Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2011

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2011 konaného dne 8. 11. 2011 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 8. 11. 2011;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2011
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje. Dále omluvil pozdější příchod M. Hyského, M. Báni.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluven B. Kovanda.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 83. Projekt LDA V4 smlouva o poskytnutí dotace do programu jednání a návrh na stažení bodu 50. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská (Zdrojové materiály: ZK-06-2011-50.doc, ZK-06-2011-50, př. 1, ZK-06-2011-50, př. 2)
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2011
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Žádost Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina o finanční příspěvek na provozní výdaje
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2011
 7. Dohoda o narovnání
 8. Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
 9. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 10. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2011
 12. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Polná
 15. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s městysem Opatov
 16. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Střítež
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Čikov
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Častohostice
 19. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a darování pozemků v k. ú. Klementice a obci Kamenná
 20. Předání pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 21. Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička - Rosice
 22. Změna usnesení 0476/06/2010/ZK
 23. Vyřazení části silnice III/36057 v k. ú. a obci Hroznatín ze silniční sítě
 24. Vyřazení silnice III/01947 se silniční sítě - k. ú. Rantířov
 25. Uznání vlastnického práva - k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
 26. Změna usnesení 0509/08/2006/ZK
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
 28. Koupě stavby dvou řadových garáží v k.ú. a obci Daňkovice
 29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Velké Meziříčí
 30. Přijetí daru pozemku v k. ú. Golčův Jeníkov
 31. Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná, Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
 32. Prodej pozemku v k.ú. Kadov u Sněžného, obec Kadov
 33. Darování pozemku v k. ú. a obci Kalhov
 34. Darování pozemku v k.ú. a obci Ocmanice
 35. Darování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
 36. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
 37. Přijetí daru pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
 38. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I
 39. Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Polnička
 40. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 41. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
 42. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
 43. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bedřichov u Zhořce a obci Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
 44. Poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí, dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
 45. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna usnesení
 46. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 47. Nevyužití předkupního práva k pozemku - k. ú. Telč
 48. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 49. Prodej pozemku v k. ú. a obci Obyčtov
 1. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Počátky
 2. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 3. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 4. Darovací smlouva na darování movitého majetku Regionální radě
 5. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 6. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 7. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21
 8. Změna v projektové žádosti projektu CEC5 předložené do OP Central Europe
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru roce 2011
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011
 12. Změny ve zřizovacích listinách
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION)
 14. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
 15. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2011 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
 19. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 23. 9. 2011
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 21. Změny ve školském rejstříku
 22. Visegrad Strategic Programme - projekt LDA V4
 23. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 24. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina
 25. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 26. Návrh na vybavení depozitáře v objektu SUPŠ Jihlava - Helenín
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
 28. Dotace na obnovu části kulturní památky Zámku č.p 1 v Brtnici v souvislosti s odstraněním následků havárie střechy ze dne 22. 9. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 29. Změna Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 30. Poskytnutí dotace na akci zařazenou Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (3. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 31. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 32. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
 33. Projekt LDA V4 smlouva o poskytnutí dotace
 34. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0448/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jana Fischerová, CSc., MUDr. Pavel Antonín.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0449/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Janu Fischerovou, CSc., MUDr. Pavla Antonína ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje m.j. o jednání s ministrem životního prostředí zaměřeném zejména na otázku třídění odpadů, o pracovním jednání v Bruselu, o schválené novele zákona o zdravotním pojištění a o plánovaném jednání s ministrem zdravotnictví.
P. Krčál připojil informaci o současné situaci kraje v otázce finančního zajištění sociálních zařízení.
L. Joukl hovořil o slavnostním převzetí prvních nových vozových jednotek Stadler Regio Shuttle pro regionální železniční dopravu.
J. Nekula vznesl dotaz k bodu 16. z jednání RK 33/2011 (Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2011) - požádal o podrobné informace a písemné vyjádření ke schválenému usnesení.
L. Joukl a M. Báňa objasnili zastupitelům průběh a výsledky veřejných zakázek KSUSV ve 3. čtvrtletí 2011. J. Běhounek poté přislíbil J. Nekulovi zaslání podrobnější písemné odpovědi.
J. Fischerová otevřela otázku možného navýšení dotace sportovním klubům a jednotlivcům v souvislosti se staženým bodem z předchozího jednání ZK 5/2011 bod 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovních mistrovstvích).
K bodu 51. z jednání RK 34/2011 (Poskytnutí daru na úhradu nákladů spojených s pořádáním oslavy Svátku seniorů) požádala o doplňující informace ohledně oslav Svátku seniorů.
P. Krčál stručně zastupitele informoval o průběhu a zajištění těchto oslav v Jihlavě.
Ke zmíněnému návrhu navýšení finanční podpory účasti na sportovních mistrovstvích tlumočil J. Běhounek stanovisko rady kraje.
V. Novotný doplnil, že veškeré žádosti o podporu je nutno řešit systémově, podle pravidel rady kraje a v rámci možností rozpočtu kraje.
M. Houška požádal o objasnění Projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, schváleného na jednání RK 28/2011 (bod 38.). K bodům 07. z jednání RK 32/2011 (Areál Věžní 26 Jihlava - změna pro rok 2012) a 41. z RK 34/2011 (Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava) požádal o poskytnutí písemného vyjádření týkajícího se schválených změn v dodatcích nájemních smluv.
J. Běhounek přiblížil zastupitelům uvedený projektový záměr Nemocnice Jihlava, p. o. K otázce změn v dodatcích nájemních smluv přislíbil M. Houškovi zaslání písemné odpovědi.
S. Cejpek k bodu 24. z jednání RK 28/2011 (Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina) požádal o specifikaci nákladů zmíněné veřejné zakázky.
Z. Ryšavý objasnil S. Cejpkovi způsob a výši financování uvedeného projektu.
J. Hulák se zajímal o stanovisko rady kraje k plánovanému rušení stanovišť Policie ČR v kraji.
J. Běhounek J. Hulákovi přiblížil současnou situaci a výsledky z jednání s policejním prezidentem a ministrem vnitra ČR.
M. Vystrčil v souvislosti s přijatým usnesením u bodu 24. na jednání RK 30/2011 (Projekt Řízení příspěvkových organizací) vyjádřil své stanovisko a přednesl návrh usnesení: “Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje znovu vyhodnotit projekt Řízení příspěvkových organizací (usnesení 1495/30/2011/RK) a to zejména s ohledem na neúměrné zvyšování administrativní zátěže příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a zároveň i zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina a na hrozící ztrátu samostatnosti příspěvkových organizací.”
J. Běhounek objasnil rozhodnutí rady kraje a nechal zastupitele o vzneseném návrhu usnesení M. Vystrčila hlasovat.
Usnesení nebylo přijato. Pro 15 hlasů, proti 24, zdrželi se 4.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.
Usnesení 0450/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-02.doc, ZK-06-2011-02, př. 1, ZK-06-2011-02, př. 2, ZK-06-2011-02, př. 3, ZK-06-2011-02, př. 4, ZK-06-2011-02, př. 5, ZK-06-2011-02, př. 6, ZK-06-2011-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec předložil zastupitelstvu kraje písemnou zprávu obsahující informace o počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu a informace týkající se činnosti krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0451/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-03.doc, ZK-06-2011-03, př. 1, ZK-06-2011-03, př. 2, ZK-06-2011-03, př. 3

04. Žádost Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina o finanční příspěvek na provozní výdaje
J. Běhounek informoval zastupitele o žádosti Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina o finanční příspěvek z rozpočtu kraje na pokrytí provozních výdajů v roce 2011.
Z. Dobrý vyjádřil za finanční výbor souhlasné stanovisko.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0452/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina IČO: 70885184 ve výši 1 500 000 Kč na provozní výdaje - nákup pohonných hmot a stavební opravy požárních stanic dle materiálu ZK-06-2011-04, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS § 5511 Požární ochrana - profesionální část o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-04.doc, ZK-06-2011-04, př. 1, ZK-06-2011-04, př. 2, ZK-06-2011-04, př. 3, ZK-06-2011-04, př. 4

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0453/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 v celkové výši 2 801 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2011-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-05.doc, ZK-06-2011-05, př. 1, ZK-06-2011-05, př. 2

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2011
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení předložený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0454/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2011 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 94 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • obec Olešná, IČO: 00515761 20 000 Kč;
 • obec Světnov IČO: 00545031 5 000 Kč;
 • obec Krásněves, IČO: 00545210 3 000 Kč;
 • obec Lipnice nad Sázavou, IČO: 00267813 10 000 Kč;
 • obec Babice, IČO: 00375357 10 000 Kč;
 • obec Třebenice, IČO: 00545627 9 000 Kč;
 • obec Radostín nad Oslavou, IČO: 00295248 9 000 Kč;
 • obec Nevcehle, IČO: 00286303 10 000 Kč;
 • obec Kozlov, IČO: 00267660 5 000 Kč;
 • obec Kamenná Lhota, IČO: 00267619 5 000 Kč;
 • obec Třeštice, IČO: 42634547 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-06.doc, ZK-06-2011-06, př. 1

07. Dohoda o narovnání
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0455/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnutí o uzavření Dohody o narovnání dle materiálu ZK-06-2011-07, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o narovnání dle materiálu ZK-06-2011-07, př. 1.
odpovědnost: OddPKŽÚ
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-07.doc, ZK-06-2011-07, př. 1

08. Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
J. Běhounek a Z. Kadlec podali zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu podporujícímu zachování a rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany.
Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavil senátor V. Jonáš, jenž ve svém vystoupení vyjádřil podporu předloženému návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0456/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
 • že jaderná energetika je v podmínkách České republiky (při naší hospodářské, technické a technologické vyspělosti, kvalitě personálu /lidských zdrojů/ a dosavadních zkušenostech s provozem jaderných zařízení, geopolitických, vnějších i vnitřních bezpečnostních podmínkách, ve zdejších geografických a přírodních podmínkách /geologie, podnebí, počasí a jeho výkyvy/, legislativních podmínkách a při zdejším povinném bezpečnostním standardu) energetikou bezpečnou a zároveň šetrnou k životnímu prostředí;
 • že výroba elektrické energie s využitím štěpné nukleární reakce disponuje značně rozsáhlými přírodními (primárními) zdroji a je ji proto možné považovat za vhodnou alternativu výroby z tzv. obnovitelných zdrojů energie;
 • že je jaderná energetika v našich podmínkách dosud ekonomicky nejvýhodnějším způsobem kapacitní a stabilní výroby elektrické energie, a že je jako výkonná a stabilní složka vhodným a v podstatě i nutným základem energetického mixu;
 • že jaderné know-how je konkurenční výhodou České republiky a je tedy žádoucí jej zachovat a rozvíjet;
vyjadřuje vědomí
 • že Jaderná elektrárna Dukovany patří k nejbezpečnějším jaderným energetickým zařízením na světě (podle mezinárodně uznávaných metodik), a že žádným podstatným způsobem nepoškozuje životní prostředí ani jiné právem chráněné či z přirozeného hlediska oprávněné zájmy jiných osob;
 • že Jaderná elektrárna Dukovany je nejefektivnějším a nejstabilnějším kapacitním zdrojem elektrické energie v České republice (nejnižší relativní výrobní náklady na vyrobenou jednotku, nejstabilnější dodávky do sítě), a že se významným způsobem podílí na vytváření a udržování nejen hospodářské konkurenceschopnosti České republiky v Evropě i v širším rámci, ale je přínosem také pro celou Evropskou unii;
 • že Jaderná elektrárna Dukovany a Elektrárna Dalešice vytvářejí společně se svými zdroji a zázemím velmi důležitý energetický uzel z hlediska stability dodávek elektřiny do sítě a obnovy funkce sítě po případném rozsáhlém výpadku;
prohlašuje
že Jaderná elektrárna Dukovany je přímo i prostřednictvím svých subdodavatelů (obchodních partnerů) značným přínosem pro okolní region (zahrnující jak území Kraje Vysočina, tak i území Jihomoravského kraje), a to zejména v oblastech:
 • technologické a technologické vyspělosti (přítomnost hi-tech výrobního zařízení);
 • kvality lidských zdrojů, technické a obecné vzdělanosti;
 • organizační vyspělosti společnosti;
 • kvality technické infrastruktury v území;
 • bezpečnosti;
 • hospodářství regionu (zejména v primární a sekundární, ale i v terciární sféře);
 • nabídky zaměstnání a struktury zaměstnanosti;
 • příjmové struktury obyvatelstva a životní úrovně;
 • úrovně privátních i veřejných služeb;
 • návštěvnosti;
 • public relations regionu, společenského povědomí a hrdosti obyvatel, identifikace obyvatel s regionem;
 • budování vztahů mezi privátním a veřejným sektorem;
vyjadřuje vůli kraje
k aktivní podpoře dlouhodobé přítomnosti jaderné energetiky na území Kraje Vysočina, a to jak z hlediska provozování a obnovy stávajících kapacit, tak i z hlediska jejich dalšího rozšiřování (rozvoje);
vyjadřuje požadavek kraje
na včasnou přípravu a následné uskutečnění obnovy stávajících výrobních kapacit v souvislosti s budoucím postupným ukončováním jejich technologické či morální životnosti a na přípravu rozšíření výrobních kapacit cestou jejich rozvoje;
vyjadřuje přesvědčení
že akceptace přítomnosti jaderného energetického zařízení obyvatelstvem a podpora obyvatelstva a územních samosprávných celků (obcí, na jejichž území jsou umístěny Jaderná elektrárna Dukovany a související zařízení, obcí a měst v zóně havarijního plánování, obcí a měst v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji obecně, sídelního kraje Kraje Vysočina, dotčeného kraje Jihomoravského kraje) je významnou, jinde nevídanou hodnotou, kterou je třeba chránit a zachovat ji i pro budoucnost;
vyjadřuje nespokojenost
 • s tím, jak je se společenskou akceptací jaderné energetiky v regionu jako významnou, ale křehkou hodnotou nakládáno ze strany státu i ze strany provozovatele Jaderné elektrárny Dukovany společnosti ČEZ, a. s.;
 • s tím, že ze strany státu i ze strany provozovatele není dostatečně pevným způsobem formulována a ukotvena strategie dalšího provozování, včasné obnovy a kapacitního rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany, přičemž absence jasného a srozumitelného záměru o budoucnosti existence a dalšího provozu jaderného zařízení přináší již nyní patrné dopady na dostupnost lidských zdrojů - specialistů na jaderné technologie;
 • s tím, že průtahy v rozhodování o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany a podcenění přípravy její obnovy a rozvoje mohou nevratně omezit nebo zcela ukončit využívání jaderné energie v regionu;
vyjadřuje požadavek kraje
 • na neprodlené a zcela jednoznačné rozhodnutí státu (vlády) v oblasti dlouhodobého strategického plánování energetiky zahrnující beznárazovou dlouhodobou výrobu elektřiny s využitím štěpné nukleární reakce v Dukovanech včetně závazného plánování včasné výstavby (bez sociálních dopadů na obyvatele regionu);
 • na systémovou podporu regionu ze strany státu a případně provozovatele Jaderné elektrárny Dukovany společnosti ČEZ, a. s. (podpora reagující na vysokou míru společenské akceptace, kompenzující související zátěž při provozu a především při investiční výstavbě spojené s obnovou a rozvojem elektrárny, např. zvýšené požadavky na infrastrukturu);
 • na vytvoření expertní skupiny složené z reprezentantů územní samosprávy, zástupců odborných útvarů krajského úřadu případně obecních úřadů, zástupců provozovatele jaderné elektrárny a případně zástupců ministerstev a dalších státních úřadů ústřední i územní úrovně určenou pro řešení úkolů spojených s novou výstavbou, zejména pro řešení problematiky ochrany povrchových a podzemních vod a dalších aspektů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a návazných povolovacích řízení;
rozhoduje
uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany mezi Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a ČEZ, a. s. dle materiálu ZK-06-2011-08, př. 1;
ukládá
hejtmanovi Kraje Vysočina informovat o usnesení zastupitelstva kraje přijatém ve věci „Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina“ a textu průvodního materiálu včetně všech jeho příloh vládu České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu příp. další ministerstva, Senát a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, dotčená města a obce a Jihomoravský kraj.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-08.doc, ZK-06-2011-08, př. 1, ZK-06-2011-08, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 09, 10 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

09. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Usnesení 0457/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-06-2011-09, př. 1 a ZK-06-2011-09, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: do 30 11. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-09.doc, ZK-06-2011-09, př. 1, ZK-06-2011-09, př. 2

10. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 0458/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-06-2011-10, př. 1 a ZK-06-2011-10, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 30 11. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-10.doc, ZK-06-2011-10, př. 1, ZK-06-2011-10, př. 2

11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2011
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zprávu o plnění rozpočtu kraje za období leden - září 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0459/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2011 dle materiálu ZK-06-2011-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-11.doc, ZK-06-2011-11, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 12 37, 39 - 49, 51 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
Usnesení 0460/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 136P/2011/2 dle materiálu ZK-06-2011-12, př. 1;
schvaluje
jmenovitou akci uvedenou v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2011/2, jež má být spolufinancována z fondů Evropské unie, dle materiálu ZK-06-2011-12, př. 1;
přijímá
závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké se podle Smlouvy č. 136P/2011 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akce spolufinancované z fondů Evropské unie uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2011/2 dle materiálu ZK-06-2011-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-12.doc, ZK-06-2011-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0461/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00013) o částku 3 350 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 3 350 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 350 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-06-2011-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-13.doc, ZK-06-2011-13, př. 1

14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Polná
Usnesení 0462/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Polná na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat části pozemků par. č. 2379/5, par. č. 2456/1 par. č. 2476/5 a par. č. 2510/8 v k. ú. a obci Polná dotčených stavbou Bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. tříd v Polné a město Polná se zaváže zastavěné části pozemků do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-14.doc, ZK-06-2011-14, př. 1

15. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s městysem Opatov
Usnesení 0463/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Opatov na straně budoucího obdarovaného, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a městys Opatov zaváže přijmout do svého vlastnictví část pozemku par. č. 4505/1, který bude zastavěn chodníky při realizaci stavby Oprava silnice III/4036, Opatov, průtah, objekt chodníky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-15.doc, ZK-06-2011-15, př. 1

16. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Střítež
Usnesení 0464/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Střítež na straně budoucího obdarovaného, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a obec Střítež zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 814/2 a par. č. 836 v k. ú. Střítež u Božejova, obci Střítež, par. č. 216/1 a par. č. 216/4 v k. ú. Krumvald, obci Střítež a par. č. 657 v k. ú. Bor u Božejova, obci Střítež, které budou zastavěny chodníky při realizaci stavby Oprava cest a veřejných prostranství v obci Střítež.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-16.doc, ZK-06-2011-16, př. 1

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Čikov
Usnesení 0465/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. par. č. 295/4 o výměře 524 m2, par. č. 295/5 o výměře 203 m2 a par. č. 295/6 o výměře 246 m2, oddělené geometrickým plánem č. 191-259/2011 z pozemku par. č. 295, vše v k.ú. a obci Čikov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čikov,
schvaluje
dodatek č. 667 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-17.doc, ZK-06-2011-17, př. 1, ZK-06-2011-17, př. 2

18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Častohostice
Usnesení 0466/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt dle GP č. 138-124/2010 nově oddělené pozemky par. č. 854/3 - trvalý travní porost o výměře 27 m2, par. č. 861/2 - orná půda o výměře 139 m2 a par. č. 940/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, vše v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví Bořivoje Simandla, bytem Nám. ČSA 33, 676 02 Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 6 960 Kč dle materiálu ZK-06-2011-18, př. 3;
 • nabýt darem dle GP č. 138-124/2010 nově oddělený pozemek par. č. 854/4 - trvalý travní porost o výměře 58 m2 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohostice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně převést dle GP č. 168-71/2011 nově oddělený pozemek par. č. 938/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Bořivoje Simandla, bytem Nám. ČSA 33, 676 02 Moravské Budějovice za dohodnutou kupní cenu 160 Kč dle materiálu ZK-06-2011-18, př. 3;
schvaluje
 • dodatek č. 668 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-18, př. 1;
 • dodatek č. 669 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-18.doc, ZK-06-2011-18, př. 1, ZK-06-2011-18, př. 2, ZK-06-2011-18, př. 3, ZK-06-2011-18, př. 4

19. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a darování pozemků v k. ú. Klementice a obci Kamenná
Usnesení 0467/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1027/6 o výměře 469 m2 a par. č. 1027/7 o výměře 815 m2, oddělené geometrickým plánem č. 48-9608/2011 z pozemku par. č. 1027 v k. ú. Klementice a obci Kamenná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kamenná na straně budoucího obdarovaného, ve které se kraj po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/3905 ze silniční sítě zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 1027/5, odděleného geometrickým plánem č. 48-9608/2011 z pozemku par. č. 1027 v k. ú. Klementice a obci Kamenná a komunikace na tomto pozemku postavené z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná a obec Kamenná se zaváže dar přijmout;
schvaluje
dodatek č. 670 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-19.doc, ZK-06-2011-19, př. 1, ZK-06-2011-19, př. 2

20. Předání pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0468/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 671 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-20.doc, ZK-06-2011-20, př. 1

21. Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička - Rosice
Usnesení 0469/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 688/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 614 m2 v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice od Václava Vrzáčka, Rosice 9, Cerekvička-Rosice, 588 33 Stonařov do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-21.doc, ZK-06-2011-21, př. 1

22. Změna usnesení 0476/06/2010/ZK
Usnesení 0470/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0476/06/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-28, př. 1 se pozemky ZE- původ PK par. č. 1619/7, par. č. 1619/8 a par. č. 1619/69 v k. ú. Chlístov u Okrouhlice nahrazují pozemky par. č. 1921/17, par. č. 1921/18 a par. č. 1921/16 v k. ú. Chlístov u Okrouhlice s tím, že výměra pozemků ani spoluvlastnický podíl se nemění.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-22.doc

23. Vyřazení části silnice III/36057 v k. ú. a obci Hroznatín ze silniční sítě
Usnesení 0471/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Hroznatín na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat obci Hroznatín část silnice II/36057 v úseku ve směru z obce Hroznatín na křižovatku Bochovice-Benetice a silnicí zastavěné pozemky v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu ZK-06-2011-23, př. 1 a obec Hroznatín se zaváže tyto nemovitosti do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-23.doc, ZK-06-2011-23, př. 1, ZK-06-2011-23, př. 2

24. Vyřazení silnice III/01947 se silniční sítě - k. ú. Rantířov
Usnesení 0472/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rantířov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat obci Rantířov silnici III/01947 a pozemek par. č. 329 - ost. plocha, silnice o výměře 972 m2 v k.ú. a obci Rantířov a obec Rantířov se zaváže tyto nemovitosti do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-24.doc, ZK-06-2011-24, př. 1

25. Uznání vlastnického práva - k. ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0473/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uznat vlastnické právo V. A. Havelky, bytem Eimova 1, 615 00 Brno k budově č. p. 13 stojící na pozemku st. par. č. 27 v k. ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou, a to formou souhlasného prohlášení;
schvaluje
dodatek č. 672 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-25.doc, ZK-06-2011-25, př. 1, ZK-06-2011-25, př. 2

26. Změna usnesení 0509/08/2006/ZK
Usnesení 0474/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0509/08/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-08-2006-30, př. 1 se v pořadovém čísle 40 u pozemku par. č. 472/14 v katastrálním území Víska u Kněžic nahrazuje kupní cena 52 877 Kč textem pozemek bude nabyt do vlastnictví Kraje Vysočina bezúplatným převodem dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb.o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-26.doc

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
Usnesení 0475/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv dle materiálu ZK-06-2011-27, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví nabyvatele v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-06-2011-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-27.doc, ZK-06-2011-27, př. 1, ZK-06-2011-27, př. 2

28. Koupě stavby dvou řadových garáží v k.ú. a obci Daňkovice
Usnesení 0476/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt:
 • stavbu bez čp/če, garáž na pozemku par. č. st. 128 v k. ú. a obci Daňkovice z vlastnictví MUDr. Františka Bárty, bytem Zahradní 1403, Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou cenu ve výši 40 000 Kč;
 • stavbu bez čp/če, obč. vyb. na pozemku par č. st. 129 v k. ú. a obci Daňkovice z vlastnictví MUDr. Dity Šolcové, bytem Čapkova 938, Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou cenu ve výši 40 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-28.doc, ZK-06-2011-28, př. 1, ZK-06-2011-28, př. 2

29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Velké Meziříčí
Usnesení 0477/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Velké Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-29.doc, ZK-06-2011-29, př. 1

30. Přijetí daru pozemku v k. ú. Golčův Jeníkov
Usnesení 0478/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku par. č. 2207/12 ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 673 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-30.doc, ZK-06-2011-30, př. 1, ZK-06-2011-30, př. 2

31. Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná, Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0479/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 207/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 207/7 ostatní plocha, silnice o výměře 559 m2, par. č. 207/8 ostatní plocha, silnice o výměře 2 230 m2 a par. č. 207/9 ostatní plocha, silnice o výměře 1 711 m2 v k. ú. Klanečná a pozemek par. č. 542/15 ostatní plocha, silnice o výměře 516 m2 v k. ú. Poděbaby, všechny pozemky v obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 674 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-31.doc, ZK-06-2011-31, př. 1, ZK-06-2011-31, př. 2

32. Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného, obec Kadov
Usnesení 0480/06/2011/ZK
Zastupitelstva kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 495/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 67 m2, oddělený GP č. 157-23/2011 z pozemku par. č. 495/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Kadov u Sněžného, obec Kadov z vlastnictví Kraje Vysočina do společného jmění manželů Ing. Martina a Mgr. Ludmily Leskourových, bytem Žďár nad Sázavou, Neumanova 2046/13, Žďár nad Sázavou, Sychrova 46/6 za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 350 Kč s tím, že dále bude uhrazena úhrada za vyhotovení GP č. 157-23/2011 ve výši 3 800 Kč;
schvaluje
dodatek č. 675 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-32.doc, ZK-06-2011-32, př. 1, ZK-06-2011-32, př. 2

33. Darování pozemku v k. ú. a obci Kalhov
Usnesení 0481/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 820/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 498 m2, oddělený GP č. 104-65/2011 z pozemku par. č. 820/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Kalhov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kalhov;
schvaluje
dodatek č. 676 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-33.doc, ZK-06-2011-33, př. 1, ZK-06-2011-33, př. 2

34. Darování pozemku v k. ú. a obci Ocmanice
Usnesení 0482/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl a o výměře 465 m2 oddělený GP č. 520-0355/2011 z pozemku par. č. 146 a díl b o výměře 334 m2 oddělený stejným GP z pozemku par. č. 3614 v k.ú. a obci Ocmanice, sloučených do nově vzniklého pozemku par. č. 146/2 - ost. plocha, silnice o výměře 799 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ocmanice;
schvaluje
dodatek č 677 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-34.doc, ZK-06-2011-34, př. 1, ZK-06-2011-34, př. 2

35. Darování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
Usnesení 0483/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2185/29 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 101 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 1149-1326/2010 z pozemku par. č. 2185/1 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;
schvaluje
dodatek č. 678 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-35.doc, ZK-06-2011-35, př. 1, ZK-06-2011-35, př. 2

36. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 0484/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 2608/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 185 m2, par. č. 2608/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2, par. č. 2608/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 163 m2, par. č. 2608/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 154 m2 a par. č. 2608/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 679 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-36.doc, ZK-06-2011-36, př. 1, ZK-06-2011-36, př. 2

37. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0485/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1636/2 - ost. plocha, sportoviště o výměře 947 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Gymnázia Velké Meziříčí, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-37.doc, ZK-06-2011-37, př. 1, ZK-06-2011-37, př. 2

39. Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Polnička
Usnesení 0486/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem geometrickým plánem č. 906-189/2010 nově utvořené pozemky - díly u, v a y, které se slučují do nově utvořeného pozemku par. č. 294 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2, vše v k. ú. a obci Polnička a geometrickým plánem č. 907-55/2010 nově utvořený pozemek par. č. 294/1 - zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 118 m2 v k. ú. a obci Polnička z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Polnička;
 • převést darem geometrickým plánem č. 907-55/2010 nově utvořený pozemek par. č. 294/2 - zastavěná plocha o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Polnička z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Marie Bratršovské, bytem Polnička 124, 591 02 Žďár nad Sázavou;
 • nabýt darem geometrickým plánem č. 906-189/2010 nově utvořené pozemky - díly d, e, h, p, a, s a z, které se slučují do nově utvořeného pozemku par. č. 231/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 3941 m2, vše v k. ú. a obci Polnička z vlastnictví obce Polnička do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 681 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-39.doc, ZK-06-2011-39, př. 1, ZK-06-2011-39, př. 2

40. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
Usnesení 0487/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 4204/72 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 54 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 2385-450/2011 z pozemku par. č. 4204/3 a díl b o výměře 8 m2 oddělený dle téhož geometrického plánu z pozemku par. č. 4204/3 a sloučený do pozemku par. č. st. 3134, vše v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví manželů Ivety a Martina Tesařových, bytem Chelčického 1475, 676 02 Moravské Budějovice za dohodnutou kupní cenu 18 600 Kč;
schvaluje
dodatek č. 682 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-40.doc, ZK-06-2011-40, př. 1, ZK-06-2011-40, př. 2

41. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
Usnesení 0488/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně převést pozemek par. č. 322/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1025 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou, vzniklý dle geometrického plánu
  č. 160-99/2011, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Luďka Bučka, bytem Černý vršek 797, PSČ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 25 000 Kč s tím, že kupující uhradí náklady na znalecký posudek ve výši 2 450 Kč;
 • převést darem pozemek par. č. 322/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 675 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou, vzniklý dle geometrického plánu
  č. 160-99/2011, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou;
schvaluje
Dodatek č. 683 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-41.doc, ZK-06-2011-41, př. 1, ZK-06-2011-41, př. 2

42. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
Usnesení 0489/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem:
 • díly „a + h“ o výměře 251 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2862/1, díl “j“ o výměře 399 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/3, díl „i“ o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/4, všechny sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2826/2;
 • díly „e+f“ o výměře 153 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2862/1, díl „g“ o výměře 60 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/4, všechny sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2826/7;
 • díl „l“ o výměře 207 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/3, díl „k“ o výměře 662 m2 oddělený geometrickým plánem
  č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2917/4, oba sloučené geometrickým plánem č. 1005-29/2010 do pozemku par. č. 2917/33;
 • pozemek par. č. 2917/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 131 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1031-7/2011 z pozemku par. č. 2917/4;
všechny pozemky v k. ú. a obci Štoky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štoky;
 • nabýt darem díl „b“ o výměře 27 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2862/2, díl „d“ o výměře 6 m2 oddělený geometrickým plánem
  č. 1005-29/2010 z pozemku par. č. 2826/7, oba sloučené do pozemku par. č. 2862/1 v k. ú. a obci Štoky z vlastnictví městyse Štoky do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 684 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-42, př. 1;
 • dodatek č. 685 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-42, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-42.doc, ZK-06-2011-42, př. 1, ZK-06-2011-42, př. 2, ZK-06-2011-42, př. 3

43. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bedřichov u Zhořce a obci Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0490/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 333 - ostatní plocha, silnice výměře 761 m2 v k. ú. Bedřichov u Zhořce z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 686 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2011-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-43.doc, ZK-06-2011-43, př. 1, ZK-06-2011-43, př. 2

44. Poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí, dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
Usnesení 0491/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně poskytovatele dotace a městem Velké Meziříčí na straně příjemce dotace dne 20. 6. 2011 a 28. 6. 2011 dle materiálu ZK-06-2011-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-44.doc, ZK-06-2011-44, př. 1, ZK-06-2011-44, př. 2

45. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna usnesení
Usnesení 0492/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0469/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK ze dne 24. 6. 2008 ve znění usnesení 1043/24/2008/RK ze dne 5. 8. 2008 ve znění usnesení 0340/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 ve znění usnesení 1739/38/2008/RK ze dne 23. 12. 2008 ve znění usnesení 0039/01/2009/ZK ze dne 27. 1. 2009 ve znění usnesení 0090/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 ve znění usnesení 1000/23/2009/RK ze dne 14. 7. 2009 ve znění usnesení 1191/26/2009/RK ze dne 25. 8. 2009 ve znění usnesení 0357/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 a ve znění usnesení 1529/32/2010/RK ze dne 12. 10. 2010 tak, že se usnesení doplňuje o text:
mimo spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 pozemků par. č. 2117 - ostatní plocha, silnice o výměře 41 m2 a par. č. 2126/2 - orná půda o výměře 91 m2 v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce, který nabude Kraj Vysočina z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR za kupní cenu 2 750 Kč plus uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-45.doc, ZK-06-2011-45, př. 1

46. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0493/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2011-46, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-06-2011-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje
 • dodatek č. 687 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-46, př. 3;
 • dodatek č. 688 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-46.doc, ZK-06-2011-46, př. 1, ZK-06-2011-46, př. 2, ZK-06-2011-46, př. 3, ZK-06-2011-46, př. 4, ZK-06-2011-46, př. 5

47. Nevyužití předkupního práva k pozemku - k. ú. Telč
Usnesení 0494/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyužít předkupní právo Kraje Vysočina k pozemkům par. č. par. č. 7305/15 a par. č. 7305/16, par. č. 7305/17 a par. č. 7305/18 oddělených GP č. 1407-29/2009 z pozemku par. č. 7305/1 a zbývajícího pozemku par. č. 7305/1 o výměře 14 394 m2 v k. ú. Telč s tím že, předkupní právo zůstane Kraji Vysočina zachováno i vůči právním nástupcům původního nabyvatele.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-47.doc, ZK-06-2011-47, př. 1

48. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0495/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 689 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-48.doc, ZK-06-2011-48, př. 1

49. Prodej pozemku v k. ú. a obci Obyčtov
Usnesení 0496/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek, dle geometrického plánu č. 220-34/2011, par. č. 1832/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2 v k. ú. a obci Obyčtov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Jitky Konečné, bytem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno, za dohodnutou cenu 1 800 Kč;
schvaluje
dodatek č. 690 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2011-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-49.doc, ZK-06-2011-49, př. 1, ZK-06-2011-49, př. 2

51. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 0497/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést budovu č. p. 473, občanská vybavenost, v části obce Počátky, na pozemku par. č. st. 464, pozemek par. č. st. 464 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Počátky, za kupní cenu 800 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Radka Poláčka, Na Výsluní 653, Počátky;
schvaluje
dodatek č. 691 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2011-51, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-51.doc, ZK-06-2011-51, př. 1, ZK-06-2011-51, př. 2, ZK-06-2011-51, př. 3

38. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0498/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt koupí pozemky par. č. 2346/40 - orná půda o výměře 2 162 m2 a par. č. 2346/41 - orná půda o výměře 2 557 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 1 853 310 Kč dle materiálu ZK-06-2011-38, př. 1;
 • nabýt koupí pozemky par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč;
souhlasí
se zřízením předkupního práva na pozemky par. č. 2346/40 - orná půda o výměře 2 162 m2 a par. č. 2346/41 - orná půda o výměře 2 557 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov ve prospěch města Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2011-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-38.doc, ZK-06-2011-38, př. 1, ZK-06-2011-38, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 52, 53, 55 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

52. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0499/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-06-2011-52, př. 3;
 • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-06-2011-52, př. 3;
rozhoduje
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-06-2011-52, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-06-2011-52, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-06-2011-52, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-52.doc, ZK-06-2011-52, př. 1, ZK-06-2011-52, př. 2, ZK-06-2011-52, př. 3, ZK-06-2011-52, př. 4

53. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0500/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu
  ZK-06-2011-53, př. 3;
 • Seznam grantových projektů nedoporučených k zařazení do zásobníku dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-06-2011-53, př. 3;
rozhoduje
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-06-2011-53, př. 3 maximálně do výše a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-06-2011-53, př. 3 a dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu  ZK-06-2011-53, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-53.doc, ZK-06-2011-53, př. 1, ZK-06-2011-53, př. 2, ZK-06-2011-53, př. 3, ZK-06-2011-53, př. 4

55. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0501/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu
  ZK-06-2011-55, př. 3;
 • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-06-2011-55, př. 3;
rozhoduje
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-06-2011-55, př. 3maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-06-2011-55, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-06-2011-55, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-55.doc, ZK-06-2011-55, př. 1, ZK-06-2011-55, př. 2, ZK-06-2011-55, př. 3, ZK-06-2011-55, př. 4

54. Darovací smlouva na darování movitého majetku Regionální radě
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít darovací smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0502/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-06-2011-54, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-54.doc, ZK-06-2011-54, př. 1, ZK-06-2011-54, př. 2, ZK-06-2011-54, př. 3

56. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh nové verze směrnice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0503/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle ZK-06-2011-56, př. 2;
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve znění materiálů ZK-06-2011-56, př. 1, ZK-06-2011-56, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-56.doc, ZK-06-2011-56, př. 1, ZK-06-2011-56, př. 2, ZK-06-2011-56, př. 2a

57. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout dotace obcím na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0504/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-06-2011-57, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-06-2011-57, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-06-2011-57, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-06-2011-57, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-57.doc, ZK-06-2011-57, př. 1

58. Změna v projektové žádosti projektu CEC5 předložené do OP Central Europe
M. Hyský podrobněji informoval zastupitelstvo kraje o navrhované změně v projektové žádosti projektu CEC5.
K předloženému materiálu vyjádřili své názory M. Popelka, J. Vondráček.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0505/06/2011/ZK
Zastupitelstvu kraje
navyšuje
spolufinancování projektu z původních 15%, které činily 1 470 000 Kč, na 58,35%, což činí 11 670 000 Kč při celkovém objemu nákladů na projekt 20 000 000 Kč;
schvaluje
převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 20 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách).
odpovědnost: ORR, OM
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-58.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 59 61, 66 70 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
Usnesení 0506/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí dle materiálu ZK-06-2011-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-59.doc, ZK-06-2011-59, př. 1

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru roce 2011
Usnesení 0507/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v roce 2011 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2011-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-60.doc, ZK-06-2011-60, př. 1

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011
Usnesení 0508/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011 organizacím vykonávajícím činnost mateřské nebo základní školy, uvedeným v materiálu ZK-06-2011-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 8.11. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-61.doc, ZK-06-2011-61, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol
Usnesení 0509/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol uvedeným v materiálu ZK-06-2011-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-66.doc, ZK-06-2011-66, př. 1

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2011 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
Usnesení 0510/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu ZK-06-2011-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-67.doc, ZK-06-2011-67, př. 1

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
Usnesení 0511/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 40 500 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na dofinancování 4. čtvrtletí 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-68.doc

69. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 23. 9. 2011
Usnesení 0512/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2011-69, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2011-69, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2011-69, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2011-69, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-69.doc, ZK-06-2011-69, př. 1, ZK-06-2011-69, př. 2, ZK-06-2011-69, př. 3, ZK-06-2011-69, př. 4, ZK-06-2011-69, př. 5

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Usnesení 0513/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2011-70, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2011-70, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-70.doc, ZK-06-2011-70, př. 1, ZK-06-2011-70, př. 2

62. Změny ve zřizovacích listinách
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0514/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-06-2011-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-62.doc, ZK-06-2011-62, př. 1

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION)
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0515/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout půjčku ve výši 2 350 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČ 75140349, za účelem realizace projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko dle materiálu ZK-06-2011-63, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 350 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-63.doc, ZK-06-2011-63, př. 1, ZK-06-2011-63, př. 2, ZK-06-2011-63, př. 3, ZK-06-2011-63, př. 4, ZK-06-2011-63, př. 5

64. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
M. Kružíková sdělila zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k materiálu ohledně převzetí vzdělávacích činností rušené příspěvkové organizace kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0516/06/2011/ZK
Zastupitelstvu kraje
rozhoduje
 • zrušit příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Jihlava, dle materiálu
  ZK-06-2011-64, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-06-2011-64, př. 1;
 • uzavřít darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu ZK-06-2011-64, př. 3;
 • uzavřít smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu ZK-06-2011-64, př. 4;
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Jihlava, IČO: 00286010, darovací smlouvou dle materiálu ZK-06-2011-64, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-64.doc, ZK-06-2011-64, př. 1, ZK-06-2011-64, př. 2, ZK-06-2011-64, př. 3, ZK-06-2011-64, př. 4, ZK-06-2011-64, př. 5, ZK-06-2011-64, př. 6

65. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít darovací smlouvu se statutárním městem Jihlava v souvislosti s převodem školské služby z kraje na město Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0517/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout statutárnímu městu Jihlava peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 769 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2011-65, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-65.doc, ZK-06-2011-65, př. 1

71. Změny ve školském rejstříku
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0518/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-06-2011-71, př. 1upr1 kódy 1A, 2A, B, 3A, B, C, 4A, 5A, B, 6A, B, 8A, B, C, 9A, 10A, 12A, 17A, B, C, D, 21A, B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-71.doc, ZK-06-2011-71, př. 1

72. Visegrad Strategic Programme - projekt LDA V4
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení převod finančních prostředků plánovaných na rok 2011 a rok 2012 z důvodu krytí projektových aktivit. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0519/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 100 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu LDA V4 s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-72.doc, ZK-06-2011-72, př. 1

83. Projekt LDA V4 smlouva o poskytnutí dotace
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace Mezinárodním Visegrádským Fondem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0520/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-06-2011-83, př. 1 a ZK-06-2011-83, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-83, př. 1, ZK-06-2011-83, př. 2, ZK-06-2011-83, př. 3

73. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci.
V souvislosti s projednávaným materiálem J. Vondráček oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0521/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 3 657 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 657 100 Kč dle materiálu ZK-06-2011-73, př. 1;
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 657 100 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2011-73, př. 1;
schvaluje
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2011-73, př. 2;
 • změnu účelu využití dotace poskytnuté na základě usnesení č. 0333/04/2011/ZK občanskému sdružení Hospicové hnutí - Vysočina, se sídlem Žďárská 610, Nové Město na Moravě, IČO: 70803978 na podporu dobrovolnictví na sociální službu - odlehčovací služba dle materiálu ZK-06-2011-73, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-73.doc, ZK-06-2011-73, př. 1, ZK-06-2011-73, př. 2, ZK-06-2011-73, př. 3, ZK-06-2011-73, př. 4

74. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem shora uvedených zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0522/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2011-74, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-74.doc, ZK-06-2011-74, př. 1

75. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd informoval zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace městům s památkami UNESCO. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0523/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout v roce 2011 dotaci městům Telč IČO 00286745, Třebíč IČO 00290629 a Žďár nad Sázavou IČO 00295841 ve výši 260 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO s určením na finanční spoluúčast pro zařazení měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou do systému Panorama České televize na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-06-2011-75, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 780 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 780 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-75.doc, ZK-06-2011-75, př. 1

76. Návrh na vybavení depozitáře v objektu SUPŠ Jihlava - Helenín
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem týkající se vybavení depozitáře v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0524/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení finančního krytí 2. části plnění veřejné zakázky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na pořízení regálového systému pro depozitář v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, a to formou poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu kraje kapitoly Kultura pro rok 2013 Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 10 964 000 Kč,
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zapracovat do rozpočtu kraje kapitoly Kultura pro rok 2013 mimořádnou dotaci ve výši 10 964 000 Kč na regálový systém pro depozitář v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-76.doc, ZK-06-2011-76, př. 1

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0525/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 494 602,78 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu RegionalImpuls LandesAusstellung 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009) a převedení částky 1 494 602,78 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-77.doc

78. Dotace na obnovu části kulturní památky Zámku č.p 1 v Brtnici v souvislosti s odstraněním následků havárie střechy ze dne 22. 9. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotaci na obnovu části nemovité kulturní památky - zámku v Brtnici. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0526/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 300 tis. Kč Stavebnímu bytovému družstvu SVÉBYT v likvidaci zastoupenému Městem Brtnice, IČO 00285668, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2011-78, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-78.doc, ZK-06-2011-78, př. 1, ZK-06-2011-78, př. 2

79. Změna Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na změnu shora uvedených zásad.
D. Oulehla tlumočil doporučení legislativního výboru schválit navrhované změny zásad.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0527/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-06-2011-79, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-79.doc, ZK-06-2011-79, př. 1, ZK-06-2011-79, př. 2, ZK-06-2011-79, př. 3

80. Poskytnutí dotace na akci zařazenou Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (3. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci na uvedenou akci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0528/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda na akci zařazenou Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II dle materiálu ZK-06-2011-80, př. 2 na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2011-80, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-80.doc, ZK-06-2011-80, př. 1, ZK-06-2011-80, př. 2, ZK-06-2011-80, př. 3

81. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0529/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2011-81, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-81.doc, ZK-06-2011-81, př. 1, ZK-06-2011-81, př. 2, ZK-06-2011-81, př. 3

82. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
J. Matějek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předložené žádosti městyse Sněžné o poskytnutí dotace na shora uvedenou akci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0530/06/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci městysi Sněžné. Žádost bude znovu projednána po schválení dotace Ministerstvem zemědělství z programu Podpora prevence před povodněmi II.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 1, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2011-82.doc, ZK-06-2011-82, př. 1

84. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2011 s tím, že další jednání se bude konat 13. 12. 2011.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Ing. Jana Fischerová, CSc.        ……...……………………………………MUDr. Pavel Antonín        …..………………………………….……
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2011.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2011 dne 8. 11. 2011.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 18. 11. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz