Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2017

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2017 konaného dne 9. 5. 2017 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 9. 5. 2017;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2017
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod Č. Jůzla.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: O. Benc, J. Veleba.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a zastupitelstvo kraje přijalo navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2017
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 5. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2017
 6. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 7. Prodloužení termínu vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 8. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017
 9. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
 10. Darování pozemku v k. ú. a obci Mrákotín
 11. Koupě pozemku a vzdání se předkupního práva v k. ú. a obci Hodíškov
 12. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
 13. Uzavření směnné smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
 14. Majetkoprávní vypořádání některých pozemků pod silnicemi II/130, II/353, II/354, III/34820
 15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Věchnov
 16. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 17. Darování pozemku v k. ú. a obci Rybné
 18. Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Telče a obci Ořechov
 19. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 22. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 23. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných, návrh na změnu usnesení 0102/02/2017/ZK
 24. Zrušení kupní smlouvy formou souhlasného prohlášení
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/4036 Brtnička - Opatov
 26. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Rápotice
 27. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 29. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 30. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017
 31. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 32. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016
 33. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017
 34. Žádost obce Kámen o projednání převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
 35. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Asociaci pomáhající lidem s autismem - APLA - Vysočina o. s. (služba zapojená do projektu IP IV.)
 36. Poskytnutí dotace pro subjekty zapojené v Kraji Vysočina do pilotního projektu VZP zaměřeného na financování Mobilní specializované paliativní péče
 37. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 38. Žádost o povolení splátkového kalendáře
 39. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v souvislosti s upřesněním služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 40. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016 - finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
 41. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
 42. Změny ve zřizovacích listinách
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016
 44. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2017
 45. Projektový záměr a smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
 46. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokračování projektu Postav si svůj traktor
 47. Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2017
 49. Řešení situace ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třešť
 50. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina
 51. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - schválení závazku k financování z rozpočtu kraje v letech 2018 - 2021
 52. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 53. Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
 54. Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 55. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku
 56. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2017 - návrh na poskytnutí dotací
 57. FOND VYSOČINY: Odpady 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 58. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2016
 59. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2017
 60. FOND VYSOČINY - grantový program VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
 61. FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2017
 62. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0170/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Pavel Janoušek, Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0171/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Pavla Janouška a Mgr. et Mgr. Bohumilu Kobrlovou ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 40/2016 až 03/2017 a otevřel rozpravu.
M. Plodík požádal o upřesnění materiálu Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina“ (RK-14-2017-31);
J. Kalina požádal o poskytnutí bližších informací k níže uvedeným materiálům:
 • Návrh na neposkytnutí dotace Spolku optimistických vyznavačů aktivity, zkráceně SOVA (RK-11-2017-10);
 • Žádost o podporu celovečerního filmu Chvilky (RK-13-2017-20);
 • Smlouvy s Technologickou agenturou ČR (RK-14-2017-41).
H. Vrzalová vznesla dotazy k bodům:
 • Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 v roce 2016 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2016 (RK-11-2017-36);
 • Změna zadávacích podmínek veřejné zakázky na nákup NIS Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina (RK-12-2017-02);
 • Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic (RK-13-2017-27);
 • Návrh na schválení záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace (RK-14-2017-11).
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, Z. Kadlec, J. Fischerová, P. Pacal, V. Novotný.
J. Běhounek přislíbil dodatečné zaslání požadovaných písemných podkladů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0172/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-02.doc, ZK-03-2017-02, př. 1, ZK-03-2017-02, př. 2, ZK-03-2017-02, př. 3, ZK-03-2017-02, př. 4, ZK-03-2017-02, př. 5, ZK-03-2017-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům o činnosti krajského úřadu v uplynulém období otevřel rozpravu.
M. Houška požádal J. Hyliše o bližší informace k průběhu jednání s obcemi ohledně projednání návrhů jízdních řádů v rámci projektu Veřejná doprava Vysočiny a dotázal se na možnost uskutečnit seminář, na kterém by zastupitelé byli seznámeni s dílčími výsledky těchto jednání.
R. Fabeš, J. Kalina ve svém vystoupení vyjádřili podporu návrhu na odborný seminář.
J. Hyliš sdělil, že v současné době probíhá vyhodnocení připomínek z prvního kola jednání po jednotlivých regionech a k tomu se přijímají odborná stanoviska.
J. Běhounek přislíbil zajištění dílčího semináře pro zastupitele kraje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0173/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-03.doc, ZK-03-2017-03, př. 1, ZK-03-2017-03, př. 2, ZK-03-2017-03, př. 3

04. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci obcím na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0174/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 4 706 000 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu ZK-03-2017-04, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2017-04, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 26 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 26 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku 380 000 Kč při současném snížení ostatních výdajů (ÚZ 00150) o částku 380 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-04.doc, ZK-03-2017-04, př. 1, ZK-03-2017-04, př. 2, ZK-03-2017-04, př. 3

05. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2017
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu udělit medaile navrhovaným kandidátům pro rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0175/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-05.doc, ZK-03-2017-05, př. 1, ZK-03-2017-05, př. 2, ZK-03-2017-05, př. 3

06. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít smlouvu o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0176/03/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-06.doc, ZK-03-2017-06, př. 1, ZK-03-2017-06, př. 2, ZK-03-2017-06, př. 3, ZK-03-2017-06, př. 4, ZK-03-2017-06, př. 5, ZK-03-2017-06, př. 6, ZK-03-2017-06, př. 7

07. Prodloužení termínu vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k žádosti Nemocnice Pelhřimov o prodloužení termínu pro vrácení zápůjček. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0177/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu ZK-03-2017-07, př. 1;
 • uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek dle materiálu ZK-03-2017-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-07.doc, ZK-03-2017-07, př. 1, ZK-03-2017-07, př. 2

08. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017
J. Pavlík seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden - březen 2017.
M. Houška seznámil zastupitele kraje se stanoviskem finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0178/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-08.doc, ZK-03-2017-08, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 09 20, 22, 23, 25, 26 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

09. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0179/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díly „c“ o výměře 11 m2 , „h+l“ o výměře 5 m2, „f“ o výměře 28 m2, „e“ o výměře 6 m2 , oddělené z pozemku par. č. 1370/1, díly „a“ o výměře 1 m2 , „b“ o výměře 1 m2 a „d“ o výměře 7 m2 , oddělené z pozemku par. č. 84 a pozemek nově označený par. č. 1370/10 o výměře 26 m2, oddělený z pozemku par. č. 1370/1 vše podle  geometrického plánu č. 1053-15/2016 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;
schvaluje
Dodatek č. 1546 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-09.doc, ZK-03-2017-09, př. 1, ZK-03-2017-09, př. 2, ZK-03-2017-09, př. 2a

10. Darování pozemku v k. ú. a obci Mrákotín
Usnesení 0180/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2554/7 o výměře 669 m2, oddělený geometrickým plánem č. 766-21/2016 z pozemku par. č. 2554/1 v k. ú. a obci Mrákotín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Mrákotín;
schvaluje
Dodatek č. 1547 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2017-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-10.doc, ZK-03-2017-10, př. 1, ZK-03-2017-10, př. 2, ZK-03-2017-10, př. 2a

11. Koupě pozemku a vzdání se předkupního práva v k. ú. a obci Hodíškov
Usnesení 0181/03/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-11.doc, ZK-03-2017-11, př. 1, ZK-03-2017-11, př. 2

12. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
Usnesení 0182/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2017-12, př. 1 z vlastnictví obce Zvolenovice a městyse Nová Říše do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a cenu dle materiálů ZK-03-2017-12, př. 2 a ZK-03-2017-12, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-12.doc, ZK-03-2017-12, př. 1, ZK-03-2017-12, př. 2, ZK-03-2017-12, př. 3, ZK-03-2017-12, př. 4, ZK-03-2017-12, př. 5

13. Uzavření směnné smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 0183/03/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-13.doc, ZK-03-2017-13, př. 1

14. Majetkoprávní vypořádání některých pozemků pod silnicemi II/130, II/353, II/354, III/34820
Usnesení 0184/03/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-14.doc, ZK-03-2017-14, př. 1, ZK-03-2017-14, př. 1a, ZK-03-2017-14, př. 1b, ZK-03-2017-14, př. 1c, ZK-03-2017-14, př. 2

15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Věchnov
Usnesení 0185/03/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-15.doc, ZK-03-2017-15, př. 1, ZK-03-2017-15, př. 2, ZK-03-2017-15, př. 2a, ZK-03-2017-15, př. 3

16. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0186/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1549 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-16.doc, ZK-03-2017-16, př. 1

17. Darování pozemku v k. ú. a obci Rybné
Usnesení 0187/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 302 m2, oddělený z pozemku par. č. 793/1 v k. ú. a obci Rybné dle GP č. 154-70/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné;
schvaluje
Dodatek č. 1550 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2017-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-17.doc, ZK-03-2017-17, př. 1, ZK-03-2017-17, př. 2, ZK-03-2017-17, př. 2a

18. Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Telče a obci Ořechov
Usnesení 0188/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky dle GP č. 83-7412/2015 v k. ú. Ořechov u Telče a to: par. č. 545/69 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1 a 545/34) a par. č. 545/72 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2, par. č. 545/73 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2, par. č. 545/77 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, par. č. 545/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1) z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov;
schvaluje
Dodatek č. 1551 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-18.doc, ZK-03-2017-18, př. 1, ZK-03-2017-18, př. 2

19. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0189/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek 1552 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2017-19, př. 1;
 • dodatek 1553 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2017-19, př. 2;
 • dodatek 1554 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2017-19, př. 3;
 • dodatek 1555 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2017-19, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-19.doc, ZK-03-2017-19, př. 1, ZK-03-2017-19, př. 2, ZK-03-2017-19, př. 3, ZK-03-2017-19, př. 4

20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0190/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2017-20, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-20.doc, ZK-03-2017-20, př. 1

22. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0191/03/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-22.doc, ZK-03-2017-22, př. 1, ZK-03-2017-22, př. 2, ZK-03-2017-22, př. 3

23. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných, návrh na změnu usnesení 0102/02/2017/ZK
Usnesení 0192/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0102/02/2017/ZK tak, že materiál ZK-02-2017-26, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2017-23, př. 1 a ZK-03-2017-23, př. 1a.
odpovědnost: OM
termín: 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-23.doc, ZK-03-2017-23, př. 1, ZK-03-2017-23, př. 1a

25. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/4036 Brtnička - Opatov
Usnesení 0193/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Brtnička v rozsahu dle materiálu ZK-03-2017-25, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Brtnička v rozsahu dle materiálu ZK-03-2017-25, př. 2 z vlastnictví obce Brtnička, se sídlem Brtnička č. 10, 675 27, IČ 003 76 396;
schvaluje
dodatek č. 1558 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-25, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-25.doc, ZK-03-2017-25, př. 1, ZK-03-2017-25, př. 2, ZK-03-2017-25, př. 3, ZK-03-2017-25, př. 4, ZK-03-2017-25, př. 4a, ZK-03-2017-25, př. 5

26. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Rápotice
Usnesení 0194/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 884/11 o výměře 138 m2 v k. ú. a obci Horní Rápotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Rápotice;
schvaluje
Dodatek č. 1559 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2017-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-26.doc, ZK-03-2017-26, př. 1, ZK-03-2017-26, př. 2

21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
J. Pavlík podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k návrhu úplatně převést pozemek v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví žadatelů.
J. Kalina vyjádřil svůj názor k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0195/03/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-21.doc, ZK-03-2017-21, př. 1, ZK-03-2017-21, př. 2, ZK-03-2017-21, př. 2a, ZK-03-2017-21, př. 3

24. Zrušení kupní smlouvy formou souhlasného prohlášení
J. Pavlík sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0196/03/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-24.doc, ZK-03-2017-24, př. 1, ZK-03-2017-24, př. 2

27. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0197/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Klubu českých turistů, se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha, IČO 00505609, ve výši 220 000 Kč dle materiálu ZK-03-2017-27, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2017-27, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-27.doc, ZK-03-2017-27, př. 1, ZK-03-2017-27, př. 2

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0198/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2017-28, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2017-28, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-28.doc, ZK-03-2017-28, př. 1, ZK-03-2017-28, př. 2, ZK-03-2017-28, př. 3, ZK-03-2017-28, př. 4

29. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina.
V souvislosti s projednávaným materiálem J. Kalina oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0199/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2017-29, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2017-29, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2017-29, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-29.doc, ZK-03-2017-29, př. 1, ZK-03-2017-29, př. 2, ZK-03-2017-29, př. 3, ZK-03-2017-29, př. 4, ZK-03-2017-29, př. 5

30. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0200/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2017-30, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2017-30, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2017-30, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-30.doc, ZK-03-2017-30, př. 1, ZK-03-2017-30, př. 2, ZK-03-2017-30, př. 3, ZK-03-2017-30, př. 4, ZK-03-2017-30, př. 5, ZK-03-2017-30, př. 6

31. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0201/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2017-31, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2017-31, př. 2.
odpovědnost: odbor kultura, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-31.doc, ZK-03-2017-31, př. 1, ZK-03-2017-31, př. 2, ZK-03-2017-31, př. 3, ZK-03-2017-31, př. 4

32. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s konečnými výsledky hlasování veřejné ankety Zlatá jeřabina Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0202/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 dle materiálu ZK-03-2017-32, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-32.doc, ZK-03-2017-32, př. 1, ZK-03-2017-32, př. 2, ZK-03-2017-32, př. 3

33. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0203/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2017-33, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2017-33, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2017-33, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-33.doc, ZK-03-2017-33, př. 1, ZK-03-2017-33, př. 2, ZK-03-2017-33, př. 3, ZK-03-2017-33, př. 4, ZK-03-2017-33, př. 5

34. Žádost obce Kámen o projednání převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o předložené žádosti obce Kámen.
Na zasedání se dostavil Č. Jůzl.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0204/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu ZK-03-2017-34.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-34.doc, ZK-03-2017-34, př. 1, ZK-03-2017-34, př. 2, ZK-03-2017-34, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 35, 36 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

35. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Asociaci pomáhající lidem s autismem - APLA - Vysočina o. s. (služba zapojená do projektu IP IV.)
Usnesení 0205/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-03-2017-35, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-35.doc, ZK-03-2017-35, př. 1

36. Poskytnutí dotace pro subjekty zapojené v Kraji Vysočina do pilotního projektu VZP zaměřeného na financování Mobilní specializované paliativní péče
Usnesení 0206/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 3 500 000 Kč na realizaci pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče dle materiálu ZK-03-2017-36, př. 1;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2017-36, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-36.doc, ZK-03-2017-36, př. 1, ZK-03-2017-36, př. 2, ZK-03-2017-36, př. 3, ZK-03-2017-36, př. 4

37. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh úpravy seznamu projektů určených k čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu a programu Interreg V-A v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 2020 v oblasti dopravní infrastruktury. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0207/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0044/01/2017/ZK tak, že materiál ZK-01-2017-20, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-03-2017-37, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-37.doc, ZK-03-2017-37, př. 1, ZK-03-2017-37, př. 2, ZK-03-2017-37, př. 3, ZK-03-2017-37, př. 4

38. Žádost o povolení splátkového kalendáře
J. Hyliš podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0208/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
nepovoluje
rozložení úhrady pokuty uložené dopravci Autodoprava Chochola s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 24288136 rozhodnutím č. j. KUJI 11822/2017, ODSH 88/2017 Kas ze dne 9. 2. 2017 ve výši 100 000 Kč na splátky.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-38.doc, ZK-03-2017-38, př. 1

39. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v souvislosti s upřesněním služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0209/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1560 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2017-39, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-39.doc, ZK-03-2017-39, př. 1, ZK-03-2017-39, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 40 48 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

40. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016 - finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0210/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 2 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost podpora sportu na poskytnutí daru FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. IČO 26217350;
 • poskytnout dar ve výši 2 000 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, IČO: 26217350, dle materiálu ZK-03-2017-40, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-40.doc, ZK-03-2017-40, př. 1

41. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
Usnesení 0211/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-41.doc, ZK-03-2017-41, př. 1, ZK-03-2017-41, př. 2, ZK-03-2017-41, př. 3

42. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0212/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2017-42, př. 1;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš dle materiálu ZK-03-2017-42, př. 2;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina dle materiálu ZK-03-2017-42, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-42.doc, ZK-03-2017-42, př. 1, ZK-03-2017-42, př. 2, ZK-03-2017-42, př. 3

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016
Usnesení 0213/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 Excelence středních škol 2016 v celkové výši 1 216 993 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2017-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-43.doc, ZK-03-2017-43, př. 1

44. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2017
Usnesení 0214/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-44.doc, ZK-03-2017-44, př. 1, ZK-03-2017-44, př. 2, ZK-03-2017-44, př. 3

45. Projektový záměr a smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
Usnesení 0215/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt „CODES“ organizace Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, do výše 4 000 000 Kč (spolufinancování do výše 914 000 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „CODES“.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-45.doc, ZK-03-2017-45, př. 1, ZK-03-2017-45, př. 2, ZK-03-2017-45, př. 3, ZK-03-2017-45, př. 4

46. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokračování projektu Postav si svůj traktor
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0216/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 2 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 200 000 Kč určenou na finanční zajištění pokračování projektu „Postav si svůj traktor“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-46.doc, ZK-03-2017-46, př. 1

47. Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
Usnesení 0217/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř „výzva 33 IROP - Vybavení centra moderních technologií“ dle materiálu ZK-03-2017-47, př. 2, do výše 1 430 197 Kč (z toho spolufinancování 46 120 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI
termín: 15. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-47.doc, ZK-03-2017-47, př. 1, ZK-03-2017-47, př. 2, ZK-03-2017-47, př. 3, ZK-03-2017-47, př. 4

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2017
Usnesení 0218/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2017-48, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2017-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-48.doc, ZK-03-2017-48, př. 1, ZK-03-2017-48, př. 2, ZK-03-2017-48, př. 3, ZK-03-2017-48, př. 4

49. Řešení situace ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třešť
J. Fialová informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaném postupu řešení neobsazené pozice ředitele/ředitelky výše uvedené školy.
H. Vrzalová se zajímala o stanovisko zástupců města Třešť.
V. Kaňkovský otevřel otázku budoucího využití areálu školy.
J. Běhounek a J. Fialová doplnili předložený materiál o požadované informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0219/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
sloučit příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, IČO 62540017, s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, IČO 48461636, dnem 1. 7. 2017 dle materiálu ZK-03-2017-49, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu ZK-03-2017-49, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 6, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-49.doc, ZK-03-2017-49, př. 1, ZK-03-2017-49, př. 2

50. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválení předloženého investičního záměru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0220/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 39 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-50.doc, ZK-03-2017-50, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 51, 52 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

51. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - schválení závazku k financování z rozpočtu kraje v letech 2018 - 2021
Usnesení 0221/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod, se sídlem Kounicova 13, 602 00 Brno, IČO: 75082241, dle materiálu ZK-03-2017-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2017-51, př. 2;
schvaluje
závazek financování v letech 2018 2021 z rozpočtu Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-51.doc, ZK-03-2017-51, př. 1, ZK-03-2017-51, př. 2

52. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Usnesení 0222/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2017-52, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-03-2017-52, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2017-52, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-52.doc, ZK-03-2017-52, př. 1, ZK-03-2017-52, př. 2

53. Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh předfinancování výše uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0223/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
 • spolufinancování projektu ve výši dle materiálu ZK-03-2017-53, př. 3, varianta 2;
bere na vědomí
rizika uvedená v materiálu ZK-03-2017-53, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-53.doc, ZK-03-2017-53, př. 1, ZK-03-2017-53, př. 2, ZK-03-2017-53, př. 3, ZK-03-2017-53, př. 4

54. Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0224/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit návrh na pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádosti oprávněného investora Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-54.doc, ZK-03-2017-54, př. 1, ZK-03-2017-54, př. 2, ZK-03-2017-54, př. 3, ZK-03-2017-54, př. 4

55. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku.
M. Plodík a M. Vystrčil vyjádřili svá stanoviska k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0225/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu ZK-03-2017-55, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ, ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-55.doc, ZK-03-2017-55, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 56, 57 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

56. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2017 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0226/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2017-56, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2017-56, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2017-56, př. 6.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-56.doc, ZK-03-2017-56, př. 1, ZK-03-2017-56, př. 2, ZK-03-2017-56, př. 3, ZK-03-2017-56, př. 4, ZK-03-2017-56, př. 5, ZK-03-2017-56, př. 6

57. FOND VYSOČINY: Odpady 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Usnesení 0227/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-57.doc, ZK-03-2017-57, př. 1, ZK-03-2017-57, př. 2, ZK-03-2017-57, př. 3, ZK-03-2017-57, př. 4, ZK-03-2017-57, př. 5

58. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2016
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh ocenění v rámci soutěže Skutek roku 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0228/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2016 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2017-58, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2017-58, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-58.doc, ZK-03-2017-58, př. 1, ZK-03-2017-58, př. 2, ZK-03-2017-58, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 59, 61 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

59. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2017
Usnesení 0229/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2017“ dle materiálu ZK-03-2017-59, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2017“ ve složení:
ČSSD Alena Vidláková (ZR); Soňa Olivová (TR);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Antonín Holub (JI);
ODS Petr Vlach (JI); Martina Bártová (TR);
KSČM Marek Nevoral (TR); Pavel Kalabus (JI);
SPV Petr Novotný (TR); Evžen Zámek (JI);
ANO 2011 - Bohumila Kobrlová (PE); Jaroslav Drahoš (JI);
SPD + SPO Marcela Severová (TR);
 • Františka Součka (ZR, SPD+SPO) předsedou řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2017“;
 • garantem grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2017“ odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Ing. Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člen řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-59.doc, ZK-03-2017-59, př. 1

61. FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2017
Usnesení 0230/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Rozvoj podnikatelů 2017“ dle materiálu ZK-03-2017-61, př. 1;
jmenuje
 • řídící výbor grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2017“ ve složení:
ČSSD Břetislav Pour (HB); Zdeněk Chlád (HB);
KDU-ČSL Magda Vaňková (JI); Miroslav Vrbka (TR);
ODS Vladimír Mareček (TR); Miroslav Skalník (ZR);
KSČM Kamil Vejvoda (ZR);
SPV Jiří Hodinka (PE); Karolína Klusáčková (ZR);
ANO 2011 - Václav Přibyl (PE); Dalibor Pituch (JI);
SPD + SPO Milan Mokrý (ZR); Pavel Šabata (TR);
 • Pavla Hodáče (PE, KSČM) předsedou řídícího výboru grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2017“;
 • garantem grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2017“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-61.doc, ZK-03-2017-61, př. 1

60. FOND VYSOČINY - grantový program VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlášení grantového programu na podporu zachování služeb na venkově. Současně navrhl změnu v příloze č. 1 ve smyslu úpravy bodového ohodnocení nastavených specifických kritérií.
L. Vlček a M. Vystrčil vyjádřili podporu předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0231/03/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Venkovské prodejny 2017“ dle materiálu ZK-03-2017-60, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídící výbor grantového programu „Venkovské prodejny 2017“ ve složení:
ČSSD Jaromír Pařík (PE); Jaroslav Bártl (JI);
KDU-ČSL Pavel Janoušek (ZR); Jana Houšková (PE);
ODS Miroslav Černý (ZR); Josef Nedvěd (JI);
KSČM Karel Dvořák (HB); Helena Novotná (PE);
SPV Pavel Hájek (PE);
ANO 2011 Ivanka Čepičková (JI); Richard Šebl (PE);
SPD + SPO Jana Krejčová (JI); Miluše Švomová (ZR);
 • Pavla Pacala (TR, SPV) předsedou řídícího výboru grantového programu „Venkovské prodejny 2017“;
 • garantem grantového programu „Venkovské prodejny 2017“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2017-60.doc, ZK-03-2017-60, př. 1

62. Rozprava členů zastupitelstva
M. Vystrčil vyjádřil v rámci diskuze požadavek na radu kraje, aby se, coby zřizovatel příspěvkové organizace KSUSV, zabývala kontrolními zjištěními vzešlými z protokolu veřejnosprávní kontroly o provedení výběrového řízení v rámci KSUSV a vyvodila z těchto zjištění patřičné důsledky.
J. Běhounek uvedl, že rada kraje vzala v rámci přijatého usnesení na vědomí výsledek této veřejnosprávní kontroly a doporučila KSUSV přijmout opatření k ověření zadávacích podmínek a postupu zadavatele v souladu se zásadami stanovenými zákonem o zadávání veřejných zakázek.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 20. 6. 2017.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Pavel Janoušek        ……...……………………………………Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2017.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2017 dne 9. 5. 2017.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 18. 5. 2017 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz