Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 6/2011 - 08.11.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Žádost Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina o finanční příspěvek na provozní výdaje
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2011
07Dohoda o narovnání
08Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
09Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2011
12Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
14Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Polná
15Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s městysem Opatov
16Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Střítež
17Darování pozemků v k. ú. a obci Čikov
18Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Častohostice
19Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a darování pozemků v k.ú. Klementice a obci Kamenná
20Předání pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
21Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička - Rosice
22Změna usnesení 0476/06/2010/ZK
23Vyřazení části silnice III/36057 v k. ú. a obci Hroznatín ze silniční sítě
24Vyřazení silnice III/01947 se silniční sítě - k. ú. Rantířov
25Uznání vlastnického práva - k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
26Změna usnesení 0509/08/2006/ZK
27Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
28Koupě stavby dvou řadových garáží v k.ú. a obci Daňkovice
29Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Velké Meziříčí
30Přijetí daru pozemku v k. ú. Golčův Jeníkov
31Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná, Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
32Prodej pozemku v k.ú. Kadov u Sněžného, obec Kadov
33Darování pozemku v k. ú. a obci Kalhov
34Darování pozemku v k.ú. a obci Ocmanice
35Darování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
36Nabytí pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
37Přijetí daru pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
38Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I
39Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Polnička
40Prodej části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
41Prodej a darování částí pozemku v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
42Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
43Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bedřichov u Zhořce a obci Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
44Poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí, dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
45Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna usnesení
46Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
47Nevyužití předkupního práva k pozemku - k. ú. Telč
48Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
49Prodej pozemku v k. ú. a obci Obyčtov
50Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
51Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Počátky
52Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Výsledky 1. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
54Darovací smlouva na darování movitého majetku Regionální radě
55Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
56Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
57Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21
58Změna v projektové žádosti projektu CEC5 předložené do OP Central Europe
59Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru roce 2011
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011
62Změny ve zřizovacích listinách
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION)
64Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
65Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2011 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
68Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
69Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 23. 9. 2011
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci po
71Změny ve školském rejstříku
72Visegrad Strategic Programme - projekt LDA V4
73Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
74Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina
75Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
76Návrh na vybavení depozitáře v objektu SUPŠ Jihlava - Helenín
77Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
78Dotace na obnovu části kulturní památky Zámku č.p 1 v Brtnici v souvislosti s odstraněním následků havárie střechy ze dne 22. 9. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
79Změna Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
80Poskytnutí dotace na akci zařazenou Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (3. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
81Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
82Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
83Projekt LDA V4 - smlouva o poskytnutí dotace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz