Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 7/2013 - 26.02.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a v k. ú. a obci Služátky
03Darování pozemků v k. ú. a obci Řídelov
04Uzavření darovací smlouvy - k. ú. Bystrá
05Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Rudolec
06Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
07Žádost o prodej pozemků v k. ú. Čejov
08Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci ÚSP Křižanov - infrastruktura k pozemku par. č. 490/1, k. ú. Horní Bobrová
09Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Koňkovice
10Darování pozemku v obci a k. ú. Matějov
11Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
12Požadavky spoluvlastníků pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky na uspořádání majetkoprávních vztahů
13Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
14Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po ukončení akce II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 1 , uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dar kanalizační stoky - Objekt SO 302 a doplnění odvodnění SO 302 v Chotěboři
15Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
16Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
17Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
18Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
19Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
20Uzavření nájemních smluv a smluv zakládajících právo provést stavbu pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
21Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka dotace
22Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23Souhlas s investičními akcemi pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
24Souhlas s investičními akcemi pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
25Souhlas s investiční akcí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
26Metodický pokyn k předávání reportů a hlášení zdravotnickými zařízeními zřízenými krajem Vysočina - informace o zrušení
27Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
28Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
29Technologická připravenost nemocnic
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
31Havarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - zvýšení dotace od Města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny
33Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
34Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
35Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením - povolení pokračování
36Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
37Změna části usnesení 0252/05/2013/RK - Podpora Krajských center talentované mládeže
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
40Odklad termínu splnění povinnosti stanovené pravidly rady kraje
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
42Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
43Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
44Uzavření dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů
45Doplnění Závěrečné monitorovací zprávy projektu KVALITA 10
46Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
47Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
48Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
49Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
50Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
51Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - převod konečného zůstatku na zvláštním účtu u projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina do Fondu strategických rezerv po ukončení projektu
52Prohlášení v soupisce výdajů v rámci vyúčtování 9. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT , registrační číslo M00024
53Prohlášení v soupisce výdajů v rámci vyúčtování 5. monitorovacího období projektu Technická pomoc Vysočina , registrační číslo M00115
54Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence kriminality Kraje Vysočina - VYSOČINA BEZPEČNĚ ONLINE: místní prevence kriminality páchané na dětech a mladistvých
55Zpráva o působení nestálé zástupkyně Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 23. 1. - 2. 2. 2013
56Návrh Plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2013
57Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na výstavbu a odhalení pamětního kamene gen. L. Svobodovi
58Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2011 Informace o stavu projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
59Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2013 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2012
60Dodatek č. 4 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s.r.o. pro rok 2013 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2012
61Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
62Změna organizačního řádu příspěvkových organizací Ústav sociální péče Křižanov a Domov Jeřabina
63Informace o prodloužení dočasného navýšení počtu zaměstnanců kraje v souvislosti s organizačními změnami na odboru sociálních věcí od 1. 3. 2013
63upr1Informace o prodloužení dočasného navýšení počtu zaměstnanců kraje v souvislosti s organizačními změnami na odboru sociálních věcí od 1. 3. 2013
64Prodloužení termínu vyúčtování dotace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz