Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2017 - 20.06.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016
05Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
08Poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o. - návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017
10Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
12Žádost o prodloužení termínu realizace akce Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017
13Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
14Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2017 - schválení navržených podpor
15Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2017 - schválení navržených podpor
16Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
17Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
18Změna účelu zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
19Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020
20Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
22Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - Nemocniční informační systém
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
24Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016
25Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016
26Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
27Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
28Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř po stavební akci II/345 Chotěboř - průtah, část II.
29Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
30Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
31Předání a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
32Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/112 Bácovice, most ev. č. 112-049
33Změna usnesení 0453/06/2009/ZK a odstoupení od uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
34Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
35Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
36Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
37Návrh na změnu usnesení č. 0088/02/2015/ZK
38Zřízení služebnosti v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 , návrh na změnu usnesení 0223/03/2016/ZK
39Návrh na změnu usnesení 0416/05/2014/ZK
40Darování pozemku v k.ú. a obci Horní Radslavice
41Darování pozemku v k. ú. a obci Blízkov
42Darování pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
43Přijetí daru v k. ú. Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
44Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Macourov, Žižkovo Pole a obci Žižkovo Pole
45Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
46Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Číhalín
47Darování pozemků v k.ú. a obci Nevcehle
48Smlouvy o převodu úseků pozemních komunikací a pozemků v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou
49Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
50Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
51Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
52Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř
53Darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce
54Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
55Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částmi silnic II/408, III/3494
56Darování pozemku v k. ú. a obci Telč
57Prodej pozemků v k. ú. Věžnice
58Vzájemné darování pozemků v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
59Darování pozemku v k. ú. a obci Bačkovice
60Návrh na změnu usnesení 0306/04/2015/ZK
61Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
62Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné
63Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná, návrh na změnu usnesení 0099/02/2015/ZK
64Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
65Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení 0313/04/2015/ZK
66Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2017
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině
69Uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace
70FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011
71Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
72Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
73FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017
74Uzavření smluv s partnery v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
75Žádost o investiční dotaci na realizaci projetu Dům sociálních služeb Pacov , návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
76Dotační řízení na financování svozu do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
77Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
78Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
79Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
80FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017
81Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
82Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
83Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
84Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
85Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
86Změny ve zřizovacích listinách
87Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2016 a Roční specifikace aktivit pro rok 2017
88Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na projekt Maturitu zvládneme
89Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
90Návrh na projednání 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
91FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2016
92Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016
93Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
94FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2017
95Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
96Žádost obce Vyskytná nad Jihlavou o poskytnutí dotace na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu
97Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
98Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
9910. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
100Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
101Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
102Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz