Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 6/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 6/2013, které se konalo dne 12. 2. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 12. 2. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2013
 2. Návrh na uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Polná
 3. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 4. Uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě - k. ú. Jihlava
 5. Darování pozemků v obci a k.ú. Lesonice
 6. Smlouva uzavíraná v rámci investorské přípravy akce Domov bez zámku - komunikace v k. ú. Okříšky
 7. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky pod silnicí III/3888 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 8. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2012
 9. Zpráva č. 4 o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
 10. Závěrečná zpráva o pokroku projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
 11. Závěrečná monitorovací zpráva projektu II/130 Miletín - most ev. číslo 130-011
 12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 13. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
 14. Souhlas se záměrem účasti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v rámci Výzvy č. 14 IOP
 15. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 16. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 17. Dohoda o narovnání
 18. Jmenování vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina
 19. Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 20. Podstatná změna IV. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 21. Podstatná změna č. VI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 22. Podstatná změna VII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 23. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
 24. Dodatky smlouvy o partnerství projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině a Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje
 25. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
 26. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Výroční schůze Svazu důchodců KOUSu
 27. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 29. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední školu technickou Jihlava
 30. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2013
 31. Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
 32. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
 35. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 36. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 37. Řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
 38. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
 39. Rozprava členů rady
Usnesení 0269/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 5/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Polná
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o požadavku vlastníka pozemků v k. ú. Polná na uzavření nájemní smlouvy za užívání pozemků zastavěných krajskou silnicí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0270/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neuzavírat mezi společností VICTORIAVILLE LTD, se sídlem Bexley Square 6, Salford, Manchster M3 NBZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 7751364, provozující svojí obchodní činnost v ČR prostřednictvím VICTORIAVILLE LTD. - organizační složka, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 241 88 743, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na užívání pozemků par. č. 1159/4, par. č. 1203/2 a par. č. 1204/2 v k. ú. a obci Polná;
ukládá
odboru majetkovému podat u speciálního stavebního úřadu návrh na zahájení řízení o zřízení věcného břemene u pozemků par. č. 1159/4 - ost. plocha silnice, par. č. 1203/2 - ost. plocha, silnice a par. č. 1204/2 - ost. plocha silnice v k. ú. a obci Polná, které jsou ve vlastnictví společnosti VICTORIAVILLE LTD, se sídlem Bexley Square 6, Salford, Manchster M3 NBZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 7751364, provozující svojí obchodní činnost v ČR prostřednictvím VICTORIAVILLE LTD. - organizační složka, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 241 88 743.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-02.doc, RK-06-2013-02, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 03 05 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

03. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0271/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-06-2013-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 05. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-03.doc, RK-06-2013-03, př. 1

04. Uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě - k. ú. Jihlava
Usnesení 0272/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 60193336, na straně oprávněného a Krajem Vysočina, na straně povinného a vlastníka dotčených nemovitostí smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě dle materiálu RK-06-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-04.doc, RK-06-2013-04, př. 1

05. Darování pozemků v obci a k.ú. Lesonice
Usnesení 0273/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 552/33 o výměře 715 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 552/32 o výměře 672 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 556/3 o výměře 500 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 a pozemek par. č. 556/2 o výměře 292 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 všechny dle geometrického plánu č. 282-5640/2011, vše v obci a k. ú. Lesonice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 552/33 o výměře 715 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 552/32 o výměře 672 m2, oddělený z pozemku par. č. 552/31, pozemek par. č. 556/3 o výměře 500 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 a pozemek par. č. 556/2 o výměře 292 m2, oddělený z pozemku par. č. 556 všechny dle geometrického plánu č. 282-5640/2011, vše v obci a k. ú. Lesonice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-05.doc, RK-06-2013-05, př. 1

06. Smlouva uzavíraná v rámci investorské přípravy akce Domov bez zámku - komunikace v k. ú. Okříšky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy mezi Krajem Vysočina a společností JMP Net, s.r.o. Brno o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0274/06/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • dohodou smluvních stran ukončit Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 1212001444 /153563 uzavřenou mezi Krajem Vysočina a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 dle usnesení 0522/07/2012/ZK dne 28. 11. 2012 a 5. 12. 2012;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně investora a společností JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 na straně budoucího vlastníka a provozovatele nově vybudovaných plynárenských zařízení, smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, na plynárenská zařízení uložená v pozemcích v k. ú. Okříšky dle materiálu RK-06-2013-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. února 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-06.doc, RK-06-2013-06, př. 1

07. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky pod silnicí III/3888 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření nájemní smlouvy na pozemek zastavěný silnicí III. třídy s vlastníkem pozemku Českými dráhami, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0275/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na pozemek par. č. 2983 zastavěný silnicí III. třídy mezi Českými dráhami, a.s. na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce a uhradit částku za bezesmluvní užívání pozemku dle splátkového kalendáře v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-06-2013-07, př. 1 v k. ú. Bystřici nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-07.doc, RK-06-2013-07, př. 1, RK-06-2013-07, př. 2

08. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2012
V. Novotný předložil radě kraje na vědomí přehled o účelových dotacích nabytých krajem ve 2. pololetí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0276/06/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 v celkové výši 1 528 286 927,93 Kč dle materiálu RK-06-2013-08, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na zvláštní účty za období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 v celkové výši 478 026 336,86 Kč dle materiálu RK-06-2013-08, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-08.doc, RK-06-2013-08, př. 1, RK-06-2013-08, př. 2

L. Joukl navrhl projednání bodů 09 11 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

09. Zpráva č. 4 o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
Usnesení 0277/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu č. 4 o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu RK-06-2013-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-09.doc, RK-06-2013-09, př. 1

10. Závěrečná zpráva o pokroku projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
Usnesení 0278/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou zprávu o pokroku projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice dle materiálu RK-06-2013-10, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-06-2013-10, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-10.doc, RK-06-2013-10, př. 1, RK-06-2013-10, př. 2

11. Závěrečná monitorovací zpráva projektu II/130 Miletín - most ev. číslo 130-011
Usnesení 0279/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu projektu II/130 Miletín - most ev. číslo 130-011 dle materiálu RK-06-2013-11, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-06-2013-11, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-11.doc, RK-06-2013-11, př. 1

12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení uvedeného nepotřebného majetku kraje užívaného příspěvkovou organizací KSUSV. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0280/06/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • Nákladní automobil Škoda 706, inventární číslo 1004533170, rok pořízení 1974, pořizovací cena 421 106 Kč, zůstatková cena 0 Kč
 • Nákladní automobil, inventární číslo 5004533144, rok pořízení 1998, pořizovací cena 2 305 800 Kč, zůstatková cena 0 Kč
 • Sklápěcí korba, inventární číslo 5004533146, rok pořízení 1998, pořizovací cena 152 500 Kč, zůstatková cena 0 Kč
z majetku kraje a s likvidací nepotřebného majetku formou rozebrání na náhradní díly a s odprodejem zbylého kovového odpadu do kovošrotu.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-12.doc

13. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému upravenému materiálu. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 0281/06/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství:
 • v souladu se článkem 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie informaci o záměru Kraje Vysočina provést výběr dopravců veřejné linkové osobní dopravy následujícím způsobem:
 1. dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části
 2. dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 5 samostatných oblastí v rámci území Kraje Vysočina
Typ smlouvy: smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících.
 • zadat zpracování projektu komplexní dopravní obsluhy území Kraje Vysočina, který bude podkladem pro konkretizaci soutěžených oblastí území Kraje Vysočina a vymezení předmětu zakázky (například doporučení počtu a velikostí oblastí a jejich konkrétní vymezení, rozsah služeb, počty potřebných vozidel, doporučení potřebných oběhů vozidel, standardy vozového parku, finanční analýza dopadů na rozpočet kraje po dobu trvání smluv, časový harmonogram soutěží) a to před realizací výběru dopravců;
stanoví
dobu trvání smluv na 8 let.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-13.doc, RK-06-2013-13, př. 1, RK-06-2013-13, př. 2, RK-06-2013-13, př. 3

14. Souhlas se záměrem účasti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v rámci Výzvy č. 14 IOP
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s předložením záměru účasti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace ve vyhlášené Výzvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0282/06/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s předložením záměru účasti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ve Výzvě č. 14 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví v rámci Komplexních onkologických center dle materiálů RK-06-2013-14, př. 1 a RK-06-2013-14, př. 2;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace postupovat v souladu s podmínkami Výzvy č. 14 a požádat v souladu s jejími podmínkami Kraj Vysočina o spolufinancování a předfinancování projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-14.doc, RK-06-2013-14, př. 1, RK-06-2013-14, př. 2

15. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0283/06/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-15.doc

16. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0284/06/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-16.doc

38. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0285/06/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-38.doc

17. Dohoda o narovnání
L. Joukl a Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložili radě kraje návrh uzavření Dohody o narovnání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0286/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o narovnání dle materiálu RK-06-2013-17, př. 2;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru majetkovému zajistit ve spolupráci s odborem ekonomickým naplnění Dohody o narovnání dle materiálu RK-06-2013-17, př. 2.
odpovědnost: ředitel, OM, OE
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-17.doc, RK-06-2013-17, př. 1, RK-06-2013-17, př. 2

18. Jmenování vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením výběrové komise v souvislosti s obsazením pozice vedoucí odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0287/06/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu Ing. Soňu Měrtlovou vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2013-18.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-18.doc, RK-06-2013-18, př. 1, RK-06-2013-18, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 19 22 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

19. Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 0288/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2013-19, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2013-19, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-06-2013-19, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-19.doc, RK-06-2013-19, př. 1

20. Podstatná změna IV. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 0289/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2013-20, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2013-20, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-20.doc, RK-06-2013-20, př. 1

21. Podstatná změna č. VI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 0290/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2013-21, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2013-21, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-21.doc, RK-06-2013-21, př. 1

22. Podstatná změna VII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Usnesení 0291/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2013-22, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2013-22, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-22.doc, RK-06-2013-22, př. 1

23. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. na zajištění provozu konzultačních míst na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0292/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na financování provozních nákladů konzultačních míst v celkové výši 150 000 Kč dle materiálu RK-06-2013-23, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-23.doc, RK-06-2013-23, př. 1, RK-06-2013-23, př. 2, RK-06-2013-23, př. 3

24. Dodatky smlouvy o partnerství projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině a Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatků smlouvy o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0293/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky č. 1 smlouvy o partnerství dle materiálů RK-06-2013-24, př. 1 a RK-06-2013-24, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-24.doc, RK-06-2013-24, př. 1, RK-06-2013-24, př. 2

25. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0294/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče o částku 220 000 Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanost o stejnou částku 220 000 Kč, na organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-25.doc

26. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Výroční schůze Svazu důchodců KOUSu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Svazu důchodců České republiky, o. s., místní organizace Jihlava, o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Výroční schůze Svazu důchodců KOUSu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0295/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-06-2013-26, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 12. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-26.doc, RK-06-2013-26, př. 1, RK-06-2013-26, př. 2, RK-06-2013-26, př. 3

27. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0296/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor informatiky, odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-27.doc, RK-06-2013-27, př. 1, RK-06-2013-27, př. 2

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
J. Běhounek předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0297/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 739 100 Kč dle materiálu RK-06-2013-28;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 291 300 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 447 800 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2013 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-28.doc

29. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední školu technickou Jihlava
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem uzavření darovacích smluv pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední školu technickou Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0298/06/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-06-2013-29, př. 1 a RK-06-2013-29, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé Střední průmyslové školy Jihlava a Střední školy technické Jihlava
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-29.doc, RK-06-2013-29, př. 1, RK-06-2013-29, př. 2

30. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2013
J. Běhounek předložil radě kraje návrh jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2013. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0299/06/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2013 ve složení dle materiálu RK-06-2013-30, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-30.doc, RK-06-2013-30, př. 1, RK-06-2013-30, př. 2, RK-06-2013-30, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 31 32 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

31. Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Usnesení 0300/06/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy Stáže v zemědělské a technické oblasti dle materiálu RK-06-2013-31, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-31.doc, RK-06-2013-31, př. 1, RK-06-2013-31, př. 2

32. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Usnesení 0301/06/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Zahraniční praxí ke zdokonalení profesních kompetencí i jazykových dovedností. dle materiálu RK-06-2013-32, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-32.doc, RK-06-2013-32, př. 1, RK-06-2013-32, př. 2

33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť
J. Běhounek předložil radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku kraje užívaného Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0302/06/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Peugeot Boxer, typ 231C72, registrační značka JIE 4593, rok výroby 1994 z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dle materiálu RK-06-2013-33.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť.
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-33.doc

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0303/06/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 14 000 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-06-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-34.doc, RK-06-2013-34, př. 1, RK-06-2013-34, př. 2, RK-06-2013-34, př. 3

35. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0304/06/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) škol a školských zařízení dle materiálu RK-06-2013-35, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupců obcí, ve kterých se jednotlivé školy a školská zařízení nacházejí, a vedoucího OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-35.doc, RK-06-2013-35, př. 1

36. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem uložení opatření za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0305/06/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-06-2013-36, př. 1;
 • prominout z důvodu zamezení tvrdosti uložený odvod za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-06-2013-36.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Žďár nad Sázavou
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-36.doc, RK-06-2013-36, př. 1, RK-06-2013-36, př. 2

37. Řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
J. Fialová, M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0306/06/2013/RK
Rada kraje
pověřuje
radní pro oblast školství Janu Fialovou:
 • k předložení konceptu systémového řešení dopadů demografického vývoje do sítě středoškolského vzdělávání k projednání radě kraje;
 • k jednáním potřebným pro přípravu konceptu.
odpovědnost: radní pro oblast školství, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 26. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2013-37.doc, RK-06-2013-37, př. 1

39. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 6/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 2. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 6/2013 dne 12. 2. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 15. 2. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz