Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2007 - 23.10.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2007
04Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka půjčky od Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
05Souhlas se stavbou fotbalového hřiště
06Změny ve školském rejstříku
07Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pořádání postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
09Prostorové podmínky Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
10Posun termínu ukončení projektů kraje Adaptabilní školy - další vzdělávání a Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání
11Záměr převodu školské služby
11upr1Záměr převodu školské služby - Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč
12Dílčí aktivita v rámci Dlouhodobého plánu kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů
13Návrh na rozpočtové opatření na rok 2007 - splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
14Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
15Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
16Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu "II/360 obchvat obce Oslavička"
17Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
18Návrh na rozpočtové opatření kapitoly Nemovitý majetek, položka ISPROFIN v sociálních věcech rozpočtu kraje Vysočina
19Stavební záměr "ZUŠ Ledeč nad Sázavou - Stavební úpravy Nádražní ul."
20Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
21Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole nemovitý majetek - Areál kasáren Otakara Jaroše, demolice objektů
23Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice", změna ceny nabývaných nemovitostí a darování pozemků
24Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek
25Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy - k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
26Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
27Koupě pozemku v k.ú. a obci Daňkovice
28Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč
29Profil kraje Vysočina - listopad 2007
30Změny v projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
31Poskytování půjček v rámci grantového schématu 3.2 SROP
32Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
33Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
34Zásady pro poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
35Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina, městem Přibyslav a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení akcí kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
37Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2007 - snížení rozpočtu kapitol
38FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
39Realizace datového centra kraje Vysočina - pilotního projektu KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava
40Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
41Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
42Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
43Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
44Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících obje
45Žádost obce Nová Ves o finanční příspěvek na monitoring rekultivované skládky odpadů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových
46Projekt "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" do OPŽP
47Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2007 v souvislosti se žádostí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o úhradu kamerového systému
48Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
49Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
50Návrh na změnu finančního plánu na rok 2007 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci včetně návrhu rozpočtového opatření pro rok 2007 na kapitole Zdravotnictví
51Návrh na udělení ceny "Bezpečné nemocnice"
52Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje (domovy pro seniory)
53Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem - Projekt "Rodinný pas"
54FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče"
55Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
56Větrné elektrárny na Vysočině - informace o naplňování usnesení ZK č. 0302/05/2007
57Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na kofinancování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
58Informace o vydání Výroční zprávy kraje Vysočina za rok 2006
60Žádost městyse Božejov o převzetí části silnice I/34
61Nabytí nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava
62Dodatečné služby na akci "Úspora energií v objektech kraje Vysočina"
63Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
64Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz