Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 7/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 7/2013, které se konalo dne 26. 2. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 26. 2. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla.
Radě kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
 • zařazení bodu 64. Prodloužení termínu vyúčtování dotace do navrženého programu jednání;
 • stažení bodu 13. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov (Zdrojové materiály: RK-07-2013-13.doc, RK-07-2013-13, př. 1).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2013
 2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a v k. ú. a obci Služátky
 3. Darování pozemků v k. ú. a obci Řídelov
 4. Uzavření darovací smlouvy - k. ú. Bystrá
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Rudolec
 6. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 7. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Čejov
 8. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci ÚSP Křižanov - infrastruktura k pozemku par. č. 490/1, k. ú. Horní Bobrová
 9. Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Koňkovice
 10. Darování pozemku v obci a k. ú. Matějov
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
 12. Požadavky spoluvlastníků pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky na uspořádání majetkoprávních vztahů
 1. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po ukončení akce II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 , uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dar kanalizační stoky - Objekt SO 302 a doplnění odvodnění SO 302 v Chotěboři
 2. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 3. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 4. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 5. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 6. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 7. Uzavření nájemních smluv a smluv zakládajících právo provést stavbu pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
 8. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka dotace
 9. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 10. Souhlas s investičními akcemi pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 11. Souhlas s investičními akcemi pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 12. Souhlas s investiční akcí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 13. Metodický pokyn k předávání reportů a hlášení zdravotnickými zařízeními zřízenými krajem Vysočina - informace o zrušení
 14. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 15. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 16. Technologická připravenost nemocnic
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
 18. Havarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - zvýšení dotace od Města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny
 20. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 21. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
 22. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením - povolení pokračování
 23. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
 24. Změna části usnesení 0252/05/2013/RK - Podpora Krajských center talentované mládeže
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 27. Odklad termínu splnění povinnosti stanovené pravidly rady kraje
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
 29. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 30. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 31. Uzavření dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů
 32. Doplnění Závěrečné monitorovací zprávy projektu KVALITA 10
 33. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 34. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 37. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
 38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - převod konečného zůstatku na zvláštním účtu u projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina do Fondu strategických rezerv po ukončení projektu
 39. Prohlášení v soupisce výdajů v rámci vyúčtování 9. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT , registrační číslo M00024
 40. Prohlášení v soupisce výdajů v rámci vyúčtování 5. monitorovacího období projektu Technická pomoc Vysočina , registrační číslo M00115
 41. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence kriminality Kraje Vysočina - VYSOČINA BEZPEČNĚ ONLINE: místní prevence kriminality páchané na dětech a mladistvých
 42. Zpráva o působení nestálé zástupkyně Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 23. 1. - 2. 2. 2013
 43. Návrh Plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2013
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na výstavbu a odhalení pamětního kamene gen. L. Svobodovi
 45. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2011 Informace o stavu projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
 46. Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2013 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2012
 47. Dodatek č. 4 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s.r.o. pro rok 2013 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2012
 48. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
 49. Změna organizačního řádu příspěvkových organizací Ústav sociální péče Křižanov a Domov Jeřabina
 50. Informace o prodloužení dočasného navýšení počtu zaměstnanců kraje v souvislosti s organizačními změnami na odboru sociálních věcí od 1. 3. 2013
 51. Prodloužení termínu vyúčtování dotace
 52. Rozprava členů rady
Usnesení 0307/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 6/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 12, 14 17, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a v k. ú. a obci Služátky
Usnesení 0308/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene a Českou republikou, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, jako povinným z věcného břemene, spočívající v právu užívání části pozemku par. č. 421/2 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou a části pozemku par. č. 571/4 v k. ú. a obci Služátky, za účelem provozování stavby opěr silničního mostu a opevnění břehu vodního toku v rozsahu GP č. 161-486/2012 a GP č. 226-486/2012, za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10 000 Kč + DPH, dle materiálu RK-07-2013-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-02.doc, RK-07-2013-02, př. 1, RK-07-2013-02, př. 2

03. Darování pozemků v k. ú. a obci Řídelov
Usnesení 0309/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Kraje Vysočina záměr darování částí pozemku par. č. 453/1 v k. ú. a obci Řídelov dle GP č. 80-786/2011 nově označených jako díl a o výměře 56 m2 a dále jako pozemky par. č. 453/4 o výměře 684 m2, par. č. 453/5 o výměře 420 m2, par. č. 453/6 o výměře 320 m2, par. č. 453/7 o výměře 163 m2, par. č. 453/8 o výměře 485 m2 a par. č. 453/9 o výměře 493 m2 a dále záměr darování části pozemku par. č. 453/2 v k. ú. a obci Řídelov dle GP č. 80-786/2011 nově označené jako pozemek par. č. 453/10 o výměře 131 m2 do vlastnictví obce Řídelov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemků par. č. 453/1 a par. č. 453/2 v k. ú. a obci Řídelov, dle GP č. 80-786/2011 nově označené jako díl a o výměře 56 m2 a dále jako pozemky par. č. 453/4 o výměře 684 m2, par. č. 453/5 o výměře 420 m2, par. č. 453/6 o výměře 320 m2, par. č. 453/7 o výměře 163 m2, par. č. 453/8 o výměře 485 m2, par. č. 453/9 o výměře 493 m2 a par. č. 453/10 o výměře 131 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řídelov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-03.doc, RK-07-2013-03, př. 1

04. Uzavření darovací smlouvy - k. ú. Bystrá
Usnesení 0310/07/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 727/6 ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2 a par. č. 727/7 ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2 nově oddělené dle GP 113-79/2012 z pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bystrá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-04.doc, RK-07-2013-04, př. 1

05. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Rudolec
Usnesení 0311/07/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-05.doc, RK-07-2013-05, př. 1, RK-07-2013-05, př. 2

06. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0312/07/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2013-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-06.doc, RK-07-2013-06, př. 1

07. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Čejov
Usnesení 0313/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. PK 1269 o výměře 9851 m2 a par. č. PK 1391 o výměře 4937 m2 v k. ú. a obci Čejov do vlastnictví obce Čejov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-07.doc, RK-07-2013-07, př. 1

08. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci ÚSP Křižanov - infrastruktura k pozemku par. č. 490/1, k. ú. Horní Bobrová
Usnesení 0314/07/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-08.doc, RK-07-2013-08, př. 1

09. Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Koňkovice
Usnesení 0315/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi obcí Trpišovice na straně povinného z věcného břemene a vlastníka pozemku par. č. 603/1 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice a Krajem Vysočina na straně oprávněného z věcného břemene a vlastníka oprávněné nemovitosti budovy bez čp/če, občanská vybavenost, postavené na pozemku par. č. st. 167 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení a provozování stavby odpadní kanalizace z oprávněné nemovitosti a s tím souvisejícím právu vstupu Kraje Vysočina - oprávněného z věcného břemene, a každého dalšího vlastníka budovy bez čp/če, občanská vybavenost, postavené na pozemku par. č. st. 167, či jeho dodavatelů, za účelem udržování a provádění oprav stavby v rozsahu uvedeném v Geometrickém plánu č. 248-177/2012, zhotoveném dne 11. 10. 2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod dne 15. 10. 2012 a to bezúplatně;
 • uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně povinného z věcného břemene a vlastníka pozemku par. č. 603/2 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice a Krajem Vysočina na straně oprávněného z věcného břemene a vlastníka oprávněné nemovitosti budovy bez čp/če, občanská vybavenost, postavené na pozemku par. č. st. 167 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení a provozování stavby odpadní kanalizace z oprávněné nemovitosti a s tím souvisejícím právu vstupu Kraje Vysočina - oprávněného z věcného břemene, a každého dalšího vlastníka budovy bez čp/če, občanská vybavenost, postavené na pozemku par. č. st. 167, či jeho dodavatelů, za účelem udržování a provádění oprav stavby v rozsahu uvedeném v Geometrickém plánu č. 248-177/2012, zhotoveném dne 11. 10. 2012, odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod dne 15. 10. 2012 a to za jednorázovou úplatu ve výši 10 000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-09.doc, RK-07-2013-09, př. 1

10. Darování pozemku v obci a k. ú. Matějov
Usnesení 0316/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 222/2 o výměře 15 m2, oddělený z pozemku par. č. 222 dle geometrického plánu č. 382-59/2011 v obci a k. ú. Matějov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Matějov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 222/2 o výměře 15 m2, oddělený z pozemku par. č. 222 dle geometrického plánu č. 382-59/2011 v obci a k. ú. Matějov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Matějov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-10.doc, RK-07-2013-10, př. 1

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
Usnesení 0317/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 1432/2 v k. ú. a obci Řásná a dále částí pozemků par. č. 459 a par. č. 460 v k. ú. a obci Řídelov nově označených dle materiálu RK-07-2013-11, př. 1, do vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové;
 • zahájit jednání s Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové o převodu pozemků dle materiálu RK-07-2013-11, př. 2 z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-11.doc, RK-07-2013-11, př. 1, RK-07-2013-11, př. 2, RK-07-2013-11, př. 3

12. Požadavky spoluvlastníků pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky na uspořádání majetkoprávních vztahů
Usnesení 0318/07/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-12.doc, RK-07-2013-12, př. 1

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po ukončení akce II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 , uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dar kanalizační stoky - Objekt SO 302 a doplnění odvodnění SO 302 v Chotěboři
Usnesení 0319/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků uvedených v materiálu RK-07-2013-14, př. 1 do vlastnictví města Chotěboř;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování stavebních objektů SO 302 Jednotná kanalizace a Doplnění odvodnění SO 302 pořízených v rámci stavby „II/345 Chotěboř průtah úsek č. 1“ do vlastnictví města Chotěboř;
 • uzavřít bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene vedení a provozování kanalizační stoky na části pozemku par. č. 4488 v k. ú. Chotěboř v rozsahu GP č. 4113-40/2011 mezi Krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a městem Chotěboř jako oprávněným z věcného břemene;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem nově oddělené pozemky dle materiálu RK-07-2013-14, př. 1 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-07-2013-14, př. 2 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem stavební objekt SO 302 Jednotná kanalizace a objekt Doplnění odvodnění SO 302“ pořízených v rámci stavby „II/345 Chotěboř průtah úsek č. 1“ z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-14.doc, RK-07-2013-14, př. 1, RK-07-2013-14, př. 2, RK-07-2013-14, př. 3

15. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0320/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-07-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 05. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-15.doc, RK-07-2013-15, př. 1

16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0321/07/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-07-2013-16, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-07-2013-16, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. 81/1, 836/38, 836/39, 836/40 v k. ú. Hojovice do vlastnictví obce Hojovice;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 2158/10 a 2158/1 v k. ú. Brtnice do vlastnictví města Brtnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-16.doc, RK-07-2013-16, př. 1

17. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0322/07/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-17.doc, RK-07-2013-17, př. 1, RK-07-2013-17, př. 2

18. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na zařazení nové akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0323/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-18.doc, RK-07-2013-18, př. 1

19. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na zařazení nové akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0324/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zařadit novou akci Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;
 • pozastavit investiční přípravu akce Nemocnice Třebíč - stavební úpravy pavilonu UNP.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-19.doc, RK-07-2013-19, př. 1

20. Uzavření nájemních smluv a smluv zakládajících právo provést stavbu pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací uvedené stavby. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0325/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/388 Bobrová - Zvole na pozemcích potřebných pro stavbu jako trvalý a dočasný zábor s městysem Bobrová v rozsahu dle materiálu RK-07-2013-20, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/388 Bobrová - Zvole na pozemcích potřebných pro stavbu jako trvalý a dočasný zábor s obcí Zvole v rozsahu dle materiálu RK-07-2013-20, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků nájemní smlouvy na pozemky potřebné pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole jako trvalý a dočasný zábor v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-07-2013-20, př. 3 na dobu určitou jednoho roku počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na dočasný zábor pozemku par. č. 26/2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby II/388 Bobrová - Zvole.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-20.doc, RK-07-2013-20, př. 1, RK-07-2013-20, př. 2, RK-07-2013-20, př. 3, RK-07-2013-20, př. 4 RK-07-2013-20, př. 5

21. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka dotace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0326/07/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod ve výši 76 528 Kč dle Žádosti o uhrazení vratky dotace Odborem implementace projektů Jihlava ÚRR ze dne 8. 2. 2013 dle materiálu RK-07-2013-21, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/352 Jihlava - Heroltice, související s odvodem vratky dotace ve výši 76 528 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 8. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-21.doc, RK-07-2013-21, př. 1

22. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje k projednání návrh Organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0327/07/2013/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-22.doc, RK-07-2013-22, př. 1

V průběhu jednání přišla M. Kružíková, odešel M. Hyský. K bodům 23 - 25, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

23. Souhlas s investičními akcemi pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0328/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí:
 • Flexibilní bronchoskop pro oddělení TRN;
 • Videogastroskop pro interní oddělení;
 • Vrtačky pro centrální operační sály;
 • Artroskopická pumpa pro centrální operační sály;
 • Hysteroresektoskop pro centrální operační sály;
 • Monitorovací systém s centrálou pro chirurgické oddělení;
 • CT pro RDG;
 • Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení;
 • Jícnová sonda k ultrazvukovému přístroji na interní oddělení;
 • Operační stůl
v celkové výši 20 662 tis. Kč včetně zdrojů financování.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-23.doc, RK-07-2013-23, př. 1

24. Souhlas s investičními akcemi pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0329/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí:
 • Urodynamika pro gynekologicko-porodnické oddělení;
 • Ultrazvuková čistička pro centrální sterilizaci;
 • Ultrazvuk pro urologické oddělení
v celkové výši 1 937 000 Kč včetně zdrojů financování.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-24.doc, RK-07-2013-24, př. 1

25. Souhlas s investiční akcí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0330/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce pořízení nového mrazícího boxu pro skladování krevní plazmy na hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ve výši 120 000 Kč včetně zdroje financování.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-25.doc, RK-07-2013-25, př. 1

26. Metodický pokyn k předávání reportů a hlášení zdravotnickými zařízeními zřízenými krajem Vysočina - informace o zrušení
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vít na vědomí zrušení Metodického pokynu k předávání reportů a hlášení zdravotnickými zařízeními zřízenými krajem Vysočina. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0331/07/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zrušení Metodického pokynu k předávání reportů a hlášení zdravotnickými zařízeními zřízenými krajem Vysočina.
ukládá
ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace zasílat data stanoveným způsobem prostřednictvím Portálu PO.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 01. 03. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-26.doc

27. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ZZS KV na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0332/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-07-2013-27, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem a v termínech stanovených materiálem RK-07-2013-27.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic a ZZS KV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-27.doc, RK-07-2013-27, př. 1

28. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0333/07/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-07-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-28.doc, RK-07-2013-28, př. 1

29. Technologická připravenost nemocnic
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0334/07/2013/RK
Rada kraje
ruší
 • část usnesení č. 1705/32/2012/RK: „ukládá ředitelům do 28. 2. 2013 předložit závěrečnou zprávu projektu, kde bude popsáno, jakým způsobem projekt proběhl a jaká doporučení směrem ke Standardu ICT v oblasti tenkých klientů nemocnice doporučují“;
 • část usnesení č. 2017/38/2012/RK: „ukládá ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 28. 2. 2013 společně se závěrečnou zprávou kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost“;
ukládá
 • ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 31. 3. 2013 společně se závěrečnou zprávou kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost;
 • ředitelům do 31. 3. 2013 předložit závěrečnou zprávu projektu, kde bude popsáno, jakým způsobem projekt proběhl a jaká doporučení směrem ke Standardu ICT v oblasti tenkých klientů nemocnice doporučují.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0335/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadatelům krajských postupových přehlídek a národních přehlídek dle materiálu RK-07-2013-30, př. 1 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 14/12;
 • neposkytnout dotaci žadateli uvedenému v materiálu RK-07-2013-30, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu RK-07-2013-30, př. 3 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 14/12.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-30.doc, RK-07-2013-30, př. 1, RK-07-2013-30, př. 2, RK-07-2013-30, př. 3

31. Havarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh povolit výjimku pro havarijní pojištění vozidlo uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0336/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro havarijní pojištění autobusu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve stáří více než 10 let, SPZ JIJ 48-20, rok výroby 2002, po dobu provozu v této organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-31.doc

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - zvýšení dotace od Města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0337/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Městem Havlíčkův Brod Krajské knihovně Vysočiny na základě Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny (ÚZ 00044) ve výši 6 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5331 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00044 o částku 6 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2013 v důsledku jeho zvýšení o částku 6 000 Kč na zajištění funkcí základních knihoven s určením na zřízení internetového připojení pro knihovnu Svatý Kříž.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-32.doc

33. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje návrh na uložení odvodu do rozpočtu kraje na základě výsledku veřejnosprávní kontroly. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0338/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod ve výši 2 387 Kč do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, se sídlem Věžní 26, Jihlava, IČO 28263693, dle materiálu RK-07-2013-33, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-33.doc, RK-07-2013-33, př. 1, RK-07-2013-33, př. 2

34. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 - Zlatá jeřabina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0339/07/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 - Zlatá jeřabina dle materiálu RK-07-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-34.doc, RK-07-2013-34, př. 1, RK-07-2013-34, př. 2

35. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením - povolení pokračování
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem povolit žákům se zdravotním postižením pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0340/07/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s tím, aby ředitel Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, ve které se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolil žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-07-2013-35, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-35.doc, RK-07-2013-35, př. 1

36. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s realizací projektového záměru „Pracujme spolu pro radost“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0341/07/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501 Pracujme spolu pro radost dle materiálu RK-07-2013-36, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-36.doc, RK-07-2013-36, př. 1, RK-07-2013-36, př. 2

37. Změna části usnesení 0252/05/2013/RK - Podpora Krajských center talentované mládeže
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou části usnesení 0252/05/2013/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0342/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0252/05/2013/RK tak, že slova Šachové škole Vysočiny, o. s., Husova 761, Náměšť nad Oslavou, IČO 26559480 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v šachu; se zrušují a nahrazují slovy Krajskému šachovému centru talentované mládeže Vysočina, o. s., Vagonova 2654, Havlíčkův Brod, IČO 22608826 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v šachu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-37.doc, RK-07-2013-37, př. 1

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0343/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 2 943 726,77 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 o částku 2 943 726,77 Kč na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-38.doc

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0344/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 3 310 112,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 o částku 342 184,80 Kč;
 • Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 o částku 702 146 Kč;
 • Střední škole technické Žďár nad Sázavou, IČO 00226106 o částku 590 644,40 Kč;
 • Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 60418443 o částku 478 185,20 Kč;
 • Střední škole stavební Jihlava, IČO 60545267 o částku 865 904,80 Kč;
 • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 o částku 331 047,20 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu „EU peníze středním školám“ dle materiálu RK-07-2013-39.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-39.doc

40. Odklad termínu splnění povinnosti stanovené pravidly rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na řešení odkladu termínu plnění některých povinností ředitelů příspěvkových organizací. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0345/07/2013/RK
Rada kraje
pověřuje
OŠMS stanovit vybraným ředitelům a ředitelkám PO odklad pro předložení dokumentů uvedených dle čl. 4 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 07/12, a to z důvodu projednávání změn v síti školských PO;
ukládá
OŠMS informovat radu kraje v řádném termínu pro předkládání dokumentů o důvodech odkladu a náhradním termínu pro předložení dokumentů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-40.doc

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0346/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 43 120 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-07-2013-41, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Regionální sdružení mládeže pro stol. hokej a stolní kopanou Vysočina, IČO 26645815 na realizaci soutěže ve výši 4 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-07-2013-41, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-41.doc, RK-07-2013-41, př. 1, RK-07-2013-41, př. 2, RK-07-2013-41, př. 3, RK-07-2013-41, př. 4, RK-07-2013-41, př. 5, RK-07-2013-41, př. 6

64. Prodloužení termínu vyúčtování dotace
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0347/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
prodloužení termínu doručení vyúčtování dotace ID PR00192.0056 organizaci Asociace TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI, IČO 75099101;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2013-64, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-64, RK-07-2013-64, př. 1, RK-07-2013-64, př. 2

42. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0348/07/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-42.doc, RK-07-2013-42, př. 1, RK-07-2013-42, př. 2

43. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0349/07/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-43.doc, RK-07-2013-43, př. 1, RK-07-2013-43, př. 2, RK-07-2013-43, př. 3, RK-07-2013-43, př. 4, RK-07-2013-43, př. 5, RK-07-2013-43, př. 6, RK-07-2013-43, př. 7, RK-07-2013-43, př. 8, RK-07-2013-43, př. 9, RK-07-2013-43, př. 10

44. Uzavření dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatky ke smlouvám o realizaci grantových projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0350/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o realizaci grantových projektů dle vzoru uvedeného v materiálu RK-07-2013-44, př. 2 s příjemci uvedenými v materiálu RK-07-2013-44, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-44.doc, RK-07-2013-44, př. 1, RK-07-2013-44, př. 2

45. Doplnění Závěrečné monitorovací zprávy projektu KVALITA 10
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí doplnění závěrečné monitorovací zprávy projektu KVALITA 10. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0351/07/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-07-2013-45, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2013-45, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-45.doc, RK-07-2013-45, př. 1

K bodům 46 49, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

46. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0352/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 329 963,52 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-46.doc

47. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0353/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 2 716 984,78 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-47.doc

48. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0354/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR ve výši 182 701,62 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-48.doc

49. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0355/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 200 986,74 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-49.doc

50. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0356/07/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-07-2013-50, př. 1, RK-07-2013-50, př. 2, RK-07-2013-50, př. 3, RK-07-2013-50, př. 4, RK-07-2013-50, př. 5 a RK-07-2013-50, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-07-2013-50, př. 1, RK-07-2013-50, př. 2, RK-07-2013-50, př. 3, RK-07-2013-50, př. 4, RK-07-2013-50, př. 5 a RK-07-2013-50, př. 6.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 6. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-50.doc, RK-07-2013-50, př. 1, RK-07-2013-50, př. 2, RK-07-2013-50, př. 3, RK-07-2013-50, př. 4, RK-07-2013-50, př. 5, RK-07-2013-50, př. 6

51. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - převod konečného zůstatku na zvláštním účtu u projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina do Fondu strategických rezerv po ukončení projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0357/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod prostředků poskytnutých na zvláštní účet TP 5.2 OP VK z Fondu strategických rezerv na předfinancování projektu, připsaných úroků před poskytnutím dotace (dotace poskytnuta dne 10. 9. 2008) a připsaných úroků od doby ukončení projektu (ukončen dne 31. 12. 2011) ve výši 101 679,26 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.2 OP VK ve výši převodu prostředků poskytnutých z Fondu strategických rezerv, připsaných úroků před poskytnutím dotace a připsaných úroků od doby ukončení projektu do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-51.doc, RK-07-2013-51, př. 1

52. Prohlášení v soupisce výdajů v rámci vyúčtování 9. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT , registrační číslo M00024
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0358/07/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2013-52, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 26. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-52.doc, RK-07-2013-52, př. 1

53. Prohlášení v soupisce výdajů v rámci vyúčtování 5. monitorovacího období projektu Technická pomoc Vysočina , registrační číslo M00115
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0359/07/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2013-53, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 26. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-53.doc, RK-07-2013-53, př. 1

54. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence kriminality Kraje Vysočina - VYSOČINA BEZPEČNĚ ONLINE: místní prevence kriminality páchané na dětech a mladistvých
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh podat žádost o státní dotaci na realizaci projektu VYSOČINA BEZPEČNĚ ONLINE. Projednávání se zúčastnil J. Pokorný, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0360/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
souhlasí
s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektu VYSOČINA BEZPEČNĚ ONLINE ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-07-2013-54, př. 3.
odpovědnost: OI, OSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-54.doc, RK-07-2013-54, př. 1, RK-07-2013-54, př. 1a, RK-07-2013-54, př. 2, RK-07-2013-54, př. 3, RK-07-2013-54, př. 4

55. Zpráva o působení nestálé zástupkyně Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 23. 1. - 2. 2. 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o působení nestálé zástupkyně Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 23. 1. - 2. 2. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0361/07/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 23. 1. - 2. 2. 2013.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-55.doc, RK-07-2013-55, př. 1, RK-07-2013-55, př. 2

56. Návrh Plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2013
V. Novotný předložil radě kraje ke schválení návrh Plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2013. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0362/07/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-07-2013-56, př. 1.
odpovědnost: předseda komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-56.doc, RK-07-2013-56, př. 1

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na výstavbu a odhalení pamětního kamene gen. L. Svobodovi
V. Novotný předložil radě kraje k projednání žádost Společnosti Ludvíka Svobody o poskytnutí dotace na výstavbu a odhalení pamětního kamene. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0363/07/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 80 000 Kč SPOLEČNOSTI LUDVÍKA SVOBODY, o. s., se sídlem Zavadilova 1888/22, Praha 6, IČO: 26674211 dle materiálu RK-07-2013-57, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 80 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-57.doc, RK-07-2013-57, př. 1, RK-07-2013-57, př. 2

58. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2011 Informace o stavu projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Z. Chlád předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o stavu projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0364/07/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu RK-07-2013-58, př. 2;
 • Problematické oblasti plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina v roce 2011 a informace o stavu projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) dle materiálu RK-07-2013-58, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 26. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-58.doc, RK-07-2013-58, př. 1, RK-07-2013-58, př. 2

V průběhu jednání odešel M. Hyský. K bodům 59, 60, odboru životního prostředí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy obou bodů současně.

59. Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2013 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2012
Usnesení 0365/07/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. s názvem Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v roce 2012 dle materiálu RK-07-2013-59, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu RK-07-2013-59, př. 2;
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-59.doc, RK-07-2013-59, př. 1, RK-07-2013-59, př. 2

60. Dodatek č. 4 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s. r. o. pro rok 2013 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2012
Usnesení 0366/07/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností ASEKOL s. r. o. s názvem Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v roce 2012 dle materiálu RK-07-2013-60, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL s.r.o. pro rok 2013, dle materiálu RK-07-2013-60, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-60.doc, RK-07-2013-60, př. 1, RK-07-2013-60, př. 2

61. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
Z. Chlád podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0367/07/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-07-2013-61, př. 1, RK-07-2013-61, př. 2, RK-07-2013-61, př. 3, RK-07-2013-61, př. 4, RK-07-2013-61, př. 5, RK-07-2013-61, př. 6, RK-07-2013-61, př. 7, RK-07-2013-61, př. 8, RK-07-2013-61, př. 9, RK-07-2013-61, př. 10, RK-07-2013-61, př. 11, RK-07-2013-61, př. 12, RK-07-2013-61, př. 13, RK-07-2013-61, př. 14, RK-07-2013-61, př. 15 a RK-07-2013-61, př. 16.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 28. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-61.doc, RK-07-2013-61, př. 1, RK-07-2013-61, př. 2, RK-07-2013-61, př. 3, RK-07-2013-61, př. 4, RK-07-2013-61, př. 5, RK-07-2013-61, př. 6, RK-07-2013-61, př. 7, RK-07-2013-61, př. 8, RK-07-2013-61, př. 9, RK-07-2013-61, př. 10, RK-07-2013-61, př. 11, RK-07-2013-61, př. 12, RK-07-2013-61, př. 13, RK-07-2013-61, př. 14, RK-07-2013-61, př. 15, RK-07-2013-61, př. 16

62. Změna organizačního řádu příspěvkových organizací Ústav sociální péče Křižanov a Domov Jeřabina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou organizačního řádu shora uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0368/07/2013/RK
Rada kraje
vydává
 • Organizační řád Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2013-62, př. 1;
 • Organizační řád Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2013-62, př. 2.
odpovědnost: ředitelky dotčených příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
termín: 1. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-62.doc, RK-07-2013-62, př. 1, RK-07-2013-62, př. 2

63. Informace o prodloužení dočasného navýšení počtu zaměstnanců kraje v souvislosti s organizačními změnami na odboru sociálních věcí od 1. 3. 2013
Z. Kadlec předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o prodloužení dočasného navýšení počtu zaměstnanců kraje v souvislosti s organizačními změnami na odboru sociálních věcí od 1. 3. 2013. Projednávání se zúčastnila V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0369/07/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o prodloužení navýšení počtu zaměstnanců kraje, zařazených do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, o 4 zaměstnance po 1. 3. 2013 dle materiálu RK-07-2013-63upr1;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 413 000  Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 17 000 Kč na převod finančních prostředků do sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 17 000 Kč.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2013-63.doc

65. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 7/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 3. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 7/2013 dne 26. 2. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 2. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz