Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2005 - 23.08.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
03Stavební záměr "SOŠ a SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec - zřízení učeben", návrh na provedení rozpočtového opatření
04Výkupy pozemků pro stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat", změna usnesení 0196/03/2005/ZK a rozšíření rozsahu vykupovaných pozemků
05Výstavba zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice
06Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic
07Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázka na stavební práce na provedení stavby "Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336"
08Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice
09Darování pozemku v k. ú. a obci Čelistná
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Převody nemovitého majetku v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice
12Prodej stavby komunikace v k. ú. a obci Želetava
13Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SÚS Jihlava - garáže Telč"
14Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov
15Výkup pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
16Návrh na rozpočtové opatření - Hrad Roštejn - domácí čistírna odpadních vod (DČOV)
17Příprava stavby "I/19 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka, komunikace"
18Rekonstrukce místní komunikace na pozemku kraje v k. ú. Mrákotín u Telče
19Zakázka kraje "Rekonstrukce komunikace III/0024 - Malý Beranov" - výběr dodavatele stavebních prací
20Návrh na provedení rozpočtového opatření - Speciální školy Chotěboř - opravy v budově školy
21Změny v rejstříku škol a školských zařízení
22Podpora převodu vzdělávacích činností
23Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2005
24Podpora telentované mládeže ve fotbalových klubech kraje Vysočina - zakázka kraje Vysočina
25Výběrová komise pro projekty grantového schématu 3.3 OP RLZ
26Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců
28Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2005
29Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace - Horácké divadlo Jihlava a Muzeum Vysočiny Třebíč, včetně úpravy závazných ukazatelů
30Smlouva o připojení k metropolitní síti (MAN)
31FOND VYSOČINY - žádost obce Věžnice o prodloužení termínu realizace projektu
32Smlouva o zpracování osobních údajů při administraci programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Rakousko 2004 - 2006
33Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje Vysočina na spolufinancování projektů podpořených ze SROP, schválení poskytnutí spolufinancování projektům z 1. kola SROP
34FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny - ROZVOJ VESNICE 2005
35Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
36Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
37Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
38Smlouvě o výpůjčce - ovládání vstupních závor do areálu kraje Vysočina z ulice Ke Skalce
39Návrh rozpočtového opatření - likvidace nepotřebných skladových zásob u organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina
40Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod
41Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Jihlava
42Návrhy na změny zřizovacích listin Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina
43Žádost obce Strážek o přidělení finančních prostředků
44Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina
44upr1Návrh na stanovení platu ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina
45Finanční výpomoc Obci Police na dopravu žáků
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Škody po záplavách - SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Třebíč"
47Návrh na poskytnutí dotace
48Návrh na udělení ceny
49Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 23100342 o poskytnutí podpory a návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 o doplatek dotace ze SFŽP
50Žádost obce Křižánky o přidělení dotace
51Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
52FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2005" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
53FOND VYSOČINY - Grantový program "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005" na podporu projektové přípravy
54Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
55Navýšení počtu zaměstnanců
56Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2005
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz