Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2006 - 03.10.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
03Změna rozsahu nemovitého majetku ve správě Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
04Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "SÚS Havlíčkův Brod - sklad posypové soli"
05Koupě pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
06Prodej pozemků v k. ú. a obci Buřenice
07Prodej bytové jednotky v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
08Souhlas s vydáním územního rozhodnutí - k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu
09Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
10Souhlas se stavbou autobusové čekárny v k. ú. Častotice a obci Zahrádka
11Souhlas se stavbou "Silnice I/38 Havlíčkův Brod - jihovýchodní obchvat"
12Prodej STL plynovodu a plynovodní přípojky - k.ú. Havlíčkův Brod
13Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
14Návrh na provedení rozpočtového opatření - Základní škola Chotěboř - oprava střechy
15Uzavření nájemní smlouvy na pozemek par. č. 699/5 pro stavbu silnice "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
16II/128 Pacov - Lukavec, II/405 Brtnice - Zašovice, informace o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
17Stavební záměr "Dětský domov Telč - vestavba v podkroví"
18Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna schváleného rozpočtu kraje, změna závazných ukazatelů Střední školy stavební Jihlava
19Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006
20Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů
21Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
22Veřejná zakázka "Gamakamery pro Nemocnici Havlíčkův Brod a Nemocnici Nové Město na Moravě" - zadání, smlouva o centralizovaném zadávání, hodnotící komise
23Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
24Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2006 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
25Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2006
26Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
27Stanovení platu řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
28Návrh na řešení financování stavebních úprav u Domově důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizaci
29Veřejná zakázka - Fyzická ostraha areálu kasáren kpt. O.Jaroše
30FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu.
31Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu kraje Vysočina.
32Návrh na stanovení platu ředitelů Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina
33Návrh rozpočtového opatření - zvýšení provozního příspěvku Správám a údržbám silnic kraje Vysočina v souvislosti s čerpáním úvěru od Evropské investiční banky k zajištění financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy
34Monitoring klastrových iniciativ v kraji Vysočina
35Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území kraje Vysočina
36Schválení provedení změn v projektu Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - aktivity spojené s řízením SROP"
37Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Regionální rozvoj
38Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění rozvoje Koordinačního uskupení nestátních neziskových organizací kraje Vysočina
39Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
40Návrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
41Návrh na provedení rozpočtového opatření- navýšení příspěvku na provoz Akademii - VOŠ, Gymnáziu a SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - programové financování ze státního rozpočtu, Programu záchrany architektonického dědictví 2006
43Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby "Ústav sociální péče Zboží-rekonstrukce", návrh na provedení rozpočtového opatření
44Domov důchodců Velké Meziříčí, příspěvková organizace - koncepční řešení
45Projekt rodinný pas - komunikační strategie
46Návrh na poskytnutí věcného daru
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz