřizovatelských kompetencí.
V. Novotný vznesl dotaz, týkající se pamětních medailí kraje Vysočina, o nichž jednala rada kraje č. 15/2006 (9. – 10. 5. 2006). Poté požádal o bližší komentář ke stahovanému bodu č. 42 Záměr pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, který byl rovněž na programu jednání rady kraje č. 15/2006.
M. Vystrčil k prvnímu dotazu V. Novotného uvedl, že odbor sekretariátu hejtmana byl pověřen vypracováním pravidel pro udělování pamětních medailí, přípravou jejich návrhu i cenovou kalkulací.
P. Hájek v odpovědi na druhý dotaz V. Novotného konkretizoval zmíněný záměr a sdělil, že materiál byl vrácen předkladateli k dopracování.
J. Vašíček se s odkazem na radou kraje č. 15/2006 (9. – 10. 5. 2006) vyhlášené výběrové řízení na ředitele/ředitelku Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod dotázal na složení výběrové komise, a to jak současné, tak i předchozí.
M. Vystrčil vyjmenoval J. Vašíčkovi členy obou komisí, včetně uvedení instituce, kterou zastupují, a termínů jednání nové komise.
Z. Dobrý se zeptal, jak pokračuje řešení stížnosti zaměstnanců Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě (KKV), a dále požádal o sdělení upřesňujících podrobností k pronájmu kanceláří krajského úřadu a k podanému trestnímu oznámení na Nemocnici Jihlava a Nemocnici Havlíčkův Brod.
M. Vystrčil k dotazu Z. Dobrého uvedl, že v současné době je na základě závěrů šetření kontrolní skupiny připravována odpověď zaměstnancům KKV. Následně bude připraven materiál, navrhující způsob dalšího fungování a směřování KKV;
S. Zikmundová rámcově informovala o mimořádných kontrolách v Nemocnici Jihlava a Nemocnici Havlíčkův Brod na základě předchozího oznámení.
Na základě poskytnutých informací, jejich závažnosti, a v souladu se zákonem o finanční kontrole, byla dokumentace obou případů předána Policii ČR a MF ČR; v současné době jsou oba případy v šetření.
Eventuelní výpůjčka se týká nové implementační struktury, abychom mohli čerpat evropské peníze a potom výpůjčku dát novému úřadu Regionální rady. V těchto kancelářích se vykonávají agendy, které přejdou na úřad regionální rady a chceme, aby detašované pracoviště bylo v Jihlavě; není to z důvodu nadbytku prostor.
Ze zasedání se omluvili V. Jonáš, J. Fischerová, J. Vašíček.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0253/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-02.doc
 
03. Informace o činnosti krajského úřadu
Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavil F. Bradáč.
S. Zikmundová k předloženému písemnému materiálu a v souvislosti s organizační strukturou krajského úřadu poskytla nebo upřesnila informace:
-        vytvoření nové implementační struktury - příprava volba výborů regionální rady a vytvoření úřadu Regionální rady;
-        zpravování a financování projektů v II. programovacím období;
-        řešení situace prostorového zajištění krajského úřadu po ukončení možnosti užívat nebytové prostory v Jihlavě, Pelhřimově a Třebíči; navrhovanou variantou řešení je převod areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do svého vlastnictví a jeho využití pro umístění a výstavbu sídel institucí a úřadů s krajskou působností;
-        ukončení agendy poskytování poradenské činnosti obcím;
-        příprava nových pravidel o veřejných zakázkách;
-        zajištění výkonu nových agend v souvislosti s novým silničním zákonem;
-        zřízení speciální matriky MV ČR zabývající se registrovaným partnerstvím; speciální matriční úřad je zřízen v Jihlavě;
-        úspěšné výsledky kraje Vysočina v soutěži “Zlatý středník” – získání certifikátu profesionální úrovně za publikace - krajský zpravodaj a krajské noviny; a soutěži “Geoaplikace roku” – prvenství za projekt “Informační systém běžeckých tras v okolí Nového Města na Moravě”.
J. Běhounek poděkoval S: Zikmundové za poskytované materiály o vyplacených odměnách a požádal o zaslání upřesňující informace o vyplácených odměnách za mimořádné nebo zvlášť významné pracovní úkony dle jednotlivých odborů. Požadavek J. Běhounka byl akceptován a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0254/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-03.doc, ZK-04-2006-03, př. 1, ZK-04-2006-03, př. 2, ZK-04-2006-03, př. 3
 
04. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0255/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení)
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-04.doc, ZK-04-2006-04, př. 1, ZK-04-2006-04, př. 2
 
05. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
M. Vystrčil požádal zastupitelstvo kraje o změnu v příloze 2 tohoto materiálu, a to u člena komise pro zemědělství a životní prostředí, Tomáše Havlíka, opravit chybně uvedenou jednotkovou sazbu. Zastupitelstvo kraje vznesený požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0256/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o odměnách pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2005 - 31. 5. 2006 dle materiálu ZK-04-2006-05, př. 1 a odměnách pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2005 - 31. 5. 2006 dle materiálu ZK-04-2006-05, př. 2upr1.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-05.doc, ZK-04-2006-05, př. 1, ZK-04-2006-05, př. 2
 
06. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh výše uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0257/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí dle materiálu ZK-04-2006-06, př. 1;
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnout příspěvek v celkové výši 4.390.000,- Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2006 dle materiálu ZK-04-2006-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-06.doc, ZK-04-2006-06, př. 1
 
07. Smlouva o spolupráci na Dolnorakouské zemské výstavě 2009 mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, krajem Vysočina, městem Horn, regionem Raabs a městem Telč.
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu smlouvy o spolupráci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0258/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o spolupráci na Dolnorakouské zemské výstavě 2009 mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, krajem Vysočina, městem Horn, regionem Raabs a městem Telč dle smlouvy o spolupráci dle materiálu ZK-04-2006-07, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 30. září 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-07.doc, ZK-04-2006-07, př. 1
 
08. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - duben 2006
Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavil M. Plodík. M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu kraje za období leden až duben 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0259/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - duben 2006" dle materiálu ZK-04-2006-08, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-08.doc, ZK-04-2006-08, př. 1
 
09. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009
M. Houška podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2007 až 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0260/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·         rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009 týkající se běžného rozpočtového hospodaření dle materiálu ZK-04-2006-09, př. 1;
·         rozpočtový výhled projektů a grantových schémat spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2006-09, př. 2;
·         souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje součet údajů za rozpočet a evropské projekty dle materiálu ZK-04-2006-09, př. 3.
odpovědnost: rada kraje
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-09.doc, ZK-04-2006-09, př. 1, ZK-04-2006-09, př. 2, ZK-04-2006-09, př. 3
 
10. Záměr kraje Vysočina na čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč na souvislé opravy silnic II. a III. třídy
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným záměrem kraje Vysočina a doporučil tento návrh ke schválení. V. Novotný tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0261/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·        záměr kraje Vysočina na čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy v havarijním a nevyhovujícím stavu prováděných jednotlivými organizacemi SÚS v celkovém finančním objemu 1 mld. Kč;
·        úvěrující bankovní ústav - Evropskou investiční banku.
odpovědnost: rada kraje
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-10.doc, ZK-04-2006-10, př. 1
 
11. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2005
M. Houška podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Závěrečného účtu kraje Vysočina za rok 2005. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0262/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2005 bez výhrad a
schvaluje
Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2005 včetně návrhu na rozdělení zůstatku přebytku hospodaření dle materiálu ZK-04-2006-11, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-11.doc, ZK-04-2006-11, př. 1
 
Ze zasedání se omluvili J. Slámečka, J. Štefáček. Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 12 – 25, 27 – 32, 34 - 37 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
12. Prodej pozemku v k. ú. Utín a obci Přibyslav
Usnesení 0263/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-12.doc, ZK-04-2006-12, př. 1
 
13. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
Usnesení 0264/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-13.doc, ZK-04-2006-13, př. 1
 
14. Prodej pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0265/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat pozemek par. č. st. 1623 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 40502 za celkovou cenu 770,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 110 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2006-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-14.doc, ZK-04-2006-14, př. 1
 
15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0266/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat pozemek par. č. st. 745/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví "BOBEK-OBCHOD s. r. o." se sídlem Ledeč nad Sázavou, Podolí 47, PSČ 58401 za celkovou cenu 6800,- Kč;
schvaluje
Dodatek č. 111 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2006-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-15.doc, ZK-04-2006-15, př. 1
 
16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0267/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-16.doc, ZK-04-2006-16, př. 1
 
17. Prodej pozemku v k. ú. Sloupno u Chotěboře a obci Sloupno
Usnesení 0268/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat pozemek par. č. st. 86 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k. ú. Sloupno u Chotěboře a obci Sloupno z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví M - SILNICE a. s. se sídlem Pardubice, Husova 1697 za celkovou cenu 2380,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 113 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2006-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-17.doc, ZK-04-2006-17, př. 1
 
18. Koupě pozemku v k. ú. a obci Kožlí
Usnesení 0269/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-18.doc, ZK-04-2006-18, př. 1
 
19. Koupě pozemku v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce
Usnesení 0270/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-19.doc, ZK-04-2006-19, př. 1
 
20. Koupě pozemku v k. ú. a obci Černov
Usnesení 0271/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-20.doc, ZK-04-2006-20, př. 1
 
21. Koupě pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
Usnesení 0272/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-21.doc, ZK-04-2006-21, př. 1
 
22. Darování pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
Usnesení 0273/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek par. č. 511/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 37 m2 v k. ú. Řemenov a obci Olešná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná a
schvaluje
dodatek č. 138 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-22.doc, ZK-04-2006-22, př. 1
 
23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
Usnesení 0274/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·         darovat díl "b" pozemku par. č. 1792 - ost. pl., silnice o výměře 128 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou vytvořeného geometrickým plánem č. 195-6289/2002 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice u Náměště nad Oslavou;
·         přijmout dar dílu "g" pozemku par. č. 19 - ost. pl., ost. kom. o výměře 404 m2 a dílu "d" pozemku par. č. 510/1 - ost. pl., ost. kom. o výměře 232 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou vytvořených geometrickým plánem č. 195-6289/2002 z vlastnictví obce Vícenice u Náměště nad Oslavou do vlastnictví kraje Vysočina a
schvaluje
·         dodatek č. 139 Zřizovací listiny Správy a údržby silnice Třebíč dle materiálu ZK-04-2006-23, př. 1;
·         dodatek č. 140 Zřizovací listiny Správy a údržby silnice Třebíč dle materiálu ZK-04-2006-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-23.doc, ZK-04-2006-23, př. 1, ZK-04-2006-23, př. 2
 
24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
Usnesení 0275/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·        darovat geometrickým plánem č. 193-0469/2005 ze dne 15. 11. 2005 zaměřené pozemky par. č. 2117/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, par. č. 2117/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, par. č. 2117/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 196 m2, par. č. 2117/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, par. č. 2117/7 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 7 m2, par. č. 2153 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 2154 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Budkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov;
·        přijmout dar pozemku par. č. 2125/32 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2 zaměřeného geometrickým plánem č. 193-0469/2005 ze dne 15. 11. 2005 od obce Budkov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
·        dodatek č. 141 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-2006-24, př. 1;
·        dodatek č. 3 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1 dle materiálu ZK-04-2006-24, př. 2;
·        dodatek č. 142 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-2006-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-24.doc, ZK-04-2006-24, př. 1, ZK-04-2006-24, př. 2, ZK-04-2006-24, př. 3
 
25. Koupě pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
Usnesení 0276/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-25.doc
 
27. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Rudolec
Usnesení 0277/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 693/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 653 m2 v k. ú a obci Rudolec od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina a
schvaluje
dodatek č. 170 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2006-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-27.doc, ZK-04-2006-27, př. 1
 
28. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k. ú. Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0278/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt stavební objekty SO 101 - stavení úpravy na paprsku silnic II/354 a III/35314, SO 102 - přeložka silnice II/360, SO 201 - zárubní zeď a SO 301 - silniční kanalizace v pozemcích, na kterých se nacházejí části silnic II/360, II/354 a III/35314 vybudovaných v rámci stavby "I/19-Nové Město na Moravě, okružní křižovatka" z vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina v termínu do tří měsíců od výzvy k převzetí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-28.doc
 
29. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcem majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0279/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2006-29, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-29.doc, ZK-04-2006-29, př. 1
 
30. Změna usnesení č. 0022/01/2006/ZK
Usnesení 0280/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu usnesení č. 0022/01/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2006-16, př. 1 se text:
·         "výměra pozemku par. č. 6005 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Jihlava se snižuje z původních 12 209 m2 na výměru 12 178 m2. Účetní hodnota pozemku po snížení jeho výměry tak činí 2 131 150,- Kč";
nahrazuje novým textem:
·         "Ze správy se vyjímá pozemek par. č. 6005/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2, pozemek par. č. 6005/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 a pozemek par. č. 6005/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k. ú. a obci Jihlava, v celkové účetní hodnotě 5 425,- Kč".
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-30.doc
 
31. Změna usnesení 0203/03/2005/ZK
Usnesení 0281/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-31.doc
 
32. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička" - návrh na změny usnesení
Usnesení 0282/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-32.doc
 
34. Darování nemovitostí v k. ú. Humpolec
Usnesení 0283/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat budovu č.p. 468 stojící na pozemku st. par. č. 2591, pozemek st. par. č. 2591 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 570 m2 a pozemek par. č. 1464/2 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 344 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České zemědělské univerzity v Praze;
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec (od 1. 7. 2006 s názvem Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola) dle materiálu ZK-04-2006-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-34.doc, ZK-04-2006-34, př. 1
 
35. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0284/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat budovu č.p. 4686 - ostatní stavební objekt, stojící na pozemku par. č. 3777/2 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví církevní organizace Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9/1928, 602 00 Brno, IČ 44990260 se současným zřízením předkupního práva pro dárce za 1,- Kč + hodnotu technického zhodnocení objektu;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava (po 1. 7. 2006 s názvem Střední škola stavební Jihlava) dle materiálu ZK-04-2006-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-35.doc, ZK-04-2006-35, př. 1
 
36. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0285/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat pozemky par. č. 439/20 - ost. plocha, man. plocha o výměře 234 m2 a par. č. 439/21 - ost. plocha, man. plocha o výměře 100 m2, oddělené GP č. 2442-159/2006 z pozemku par. č. 439/4 v k.ú. a obci Humpolec do vlastnictví společnosti KOPY TRUCK, s.r.o., Okružní 1628, Humpolec za 70 140,- Kč s tím, že žadatel poskytne Střední odborné škole, Střednímu odbornému učilišti zemědělskému a technickému a Učiliště, Humpolec věcný dar dousloupové zdviže typ W300S v pořizovací hodnotě 72 000,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec (od 1. 7. 2006 s názvem Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola) dle materiálu ZK-04-2006-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-36.doc, ZK-04-2006-36, př. 1
 
37. Žádost o prodej částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0286/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zamítnout žádost Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou, a.s. se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 58401 o prodej částí pozemků par. č. 4371/1 a par. č. 4371/2 v k. ú. a obci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-37.doc
 
26. Prodej pozemku v k. ú. a Věžná na Moravě a obci Věžná
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem prodat pozemek v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná do vlastnictví manželů Liškových. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0287/04/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-26.doc, ZK-04-2006-26, př. 1
 
33. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v rámci stavby silnice II/406 Dvorce - Telč
M. Houška podal zastupitelstvu kraje informace k majetkoprávnímu vypořádání nemovitostí v rámci v rámci stavby silnice II/406 Dvorce – Telč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0288/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·        přijmout dar pozemků od obce Kostelec dle materiálu ZK-04-2006-33, př. 1;
·        koupit pozemky zastavěné stavbou silnice II/406 Dvorce - Telč v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-04-2006-33, př. 2;
·        darovat pozemky v rozsahu a do vlastnictví obcí dle materiálu ZK-04-2006-33, př. 3;
·        darovat stavbu objektu SO 500/301 odvodnění křižovatky silnice II/406 s ulicí Hodickou v Třešti do vlastnictví města Třešť;
·        darovat části silnice II/406, včetně mostu ev. č. 406-004, vozovky a příslušenství na pozemcích par. č. 4572/2, par. č. 4572/3, par. č. 4573/2, par. č. 4573/3 v k. ú. Třešť do vlastnictví města Třešť, části silnice II/406 včetně vozovky a příslušenství na pozemcích par. č. 1811/13 a par. č. 1810/3 v k. ú. Kostelec u Jihlavy do vlastnictví obce Kostelec a části silnice II/406 včetně vozovky a příslušenství na pozemcích par. č. 2742/7, par. č. 2772/1, par. č. 2742/6, par. č. 2742/5 a par. č. 2742/4 v k. ú. Hodice do vlastnictví obce Hodice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-33.doc, ZK-04-2006-33, př. 1, ZK-04-2006-33, př. 2, ZK-04-2006-33, př. 3
 
38. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
M. Houška podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje se záměrem kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě a doporučil jej ke schválení.
J. Huňáček vyjádřil souhlas s předloženým návrhem a poznamenal, že v předchozích letech bylo jednáno se Statutárním městem Jihlava o možném převodu jižní části areálu městu.
Z Dobrý, D. Oulehla, J. Šlechtický okomentovali své negativní stanovisko k předloženému záměru.
M. Vystrčil dodal, že hlavním záměrem kraje Vysočina je získat tento pozemek pro kraj, město, a území areálu využít pro umístění a výstavbu sídel institucí a úřadů s krajskou působností.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0289/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt nemovitý majetek tvořící areál Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy mezi Ministerstvem obrany České republiky a krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2006-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-38.doc, ZK-04-2006-38, př. 1, ZK-04-2006-38, př. 2
 
39. Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Třebíč - Kubešova a Domov důchodců Třebíč - Koutkova
J. Vondráček informoval zastupitelstvo kraje o návrhu sloučení výše uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0290/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč - Koutkova, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2006-39, př. 1 se změnou názvu příspěvkové organizace na "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace" a
vydává
rozhodnutí o sloučení Domova důchodců Třebíč - Kubešova, příspěvkové organizace s Domovem pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-04-2006-39, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Domov důchodců Třebíč - Kubešova, příspěvková organizace a Domov důchodců Třebíč - Koutkova, příspěvková organizace
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-39.doc, ZK-04-2006-39, př. 1, ZK-04-2006-39, př. 2
 
40. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Dodatku č. 1 níže daných Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0291/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
schválit Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací a obcí poskytujících sociální služby uvedený v materiálu ZK-04-2006-40, př. 1 a
rozhoduje
o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-04-2006-40, př. 3.
odpovědnost: OSVZ
termín: 15. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-40.doc, ZK-04-2006-40, př. 1, ZK-04-2006-40, př. 2, ZK-04-2006-40, př. 3 

41. Hospicové hnutí Vysočina - žádost o poskytnutí dotace na podporu pilotního projektu systémový rozvoj paliativní péče v kraji Vysočina - hospicová péče v rodinném pokoji (druhá fáze projektu "rodinný pokoj")
J. Vondráček informoval zastupitelstvo o návrhu na poskytnutí dotace Hospicovému hnutí Vysočina v roce 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0292/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o poskytnutí dotace Hospicovému hnutí Vysočina v roce 2006 ve výši 230.000,- Kč na realizaci pilotního projektu "rodinného pokoje" v roce 2006;
schvaluje
·        zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Sociální věci § 4319 - Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní), položka 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením o částku 230.000,- Kč pro Hospicové hnutí Vysočina na poskytnutí dotace na realizaci pilotního projektu "rodinného pokoje" v roce 2006 při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 230.000,- Kč;
·        uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2006-41, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-41.doc, ZK-04-2006-41, př. 1
 
42. Poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout dotace obcím na dětská dopravní hřiště. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0293/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnutí dotací obcím dle materiálu ZK-04-2006-42, př. 1 za účelem uvedeným v "Zásadách pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště č. 03/06" v celkové výši 1 566 975,- Kč z prostředků kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-42.doc, ZK-04-2006-42, př. 1
 
43. Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
V. Kodet k předloženému návrhu Zásad požádal, aby byla v příloze 1, bod E) 5) písm. e), rozšířena textová část tato: předání „návrhu i“ nově vyhotoveného plánu v digitální forměschvalujícímu orgánu… zřízené Ministerstvem zemědělství.“
Zastupitelstvo kraje návrh na doplnění akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0294/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, dle materiálů ZK-04-2006-43, př. 1upr1 a ZK-04-2006-43, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-43.doc, ZK-04-2006-43, př. 1, ZK-04-2006-43, př. 2
 
44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0295/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvky v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-04-2006-44, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-44.doc, ZK-04-2006-44, př. 1
 
45. Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh výše uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0296/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-04-2006-45, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-45.doc, ZK-04-2006-45, př. 1
 
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora šíření veřejného internetu v knihovnách v roce 2006
J. Hulák seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0297/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s návrhem na podporu šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách v roce 2006 dle materiálu ZK-04-2006-46 a
schvaluje
·        zásady pro poskytnutí dotací na šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách dle materiálu ZK-04-2006-46, př. 3;
·        povýšení kapitoly Informatika § 3314 Činnosti knihovnické o částku 1 602 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 602 tis. Kč za účelem zajištění zdrojů na podporu šíření veřejného internetu v obecních knihovnách v roce 2006.
odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický odbor
termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-46.doc, ZK-04-2006-46, př. 1, ZK-04-2006-46, př. 2, ZK-04-2006-46, př. 3
 
47. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 3. výzva
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s výsledky hodnocení grantového programu v rámci podopatření 4.1.2 SROP - 3. výzva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0298/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·        seznam akcí doporučených k podpoře dle materiálu ZK-04-2006-47, př. 3;
·        seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-04-2006-47, př. 4;
rozhoduje
·        poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3;
·        neposkytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4 na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-04-2006-47, př. 4 a
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina další administrací grantového schématu.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 20. červen 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-47.doc
 
48. Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení závazek kraje Vysočina ke spolufinancování uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0299/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
předložení Žádosti o projekt "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II" na Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálů ZK-04-2006-48, př. 1, ZK-04-2006-48, př. 2, ZK-04-2006-48, př. 3, a
schvaluje
·        závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II" v letech 2006 až 2007 částkou 587 500 Kč (12,5% uznatelných nákladů) dle materiálu ZK-04-2006-48, př. 1;
·        převod finančních prostředků ve výši max. 4 700 tis Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet s tím, že finanční prostředky budou převáděny na bankovní účet průběžně, dle potřeb čerpání finančních prostředků.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-48.doc, ZK-04-2006-48, př. 1, ZK-04-2006-48, př. 2, ZK-04-2006-48, př. 3
 
49. Vznik Regionální rady - nominace členů Výboru
V návaznosti na úvodní slovo M. Vystrčila v bodě 2 Zpráva o činnosti rady kraje, M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na nominaci 8 členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod z řad členů zastupitelstva kraje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0300/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
nominuje
8 členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod z řad členů Zastupitelstva kraje Vysočina: Miloš Vystrčil, Martina Matějková, Pavel Hájek, Václav Kodet, Miroslav Houška, Marie Černá, Jiří Vlach, Vladimír Novotný;
bere na vědomí
materiál ZK-04-2006-49, př. 1.
odpovědnost: ORR, EO, SRR
termín: červen/červenec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-49.doc, ZK-04-2006-49, př. 1, ZK-04-2006-49, př. 1a, ZK-04-2006-49, př. 1b, ZK-04-2006-49, př. 2
 
50. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Radotice o změnu účelu použití poskytnuté dotace
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení žádost obce Radotice o změnu účelu použití poskytnuté dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0301/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 obci Radotice, a to tak, že původní účel použití "Rekonstrukce chodníku a místní komunikace" se mění na nový účel použití "Protipovodňová ochrana v obci".
odpovědnost: ORR
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-50.doc, ZK-04-2006-50, př. 1
 
51. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu turistických informačních center
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem výše uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0302/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·        "Zásady Zastupitelstva kraje na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina" na zkvalitnění informačních služeb dle materiálu ZK-04-2006-51, př. 1;
·        převod finančních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na kapitolu Regionální rozvoj ve výši max. 3 000 tis Kč, z toho v roce 2006 ve výši max. 500 tis Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-51.doc, ZK-04-2006-51, př. 1
 
52. Změna usnesení č. ZK-02-2006-47 k návrhu na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o navrhované změně usnesení k návrhu na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0303/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0126/02/2006/ZK;
schvaluje
·        příslib na financování projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2006-52, př. 1;
·        převod finančních prostředků ve výši max. 9 131 tis Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet s tím, že finanční prostředky budou převáděny na bankovní účet průběžně, dle potřeb čerpání finančních prostředků. Do konce roku 2006 bude na účet převedeno max. 7 720 tis Kč, zbývající část ve výši 1 411 tis Kč bude na účet převedena v roce 2007.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-52.doc, ZK-04-2006-52, př. 1
 
53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora Šachového centra talentované mládeže Vysočiny
M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k uvedenému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0304/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o poskytnutí dotace Krajskému sdružení ČSTV, Evžena Rošického 6, Jihlava ve výši 100.000,- Kč pro Krajský šachový svaz Vysočina na podporu projektu Šachové centrum talentované mládeže Vysočiny a
schvaluje
povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 100.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. června 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-53.doc, ZK-04-2006-53, př. 1, ZK-04-2006-53, př. 2, ZK-04-2006-53, př. 3, ZK-04-2006-53, př. 4, ZK-04-2006-53, př. 5, ZK-04-2006-53, př. 6
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 54, 56 – 63, 65 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
54. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
Usnesení 0305/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 53 430 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-54.doc
 
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
Usnesení 0306/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně - projekt HODINA právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 64 390,- Kč dle materiálu ZK-04-2006-56, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 1 116 893,- Kč dle materiálu ZK-04-2006-56, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-56.doc, ZK-04-2006-56, př. 1, ZK-04-2006-56, př. 2
 
57. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
Usnesení 0307/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 57 540,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-57.doc
 
58. Návrh změn u právnické osoby s názvem Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347
Usnesení 0308/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o ukončení výkonu činnosti školského zařízení Středisko pro volný čas dětí a mládeže, jehož činnost vykonává právnická osoba s názvem Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347 ke dni 30. 6. 2006 a
schvaluje
·        změnu názvu právnické osoby Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347 na Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava;
·        změnu čl. I. bod 1. dodatku č. 3 zřizovací listiny Domova mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347 schváleného zastupitelstvem kraje dne 28. 3. 2006 usnesením č. 0145/02/2006/ZK dle materiálu ZK-04-2006-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 14. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-58.doc, ZK-04-2006-58, př. 1
 
59. Změna názvu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola, Třebíč, Žižkova 505
Usnesení 0309/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu čl. I. bod 1. dodatku č. 5 zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Vyšší zdravotnické školy, Střední odborné školy zemědělské a ekonomické a Střední zdravotnické školy, Třebíč, Žižkova 505 schváleného zastupitelstvem kraje dne 28. 3. 2006 usnesením č. 0145/02/2006/ZK dle materiálu ZK-04-2006-59, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 14. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-59.doc, ZK-04-2006-59, př. 1, ZK-04-2006-59, př. 2
 
60. Zkrácené názvy příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Usnesení 0310/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2006-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 20. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-60.doc, ZK-04-2006-60, př. 1, ZK-04-2006-60, př. 2
 
61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
Usnesení 0311/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0450/07/2005/ZK v části týkající se výše poskytnutých prostředků projektům reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016, CZ.04.1.03/3.3.10.1/0021, CZ.04.1.03/3.3.10.1/0007;
schvaluje
·        poskytnutí prostředků na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016, Blended learningová akademie pro síťové specialisty, žadatel: Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč maximálně ve výši 4 596 520,- Kč;
·        poskytnutí prostředků na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0021, Systém dalšího profesního vzdělávání manažerů zemědělských organizací z kraje Vysočina, žadatel: Zemědělský svaz České republiky, maximálně ve výši 3 743 870,- Kč;
·        poskytnutí prostředků na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0007, Předávání know how: využití metody Job-rotation pro personalisty, konzultanty a poradce ÚP z kraje Vysočina, žadatel: EuroProfis, s.r.o., maximálně ve výši 391 929,- Kč;
·        Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016 dle materiálů ZK-04-2006-61, př. 1 a ZK-04-2006-61, př. 2;
·        Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0021 dle materiálů ZK-04-2006-61, př. 3, ZK-04-2006-61, př. 4;
·        Smlouvu o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0007 dle materiálu ZK-04-2006-61, př. 5;
·        poskytnutí prostředků na projekty registrační číslo CZ.04.1.03/3.3.10.1/0010 a CZ.04.1.03/3.3.10.1/0007 uvedené v Seznamu projektů navržených do zásobníku projektů dle materiálu ZK-04-2006-61, př. 6 v maximální výši a za podmínek stanovených v materiálu ZK-04-2006-61, př. 6, a
pověřuje
radu kraje schvalováním formálních změn uzavřených smluv v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, Opatření 3.3 OP RLZ.
odpovědnost: OŠMS
termín: podepsat smlouvu a dodatky do 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-61.doc
 
62. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - 4. výzva
Usnesení 0312/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·        Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/4/2006 včetně příloh dle materiálů ZK-04-2006-62, př. 1 a ZK-04-2006-62, př. 2;
·        Prováděcí směrnici pro výzvu č. V/SROP/3.2/4/2006 včetně příloh dle materiálů ZK-04-2006-62, př. 3 a ZK-04-2006-62, př. 4, a
pověřuje
radu kraje schvalováním formálních změn schválených dokumentů.
odpovědnost: OŠMS
termín: zaslat dokumentaci ke schválení Centru pro regionální rozvoj do 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-62.doc, ZK-04-2006-62, př. 1, ZK-04-2006-62, př. 2, ZK-04-2006-62, př. 3, ZK-04-2006-62, př. 4
 
63. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - schvalování projektů
Usnesení 0313/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·        Seznam projektů, které jsou navrženy k podpoře z prostředků OP RLZ dle materiálu ZK-04-2006-63, př. 3;
·        Seznam projektů, které nejsou navrženy k podpoře z prostředků OP RLZ dle materiálu ZK-04-2006-63, př. 3;
·        poskytnutí podpory projektům uvedeným v Seznamu projektů doporučených k podpoře dle materiálu ZK-04-2006-63, př. 3 maximálně do výše a za podmínek stanovených v materiálu ZK-04-2006-63, př. 3, a
pověřuje
OŠMS a OE k poskytování finančních prostředků dle schválené dokumentace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2006 podepsat smlouvy s úspěšnými žadateli
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-63.doc
 
65. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6
Usnesení 0314/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek zřizovací listiny Střední školy technické Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2006-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 14. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-65.doc, ZK-04-2006-65, př. 1
 
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0315/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 16 515 374,- Kč dle materiálu ZK-04-2006-55, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 28 235 070,- Kč dle materiálu ZK-04-2006-55, př. 2 a soukromým školám v celkové výši 1 691 100,- Kč dle materiálu ZK-04-2006-55, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-55.doc, ZK-04-2006-55, př. 1, ZK-04-2006-55, př. 2, ZK-04-2006-55, př. 3
 
64. Stanovení kapacit u školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na stanovení kapacit školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Ke způsobu zpracování předloženého materiálu vyjádřil nesouhlas P. Šlechtický. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0316/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
návrhy na stanovení kapacit školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, které jsou označeny v materiálu ZK-04-2006-64, př. 3 kódy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 18B, 19A, 20A, 21A.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-64.doc, ZK-04-2006-64, př. 1, ZK-04-2006-64, př. 2, ZK-04-2006-64, př. 3
 
66. Dotace městu Třebíč na spolufinancování akce "Stavební úpravy atletické dráhy včetně rozšíření sportovního areálu TJ JE Dukovany"
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci městu Třebíč na stavební úpravy atletické dráhy; citovala přijaté usnesení zastupitelstva Města Třebíč a k dotazu J. Běhounka na stanovisko komise pro sport a volný čas potvrdila doporučující stanovisko této komise. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0317/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Třebíč na stavební úpravy atletické dráhy včetně rozšíření sportovního areálu TJ JE Dukovany realizované TJ Spartak Třebíč ve výši skutečných nákladů poskytnutých na tento účel z rozpočtu města Třebíč bez započtení případného podílu kraje Vysočina, maximálně však ve výši 5.000.000,- Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení projektu a prokázání zaplacení všech faktur investorem a
schvaluje
povýšení kapitoly Školství, § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce o částku 4 995 tis. Kč za účelem zajištění finančního krytí poskytované dotace snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 995 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-66.doc, ZK-04-2006-66, př. 1, ZK-04-2006-66, př. 2, ZK-04-2006-66, př. 4, ZK-04-2006-66, př. 5, ZK-04-2006-66, př. 6, ZK-04-2006-66, př. 7, ZK-04-2006-66, př. 8, ZK-04-2006-66, př. 9, ZK-04-2006-66, př. 10
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 67 a 68 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
67. Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třebíčské loutkářské jaro 2006"
Usnesení 0318/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvek ze schváleného rozpočtu kapitoly Kultura (ORJ 4000, § 3319) městu Třebíč ve výši 20.000 Kč pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2006".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-67.doc, ZK-04-2006-67, př. 1
 
68. Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třešťské divadelní jaro 2006"
Usnesení 0319/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvek ze schváleného rozpočtu kapitoly Kultura (ORJ 4000, § 3319) městu Třešť ve výši 20.000 Kč pro Městské kulturní středisko Třešť na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Třešťské divadelní jaro 2006".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-68.doc, ZK-04-2006-68, př. 1
 
69. Vyhodnocení ankety "Zlatá jeřabina" - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2005
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s konečnými výsledky ankety "Zlatá jeřabina 2005". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0320/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
konečné výsledky ankety "Zlatá jeřabina 2005" dle materiálu ZK-04-2006-69, př. 1;
uděluje
Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2005 dle materiálu ZK-04-2006-69, př. 2 a
schvaluje
rozpočtovou změnu v rámci kapitoly Kultura dle materiálu ZK-04-2006-69, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-69.doc, ZK-04-2006-69, př. 1, ZK-04-2006-69, př. 2, ZK-04-2006-69, př. 3
 
70. Úprava zřizovacích listin u vybraných nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na úpravu zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0321/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·        dodatek č. 7 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2006-70, př. 1;
·        dodatek č. 7 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2006-70, př. 2;
·        dodatek č. 5 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2006-70, př. 3.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Třebíč, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-70.doc, ZK-04-2006-70, př. 1, ZK-04-2006-70, př. 2, ZK-04-2006-70, př. 3
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 71 – 73, 75, 76 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.
 
71. FOND VYSOČINY - GRANTOVÝ PROGRAM ROZVOJ VESNICE 2006
Usnesení 0322/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "ROZVOJ VESNICE 2006" dle materiálu ZK-04-2006-71, př. 1;
jmenuje
ODS – Jaroslava Dvořáková (HB); Ivo Rohovský (ZR);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Bohumil Tripal (JI);
KSČM – Zdeněk Dobrý (HB); Ladislav Brož (PE);
ČSSD – Ladislav Péťa (TR); Karel Šašek (PE);
SNK – ED - Marie Černá (TR); Zdeněk Jirsa (JI);
·         Zdeňka Jirsu (JI) předsedou řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2006“;
garantem grantového programu ,,ROZVOJ VESNICE 2006“ odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním a pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-71.doc, ZK-04-2006-71, př. 1
 
72. FOND VYSOČINY - Grantový program - Výzkum a vývoj pro inovace 2006
Usnesení 0323/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu konkurenceschopnosti subjektů na Vysočině formou příspěvku na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové inovace - Výzkum a vývoj pro inovace 2006, dle materiálu ZK-04-2006-72, př. 1.
jmenuje
·        řídicí výbor grantového programu „Výzkum a vývoj pro inovace 2006“ ve složení:
ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Zdeněk Kadlec (HB);
KDU-ČSL – Milan Linhart (HB); Jaroslav Hulák (ZR);
KSČM – Ivo Novotný (TR); Pavel Šlechtický (JI);
ČSSD – Libor Pech (PE); Josef Vašíček (HB);
SNK – ED – Petr Syrovátka (JI); Libor Honzárek (HB);
·         Jaroslava Huláka (ZR) předsedou řídicího výboru grantového programu „Výzkum a vývoj pro inovace 2006“;
·         garantem grantového programu "Výzkum a vývoj pro inovace 2006" odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Magdalenu Svatoňovou (JI) s právem hlasovacím a Martinu Kršňákovou (TR) s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-72.doc, ZK-04-2006-72, př. 1, ZK-04-2006-72, př. 3
 
73. FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2006
Usnesení 0324/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2006 dle materiálu ZK-04-2006-73, př. 1;
jmenuje
·        řídicí výbor grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2006 ve složení:
ODS – Jan Štefáček (HB); Stanislav Mastný (TR);
KDU-ČSL – Ladislav Bárta (ZR); Antonín Holub (JI);
KSČM – Milan Ustohal (TR), František Náhončík (HB);
ČSSD – Vladimír Dolejš (HB); Luboš Janáček (HB);
SNK – ED – Jana Matějková (TR); Zora Daňková (ZR);
·        Jana Štefáčka (HB), předsedou řídicího výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2006;
·        garantem grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2006 odbor sekretariátu hejtmana a zástupcem garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Jana Murárika s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-73.doc, ZK-04-2006-73, př. 1
 
75. Fond Vysočiny - grantový program EDICE VYSOČINY IV.
Usnesení 0325/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "EDICE VYSOČINY IV." na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-04-2006-75, př. 1;
jmenuje
·        řídicí výbor grantového programu "Edice Vysočiny IV." ve složení:
ODS – Nataša Válková (TR); Hana Müllerová (JI);
KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Milan Šulc (HB);
KSČM – Bohumil Kotlán (ZR); Blanka Vyhnalíková (HB);
ČSSD – Dagmar Nejedlá (ZR); Pavla Kučerová (PE);
SNK – ED – Olga Zachariášová (JI); Zdeňka Marková (ZR);
·        Petra Kesla (PE) předsedou řídicího výboru grantového programu "Edice Vysočiny IV.“;
·        garantem grantového programu „Edice Vysočiny IV.“ odbor kultury a památkové péče a zástupcem garanta Horymíra Kubíčka s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 20.6.2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-75.doc, ZK-04-2006-75, př. 1
 
76. FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2006" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
Usnesení 0326/04/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Bioodpady 2006" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem dle materiálu ZK-04-2006-76, př. 1;
jmenuje
·        řídicí výbor grantového programu "Bioodpady 2006" ve složení:
ODS – Pavel Hájek (PE); Daneš Burket (TR);
KDU-ČSL – Jiří Vondráček (HB); Tomáš Havlík (ZR);
KSČM – Jiří Vlach (JI); Milan Havlíček (TR);
ČSSD – Miroslav Báňa (ZR); Tomáš Koubek (PE);
SNK – ED – Pavel Gregor (TR); Jiří Jalovecký (TR);
·        Pavla Hájka (PE) předsedou řídicího výboru grantového programu „Bioodpady 2006 “;
·        garantem grantového programu „Bioodpady 2006“ odbor životního prostředí a zástupcem garanta Pavlu Bendovou (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-76.doc, ZK-04-2006-76, př. 1
 
74. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o uvedeném návrhu grantového programu a sdělila doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
M. Báňa vznesl připomínku, aby v příloze 1, části specifická kritéria bod d)– sektor podnikání, nebyly specifikovány odbory, ale preferovány pouze subjekty působící ve zpracovatelském průmyslu a službách.
L. Joukl připomínku M. Báni podpořil.
Vzhledem k zásadní připomínce M. Báni M. Černá navrhla materiál stáhnout a projednat jej na příští jednání zastupitelstva kraje.
Zdrojové materiály: ZK-04-2006-74.doc, ZK-04-2006-74, př. 1, ZK-04-2006-74, př. 2, ZK-04-2006-74, př. 3
 
77. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.
 
M. Vystrčil poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup s tím, že další jednání se bude konat 1. 7. 2006.
 
 
 
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
 
Simona Kafoňková                                    ……...……………………………………
 
 
 
Jaroslav Poborský                                     …..………………………………….……
 
 
 
 
 
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2006.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2006 dne 20. 6. 2006.
Zapsala: M. Jakoubková dne 4. 7. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz