Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 30/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2007, které se konalo dne 23. 10. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 28/2007 a č. 29/2007
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 23. 10. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
60. Žádost městyse Božejov o převzetí části silnice I/34;
61. Nabytí nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava;
62. Dodatečné služby na akci „Úspora energií v objektech kraje Vysočina“;
63. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
64. Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Dále se rada kraje dohodla na stažení bodu 51. Návrh na udělení ceny "Bezpečné nemocnice" z programu jednání (Zdrojové materiály: RK-30-2007-51.doc).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 28/2007 a č. 29/2007
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2007
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka půjčky od Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
 5. Souhlas se stavbou fotbalového hřiště
 6. Změny ve školském rejstříku
 7. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pořádání postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
 9. Prostorové podmínky Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
 10. Posun termínu ukončení projektů kraje Adaptabilní školy - další vzdělávání a Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání
 11. Záměr převodu školské služby
 12. Dílčí aktivita v rámci Dlouhodobého plánu kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů
 13. Návrh na rozpočtové opatření na rok 2007 - splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 14. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 15. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 16. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu "II/360 obchvat obce Oslavička"
 17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 18. Návrh na rozpočtové opatření kapitoly Nemovitý majetek, položka ISPROFIN v sociálních věcech rozpočtu kraje Vysočina
 19. Stavební záměr "ZUŠ Ledeč nad Sázavou - Stavební úpravy Nádražní ul."
 20. Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
 21. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole nemovitý majetek - Areál kasáren Otakara Jaroše, demolice objektů
 23. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice", změna ceny nabývaných nemovitostí a darování pozemků
 24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek
 25. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy - k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
 26. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 27. Koupě pozemku v k.ú. a obci Daňkovice
 28. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 29. Profil kraje Vysočina - listopad 2007
 30. Změny v projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
 31. Poskytování půjček v rámci grantového schématu 3.2 SROP
 32. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
 33. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
 34. Zásady pro poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
 35. Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina, městem Přibyslav a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení akcí kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
 37. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2007 - snížení rozpočtu kapitol
 38. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 39. Realizace datového centra kraje Vysočina - pilotního projektu KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava
 40. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 41. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 42. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
 44. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
 45. Žádost obce Nová Ves o finanční příspěvek na monitoring rekultivované skládky odpadů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových
 46. Projekt "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" do OPŽP
 47. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2007 v souvislosti se žádostí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o úhradu kamerového systému
 48. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
 49. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 50. Návrh na změnu finančního plánu na rok 2007 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci včetně návrhu rozpočtového opatření pro rok 2007 na kapitole Zdravotnictví
 1. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje (domovy pro seniory)
 2. Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem - Projekt "Rodinný pas"
 3. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče"
 4. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
 5. Větrné elektrárny na Vysočině - informace o naplňování usnesení ZK č. 0302/05/2007
 6. Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na kofinancování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 7. Informace o vydání Výroční zprávy kraje Vysočina za rok 2006
 8. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2007
 9. Žádost městyse Božejov o převzetí části silnice I/34
 10. Nabytí nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava
 11. Dodatečné služby na akci „Úspora energií v objektech kraje Vysočina“
 12. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 13. Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 14. Rozprava členů rady
Usnesení 1409/30/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
M. Vystrčil požádal, aby v zápise ze zasedání rady kraje č. 28/2007 byla v návrhu usnesení bodu 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích opravena administrativní chyba. Takto opravený zápis byl bez dalších připomínek schválen.
Připomínky k zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2007 budou projednány na příštím zasedání rady kraje.

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje navrhované rozpočtové opatření. Jednání se zúčastnil K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1410/30/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt peníze ve formě účelové dotace ve výši 236 035 Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na financování uznatelných výdajů grantového projektu "Učitelé pro učitele" dle materiálu RK-30-2007-02, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v celkové výši 236 035 Kč určenou pro Střední školu stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava, IČ 60545267 ve výši 236 035 Kč na projekt Učitelé pro učitele;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Střední školu stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava, IČ 60545267 o částku 236 035 Kč dle materiálu RK-30-2007-02.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-02.doc, RK-30-2007-02, př. 1

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedené rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Jednání se zúčastnil K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1411/30/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 2 520 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2007 dle materiálu RK-30-2007-03;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 dle materiálu RK-30-2007-03, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 385 692 tis. Kč dle materiálu RK-30-2007-03, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 328 943 tis. Kč dle materiálu RK-30-2007-03, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-03.doc, RK-30-2007-03, př. 1, RK-30-2007-03, př. 2, RK-30-2007-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka půjčky od Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, okomentoval radě kraje předložený návrh na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnil K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1412/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 959 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-04.doc

05. Souhlas se stavbou fotbalového hřiště
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnil K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1413/30/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
že výstavba fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace na části pozemku parc. č. st. 5673/2 v obci a k. ú. Třebíč, proběhne za podmínek daných Smlouvou o nájmu pozemku ze dne 25. 10. 2006 s jejímž uzavřením Rada kraje Vysočina souhlasila dne 24. 10. 2006 usnesením č. 1491/31/2006/RK;
souhlasí,
že vybudovaná stavba fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace na části pozemku parc. č. st. 5673/2 v obci a k. ú. Třebíč, jehož vlastníkem je kraj Vysočina, bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy ve vlastnictví Horáckého fotbalového klubu Třebíč.
odpovědnost: OŠMS
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-05.doc, RK-30-2007-05, př. 1

06. Změny ve školském rejstříku
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podrobněji okomentoval radě kraje předložený materiál. V průběhu jednání odešla M. Černá. Jednání se zúčastnil K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1414/30/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Přehled záměrů změn ve školském rejstříku - projednávání listopad 2007 dle materiálu RK-30-2007-06, př. 1;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-30-2007-06, př. 1 kódy 1A,B, 1C, 2A,B,C, 2D, 3C,D, 3B,E, 4A, 5A, 5B, 7A, 7B, 8A, 8B,C, 9A, 9B, 10A, 11A, 13A, 13C, 13B, 15B, 15A, 16B, 17A, 17B, 17C,D,E, 18A, 21A, 21B;
 • doporučit provedení změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v materiálu RK-30-2007-06, př. 1 kódy 19A,B,C, 20A,B,C,D,E,F,G,H, 22A, 22B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2007 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-06.doc, RK-30-2007-06, př. 1, RK-30-2007-06, př. 2

Rada kraje za účasti členů Zastupitelstva kraje Vysočina (M. Báňa, J. Běhounek, Z. Dobrý, L. Joukl, S. Kafoňková, V. Novotný, M. Plodík, Z. Ryšavý, P. Šlechtický), V. Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zástupců Nemocnice Třebíč: P. Mayera, ředitele nemocnice; E. Klimešové, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči; L. Novotného, náměstka pro léčebnou péči, projednala Zprávu o vyšetřování záměny novorozenců v Nemocnici Třebíč. V průběhu jednání přišla M. Černá. Na základě sdělených a obsažených údajů v dané zprávě byli přítomní požádáni o podepsání souhlasu s povinností mlčenlivosti o informacích souvisejících s případem záměny novorozenců v Nemocnici Třebíč.
Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1415/30/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci hejtmana kraje M. Vystrčila a náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí a zdravotnictví P. Hájka o průběhu jednání s oběma poškozenými rodinami;
ukládá
ředitelce Krajskému úřadu kraje Vysočina připravit:
 • návrh na úhradu společného týdenního pobytu obou rodin;
 • návrh na poskytnutí finanční pomoci oběma rodinám.
odpovědnost: OSVZ, OSŘKÚ
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

07. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
Z jednání se omluvil V. Kodet. Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení dodatek č. 7 ve zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešli M. Vystrčil, P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1416/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 7 Zřizovací listiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, dle materiálu RK-30-2007-07, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-07.doc, RK-30-2007-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pořádání postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1417/30/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČ 18825460 ve výši 25 000 Kč na organizaci krajského kola soutěže Ekologická olympiáda, Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, IČ 43380093 ve výši 20 000 Kč na organizaci Republikového finále středních škol v přespolním běhu a Střední škole obchodu a služeb Jihlava, IČ 00836591 ve výši 17 500 Kč na soutěž Karolina CUP Jihlava 2007;
schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, IČ 43380093 ve výši 20 000 Kč a Střední školy obchodu a služeb Jihlava, IČ 00836591 ve výši 17 500 Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-08.doc, RK-30-2007-08, př. 1, RK-30-2007-08, př. 2, RK-30-2007-08, př. 3

09. Prostorové podmínky Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1418/30/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o usnesení města Velké Meziříčí ze dne 5. 9. 2007 dle materiálu RK-30-2007-09, př. 1;
pověřuje
Odbor školství, mládeže a sportu a Odbor majetkový projednáním podmínek přestěhování ZŠ a PrŠ Velké Meziříčí s Městem Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: leden 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-09.doc, RK-30-2007-09, př. 1, RK-30-2007-09, př. 2

10. Posun termínu ukončení projektů kraje Adaptabilní školy - další vzdělávání a Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na posunutí data ukončení realizace projektů Adaptabilní školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1419/30/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • posunutí data ukončení realizace projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání z 24. 11. 2007 na 21. 12. 2007;
 • posunutí data ukončení realizace projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání z 24. 11. 2007 na 21. 12. 2007;
pověřuje
 • OŠMS ke zpracování žádosti o posunutí termínu ukončení projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání a odeslání na MŠMT;
 • OŠMS zpracováním žádosti o posunutí termínu ukončení projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání a odeslání na MŠMT.
odpovědnost: OŠMS
termín: 24. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-10.doc

11. Záměr převodu školské služby
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému záměru převodu školské činnosti Domu dětí a mládež Hrádek Třebíč městu Třebíč. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1420/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr převést školskou činnost Domu dětí a mládež Hrádek Třebíč městu Třebíč za podmínek a podpory stanovené v materiálu RK-30-2007-11upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2007 informovat město Třebíč
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-11.doc, RK-30-2007-11, př. 1

12. Dílčí aktivita v rámci Dlouhodobého plánu kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko s realizací dílčí aktivity v rámci Dlouhodobého plánu kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1421/30/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizaci dílčí aktivity "Práce s talenty a individualizace vzdělávání v Holandsku - krátkodobá stáž" dle materiálu RK-30-2007-12, př. 1 v rámci Dlouhodobého plánu kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů.
odpovědnost: OŠMS
termín: 21. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-12.doc, RK-30-2007-12, př. 1

13. Návrh na rozpočtové opatření na rok 2007 - splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje navrhované rozpočtové opatření na rok 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1422/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 925 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-13.doc

61. Nabytí nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o úplatném nabytí předmětných nemovitostí do vlastnictví kraje Vysočina. V průběhu jednání přišli M. Vystrčil, P. Hájek a odešel J. Vondráček. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1423/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně budovu bez č.p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 342, budovu č. p. 4979 jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 345, budovu bez č.p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 347, budovu bez č.p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 348, pozemky par. č. 339/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 3137 m2, par. č. 339/2 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 901 m2, par. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1009 m2, par. č. 344/1 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 707 m2, par. č. 345 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1670 m2, par. č. 346 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 1157 m2, par. č. 347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1567 m2 a par. č. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1197 m2, vše k. ú. Helenín a obci Jihlava se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak je obsaženo ve znaleckém posudku č. 4121/257/07 vypracovaném ke dni 8. 10. 2007 Marcelem Kurhajcem z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha, Vršovice 101 01, IČ 67779999 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 31 984 210 Kč;
ukládá
hejtmanovi kraje M. Vystrčilovi a radnímu pro oblast financí a majetku M. Houškovi jednat s Ministerstvu vnitra o možnosti koupě nemovitostí za cenu 31 984 210 Kč dle cenového předpisu, stanovenou znaleckým posudkem č. 4121/257/07.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství mládeže a sportu
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-61.doc, RK-30-2007-61, př. 1

14. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Z jednání se omluvila M. Matějková. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem uvedené pozemky do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1424/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky pod silnicí II/150 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu RK-30-2007-14, př. 1 z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-14.doc, RK-30-2007-14, př. 1

15. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1425/30/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-30-2007-15.
odpovědnost: ředitel Horáckého divadla Jihlava, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-15.doc

16. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu "II/360 obchvat obce Oslavička"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemní smlouvy pro uvedenou stavbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1426/30/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-16.doc

17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu prodeje pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1427/30/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-17.doc

18. Návrh na rozpočtové opatření kapitoly Nemovitý majetek, položka ISPROFIN v sociálních věcech rozpočtu kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení uvedené rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1428/30/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
snížit rozpočet příjmů kraje Vysočina o částku 11 775 000,- Kč (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a snížit rozpočet výdajů kraje Vysočina o stejnou částku 11 775 000,- Kč (kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, položka Investice v sociálních věcech - ISPROFIN, § 4357 Domovy, ÚZ 13 501) - akce "ÚSP Zboží - rekonstrukce".
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-18.doc

19. Stavební záměr "ZUŠ Ledeč nad Sázavou - Stavební úpravy Nádražní ul."
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s uvedeným stavebním záměrem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1429/30/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr "ZUŠ Ledeč nad Sázavou - Stavební úpravy Nádražní ul." dle materiálu RK-30-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-19.doc, RK-30-2007-19, př. 1

20. Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1430/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod, podle které kraj Vysočina převede a město Havlíčkův Brod převezme do svého vlastnictví:
 • úsek stávající silnice II/150 od okružní křižovatky u nákupního centra Hypernova - uzlový bod 2321A18301 po křižovatku se silnicí I/38 - uzlový bod 2321A005 (ulice Žižkova, část ul. Dolní a část ul. Humpolecká);
 • úsek stávající silnice III/03810 od místa budoucího napojení na křižovatku s jihovýchodním kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod po okružní křižovatku se silnicí II/150 - uzlový bod 2321A040 (ulice Mírová, Bělohradská, část ul. Nádražní);
 • úsek stávající silnice III/03811 od místa budoucího napojení na křižovatku s jihovýchodním kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod po křižovatku s ulicí Průmyslová;
 • úsek stávající silnice III/03813 od místa budoucího přerušení stavbou jihovýchodního kvadrantu obchvatu města Havlíčkův Brod po křižovatku se silnicí III/03810.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-20.doc

21. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení dodatek č. 158 ve zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1431/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 158 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-30-2007-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-21.doc, RK-30-2007-21, př. 1

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole nemovitý majetek - Areál kasáren Otakara Jaroše, demolice objektů
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1432/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 6172 Činnost regionální správy, položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků o částku 3 285 tis. Kč za prodej pozemků v areálu kasáren Otakara Jaroše při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, § 6172 Činnost regionální správy), rozpočtu akce "Krajský úřad kraje Vysočina - budova D" o stejnou částku 3 285 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s odstraněním objektů v areálu kasáren Otakara Jaroše;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, § 6172 Činnost regionální správy), rozpočtu akce "Krajský úřad kraje Vysočina - budova D" o částku 281 tis. Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 281 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s odstraněním objektů v areálu kasáren Otakara Jaroše.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-22.doc

23. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice", změna ceny nabývaných nemovitostí a darování pozemků
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1433/30/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat Marii Fatrdlové a Jaroslavu Fatrdlovi pozemek par. č. 2007/8 vytvořený geometrickým plánem č. 198-062/2006 v katastrálním území Příseka a pozemek par. č. 2158/17 vytvořený geometrickým plánem č. 869-062/2006 v katastrálním území Brtnice;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout po dokončení stavby silnice "II/405 Příseka - Brtnice" převést darem pozemek par. č. 2007/8 vytvořený geometrickým plánem č. 198-062/2006 v katastrálním území Příseka a pozemek par. č. 2158/17 vytvořený geometrickým plánem č. 869-062/2006 v katastrálním území Brtnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Marie Fatrdlové a Jaroslava Fatrdly;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit kupní cenu pozemků par. č. 593/20 a par. č. 635/3 vytvořených geometrickým plánem č. 141-062/2006 v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy, o jejichž nabytí rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0241/04/2007/ZK, o 16 250 Kč
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-23.doc

24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1434/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek a § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. spočívající v povýšení položky Nákupy nemovitostí (položka 6130 Pozemky, UZ 81) o částku 7 500 tis. Kč za současného snížení položky Výdaje spojené s majetkem kraje (položka 5169 Nákup ostatních služeb, UZ 80) o stejnou částku 7 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-24.doc

25. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy - k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko s uvedeným stavebním záměrem a uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1435/30/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou "Odstranění bodové závady silnice III/4056 v obci Chlístov", kterou bude dotčen pozemek ve vlastnictví kraje par. č. 977/1 v k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytou, obec Chlístov za předpokladu, že tato stavba bude prováděna na náklady soukromého investora a po její realizaci bude nově vybudovaná část silnice bezúplatně převedena do vlastnictví kraje;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina jako vlastníkem dotčeného pozemku a společnosti CIPRES FILTER BRNO s. r.o., Rebešovická 13, Brno, IČ: 469 76 531 jako investorem zakládají právo investora realizovat stavbu "Odstranění bodové závady silnice III/4056 v obci Chlístov" na pozemku par. č. 977/1 v k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a společnosti CIPRES FILTER BRNO s. r.o., Rebešovická 13, Brno, IČ: 469 76 531, kterou se investor zaváže vybudovanou stavbu "Odstranění bodové závady silnice III/4056 v obci Chlístov" bezplatně převést do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-25.doc

26. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1436/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2007-26, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-26.doc, RK-30-2007-26, př. 1

27. Koupě pozemku v k.ú. a obci Daňkovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh koupě pozemku v k. ú. a obci Daňkovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1437/30/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-27.doc

28. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému záměru prodeje pozemků v k. ú. a obci Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1438/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemek par. č. 2390/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 151 m2 v k.ú. a obci Třebíč oddělený dle GP č. 4260-3022/2007 z pozemku par. č. 2390 v k.ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820, 638 01 Brno, IČ: 494 55 842 za dohodnutou kupní cenu 123 820 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-28.doc

60. Žádost městyse Božejov o převzetí části silnice I/34
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se žádostí městyse Božejov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1439/30/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezařadit žádost městyse Božejov o schválení závazku převzetí úseku komunikace I/34 od křižovatky se silnicí III/11254 v Božejově po napojení na nový obchvat na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 23. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-60, doc, RK-30-2007-60, př. 1

62. Dodatečné služby na akci „Úspora energií v objektech kraje Vysočina“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zadání veřejné zakázky uvedenému dodavateli. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1440/30/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zadat veřejnou zakázku na dodatečné služby na akci „Úspora energií v objektech kraje Vysočina“ původnímu dodavateli služeb Milanu Melicharovi, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-62.doc

63. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o bezúplatném nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1441/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu RK-30-2007-63, př. 1 z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-63.doc, RK-30-2007-63, př. 1

29. Profil kraje Vysočina - listopad 2007
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předložené aktualizaci Profilu kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Černá. Jednání se zúčastnil V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1442/30/2007/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2008;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu, RK-30-2007-29, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-29.doc, RK-30-2007-29, př. 1, RK-30-2007-29, př. 2

30. Změny v projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje změny v daném projektu. Jednání se zúčastnila I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlejší diskuse se rada kraje s předkladatelem dohodli na odložení, způsobu dopracování daného materiálu a opětovnému předložení k projednání radou kraje.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-30.doc, RK-30-2007-30, př. 1

31. Poskytování půjček v rámci grantového schématu 3.2 SROP
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, doplnil radě kraje informace k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila J. Zikánová, pracovník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1443/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • použití finančních prostředků vrácených příjemci podpory na zvláštní bankovní účet "Půjčky na projekty EU" k průběžnému financování akcí schválených Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0071/01/2006/ZK a usnesením č. 0472/07/2006/ZK;
 • zvýšit příjmy a výdaje (ORJ 9049, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanost) rozpočtu zvláštního bankovního účtu Půjčky na projekty EU o přijaté splátky půjčených prostředků.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-31.doc

32. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci uvedených akcí. Jednání se zúčastnila J. Zikánová, pracovník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1444/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít:
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnictví - nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci na území Kraje Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 4558, dle materiálu RK-30-2007-32, př. 1;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Dobrovolnictví - nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci na území Kraje Vysočina", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-30-2007-32, př. 2;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnické centrum Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 4567, dle materiálu RK-30-2007-32, př. 3;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Dobrovolnické centrum Vysočina", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-30-2007-32, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: do 31. 12. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-32.doc, RK-30-2007-32, př. 1, RK-30-2007-32, př. 2, RK-30-2007-32, př. 3, RK-30-2007-32, př. 4

33. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci uvedených projektů. Jednání se zúčastnila J. Zikánová, pracovník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1445/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít:
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0002 dle materiálu RK-30-2007-33, př. 1;
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0003 dle materiálu RK-30-2007-33, př. 2;
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0006 dle materiálu RK-30-2007-33, př. 3;
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0010 dle materiálu RK-30-2007-33, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-33.doc, RK-30-2007-33, př. 1, RK-30-2007-33, př. 2, RK-30-2007-33, př. 3, RK-30-2007-33, př. 4

34. Zásady pro poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje doplňující komentář k uvedenému návrhu a požádal o změnu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1446/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-30-2007-34, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci ve výši uvedené v materiálu RK-30-2007-34, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-30-2007-34, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-30-2007-34, př. 1 z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje v celkové výši 207 849,- Kč na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-34.doc

64. Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh nepřijmout dohodu mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1447/30/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
neuzavřít Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle materiálu RK-30-2007-64, př. 1, a to z důvodu nesouhlasu s ustanovením čl. 4 odst. 1 písm. u) Dohody o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle materiálu RK-30-2007-64, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-64.doc, RK-30-2007-64, př. 1

35. Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina, městem Přibyslav a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1448/30/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
zahájit přípravu akce "III/03810 Přibyslav - Hesovská";
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Vysočinou, městem Přibyslav a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-30-2007-35, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy, OSH
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-35.doc

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení akcí kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, okomentoval radě kraje navrhované rozpočtové opatření. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1449/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě, § 2212 Silnice, rozpočtu akcí vyjmenovaných v materiálu RK-30-2007-36, př. 1, o celkovou částku 21 005 tis. Kč při současném převodu finančních prostředků ve stejné výši 21 005 tis. Kč do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: EO
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-36.doc, RK-30-2007-36, př. 1

37. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2007 - snížení rozpočtu kapitol
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh ke schválení přesunu nevyčerpaných prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv. Jednání se zúčastnila I. Rezničenková, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje doporučila odboru ekonomickému zpracovat variantní návrhy snížení rozpočtu kapitol a předložit je zastupitelstvu kraje k projednání. Předkladatel s doporučením rady kraje souhlasil a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1450/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 do Fondu strategických rezerv v celkové výši 115 390 tis. Kč dle materiálu RK-30-2007-37, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-37.doc, RK-30-2007-37, př. 1

38. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
J. Hulák předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1451/30/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-30-2007-38, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-38.doc, RK-30-2007-38, př. 1, RK-30-2007-38, př. 2

39. Realizace datového centra kraje Vysočina - pilotního projektu KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava
J. Hulák sdělil radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1452/30/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku "Datového centrum kraje Vysočina - pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava" společnosti Gapp System s r.o. za cenu 4 454 548,42 Kč včetně DPH;
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 4 455 tis. Kč na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Datové centrum kraje Vysočina - pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 4 455 tis. Kč
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-39.doc, RK-30-2007-39, př. 1, RK-30-2007-39, př. 2

40. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1453/30/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-30-2007-40, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-30-2007-40, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-40.doc

41. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, navrhla radě kraje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1454/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2007-41, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-41.doc, RK-30-2007-41, př. 1

42. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Zásad. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1455/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2007-42, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-42.doc, RK-30-2007-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložila radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1456/30/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství, snížení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 50 tis. Kč a současné zvýšení § 2310 Pitná voda o stejnou částku 50 tis. Kč za účelem zajištění finančních prostředků pro poskytnutí investičních dotací obcím na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-43.doc

44. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit investiční dotace na realizace staveb vodních děl. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1457/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda ve výši 4 714 000 Kč dle materiálu RK-30-2007-44, př. 1 na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-44.doc, RK-30-2007-44, př. 1, RK-30-2007-44, př. 2

45. Žádost obce Nová Ves o finanční příspěvek na monitoring rekultivované skládky odpadů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, seznámila radu kraje se žádostí obce Nová Ves. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1458/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci obci Nová Ves z rozpočtu kraje na monitoring rekultivované skládky odpadů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-45.doc, RK-30-2007-45, př. 1

46. Projekt "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" do OPŽP
Z. Fixa, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí, doplnil radě kraje informace k danému projektu. Jednání se zúčastnila E. Navrátilová, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1459/30/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Žádost kraje Vysočina o projekt "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" dle materiálu RK-30-2007-46, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje,
 • že ke dni podání Žádosti kraje Vysočina o projekt "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" dle materiálu RK-30-2007-46, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí má kraj Vysočina vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů (případně Fondu soudržnosti) vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
 • že na projekt "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" dle materiálu RK-30-2007-46, př. 1 nebyl kraji Vysočina přidělen žádný jiný finanční příspěvek;
ukládá
Odboru Životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Žádost kraje Vysočina o projekt "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" dle materiálu RK-30-2007-46, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí na Státní fond životního prostředí.
odpovědnost: OŽP, OM, ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-46.doc, RK-30-2007-46, př. 1

57. Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na kofinancování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
M. Černý, ředitel Sekce pro rozvoj regionu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1460/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci v maximální výši 133 430 000,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu RK-30-2007-57, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-57.doc, RK-30-2007-57, př. 1, RK-30-2007-57, př. 2

47. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2007 v souvislosti se žádostí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o úhradu kamerového systému
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje informace o navrhovaném rozpočtovém opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a požádala o úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1461/30/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 1 900 tis. Kč za účelem nákupu IP kamerového systému včetně záložního zdroje ÚPS;
schvaluje
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 1 900 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) ve stejné výši 1 900 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 1 900 tis. Kč na nákup IP kamerového systému včetně záložního zdroje ÚPS.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-47.doc

48. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, navrhla radě kraje změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1462/30/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-30-2007-48, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-48.doc, RK-30-2007-48, př. 1

49. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, navrhla radě kraje změnu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1463/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-30-200-49, př. 2;
 • uložit odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace zajištění podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-49.doc, RK-30-2007-49, př. 1, RK-30-200-49, př. 2

50. Návrh na změnu finančního plánu na rok 2007 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci včetně návrhu rozpočtového opatření pro rok 2007 na kapitole Zdravotnictví
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, navrhla radě kraje změnu finančního plánu pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvková organizace. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1464/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout neinvestiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 12 944 tis. Kč k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2007;
 • schválit zvýšení závazný ukazatel "Příspěvek na provoz" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 2007 o 12 944 tis. Kč k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v letošním roce;
a za podmínky schválení shora uvedeného zastupitelstvem kraje rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 2 900 tis. Kč Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, IČ 47366630 k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v letošním roce;
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 o částku 2 900 tis. Kč se zatříděním na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace;
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje na rok 2007 zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 900 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace;
 • u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace závazný ukazatel "Odvod z investičního fondu" na rok 2007 ve výši 2 900 tis. Kč;
 • u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace zvýšení závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2007 o 3 692 tis. Kč dle materiálu RK-30-2007-50, př. 1 a závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 2 900 tis. Kč k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v letošním roce;
 • změnu investičního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2007 dle materiálu RK-30-2007-50, př. 4;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3533 -Zdravotnická záchranná služba a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00057) o částku 200 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00057) o stejnou částku 200 tis. Kč z důvodu nesouladu rozpočtového členění výdajů dle platné rozpočtové skladby;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu do částky 1 000 tis. Kč u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. v průběhu účetního období roku 2007 k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizaci zajistit odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje nejpozději do 30. 11. 2007;
bere na vědomí
zprávu o hospodaření Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. za 1. pololetí 2007 dle materiálu RK-30-2007-50, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-50.doc, RK-30-2007-50, př. 1, RK-30-2007-50, př. 2, RK-30-2007-50, př. 4

52. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje (domovy pro seniory)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podrobněji seznámila radu kraje s předloženým návrhem. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1465/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb domovů pro seniory dle RK-30-2007-52, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věcí, snížení rezervy § 4357 Domovy ve výši 6 416 tis. Kč a současné zvýšení položky 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 2 000 tis. Kč a položky 5321 Neinvestiční transfery obcím ve výši 4 416 tis. Kč za účelem podpory provozování služby dle materiálu RK-30-2007-52, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-30-2007-52, př. 2.
odpovědnost: OSVZ
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-52.doc, RK-30-2007-52, př. 1, RK-30-2007-52, př. 2

53. Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem - Projekt "Rodinný pas"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke smlouvě o spolupráci a vzít na vědomí informaci o realizaci daného projektu. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1466/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek smlouvy č. 1 a vzít na vědomí informaci o další realizaci projektu "Rodinné pasy" z evropských prostředků.
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-53.doc, RK-30-2007-53, př. 1, RK-30-2007-53, př. 2, RK-30--2007-53, př. 3, RK-30-2007-53, př. 4, RK-30-2007-53, př. 5

54. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlášení grantového programu. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1467/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče" dle materiálu RK-30-2007-54, př. 1.
odpovědnost: OSVZ
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-54.doc, RK-30-2007-54, př. 1, RK-30-2007-54, př. 2

55. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel P. Hájek a odešel J. Hulák. Jednání se zúčastnil P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1468/30/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2007 v celkové výši 2 504 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část, položka 5901 Nespecifikovaná rezerva dle materiálu RK-30-2007-55, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-55.doc, RK-30-2007-55, př. 1

56. Větrné elektrárny na Vysočině - informace o naplňování usnesení ZK č. 0302/05/2007
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, sdělili radě kraje podrobnější komentář k předloženému návrhu. V průběhu jednání přišel J. Hulák. Jednání se zúčastnil V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1469/30/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
realizované aktivity k naplňování usnesení ZK 0302/05/2007;
ukládá
 • Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina vypracovat kompletní aktualizaci Územní energetické koncepce kraje Vysočina v průběhu roku 2008;
 • Odboru regionálního rozvoje předložit aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 12. 2007;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí návrh aktualizace části Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2007-56, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-56.doc, RK-30-2007-56, př. 1, RK-30-2007-56, př. 2, RK-30-2007-56, př. 3, RK-30-2007-56, př. 4

58. Informace o vydání Výroční zprávy kraje Vysočina za rok 2006
J. Hulák sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnil Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1470/30/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 23. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2007-58.doc, RK-30-2007-58, př. 1, RK-30-2007-58, př. 2, RK-30-2007-58, př. 3

59. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2007
Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2007. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 27/2007 až 30/2007 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 6/2007, které se bude konat dne 6. 11. 2007.
Navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2007
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Nemocnice Třebíč, záměna novorozenců
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 Příspěvek na soutěže
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na dofinancování akce "Rekonstrukce místní komunikace Číchov - Chlum"
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání plaveckých závodů AXIS CUP 2007
 9. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení akcí kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
 11. Nabytí nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava
 12. Darování pozemků v k. ú. a obci Krátká Ves
 13. Prodej pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
 14. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Pohled
 15. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 16. Vzájemný převod pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
 17. Prodej pozemku v k. ú. Nezdín a obci Prosíčka
 18. Prodej pozemku v k. ú. a obci Habry
 19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 21. Koupě pozemku v k.ú. a obci Daňkovice
 22. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 23. Prodej pozemku v k.ú. a obci Třebíč
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 25. Dohoda o zániku smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Urbanov
 26. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Oudoleň
 27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 29. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole nemovitý majetek - Areál kasáren Otakara Jaroše, demolice objektů
 31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek
 32. Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
 33. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice", změna ceny nabývaných nemovitostí
 34. Návrh rozpočtového opatření pro rok 2007 na kapitole Zdravotnictví
 35. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2007 snížení rozpočtu kapitol
 36. Organizace cestovního ruchu - zřízení příspěvkové organizace
 37. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
 38. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
 39. Poskytování půjček v rámci grantového schématu 3.2 SROP
 40. Profil kraje Vysočina - listopad 2007
 41. Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na kofinancování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 42. Zásady pro poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
 43. Územní energetická koncepce kraje Vysočina - kapitola 3.5 Energie větru
 44. Program obnovy venkova Vysočiny žádost obce Vyklantice o změnu účelu použití přiznané dotace
 45. Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina, městem Přibyslav a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
 46. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 47. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
 50. Návrh na prodloužení termínu čerpání dotace na akci "Dostavba kuželny Pelhřimov"
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2007
 53. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
 54. Změny ve školském rejstříku
 55. Záměr převodu školské služby - Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka půjčky od Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
 57. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v roce 2008 a k činnosti československých legií
 58. Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2007
 59. Návrh na rozpočtové opatření na rok 2007 - splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 60. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 61. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 62. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
 63. Žádost obce Nová Ves o finanční příspěvek na monitoring rekultivované skládky odpadů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových
 64. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje (domovy pro seniory)
 65. Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem - Projekt "Rodinný pas"
 66. Realizace datového centra kraje Vysočina - pilotního projektu KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava
 67. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2008
 68. FOND VYSOČINY - grantový program "Regionální kultura VII."
 69. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče"
 70. Rozprava členů zastupitelstva

65. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy se rada kraje zabývala informativním materiálem „Projektové záměry kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina“. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 30/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 10. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2007 dne 23. 10. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 29. 10. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz