Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2011

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2011 konaného dne 20. 9. 2011 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 20. 9. 2011;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2011
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: P. Antonín, J. Fischerová, K. Pačiska. Dále omluvil pozdější příchod M. Kružíkové.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Nebyly vzneseny návrhy na doplnění programu jednání a zastupitelstvo kraje hlasovalo o navrženém programu.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2011
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí roku 2011
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011
 6. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 7. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 8. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 9. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2011
 10. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 12. Projekt L 52 Modsiedl - Großau
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 14. Majetkoprávní příprava stavby II/406 Telč - průtah
 15. Zrušení usnesení 0192/03/2005/ZK, majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336
 16. Nabytí pozemku v k. ú. Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina
 17. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
 18. Darování pozemků do vlastnictví obce Borač a městyse Nedvědice
 19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Loukovice
 21. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice
 22. Nabytí pozemků v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Ledeč nad Sázavou
 23. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
 24. Prodej pozemku v k. ú. Chyška a obci Úsobí
 25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín
 26. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bransouze
 27. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
 30. Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 32. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
 33. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pavlov
 34. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 36. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK
 37. Koupě pozemku v k. ú. a obci Senožaty
 38. Přijetí daru pozemků a darování staveb v k. ú. Kamenice nad Lipou
 39. Převod pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř a České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
 40. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
 41. Prodej pozemku v k. ú. a obci Měšín
 42. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky
 43. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
 44. Prodej pozemku v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice
 45. Prodej pozemků v k. ú. a obci Bransouze
 46. Vzájemný prodej pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
 47. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 48. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky stavby II/405 Příseka - Brtnice
 49. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky stavby II/405 Brtnice - Zašovice
 50. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky stavby II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 51. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
 52. Změna usnesení 0193/03/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Ronov nad Sázavou
 53. Změna usnesení 0090/02/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Kunemil
 54. Prodej pozemku fyzickým osobám v k. ú. a obci Humpolec
 55. Prodej pozemku právnické osobě v k. ú. a obci Humpolec
 56. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina - zrušení usnesení 0193/03/2011/ZK
 57. Změna usnesení 0251/04/2008/ZK
 58. Nabytí pozemků v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí a v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
 59. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Křídla
 60. Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu II/352 Jihlava - Heroltice, vypořádání pozemků pod částí původní silnice II/352 spolu se stavbou silnice v souvislosti se změnami v uspořádání silniční sítě
 61. Koupě nemovitostí v k.ú. Hrotovice a v k.ú. Náměšť nad Oslavou a uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 62. Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
 63. Projekt RAILHUC, OP Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
 64. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 65. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 66. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy jiného členského státu EU a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů na rok 2011
 69. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 70. Změny ve školském rejstříku
 71. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce
 72. Změny ve zřizovacích listinách
 73. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne
 74. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
 76. Změny ve zřizovacích listinách - dětské domovy
 77. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 78. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 79. Žádost obce Přibyslavice o poskytnutí dotace na výměnu vodovodního řadu
 80. Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 až 2017
 81. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
 82. Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 83. Vybavení Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 84. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011
 85. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 86. Projekt Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí
 87. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
 88. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
 89. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
 90. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2012
 91. Fond Vysočiny - projekt FV00054.0076
 92. Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 93. Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 94. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 95. Rezignace a jmenování člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
 96. Darování pozemku v k. ú. a obci Vysoká
 97. Využití části prostor ve správě Střední školy obchodu a služeb Jihlava pro mateřskou školu
 98. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0351/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Brož Ladislav, Jež Jiří, Ing.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0352/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ladislava Brože a Jiřího Ježe, Ing. ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí roku 2011
J. Běhounek k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje a zprávě o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2011 doplnil informace o jednání o energetické koncepci Kraje Vysočina; o průběhu a výsledcích jednání s vládou a ministrem vnitra. Závěrečné informace zahrnovaly ukončení sanace nebezpečné skládky Pozďátky. K předloženým podkladům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0353/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2011;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2011-02, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-02.doc, ZK-05-2011-02, př. 1

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, otevřel rozpravu k předloženým písemným podkladům týkajících se záležitostí řešených krajským úřadem. K materiálu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0354/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-03.doc, ZK-05-2011-03, př. 1, ZK-05-2011-03, př. 2, ZK-05-2011-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0355/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek) rozpočtu kraje o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí daru dle materiálu ZK-05-2011-04, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dar Krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu ZK-05-2011-04, př. 1.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 20. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-04.doc, ZK-05-2011-04, př. 1

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace Jihlavskému spolku amatérských filmařů na podporu pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0356/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062 na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 130 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062 na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011 dle materiálu ZK-05-2011-05, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 130 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 130 000 Kč dle materiálů ZK-05-2011-05, ZK-05-2011-05, př. 1 a ZK-05-2011-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-05.doc, ZK-05-2011-05, př. 1, ZK-05-2011-05, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 6 - 8 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

06. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Usnesení 0357/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-06, př. 1, ZK-05-2011-06, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: do 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-06.doc, ZK-05-2011-06, př. 1, ZK-05-2011-06, př. 2

07. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 0358/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-07, př. 1, ZK-05-2011-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: do 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-07.doc, ZK-05-2011-07, př. 1, ZK-05-2011-07, př. 2

08. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 0359/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-08, př. 1, ZK-05-2011-08, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-08.doc, ZK-05-2011-08, př. 1, ZK-05-2011-08, př. 2

09. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2011
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0360/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2011 dle materiálu ZK-05-2011-09, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. září 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-09.doc, ZK-05-2011-09, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 12 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
Usnesení 0361/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová dle materiálu ZK-05-2011-10, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 10. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-10.doc, ZK-05-2011-10, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0362/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00013) o částku 4 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 4 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 4 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2011-11, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS, p.o.
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-11.doc, ZK-05-2011-11, př. 1

12. Projekt L 52 Modsiedl - Großau
Usnesení 0363/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-05-2011-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-12.doc, ZK-05-2011-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0364/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) při současném zvýšení výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice) o částku 3 000 000 Kč na vypsání veřejné zakázky na realizaci ITS ve městech, dle materiálu ZK-05-2011-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-13.doc, ZK-05-2011-13, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 14 29, 31, 33 60, 96 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Majetkoprávní příprava stavby II/406 Telč - průtah
Usnesení 0365/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městem Telč na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky ve vlastnictví města Telč tvořící trvalý zábor stavby II/406 Telč - průtah v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-14, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Telč na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 7416/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Telč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-14.doc, ZK-05-2011-14, př. 1, ZK-05-2011-14, př. 2

15. Zrušení usnesení 0192/03/2005/ZK, majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336
Usnesení 0366/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0192/03/2005/ZK;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-15, př. 1 z vlastnictví Městyse Nový Rychnov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-15, př. 2 z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-2011-15, př. 3;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-15, př. 4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Nový Rychnov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-15.doc, ZK-05-2011-15, př. 1, ZK-05-2011-15, př. 2, ZK-05-2011-15, př. 3, ZK-05-2011-15, př. 4

16. Nabytí pozemku v k. ú. Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0367/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 604/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 454 m2 v k. ú. Herálec z vlastnictví obce Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-16.doc, ZK-05-2011-16, př. 1

17. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0368/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky par. č. 3025/1, ostatní plocha, o výměře 1076 m2, par. č. 3025/2, ostatní plocha, o výměře 565 m2, par. č. 3026/4, ostatní plocha, o výměře 76 m2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-05-2011-17, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 23 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-05-2011-17, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-17.doc, ZK-05-2011-17, př. 1, ZK-05-2011-17, př. 2, ZK-05-2011-17, př. 3

18. Darování pozemků do vlastnictví obce Borač a městyse Nedvědice
Usnesení 0369/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky pod místními komunikacemi:
 • par. č. 825, ostatní plocha, o výměře 616 m2, par. č. 826, ostatní plocha o výměře 330 m2, vše v k. ú. a obci Borač, a par. č. 87/3, ostatní plocha, o výměře 583 m2, par. č. 87/4, ostatní plocha, o výměře 1528 m2, par. č. 292, ostatní plocha, o výměře 100 m2, vše v k. ú. Podolí u Borače a obci Borač, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Borač;
 • par. č. 965/11, ostatní plocha, o výměře 520 m2, par. č. 965/12, ostatní plocha o výměře 125 m2, par. č. 966/1, ostatní plocha, o výměře 804 m2, vše v k. ú. a obci Nedvědice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nedvědice;
schvaluje
dodatek č. 628 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-18.doc, ZK-05-2011-18, př. 1

19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
Usnesení 0370/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-19.doc, ZK-05-2011-19, př. 1, ZK-05-2011-19, př. 2

20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Loukovice
Usnesení 0371/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 327/4 o výměře 224 m2, par. č. 327/5 o výměře 28 m2, par. č. 327/6 o výměře 123 m2, par. č. 327/7 o výměře 119 m2, par. č. 327/8 o výměře 92 m2, par. č. 327/9 o výměře 102 m2, oddělené geometrickým plánem č. 131-161/2009 z pozemku par. č. 327/1, par. č. 328/2 o výměře 288 m2, par. č. 328/3 o výměře 176 m2 a par. č. 328/4 o výměře 62 m2, oddělené uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 328, vše v k. ú. a obci Loukovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Loukovice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 324/12 o výměře 21 m2, oddělený geometrickým plánem 131-161/2009 z pozemku par. č. 324/6 a pozemek par. č. 365/28 o výměře 51 m2 oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 365/3 v k. ú. a obci Loukovice z vlastnictví obce Loukovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 630 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-20, př. 1;
 • dodatek č. 631 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-20.doc, ZK-05-2011-20, př. 1, ZK-05-2011-20, př. 2, ZK-05-2011-20, př. 3

21. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice
Usnesení 0372/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 577/30 o výměře 162 m2, par. č. 577/27 o výměře 183 m2, par. č. 577/28 o výměře 165 m2 a díly k o výměře 147 m2, a+b o výměře 162 m2, e o výměře 53 m2 a h o výměře 188 m2, oddělené z pozemku par. č. 577/3 a pozemky par. č. 520/2 o výměře 441 m2 a par. č. 520/3 o výměře 311 m2, oddělené z pozemku par. č. 520 dle geometrického plánu č. 154-10/2011, vše v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice;
 • nabýt darem díl j o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/5, díl c o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/6, díly d+f o výměře 3 m2, oddělené z pozemku par. č. 577/8 a díl g o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/9 dle geometrického plánu č. 154-10/2011, vše v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice z vlastnictví obce Babice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 632 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-21, př. 1;
 • dodatek č. 633 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-21.doc, ZK-05-2011-21, př. 1, ZK-05-2011-21, př. 2, ZK-05-2011-21, př. 3

22. Nabytí pozemků v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0373/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-22.doc, ZK-05-2011-22, př. 1, ZK-05-2011-22, př. 2, ZK-05-2011-22, př. 3

23. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
Usnesení 0374/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 337/6 ostatní plocha o výměře 5 668 m2 par. č. 542 ostatní plocha o výměře 3 364 m2 a pozemku par. č. 627 ostatní plocha o výměře 11 006 m2 v k. ú. Rovný a obci Slavíkov z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČ: 65993390 do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2011-23, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 636 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-23.doc, ZK-05-2011-23, př. 1, ZK-05-2011-23, př. 2, ZK-05-2011-23, př. 3

24. Prodej pozemku v k. ú. Chyška a obci Úsobí
Usnesení 0375/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-24.doc, ZK-05-2011-24, př. 1, ZK-05-2011-24, př. 2

25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín
Usnesení 0376/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 557/2 o výměře 931 m2, oddělený geometrickým plánem č. 67-28/2011 z pozemku par. č. 557 v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dalečín;
 • nabýt darem pozemek par. č. 560/2 o výměře 2138 m2, oddělený geometrickým plánem č. 69-82/2011 z pozemku par. č. 560 v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín z vlastnictví obce Dalečín do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje
 • dodatek č. 638 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-25, př. 1;
 • dodatek č. 639 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. listopad 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-25.doc, ZK-05-2011-25, př. 1, ZK-05-2011-25, př. 2, ZK-05-2011-25, př. 3

26. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bransouze
Usnesení 0377/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 1792/5 ostatní plocha, silnice o výměře 235 m2 v k. ú. a obci Bransouze, nově oddělený geometrickým plánem č. 2335436.1/2011 z pozemku 1792/3 v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 70994226 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 19 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 640 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-26.doc, ZK-05-2011-26, př. 1, ZK-05-2011-26, př. 2

27. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0378/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2260/43 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2 a par. č. 2260/44 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2 oddělené geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2260/5 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a par. č. 2395/73 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2 a par. č. 2395/74 ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2 oddělené geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2395/14 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 641 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-27.doc, ZK-05-2011-27, př. 1, ZK-05-2011-27, př. 2

28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 0379/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2011-28, př. 1 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2011-28, př. 2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 642 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-28, př. 3;
 • dodatek č. 643 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-28.doc, ZK-05-2011-28, př. 1, ZK-05-2011-28, př. 2, ZK-05-2011-28, př. 3, ZK-05-2011-28, př. 4, ZK-05-2011-28, př. 5

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
Usnesení 0380/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-29.doc, ZK-05-2011-29, př. 1, ZK-05-2011-29, př. 2, ZK-05-2011-29, př. 3

31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0381/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2011-31, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-31.doc, ZK-05-2011-31, př. 1

33. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pavlov
Usnesení 0382/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
vzdát se předkupního práva k pozemku par. č. 1524/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 27553 m2 v k. ú. a obci Pavlov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-33.doc, ZK-05-2011-33, př. 1

34. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0383/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2011-34, př. 1 z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2011-34, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
schvaluje
 • dodatek č. 646 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-34, př. 3;
 • dodatek č. 647 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-34, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-34.doc, ZK-05-2011-34, př. 1, ZK-05-2011-34, př. 2, ZK-05-2011-34, př. 3, ZK-05-2011-34, př. 4, ZK-05-2011-34, př. 5

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0384/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-35, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy a u pozemků v k. ú. a obci Humpolec za cenu dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-35.doc, ZK-05-2011-35, př. 1

36. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK
Usnesení 0385/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0281/04/2010/ZK tak, že materiál ZK-04-2010-48, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-05-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-36.doc, ZK-05-2011-36, př. 1

37. Koupě pozemku v k. ú. a obci Senožaty
Usnesení 0386/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-37.doc, ZK-05-2011-37, př. 1, ZK-05-2011-37, př. 2

38. Přijetí daru pozemků a darování staveb v k. ú. Kamenice nad Lipou
Usnesení 0387/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem stavby chodníku na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 487/13, na par. č. 2045/2, přeložky dešťové kanalizace na par. č. 487/6, na par. č. 3252/6, na par. č. 3252/7, na par. č. 3252/1, na par. č. 2058/1, přeložky vodovodního řadu na par. č. 487/6, na par. č. 487/7, na par. č. 487/8, par. č. 487/10, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 3340/2 a na par. č. 3340/1, veřejného osvětlení na par. č. 487/6, na par. č. 487/5, na par. č. 487/1, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/2, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou v pořizovací ceně ve výši 792 649,22 Kč;
 • nabýt darem pozemky par. č. 487/10, par. č. 487/9, par. č. 487/1, par. č. 487/7 a par. č. 3252/7, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou z vlastnictví města Kamenice nad Lipou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-38.doc, ZK-05-2011-38, př. 1

39. Převod pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř a České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Usnesení 0388/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem dle geometrického plánu č. 320-8470/2010, 2303-8470/2010 nově utvořené pozemky par. č. 4235/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 233 m2 a par. č. 4235/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 230 m2, vše v k. ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Litohoř;
 • převést darem dle geometrického plánu č. 320-8470/2010, 2303-8470/2010 nově utvořený pozemek par. č. 4235/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 3441 m2 v k. ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
Dodatek č. 649 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-39, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-39.doc, ZK-05-2011-39, př. 1, ZK-05-2011-39, př. 2

40. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
Usnesení 0389/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městysem Havlíčkova Borová smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemků z vlastnictví městyse Havlíčkova Borová do vlastnictví Kraje Vysočina tvořících trvalý zábor stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-40, př. 1;
 • uzavřít s městysem Havlíčkova Borová smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Havlíčkova Borová v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-40, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-40.doc, ZK-05-2011-40, př. 1, ZK-05-2011-40, př. 2, ZK-05-2011-40, př. 3

41. Prodej pozemku v k. ú. a obci Měšín
Usnesení 0390/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-41.doc, ZK-05-2011-41, př. 1, ZK-05-2011-41, př. 2

42. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky
Usnesení 0391/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • přijmout dar pozemku par. č. 626/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 41 m2 v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky z vlastnictví obce Popůvky do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemek par. č. 627/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Popůvky;
schvaluje
 • dodatek č. 651 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-42, př. 1;
 • dodatek č. 652 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-42, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-42.doc, ZK-05-2011-42, př. 1, ZK-05-2011-42, př. 2, ZK-05-2011-42, př. 3

43. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0392/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem dle GP č. 4018-226/2011 nově oddělený díl a o výměře 5 m2 oddělený z pozemku par. č. 3388/5 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem dle GP č. 4018-226/2011 nově oddělený díl b o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 3388/1 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
schvaluje
 • dodatek č. 653 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-43, př. 1;
 • dodatek č. 654 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-43, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-43.doc, ZK-05-2011-43, př. 1, ZK-05-2011-43, př. 2, ZK-05-2011-43, př. 3

44. Prodej pozemku v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice
Usnesení 0393/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 2994/17 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 42 m2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 260 Kč plus úhradu za správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 500 Kč a za oponentní znalecký posudek ve výši 1 470 Kč;
schvaluje
dodatek č. 655 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-44.doc, ZK-05-2011-44, př. 1, ZK-05-2011-44, př. 2

45. Prodej pozemků v k. ú. a obci Bransouze
Usnesení 0394/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-45.doc, ZK-05-2011-45, př. 1, ZK-05-2011-45, př. 2

46. Vzájemný prodej pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0395/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-46.doc, ZK-05-2011-46, př. 1

47. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0396/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 1507/35 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 a par. č. 1507/42 - ostatní plocha, silnice o výměře 492 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Nusle, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 657 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-47.doc, ZK-05-2011-47, př. 1, ZK-05-2011-47, př. 2

48. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky stavby II/405 Příseka - Brtnice
Usnesení 0397/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 658 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-48.doc, ZK-05-2011-48, př. 1

49. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky stavby II/405 Brtnice - Zašovice
Usnesení 0398/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 659 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-49.doc, ZK-05-2011-49, př. 1

50. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky stavby II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Usnesení 0399/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 660 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-50.doc, ZK-05-2011-50, př. 1

51. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0400/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky v rozsahu, způsobem a za podmínek dle materiálu ZK-05-2011-51, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv o budoucí kupní smlouvě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-51.doc, ZK-05-2011-51, př. 1

52. Změna usnesení 0193/03/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Ronov nad Sázavou
Usnesení 0401/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0193/03/2010/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 136-320/2006 označené novými par. č. 257/20 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 a par. č. 258/2 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav za kupní cenu sjednanou ve výši ceny úřední popřípadě za cenu v místě a čase obvyklou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno střed - Pisárky, 603 00 Brno 3, IČ: 00020451 do vlastnictví kraje Vysočina
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 136-320/2006 označené novými par. č. 257/20 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 a par. č. 258/2 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav za kupní cenu sjednanou ve výši ceny úřední popřípadě za cenu v místě a čase obvyklou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5 - Smíchov, IČO: 70889953 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-52.doc

53. Změna usnesení 0090/02/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Kunemil
Usnesení 0402/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0090/02/2010/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2087 m2 v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2087 m2 v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-53.doc

54. Prodej pozemku fyzickým osobám v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0403/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-54.doc, ZK-05-2011-54, př. 1, ZK-05-2011-54, př. 2

55. Prodej pozemku právnické osobě v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0404/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek st. par. č. 3976 - zastavěná plocha o výměře 27 m2, oddělený GP č. 3187-155/2011 z pozemku par. č. 1462/5 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591 za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 530 Kč;
schvaluje
dodatek 8 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2011-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-55.doc, ZK-05-2011-55, př. 1, ZK-05-2011-55, př. 2

56. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina - zrušení usnesení 0193/03/2011/ZK
Usnesení 0405/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0193/03/2011/ZK ze dne 10. 5. 2011.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-56.doc, ZK-05-2011-56, př. 1

57. Změna usnesení 0251/04/2008/ZK
Usnesení 0406/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0251/04/2008/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov, v níž se současní vlastníci komunikace (v případě města Ledeč nad Sázavou i pozemků pod komunikací) zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci správního rozhodnutí, kterým bude uvedená komunikace zařazena do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými bude převedeno do vlastnictví kraje Vysočina těleso komunikace, včetně pozemků na katastrálním území Vrbka u Ledče nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov na straně budoucích dárců a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného, v nichž se smluvní strany zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci správního rozhodnutí, kterým bude pozemní komunikace spojující silnici III/01831 (křižovatka severně od obce Kozlov) a silnici II/399 (křižovatka jižně od místní části města Ledeč nad Sázavou s názvem Vrbka) zařazena do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými bude převedeno do vlastnictví Kraje Vysočina těleso této pozemní komunikace, za předpokladu předchozího majetkoprávního vypořádání všech pozemků ležících pod touto pozemní komunikací ze strany budoucích dárců a uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách o jejich převodu do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-57.doc, ZK-05-2011-57, př. 1, ZK-05-2011-57, př. 2

58. Nabytí pozemků v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí a v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
Usnesení 0407/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem dle GP č. 304-118/2010 nově oddělený pozemek par. č. 722/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí z vlastnictví obce Krahulčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem dle GP č. 571-118/2010 nově oddělené pozemky par. č. 2589/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 477 m2 a par. č. 2589/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín z vlastnictví městyse Mrákotín do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 661 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-58, př. 1;
 • dodatek č. 662 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-58, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-58.doc, ZK-05-2011-58, př. 1, ZK-05-2011-58, př. 2, ZK-05-2011-58, př. 3

59. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Křídla
Usnesení 0408/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-59.doc, ZK-05-2011-59, př. 1, ZK-05-2011-59, př. 2, ZK-05-2011-59, př. 3

60. Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu II/352 Jihlava - Heroltice, vypořádání pozemků pod částí původní silnice II/352 spolu se stavbou silnice v souvislosti se změnami v uspořádání silniční sítě
Usnesení 0409/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nemovitosti v rozsahu dle materiálu ZK-05-2011-60, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlavy a Povodí Vltavy s. p.;
 • nabýt darem pozemek dle materiálu ZK-05-2011-60, př. 2 z vlastnictví statutárního města Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 665 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-60, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-60.doc, ZK-05-2011-60, př. 1, ZK-05-2011-60, př. 2, ZK-05-2011-60, př. 3, ZK-05-2011-60, př. 4, ZK-05-2011-60, př. 5

96. Darování pozemku v k. ú. a obci Vysoká
Usnesení 0410/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1037/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2, par. č. 1037/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2, oba nově oddělené geometrickým plánem č. 279-132/2008 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoká;
schvaluje
dodatek č. 666 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-96, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-96.doc, ZK-05-2011-96, př. 1, ZK-05-2011-96, př. 2

30. Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
M. Vystrčil vyjádřil nesouhlas s navrhovanou výší finančního vyrovnání s majiteli vykupovaného pozemku.
J. Vondráček a J. Jež podpořili stanovisko M. Vystrčila.
L. Joukl namítl, že uvedená cena vykupovaného pozemku je dle znaleckého posudku odpovídající.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0411/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-30.doc, ZK-05-2011-30, př. 1

32. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh vzdání se předkupního práva k pozemkům v k. ú. a obci Pacov.
M. Vystrčil vznesl dotaz, zda je známo stanovisko města k předloženému návrhu usnesení.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal zastupitelům doplňující informace k předloženému materiálu a současně uvedl, že stanovisko města nebylo vyžádáno.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0412/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. října 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-32.doc, ZK-05-2011-32, př. 1

61. Koupě nemovitostí v k. ú. Hrotovice a v k. ú. Náměšť nad Oslavou a uzavření budoucí kupní smlouvy - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhy dodatků Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0413/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-61.doc, ZK-05-2011-61, př. 1, ZK-05-2011-61, př. 2, ZK-05-2011-61, př. 3, ZK-05-2011-61, př. 4, ZK-05-2011-61, př. 5

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 62, 63 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

62. Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
Usnesení 0414/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0221/03/2011/ZK tak, že materiál ZK-03-2011-44, př. 1 nahrazuje materiálem ZK-05-2011-62, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-62.doc, ZK-05-2011-62, př. 1, ZK-05-2011-62, př. 2

63. Projekt RAILHUC, OP Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
Usnesení 0415/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0047/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-43, př. 1 nahrazuje materiálem ZK-05-2011-63, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-63.doc, ZK-05-2011-63, př. 1, ZK-05-2011-63, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 64, 65 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

64. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Usnesení 0416/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 038/242/10 dle materiálu ZK-05-2011-64, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-64.doc, ZK-05-2011-64, př. 1, ZK-05-2011-64, př. 2

65. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Usnesení 0417/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 025/242/10 dle materiálu ZK-05-2011-65, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-65.doc, ZK-05-2011-65, př. 1, ZK-05-2011-65, př. 2

66. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina, uzavřené mezi Krajem Vysočina a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0418/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2011-66, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-66.doc, ZK-05-2011-66, př. 1, ZK-05-2011-66, př. 2

77. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0419/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu ZK-05-2011-77, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-77.doc, ZK-05-2011-77, př. 1

78. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek zdůvodnil zastupitelstvu kraje navrhovanou úpravu předloženého rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0420/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II dle materiálu ZK-05-2011-78, př. 2upr1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2011-78, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-78.doc, ZK-05-2011-78, př. 1, ZK-05-2011-78, př. 2, ZK-05-2011-78, př. 3

79. Žádost obce Přibyslavice o poskytnutí dotace na výměnu vodovodního řadu
J. Matějek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Přibyslavice o poskytnutí dotace na výměnu vodovodního řadu související s investiční akcí „Kanalizace Přibyslavice II. etapa“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0421/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci obci Přibyslavice z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu vodovodního řadu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-79.doc, ZK-05-2011-79, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 80 - 84 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

80. Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 až 2017
Usnesení 0422/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schválit Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 - 2017 dle materiálu ZK-05-2011-80, př. 2;
schvaluje
Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 - 2017 dle materiálu ZK-05-2011-80, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-80.doc, ZK-05-2011-80, př. 1, ZK-05-2011-80, př. 2

81. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
Usnesení 0423/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2011-81, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace
termín: 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-81.doc, ZK-05-2011-81, př. 1

82. Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
Usnesení 0424/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku o 6 000 000 Kč na maximální výši 10 070 000 Kč s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu s 90% návratností prostředků do 30. 6. 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-82.doc

83. Vybavení Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0425/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu rekonstruovaného Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-83.doc

84. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011
Usnesení 0426/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2011-84, př. 2 podle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-05-2011-84, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 subjektům uvedeným v materiálu ZK-05-2011-84, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-84.doc, ZK-05-2011-84, př. 1, ZK-05-2011-84, př. 2, ZK-05-2011-84, př. 3, ZK-05-2011-84, př. 4

85. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Z. Ryšavý informoval zastupitelstvo kraje o žádostech o poskytnutí dotací na projekty podporované v rámci Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0427/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽP
termín: 31. října 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-85.doc, ZK-05-2011-85, př. 1, ZK-05-2011-85, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 86 - 89 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

86. Projekt Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí
Usnesení 0428/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti revitalizace maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1.500.000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Zachování biodiverzity.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-86.doc, ZK-05-2011-86, př. 1

87. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
Usnesení 0429/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 2 000 000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-87.doc

88. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
Usnesení 0430/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 250 000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-88.doc

89. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
Usnesení 0431/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 56 000 000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-89.doc, ZK-05-2011-89, př. 1, ZK-05-2011-89, př. 2

90. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2012
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh podpory činnosti Stanice Pavlov o. p. s., v roce 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0432/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 1 450 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2012 dle materiálu ZK-05-2011-90, př. 3.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-90.doc, ZK-05-2011-90, př. 1, ZK-05-2011-90, př. 2, ZK-05-2011-90, př. 3, ZK-05-2011-90, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 92 - 94 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

92. Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
Usnesení 0433/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 696 098,97 Kč v souvislosti s vratkou poslední splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina a převedení částky 1 696 098,97 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, EO
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-92.doc, ZK-05-2011-92, př. 1

93. Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0434/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-93, př. 2;
rozhoduje
poskytnout půjčku v celkové výši 12 668 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO: 00090735, za účelem realizace projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města dle materiálu ZK-05-2011-93, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-93.doc, ZK-05-2011-93, př. 1, ZK-05-2011-93, př. 2, ZK-05-2011-93, př. 3

94. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0435/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 21. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-94.doc, ZK-05-2011-94, př. 1

91. Fond Vysočiny - projekt FV00054.0076
T. Škaryd informoval zastupitelstvo kraje o návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny z důvodu částečné změny v realizaci projektu podporovaného v rámci grantového programu „Regionální kultura 2011“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0436/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00054.0076 dle materiálu ZK-05-2011-91, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-91.doc, ZK-05-2011-91, př. 1, ZK-05-2011-91, př. 2, ZK-05-2011-91, př. 3

95. Rezignace a jmenování člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
M. Vystrčil informoval zastupitele o rezignaci člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0437/05/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-95.doc, ZK-05-2011-95, př. 1, ZK-05-2011-95, př. 2

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření.
M. Vystrčil vyjádřil za politický klub ODS podporu poskytnutí dotace a přednesl protinávrh usnesení:
“Zastupitelstvo kraje schvaluje převod 500 000 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje položka Péče o lidské zdroje a majetek Kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 41 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-05-2011-67, př. 5.“
V. Novotný navrhl stažení tohoto bodu z programu jednání s tím, že žádost o podporu bude znovu posouzena po projednání rozpočtu kraje na rok 2012 a materiál předložen na příštím zasedání ZK.
M. Vystrčil vyjádřil souhlas s navrženým opatřením.
J. Běhounek návrh V. Novotného akceptoval a vyzval zastupitele, aby o návrhu stažení tohoto bodu z programu jednání hlasovali.
Návrh byl schválen Pro 40 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-67.doc, ZK-05-2011-67, př. 1, ZK-05-2011-67, př. 2, ZK-05-2011-67, př. 3, ZK-05-2011-67, př. 4, ZK-05-2011-67, př. 5

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 68, 69 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy jiného členského státu EU a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů na rok 2011
Usnesení 0438/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 34 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ: 47366419;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 83 750 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ: 70944938.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-68.doc

69. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0439/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2011-69, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2011-69, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-69.doc, ZK-05-2011-69, př. 1, ZK-05-2011-69, př. 2, ZK-05-2011-69, př. 3

70. Změny ve školském rejstříku
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o navrhované změně ve školském rejstříku týkající se Střední školy obchodu a služeb Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0440/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměrem změny ve školském rejstříku u střední školy zřizované Krajem Vysočina označeným v materiálu ZK-05-2011-70, př. 1 kódem 1A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 9. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-70.doc, ZK-05-2011-70, př. 1

71. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce
M. Kružíková seznámila zastupitele s návrhem dodatku ke smlouvě o půjčce poskytnuté k zajištění úspěšné realizace a dokončení plošného grantového projektu „Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0441/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-05-2011-71, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-71.doc, ZK-05-2011-71, př. 1

72. Změny ve zřizovacích listinách
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0442/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola speciální a Praktická škola Černovice dle materiálu ZK-05-2011-72, př. 1;
 • Dodatek č. 12 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř dle materiálu ZK-05-2011-72, př. 2;
 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 dle materiálu ZK-05-2011-72, př. 3;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí dle materiálu ZK-05-2011-72, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 14. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-72.doc, ZK-05-2011-72, př. 1, ZK-05-2011-72, př. 2, ZK-05-2011-72, př. 3, ZK-05-2011-72, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 73, 74 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

73. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne
Usnesení 0443/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnutí o uzavření:
 • smlouvy o partnerství dle materiálu ZK-05-2011-73, př. 5 pro zajištění spolupráce při realizaci společného projektu regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne School and Firm Hand in Hand;
rozhoduje
 • uzavřít grantovou smlouvu dle materiálů ZK-05-2011-73, př. 2, ZK-05-2011-73, př. 3, ZK-05-2011-73, př. 4 pro zajištění financování společného projektu School and Firm Hand in Hand regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne;
 • uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálu ZK-05-2011-73, př. 5 pro zajištění spolupráce při realizaci společného projektu School and Firm Hand in Hand regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne;
schvaluje
převod prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu School and Firm Hand in Hand č. 4200294734/6800 ve výši 125 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-73.doc, ZK-05-2011-73, př. 1, ZK-05-2011-73, př. 2, ZK-05-2011-73, př. 3, ZK-05-2011-73, př. 4, ZK-05-2011-73, př. 5, ZK-05-2011-73, př. 6, ZK-05-2011-73, př. 7

74. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
Usnesení 0444/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnutí o uzavření:
 • grantové smlouvy dle materiálů ZK-05-2011-74, př. 2, ZK-05-2011-74, př. 3, ZK-05-2011-74, př. 4 pro zajištění financování společného projektu Effective School Management regionů Kraj Vysočina a City of Tampere;
 • smlouvy o partnerství dle materiálu ZK-05-2011-74, př. 5 pro zajištění spolupráce při realizaci společného projektu regionů Kraj Vysočina a City of Tampere Effective School Management;
rozhoduje
 • uzavřít grantovou smlouvu dle materiálů ZK-05-2011-74, př. 2, ZK-05-2011-74, př. 3, ZK-05-2011-74, př. 4 pro zajištění financování společného projektu Effective School Management regionů Kraj Vysočina a City of Tampere;
 • uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálu ZK-05-2011-74, př. 5 pro zajištění spolupráce při realizaci společného projektu Effective School Management regionů Kraj Vysočina a City of Tampere;
schvaluje
převod prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu Effective School Management č. 4200294750/6800 ve výši 125 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-74.doc, ZK-05-2011-74, př. 1, ZK-05-2011-74, př. 2, ZK-05-2011-74, př. 3, ZK-05-2011-74, př. 4, ZK-05-2011-74, př. 5, ZK-05-2011-74, př. 6, ZK-05-2011-74, př. 7

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0445/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s podporou modernizace vybavení technických středních škol Moderní měření dle materiálu ZK-05-2011-75, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, o částku 4 800 tis. Kč při současném zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 2 400 tis. Kč a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 2 400 tis. Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702, Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč a u Střední školy technické Žďár nad Sázavou, IČO 00226106, Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč na pořízení vybavení pro projekty Moderní měření.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-75.doc, ZK-05-2011-75, př. 1, ZK-05-2011-75, př. 2, ZK-05-2011-75, př. 3, ZK-05-2011-75, př. 4, ZK-05-2011-75, př. 5

76. Změny ve zřizovacích listinách - dětské domovy
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0446/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu ZK-05-2011-76, př. 1;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Budkov 1 dle materiálu ZK-05-2011-76, př. 2;
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Rovečné 40 dle materiálu ZK-05-2011-76, př. 3;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Senožaty 199 dle materiálu ZK-05-2011-76, př. 4;
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 dle materiálu ZK-05-2011-76, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 14. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-76.doc, ZK-05-2011-76, př. 1, ZK-05-2011-76, př. 2, ZK-05-2011-76, př. 3, ZK-05-2011-76, př. 4, ZK-05-2011-76, př. 5

97. Využití části prostor ve správě Střední školy obchodu a služeb Jihlava pro mateřskou školu
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem využití části prostor Střední školy obchodu a služeb Jihlava pro zřízení mateřské školy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0447/05/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-05-2011-97, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OPKŽÚ
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2011-97.doc, ZK-05-2011-97, př. 1, ZK-05-2011-97, př. 2

98. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2011 s tím, že příští zasedání se bude konat 8. 11. 2011.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Brož Ladislav        ……...……………………………………


Jež Jiří, Ing.        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2011.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2011 dne 20. 9. 2011.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 30. 9. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz