Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2017

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2017 konaného dne 20. 6. 2017 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 39 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 20. 6. 2017;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2017
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 38 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: F. Bradáč, J. Fischerová, Č. Jůzl, I. Mojžyšková, J. Zahradníček, L. Řezníčková.
Dále omluvil pozdější příchod P. Hodáče.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
99. 10. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice
100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
101. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
102. Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2017
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016
 5. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 6. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 8. Poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o. - návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017
 10. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
 12. Žádost o prodloužení termínu realizace akce Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017
 13. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
 14. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2017 - schválení navržených podpor
 15. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2017 - schválení navržených podpor
 16. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
 17. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
 18. Změna účelu zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 19. Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020
 20. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
 22. Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - Nemocniční informační systém
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
 24. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016
 25. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016
 26. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř po stavební akci II/345 Chotěboř - průtah, část II.
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
 30. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 31. Předání a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/112 Bácovice, most ev. č. 112-049
 33. Změna usnesení 0453/06/2009/ZK a odstoupení od uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
 34. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
 35. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 36. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 37. Návrh na změnu usnesení č. 0088/02/2015/ZK
 38. Zřízení služebnosti v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001, návrh na změnu usnesení 0223/03/2016/ZK
 39. Návrh na změnu usnesení 0416/05/2014/ZK
 40. Darování pozemku v k.ú. a obci Horní Radslavice
 41. Darování pozemku v k. ú. a obci Blízkov
 42. Darování pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
 43. Přijetí daru v k. ú. Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
 44. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Macourov, Žižkovo Pole a obci Žižkovo Pole
 45. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
 46. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Číhalín
 47. Darování pozemků v k.ú. a obci Nevcehle
 48. Smlouvy o převodu úseků pozemních komunikací a pozemků v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou
 49. Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
 50. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
 51. Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
 52. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř
 53. Darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce
 54. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 55. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částmi silnic II/408, III/3494
 56. Darování pozemku v k. ú. a obci Telč
 57. Prodej pozemků v k. ú. Věžnice
 58. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
 59. Darování pozemku v k. ú. a obci Bačkovice
 60. Návrh na změnu usnesení 0306/04/2015/ZK
 61. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
 62. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné
 63. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná, návrh na změnu usnesení 0099/02/2015/ZK
 64. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 65. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení 0313/04/2015/ZK
 66. Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2017
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině
 69. Uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace
 70. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011
 71. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
 72. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 73. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017
 74. Uzavření smluv s partnery v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
 75. Žádost o investiční dotaci na realizaci projetu Dům sociálních služeb Pacov, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 76. Dotační řízení na financování svozu do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 77. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 78. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
 79. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 80. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017
 81. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 83. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
 85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
 86. Změny ve zřizovacích listinách
 87. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2016 a Roční specifikace aktivit pro rok 2017
 88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na projekt Maturitu zvládneme
 89. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
 90. Návrh na projednání 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
 91. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2016
 92. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016
 93. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 94. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2017
 95. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 96. Žádost obce Vyskytná nad Jihlavou o poskytnutí dotace na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu
 97. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 98. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
 99. 10. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice
 100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
 101. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
 102. Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 103. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0232/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jaromír Kalina, RNDr. Marie Kružíková.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0233/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Jaromíra Kalinu a RNDr. Marii Kružíkovou ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Houška vznesl dotazy k bodům:
 • Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu (RK-18-2017-12.doc)
 • 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II. (RK-18-2017-18.doc)
 • Projektový záměr Domova Háj, příspěvkové organizace Podpora realizační fáze procesu transformace Domova Háj (RK-18-2017-22.doc)
H. Vrzalová požádala o upřesnění k bodu:
 • Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - investiční příspěvek pro účely zprovoznění systému elektronické preskripce (eRecept) v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina (RK-16-2017-02.doc)
J. Kalina se zajímal o doplňující informace k materiálům:
 • Výsledky veřejnosprávní kontroly veřejné zakázky Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina (RK-16-2017-19.doc)
 • Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence (RK-16-2017-23.doc)
 • Návrh na zařazení a vyřazení akcí v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1 Silnice II. a III. tříd a mosty a přílohy D2 - Investice v dopravě a schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 (RK-16-2017-24.doc)
 • Návrh na rozhodnutí o nedokončení pořizovaného majetku a jeho vyřazení z účetní evidence (RK-17-2017-40.doc)
 • Návrh na poskytnutí věcného daru panu Michaelu Fehnovi a paní Jan Thompson (RK-18-2017-04.doc)
 • Odvolání, jmenování ředitelky/ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace (RK-19-2017-54.doc)
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, V. Novotný, P. Franěk a Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0234/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-02.doc, ZK-04-2017-02, př. 1, ZK-04-2017-02, př. 2, ZK-04-2017-02, př. 3, ZK-04-2017-02, př. 4, ZK-04-2017-02, př. 5, ZK-04-2017-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0235/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-03.doc, ZK-04-2017-03, př. 1, ZK-04-2017-03, př. 2, ZK-04-2017-03, př. 3

04. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0236/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálu ZK-04-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-04.doc, ZK-04-2017-04, př. 1

05. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0237/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 dle materiálu ZK-04-2017-05, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 352 144,24 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 dle materiálu ZK-04-2017-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2017-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-05.doc, ZK-04-2017-05, př. 1, ZK-04-2017-05, př. 2, ZK-04-2017-05, př. 3

06. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0238/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 7 122 666 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2017-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-06, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 7 122 666 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 122 666 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-06.doc, ZK-04-2017-06, př. 1, ZK-04-2017-06, př. 2

07. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělení odměn předsedům, místopředsedům a členům výborů a komisí za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0239/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-07.doc, ZK-04-2017-07, př. 1, ZK-04-2017-07, př. 2, ZK-04-2017-07, př. 3

08. Poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o. - návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s. r. o.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0240/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 1566/23, Jihlava, IČO: 25514750 ve výši 1 700 000 Kč, dle materiálu ZK-04-2017-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2017-08, př. 2;
 • deklarovat vůli podporovat sportovní činnost v Jihlavě v rámci legislativních mantinelů;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 700 000 Kč (ÚZ 00999) na poskytnutí dotace pro HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 1566/23, Jihlava, IČO: 25514750 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 1 700 000 Kč (ÚZ 00999).
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-08.doc, ZK-04-2017-08, př. 1, ZK-04-2017-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace společnosti DOC.DREAM services s. r. o. na náklady spojené s pořádáním akce 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017.
M. Houška sdělil přítomným zastupitelům stanovisko finančního výboru.
M. Plodík přednesl negativní stanovisko klubu KSČM k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0241/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč společnosti DOC.DREAM services s. r. o., Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČ: 05386551 na realizaci akce 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017 dle materiálu ZK-04-2017-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-09, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč dle materiálu ZK-04-2017-09.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 6, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-09.doc, ZK-04-2017-09, př. 1, ZK-04-2017-09, př. 2, ZK-04-2017-09, př. 3

10. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace na VIP akce konané v druhé polovině roku 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0242/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-04-2017-10, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-04-2017-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-10, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-10.doc, ZK-04-2017-10, př. 1, ZK-04-2017-10, př. 2

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace společnosti YASHICA s.r.o. na podporu akce Vysočina Fest 2017.
M. Vystrčil ve svém vystoupení vyjádřil podporu akci Sázavafest 2017 a navrhl poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč oběma zmíněným akcím. Poté přednesl protinávrh usnesení:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč společnosti YASHICA s.r.o., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 46980121, na pořádání akce Vysočina Fest dle materiálu ZK-04-2017-11, př. 2upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2017-11, př. 2upr1;
schválit
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 300 000 Kč při současném zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 300 000 Kč dle materiálu ZK-04-2017-11;
doporučuje
radě kraje zajistit poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč i na pořádání akce Sázavafest.“
J. Běhounek protinávrh M. Vystrčila akceptoval a nechal o něm zastupitele hlasovat.
Vznesený protinávrh nebyl přijat pro 5 hlasů, proti 10, zdrželo se 23.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0243/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 400 000 Kč společnosti YASHICA s.r.o., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 46980121, na pořádání akce Vysočina Fest dle materiálu ZK-04-2017-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2017-11, př. 2;
schválit
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 400 000 Kč při současném zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 400 000 Kč dle materiálu ZK-04-2017-11.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-11.doc, ZK-04-2017-11, př. 1, ZK-04-2017-11, př. 2

12. Žádost o prodloužení termínu realizace akce Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Města Kamenice nad Lipou o prodloužení termínu realizace akce Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017.
V souvislosti s projednávaným materiálem J. Pařík oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0244/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu ZK-04-2017-12, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-12.doc, ZK-04-2017-12, př. 1, ZK-04-2017-12, př. 2, ZK-04-2017-12, př. 3

14. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2017 - schválení navržených podpor
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0245/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2017-14, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-04-2017-14, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2017-14, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-14.doc, ZK-04-2017-14, př. 1, ZK-04-2017-14, př. 2, ZK-04-2017-14, př. 3

15. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2017 - schválení navržených podpor
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0246/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2017-15, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-04-2017-15, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2017 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2017-15, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-15.doc, ZK-04-2017-15, př. 1, ZK-04-2017-15, př. 2, ZK-04-2017-15, př. 3

16. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci výše uvedeného grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0247/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-16, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-16.doc, ZK-04-2017-16, př. 1, ZK-04-2017-16, př. 2, ZK-04-2017-16, př. 3

17. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0248/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-17, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-17.doc, ZK-04-2017-17, př. 1, ZK-04-2017-17, př. 2, ZK-04-2017-17, př. 3

18. Změna účelu zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu dodatku ke Smlouvě o zápůjčce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0249/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 (plicní oddělení, oddělení následné péče a rehabilitace, odborné ambulance oddělení, ambulance kožní, endokrinologie nebo ambulance bolesti) dle materiálu ZK-04-2017-18, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 20. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-18.doc, ZK-04-2017-18, př. 1, ZK-04-2017-18, př. 2

19. Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020.
J. Kalina a V. Kaňkovský přednesli svá stanoviska ke schvalované koncepci.
H. Vrzalová a M. Plodík vyjádřili za klub KSČM podporu předloženému materiálu.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0250/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
materiál Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 ve znění materiálu ZK-04-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-19.doc, ZK-04-2017-19, př. 1

20. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0251/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-20.doc, ZK-04-2017-20, př. 1, ZK-04-2017-20, př. 2, ZK-04-2017-20, př. 3, ZK-04-2017-20, př. 4, ZK-04-2017-20, př. 5, ZK-04-2017-20, př. 6, ZK-04-2017-20, př. 7

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0252/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací projektu Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava dle materiálu ZK-04-2017-21, př. 5;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 98 997 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 98 997 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-21.doc, ZK-04-2017-21, př. 1, ZK-04-2017-21, př. 2, ZK-04-2017-21, př. 3, ZK-04-2017-21, př. 4, ZK-04-2017-21, př. 5

22. Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - Nemocniční informační systém
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení projektové záměry nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, jejichž cílem je pořízení nového nemocničního informačního systému. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0253/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválené projekty v souladu s materiály ZK-04-2017-22, př. 1, ZK-04-2017-22, př. 2, ZK-04-2017-22, př. 3, ZK-04-2017-22, př. 4 a ZK-04-2017-22, př. 5 předkládané do 26. výzvy IROP v celkové výši 114 mil. Kč poskytnutím zápůjčky nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektů před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že budou projekty schváleny řídícím orgánem.
odpovědnost: ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor informatiky, odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-22.doc, ZK-04-2017-22, př. 1, ZK-04-2017-22, př. 2, ZK-04-2017-22, př. 3, ZK-04-2017-22, př. 4, ZK-04-2017-22, př. 5, ZK-04-2017-22, př. 6, ZK-04-2017-22, př. 7

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0254/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky dle materiálu ZK-04-2017-23, př. 5;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 91 900 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 91 900 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-23.doc, ZK-04-2017-23, př. 1, ZK-04-2017-23, př. 2, ZK-04-2017-23, př. 3, ZK-04-2017-23, př. 4, ZK-04-2017-23, př. 5

99. 10. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyhlášení 10. ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0255/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
desátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;
bere na vědomí
text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2017-99, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-99.doc, ZK-04-2017-99, př. 1

24. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016
J. Pavlík předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0256/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2016 bez výhrad;
schvaluje
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-24.doc, ZK-04-2017-24, př. 1

25. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016
J. Pavlík podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předložené účetní závěrce Kraje Vysočina.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0257/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2016.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-25.doc, ZK-04-2017-25, př. 1, ZK-04-2017-25, př. 2, ZK-04-2017-25, př. 3, ZK-04-2017-25, př. 4, ZK-04-2017-25, př. 5, ZK-04-2017-25, př. 6, ZK-04-2017-25, př. 7, ZK-04-2017-25, př. 8, ZK-04-2017-25, př. 9

26. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
J. Pavlík seznámil zastupitelstvo kraje se střednědobým výhledem rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0258/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020 dle materiálu ZK-04-2017-26, př. 1;
bere na vědomí
rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020 dle materiálu ZK-04-2017-26, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2017-26, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-26.doc, ZK-04-2017-26, př. 1, ZK-04-2017-26, př. 2, ZK-04-2017-26, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 27 66, 98 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
Usnesení 0259/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou a obci Nová Ves u Světlé v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-27, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-27, př. 2 z vlastnictví České republiky - a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, dle smlouvy dle materiálu ZK-04-2017-27, př. 3;
schvaluje
dodatek č. 1561 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-27, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-27.doc, ZK-04-2017-27, př. 1, ZK-04-2017-27, př. 2, ZK-04-2017-27, př. 3, ZK-04-2017-27, př. 4, ZK-04-2017-27, př. 4a, ZK-04-2017-27, př. 4b, ZK-04-2017-27, př. 5, ZK-04-2017-27, př. 6

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř po stavební akci II/345 Chotěboř - průtah, část II.
Usnesení 0260/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k. ú. Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř, IČ 002 67 538, v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-28, př. 1;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř, IČ 002 67 538, do vlastnictví Kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-28, př. 2;
schvaluje
 • dodatek č. 1562 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-28, př. 3;
 • dodatek č. 1563 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-28.doc, ZK-04-2017-28, př. 1, ZK-04-2017-28, př. 2, ZK-04-2017-28, př. 3, ZK-04-2017-28, př. 4, ZK-04-2017-28, př. 5, ZK-04-2017-28, př. 5a

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
Usnesení 0261/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé, se sídlem Nová Ves u Světlé č. 5, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 651 97 887 v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-29, př. 1;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou z vlastnictví obce Nová Ves u Světlé, se sídlem Nová Ves u Světlé č. 5, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 651 97 887 do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-29, př. 2;
schvaluje
 • dodatek č. 1564 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-29, př. 3;
 • dodatek č. 1565 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-29, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-29.doc, ZK-04-2017-29, př. 1, ZK-04-2017-29, př. 2, ZK-04-2017-29, př. 3, ZK-04-2017-29, př. 4, ZK-04-2017-29, př. 5, ZK-04-2017-29, př. 5a, ZK-04-2017-29, př. 5b

30. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0262/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2525/1 a par. č. 2530/3 v katastrálním území Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-30.doc, ZK-04-2017-30, př. 1

31. Předání a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0263/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1566 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-31.doc, ZK-04-2017-31, př. 1

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/112 Bácovice, most ev. č. 112-049
Usnesení 0264/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Bácovice a v k. ú. Hodějovice a obci Pelhřimov v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-32, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 1567 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-32.doc, ZK-04-2017-32, př. 1, ZK-04-2017-32, př. 2, ZK-04-2017-32, př. 3, ZK-04-2017-32, př. 3a, ZK-04-2017-32, př. 4

33. Změna usnesení 0453/06/2009/ZK a odstoupení od uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
Usnesení 0265/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-33.doc, ZK-04-2017-33, př. 1, ZK-04-2017-33, př. 2, ZK-04-2017-33, př. 3, ZK-04-2017-33, př. 4

34. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
Usnesení 0266/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-34.doc, ZK-04-2017-34, př. 1, ZK-04-2017-34, př. 1a, ZK-04-2017-34, př. 1b, ZK-04-2017-34, př. 2, ZK-04-2017-34, př. 3

35. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0267/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 179/4 o výměře 52 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 7663-8/2017 z pozemků par. č. 179/1 a par. č. 179/4 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny Gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 58001 Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-04-2017-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-35.doc, ZK-04-2017-35, př. 1, ZK-04-2017-35, př. 2, ZK-04-2017-35, př. 2a

36. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0268/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1570 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-36.doc, ZK-04-2017-36, př. 1

37. Návrh na změnu usnesení č. 0088/02/2015/ZK
Usnesení 0269/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-37.doc, ZK-04-2017-37, př. 1, ZK-04-2017-37, př. 2, ZK-04-2017-37, př. 3

38. Zřízení služebnosti v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001, návrh na změnu usnesení 0223/03/2016/ZK
Usnesení 0270/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti k části pozemků par. č. 1248/1 v k. ú. Jimramov a par. č. 811/2 k. ú. Trhonice v souvislosti s dokončením a provozováním stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001;
rozhoduje
změnit usnesení 0223/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 tak, že materiál ZK-03-2016-39, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2017-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-38.doc, ZK-04-2017-38, př. 1

39. Návrh na změnu usnesení 0416/05/2014/ZK
Usnesení 0271/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-39.doc, ZK-04-2017-39, př. 1, ZK-04-2017-39, př. 2

40. Darování pozemku v k.ú. a obci Horní Radslavice
Usnesení 0272/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1667/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 697 m2 v k. ú. a obci Horní Radslavice, oddělený geometrickým plánem č. 155-131/2016 z pozemku par. č. 1667/2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Radslavice;
schvaluje
dodatek č. 1572 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-40.doc, ZK-04-2017-40, př. 1, ZK-04-2017-40, př. 2, ZK-04-2017-40, př. 2a

41. Darování pozemku v k. ú. a obci Blízkov
Usnesení 0273/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1936/2 o výměře 145 m2, oddělený z pozemku par. č. 1936 dle geometrického plánu č. 227-468/2016 v k. ú. a obci Blízkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blízkov;
schvaluje
dodatek č. 1573 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-41.doc, ZK-04-2017-41, př. 1, ZK-04-2017-41, př. 2, ZK-04-2017-41, př. 2a

42. Darování pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0274/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3015/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2, par. č. 3015/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2, par. č. 3015/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2, par. č. 3015/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2, par. č. 3015/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, par. č. 3015/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 392 m2, par. č. 3015/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, oddělené z pozemku par. č. 3015/1 dle GP č. 2301-212/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš;
schvaluje
dodatek č. 1574 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-42.doc, ZK-04-2017-42, př. 1, ZK-04-2017-42, př. 2, ZK-04-2017-42, př. 2a

43. Přijetí daru v k. ú. Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
Usnesení 0275/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek č. 563/2 o výměře 56 m2, oddělený geometrickým plánem 324,94-1082/2013 z pozemku par. č. 563 v k. ú. Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov od Povodí Labe, státního podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2017-43, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 1575 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-43.doc, ZK-04-2017-43, př. 1, ZK-04-2017-43, př. 2, ZK-04-2017-43, př. 3, ZK-04-2017-43, př. 3a

44. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Macourov, Žižkovo Pole a obci Žižkovo Pole
Usnesení 0276/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 2173/10 o výměře 362 m2 v k. ú. a obci Žižkovo Pole z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Žižkovo Pole;
 • nabýt darem pozemek par. č. 204/2 o výměře 1473 m2 v k. ú. Macourov a obci Žižkovo Pole z vlastnictví obce Žižkovo Pole do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1576 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-44, př. 1;
 • dodatek č. 1577 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-44.doc, ZK-04-2017-44, př. 1, ZK-04-2017-44, př. 2, ZK-04-2017-44, př. 3, ZK-04-2017-44, př. 3a

45. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 0277/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-45, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví města Hrotovice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-45, př. 2 z vlastnictví města Hrotovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1578 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-45, př. 3;
 • dodatek č. 1579 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-45, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-45.doc, ZK-04-2017-45, př. 1, ZK-04-2017-45, př. 2, ZK-04-2017-45, př. 3, ZK-04-2017-45, př. 4, ZK-04-2017-45, př. 5

46. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Číhalín
Usnesení 0278/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Číhalín dle materiálu ZK-04-2017-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Číhalín dle materiálu ZK-04-2017-46, př. 1 z vlastnictví obce Číhalín do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1580 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-46, př. 3;
 • dodatek č. 1581 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-46.doc, ZK-04-2017-46, př. 1, ZK-04-2017-46, př. 2, ZK-04-2017-46, př. 3, ZK-04-2017-46, př. 4, ZK-04-2017-46, př. 5, ZK-04-2017-46, př. 5a

47. Darování pozemků v k.ú. a obci Nevcehle
Usnesení 0279/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2721/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2, par. č. 2721/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2721/37 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2 vzniklé dle GP č. 371-7840/2016, vše v k. ú. a obci Nevcehle, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;
schvaluje
dodatek č. 1582 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-47.doc, ZK-04-2017-47, př. 1, ZK-04-2017-47, př. 2, ZK-04-2017-47, př. 2a

48. Smlouvy o převodu úseků pozemních komunikací a pozemků v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou
V souvislosti s projednávaným materiálem J. Pařík oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0280/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseku silnice III/409 a darovací smlouvy na nabytí pozemní komunikace Jakuba Jelínka v Kamenici nad Lipou;
rozhoduje
uzavřít:
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Kamenice nad Lipou na straně budoucího obdarovaného dle materiálu ZK-04-2017-48, př. 1;
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Kamenice nad Lipou na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného dle materiálu ZK-04-2017-48, př. 2;
 • smlouvu darovací mezi městem Kamenice nad Lipou na straně dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného dle materiálu ZK-04-2017-48, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-48.doc, ZK-04-2017-48, př. 1, ZK-04-2017-48, př. 1a, ZK-04-2017-48, př. 2, ZK-04-2017-48, př. 3

49. Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
Usnesení 0281/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-49.doc, ZK-04-2017-49, př. 1, ZK-04-2017-49, př. 2, ZK-04-2017-49, př. 2a, ZK-04-2017-49, př. 3

50. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
Usnesení 0282/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-04-2017-50, př. 1 z vlastnictví fyzických a právnických osob za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu ZK-04-2017-50, př. 1 z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 31. prosince 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-50.doc, ZK-04-2017-50, př. 1

51. Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
Usnesení 0283/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v provozování a údržbě silniční kanalizace na pozemcích par. č. 854/17 a par. č. 854/18 dle geometrického plánu č. 471-92/2017 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež;
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 853/7 o výměře 19 m2, par. č. 853/8 o výměře 111 m2 a par. č. 853/9 o výměře 5 m2, oddělené geometrickým plánem č. 459-127/2016 z pozemku par. č. 853/1 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
 • převést darem pozemky par. č. 854/17 o výměře 305 m2 a par. č. 854/18 o výměře 248 m2 oddělené geometrickým plánem č. 471-92/2017 z pozemku par. č. 854/5 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně panujícího a obcí Střítež na straně služebného smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu provozování a údržby silniční kanalizace na pozemcích par. č. 854/17 a par. č. 854/18 dle geometrického plánu č. 471-92/2017 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež a to bezúplatně;
schvaluje
dodatek č. 1584 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-51.doc, ZK-04-2017-51, př. 1, ZK-04-2017-51, př. 2, ZK-04-2017-51, př. 2a, ZK-04-2017-51, př. 2b, ZK-04-2017-51, př. 2c

52. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 0284/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt, v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/353 Stáj - Zhoř, do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-04-2017-52, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-52.doc, ZK-04-2017-52, př. 1, ZK-04-2017-52, př. 2, ZK-04-2017-52, př. 3

53. Darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce
Usnesení 0285/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1431/10 - ost. plocha, silnice o výměře 12 m2, par. č. 1431/40 - ost. plocha, silnice o výměře 25 m2, par. č. 1431/46 - ost. plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 1431/50 - ost. plocha, silnice o výměře 8 m2, par. č.1431/51 - ost. plocha, silnice o výměře 10 m2 a dále o id. 1/2 pozemků par. č. 1431/43 - ost. plocha, silnice o výměře 165 m2 a par. č. 1431/49 - ost. plocha, silnice o výměře 111 m2 v k. ú. Jiřice u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice;
schvaluje
dodatek č. 1585 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-53, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-53.doc, ZK-04-2017-53, př. 1, ZK-04-2017-53, př. 2

54. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0286/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-54.doc, ZK-04-2017-54, př. 1, ZK-04-2017-54, př. 2, ZK-04-2017-54, př. 2a, ZK-04-2017-54, př. 2b, ZK-04-2017-54, př. 3, ZK-04-2017-54, př. 4

55. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částmi silnic II/408, III/3494
Usnesení 0287/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-55.doc, ZK-04-2017-55, př. 1, ZK-04-2017-55, př. 1a, ZK-04-2017-55, př. 1b

56. Darování pozemku v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0288/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 7482/8 o výměře 14 m2, par. č. 7482/9 o výměře 2 m2 a díl b o výměře 523 m2, oddělené geometrickým plánem 2276-105/2016 z pozemku par. č. 7482/2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
schvaluje
dodatek č. 1586 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-56, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-56.doc, ZK-04-2017-56, př. 1, ZK-04-2017-56, př. 2, ZK-04-2017-56, př. 2a

57. Prodej pozemků v k. ú. Věžnice
Usnesení 0289/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-57.doc, ZK-04-2017-57, př. 1, ZK-04-2017-57, př. 2, ZK-04-2017-57, př. 2a, ZK-04-2017-57, př. 3

58. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
Usnesení 0290/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen dle materiálu ZK-04-2017-58, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kámen;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen dle materiálu ZK-04-2017-58, př. 1 z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 8 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2017-58, př. 3;
 • dodatek č. 9 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2017-58, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-58.doc, ZK-04-2017-58, př. 1, ZK-04-2017-58, př. 2, ZK-04-2017-58, př. 3, ZK-04-2017-58, př. 4, ZK-04-2017-58, př. 5

59. Darování pozemku v k. ú. a obci Bačkovice
Usnesení 0291/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2475 o výměře 315 m2 v k. ú. a obci Bačkovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bačkovice;
schvaluje
dodatek č. 1588 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-59.doc, ZK-04-2017-59, př. 1

60. Návrh na změnu usnesení 0306/04/2015/ZK
Usnesení 0292/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-60.doc, ZK-04-2017-60, př. 1, ZK-04-2017-60, př. 2, ZK-04-2017-60, př. 2a, ZK-04-2017-60, př. 3

61. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
Usnesení 0293/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Oudoleň v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-61, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Oudoleň v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-61, př. 2 z vlastnictví obce Oudoleň, se sídlem Oudoleň č. 123, 582 24, IČ 002 67 96;
schvaluje
dodatek č. 1590 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-61, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-61.doc, ZK-04-2017-61, př. 1, ZK-04-2017-61, př. 2, ZK-04-2017-61, př. 3, ZK-04-2017-61, př. 4, ZK-04-2017-61, př. 4a, ZK-04-2017-61, př. 5

62. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné
Usnesení 0294/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Koroužné v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-62, př. 1 z vlastnictví obce Koroužné, se sídlem Koroužné 33, 593 01, IČ 005 45 686;
 • nabýt úplatně do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Koroužné v rozsahu dle materiálu ZK-04-2017-62, př. 2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2;
schvaluje
 • dodatek č. 1591 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-62, př. 3;
 • dodatek č. 1592 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-62, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-62.doc, ZK-04-2017-62, př. 1, ZK-04-2017-62, př. 2, ZK-04-2017-62, př. 3, ZK-04-2017-62, př. 4, ZK-04-2017-62, př. 5, ZK-04-2017-62, př. 5a, ZK-04-2017-62, př. 6

63. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná, návrh na změnu usnesení 0099/02/2015/ZK
Usnesení 0295/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0099/02/2015/ZK ze dne 24. 3 2015 tak, že materiál ZK-02-2015-38, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2017-63, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-63.doc, ZK-04-2017-63, př. 1

64. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0296/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2017-64, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-64.doc, ZK-04-2017-64, př. 1

65. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení 0313/04/2015/ZK
Usnesení 0297/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0313/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že materiál ZK-04-2015-42, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2017-65, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-65.doc, ZK-04-2017-65, př. 1

66. Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0298/04/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-66.doc, ZK-04-2017-66, př. 1, ZK-04-2017-66, př. 2, ZK-04-2017-66, př. 3

98. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
Usnesení 0299/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky po stavbě II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek v rozsahu a cenu dle materiálů ZK-04-2017-98, př. 1 a ZK-04-2017-98, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-98.doc, ZK-04-2017-98, př. 1, ZK-04-2017-98, př. 2, ZK-04-2017-98, př. 3, ZK-04-2017-98, př. 4

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2017
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0300/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout příjemci DOC.DREAM services s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČO: 05386551, dotaci ve výši 350 000 Kč pro Centrum dokumentárního filmu v Jihlavě;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2017-67, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-67.doc, ZK-04-2017-67, př. 1, ZK-04-2017-67, př. 2

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0301/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout zápůjčku v celkové výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině dle materiálu ZK-04-2017-68, př. 4;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 620 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu dle materiálu ZK-04-2017-68, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-68.doc, ZK-04-2017-68, př. 1, ZK-04-2017-68, př. 2, ZK-04-2017-68, př. 3, ZK-04-2017-68, př. 4, ZK-04-2017-68, př. 5

69. Uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0302/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-69, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-69.doc, ZK-04-2017-69, př. 1, ZK-04-2017-69, př. 2

70. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0303/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011 dle materiálu ZK-04-2017-70, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-70.doc, ZK-04-2017-70, př. 1, ZK-04-2017-70, př. 2, ZK-04-2017-70, př. 3

Na zasedání se dostavil P. Hodáč. Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 71, 73 77 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

71. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
Usnesení 0304/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2017-71, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 1. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-71.doc, ZK-04-2017-71, př. 1

73. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017
Usnesení 0305/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy ZK-04-2017-73, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2017-73, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2017-73, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-73.doc, ZK-04-2017-73, př. 1, ZK-04-2017-73, př. 2, ZK-04-2017-73, př. 3

74. Uzavření smluv s partnery v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
Usnesení 0306/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnutí o uzavření jednotlivých smluv dle materiálu ZK-04-2017-74, př. 1;
rozhoduje
uzavřít jednotlivé smlouvy o partnerství dle materiálu ZK-04-2017-74, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-74.doc, ZK-04-2017-74, př. 1, ZK-04-2017-74, př. 2

75. Žádost o investiční dotaci na realizaci projetu Dům sociálních služeb Pacov, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
V souvislosti s projednávaným materiálem L. Vlček oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0307/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 20 000 000 Kč Městu Pacov, IČ 00248789, na realizaci projektu Dům sociálních služeb Pacov, dle materiálu ZK-04-2017-75, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-75, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 10 000 000 Kč (ÚZ 00999) s určením na poskytnutí dotace pro Město Pacov, IČ 00248789, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč (ÚZ 00999).
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-75.doc, ZK-04-2017-75, př. 1, ZK-04-2017-75, př. 2

76. Dotační řízení na financování svozu do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0308/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci ve výši 1 429 000 Kč jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2017-76, př. 1;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2017-76, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2017-76, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-76.doc, ZK-04-2017-76, př. 1, ZK-04-2017-76, př. 2

77. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0309/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 331 880 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu ZK-04-2017-77, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-77, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2017-77, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-77.doc, ZK-04-2017-77, př. 1, ZK-04-2017-77, př. 2

72. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0310/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2017-72, př. 1;
 • o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2017-72, př. 2;
schvaluje
stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-04-2017-72, př. 1 a dle materiálu ZK-04-2017-72, př. 2 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
ukládá
odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 - Krajská síť sociálních služeb v Kraji Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018 dle materiálu ZK-04-2017-72, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-72.doc, ZK-04-2017-72, př. 1, ZK-04-2017-72, př. 2

100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
P. Franěk sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0311/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:
 • Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2017 dle materiálu ZK-04-2017-100, př. 1;
 • Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2017, dle materiálu ZK-04-2017-100, př. 2;
 • Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2017, dle materiálu ZK-04-2017-100, př. 3;
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-100.doc, ZK-04-2017-100, př. 1, ZK-04-2017-100, př. 2, ZK-04-2017-100, př. 3

101. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
P. Franěk podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu poskytnout dotaci na podporu provozu Senior Pointů níže uvedeným městům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0312/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:
 • Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Havlíčkův Brod pro rok 2017 dle materiálu ZK-04-2017-101, př. 1;
 • Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2017, dle materiálu ZK-04-2017-101, př. 2;
 • Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2017, dle materiálu ZK-04-2017-101, př. 3;
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-101.doc, ZK-04-2017-101, př. 1, ZK-04-2017-101, př. 2, ZK-04-2017-101, př. 3

102. Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
P. Franěk sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu poskytnout dotaci a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0313/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2017-102, př. 1;
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 307 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2017-102, př. 1;
 • uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2017-102, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-102.doc, ZK-04-2017-102, př. 1, ZK-04-2017-102, př. 2

78. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0314/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu ZK-04-2017-78, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-78.doc, ZK-04-2017-78, př. 1

79. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
J. Hyliš upřesnil zastupitelstvu kraje návrh změnit usnesení č. 0207/03/2017/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0315/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0207/03/2017/ZK tak, že materiál ZK-03-2017-37, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2017-79, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-79.doc, ZK-04-2017-79, př. 1, ZK-04-2017-79, př. 2, ZK-04-2017-79, př. 3, ZK-04-2017-79, př. 4

80. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017
J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017 žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0316/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-04-2017-80, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2017-80, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-04-2017-80, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-80.doc, ZK-04-2017-80, př. 1, ZK-04-2017-80, př. 2, ZK-04-2017-80, př. 3

81. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihomoravským krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0317/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-04-2017-81, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-81.doc, ZK-04-2017-81, př. 1

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0318/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 300 000 Kč (ÚZ 00999) pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na zvýšení přílohy D1 B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů na realizaci akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014 při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 5 300 000 Kč (ÚZ 00999);
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 5 300 000 Kč s určením na realizaci akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-82.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 83 89 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

83. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
Usnesení 0319/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2017 v celkové výši 3 601 965 Kč dle materiálu ZK-04-2017-83, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2017-83, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-83.doc, ZK-04-2017-83, př. 1, ZK-04-2017-83, př. 2, ZK-04-2017-83, př. 3, ZK-04-2017-83, př. 4

84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
Usnesení 0320/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu ZK-04-2017-84, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2017-84, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-84.doc, ZK-04-2017-84, př. 1

85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0321/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 083 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 083 000 Kč;
 • poskytnout dotaci ve výši 1 083 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 dle materiálu ZK-04-2017-85, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2017-85, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-85.doc, ZK-04-2017-85, př. 1

86. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0322/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 12 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-04-2017-86, př. 1;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-04-2017-86, př. 2;
 • Dodatek č. 25 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola dle materiálu ZK-04-2017-86, př. 3;
 • Dodatek č. 30 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-04-2017-86, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 17. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-86.doc, ZK-04-2017-86, př. 1, ZK-04-2017-86, př. 2, ZK-04-2017-86, př. 3, ZK-04-2017-86, př. 4

87. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2016 a Roční specifikace aktivit pro rok 2017
Usnesení 0323/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční monitorovací zprávu za rok 2016 dle materiálu ZK-04-2017-87, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-04-2017-87, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-87.doc, ZK-04-2017-87, př. 1, ZK-04-2017-87, př. 2

88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na projekt Maturitu zvládneme
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0324/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Maturitu zvládneme dle materiálu ZK-04-2017-88, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 2 793 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládež a sportu, § 3121 - Gymnázia za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 793 000 Kč s určením pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Maturitu zvládneme.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-88.doc, ZK-04-2017-88, př. 1, ZK-04-2017-88, př. 2, ZK-04-2017-88, př. 3, ZK-04-2017-88, př. 4, ZK-04-2017-88, př. 5

89. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
Usnesení 0325/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením dle materiálu ZK-04-2017-89, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-89.doc, ZK-04-2017-89, př. 1, ZK-04-2017-89, př. 2

90. Návrh na projednání 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou aktualizací Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina. L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0326/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Důvodovou zprávu podle ZK-04-2017-90, př. 1;
projednává
4. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-90.doc, ZK-04-2017-90, př. 1, ZK-04-2017-90, př. 2

91. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2016
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2016.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0327/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2016 dle materiálu ZK-04-2017-91, př. 1.
odpovědnost: P. Pacal, odbor regionálního rozvoje
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-91.doc, ZK-04-2017-91, př. 1, ZK-04-2017-91, př. 1a, ZK-04-2017-91, př. 2a, ZK-04-2017-91, př. 3a, ZK-04-2017-91, př. 4a, ZK-04-2017-91, př. 5a, ZK-04-2017-91, př. 6a, ZK-04-2017-91, př. 7a, ZK-04-2017-91, př. 8a1-3, ZK-04-2017-91, př. 9a, ZK-04-2017-91, př. 10a1, ZK-04-2017-91, př. 10a2, ZK-04-2017-91, př. 10a3, ZK-04-2017-91, př. 10a4

92. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0328/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálů ZK-04-2017-92, př. 1, ZK-04-2017-92, př. 2, ZK-04-2017-92, př. 3 a ZK-04-2017-92, př. 4;
ukládá
radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017 do 30. června 2018.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-92.doc, ZK-04-2017-92, př. 1, ZK-04-2017-92, př. 2, ZK-04-2017-92, př. 3, ZK-04-2017-92, př. 4

93. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
P. Pacal upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0329/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387;
rozhoduje
poskytnout dar obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu ZK-04-2017-93, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-93.doc, ZK-04-2017-93, př. 1, ZK-04-2017-93, př. 2

94. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2017
P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Naše škola 2017“ žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0330/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-94.doc, ZK-04-2017-94, př. 1, ZK-04-2017-94, př. 2, ZK-04-2017-94, př. 3, ZK-04-2017-94, př. 4, ZK-04-2017-94, př. 5

95. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2017 obcím.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0331/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2017-95, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2017-95, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2017-95, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-95.doc, ZK-04-2017-95, př. 1, ZK-04-2017-95, př. 2

96. Žádost obce Vyskytná nad Jihlavou o poskytnutí dotace na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Vyskytná o poskytnutí dotace na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0332/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci obci Vyskytná nad Jihlavou z rozpočtu kraje na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-96.doc, ZK-04-2017-96, př. 1

97. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhovanou změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0333/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2017-97, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-97.doc, ZK-04-2017-97, př. 1

13. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje navrhovanou změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina.
J. Plodík vznesl protinávrh na doplnění kontrolní komise o členku H. Vrzalovou.
J. Kalina, M. Vystrčil vyjádřili svá stanoviska k předloženému protinávrhu.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o vzneseném protinávrhu.
Protinávrh byl přijat 24 hlasy, proti 2, zdrželo se 12.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0334/04/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • odvolat z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management Jana Kasala, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management;
 • jmenovat do Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management za Kraj Vysočina Jiřího Pokorného, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management;
 • navrhnout Valnému shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management;
  • odvolat člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management Jana Kasala;
  • zvolit za člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management za Kraj Vysočina Jiří Pokorného;
  • odvolat člena Kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management Drahoslava Oulehlu;
  • zvolit za členy Kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management za Kraj Vysočina Štěpána Komárka a Helenu Vrzalovou.
odpovědnost: OI
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 2, zdrželo se 12.
Zdrojové materiály: ZK-04-2017-13.doc, ZK-04-2017-13, př. 1

103. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 12. 9. 2017.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaromír Kalina        ……...……………………………………


RNDr. Marie Kružíková        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2017.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2017 dne 20. 6. 2017.
Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 27. 6. 2017 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz