Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 02/2005 - 29.03.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
05Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
06Žádost obcí o finanční pomoc po povodni
07Informace o průběhu poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina z rozpočtu kraje Vysočina
08Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2005
09Návrh Zásad pro poskytování příspěvků obcím, Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2005
10Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
11Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
12Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka
13Dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč
14Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Jakubín a obci Častrov
15Nabytí pozemků trvale dotčených stavbou "III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská - 1. stavba" do vlastnictví kraje Vysočina
16Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
17Výkup pozemků v k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice
18Změna správy nemovitostí v k. ú. a obci Moravské Budějovice
19Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Čejov
20Darování pozemků v k. ú. a obci Březník
21Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pacov
22Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava
23Změna usnesení 378/06/2004/ZK
24Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
25Vzájemné darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Kožichovice
26Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
27Darování pozemků v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek
28Darování pozemků v k. ú. a obci Radňoves
29Výkup pozemků v k. ú. a obci Dolní Krupá
30Prodej pozemků v k. ú. Velešov, obec Větrný Jeníkov
31Zrušení usnesení zastupitelstva kraje - prodej nemovitostí v k. ú. Rouchovany
32Výkup pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
33Vypořádání pozemků v k. ú. a obci Leskovice
34Přijetí daru stavby zastávkových pruhů v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
35Darování pozemku v k. ú. a obci Třebelovice
36Prodej pozemků v k. ú. a obci Humpolec
37Financování projektu "Oprava krytu silnice II/152 v úseku Jemnice - Lhotice"
38Financování projektu "Oprava krytu silnice II/407 v úseku od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice"
39Přijetí daru pozemku v k. ú. Jihlava
40Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Polná
41Žádost obce Budkov o poskytnutí finančního příspěvku
42Žádost obce Kostelec o řešení financování chodníku v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/406
43Žádost obce Čáslavice o poskytnutí finančního příspěvku
44Žádost obce Horní Rápotice o přidělení dotace
45Projekt kraje do programu INTERREG III.A Česká republika - Rakousko
46Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005
47Převod movité věci ve vlastnictví kraje do správy příspěvkové organizaci Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
48Změny ve zřizovacích listinách domů dětí a mládeže
49Finanční prostředky z MŠMT na soutěže v roce 2005
50Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v roce 2005
51Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
52Převedení vzdělávacích činností Domu dětí a mládeže, Humpolec, Na skalce 623
53Dofinancování evropských projektů v roce 2005
54Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004
55Změny v rejstříku škol a školských zařízení
56Dotace na opravu budovy ZUŠ Žďár nad Sázavou
57Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
58Poskytnutí finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina na předsanační a sanační práce skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov
59Návrh na provedení rozpočtového opatření v roce 2005 - rozvojový záměr u SÚS Havlíčkův Brod
60Žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místní komunikace
61Žádost obce Jiřice o poskytnutí finanční pomoci na příjezdovou komunikaci a parkoviště v průmyslové zóně Jiřice
62Návrh na změnu Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč a Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou - doplňková činnost
63Návrh na změnu zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou - nepotřebný majetek
64Realizace projektového záměru silnice II/405 v úseku Jihlava - Příseka
65Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
66Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
67FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004
68Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2005
69FOND VYSOČINY - grantový program "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ"
70FOND VYSOČINY - Grantový program "VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2005"
71Uzavření budoucí darovací smlouvy s obcí Bohdalec
72Partnerské smlouvy do SROP k projektům měst a obcí v kraji Vysočina
73Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
74Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-únor 2005
75Převod nemovitostí v areálu staré nemocnice v Jihlavě
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz