Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2011

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2011 konaného dne 22. 3. 2011 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 22. 3. 2011;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2011
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byla omluvena M. Rusová. Dále omluvil pozdější příchod M. Kružíkové.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
103. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
104. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2011 a dotace na podporu dobrovolnictví návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
105. FOND VYSOČINY grantový program Bezpečná silnice 2011
106. Návrh memoranda o spolupráci při pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2013
107. Poskytnutí finanční pomoci zemětřesením postiženému Japonsku
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2011
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Protikorupční strategie kraje Vysočina
 5. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 6. Návrh na poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
 7. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část
 8. Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
 9. Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 27. 1. - 4. 2. 2011
 10. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 11. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 8. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
 12. Žádost obce Lipnice nad Sázavou o poskytnutí půjčky
 13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - prosinec 2010
 14. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
 15. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
 16. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 3
 17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Chotěboř - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Bílek - most ev.č. 345 - 008
 18. Akce II/348 Úsobí most ev. č. 348-004 - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Úsobí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 19. Prověrka spojů veřejné linkové osobní dopravy - informace
 20. Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Kostníky
 22. Darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
 23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
 25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Chřenovice
 26. Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
 27. Prodej pozemku v k. ú. a obci Radotice
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Zhoř a obci Stránecká Zhoř
 29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalín
 30. Majetkoprávní příprava stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
 31. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
 32. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina
 33. Předání nemovitostí v k. ú. Zborná k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 34. Předání nemovitostí v k. ú. Studénky k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Hojovice
 36. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Dolní Krupá
 37. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Bystrá
 38. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Rybníček
 39. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka
 40. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Paseka
 41. Nabytí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí a předání majetku k hospodaření Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
 42. Nabytí pozemku v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice do vlastnictví kraje Vysočina
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou
 44. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jiratice
 45. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Komorovice
 46. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 47. Předání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 48. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Horní Dubenky
 49. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na pozemky v k.ú. a obci Velké Meziříčí
 50. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 51. Darování pozemků v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek, obec Kaliště
 52. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0381/05/2010/ZK
 53. Změna usnesení 0275/04/2005/ZK
 54. Prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
 55. Vzájemné darování pozemků a staveb v k. ú. Dolní Cerekev, Spělov a obci Dolní Cerekev a v k. ú. a obci Batelov
 56. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
 57. Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu a elektrické energie
 59. Informace o přípravě regionu soudržnosti Jihovýchod na programové období 2014 - 2020
 60. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 61. Výroční zpráva za rok 2010 projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agenda 21 a Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2011
 62. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 63. Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o.p.s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
 64. Změny ve školském rejstříku
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2011
 67. Systémové řešení zřizovatelské funkce plaveckých škol
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
 69. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2009/2010 a kalendářní rok 2010
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Krajskému fotbalovému svazu Vysočina na zabezpečení projektu
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013
 72. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -návrh na provedení rozpočtového opatření
 73. Vypořádání majetkové účasti kraje v jiných právnických osobách - změna zřizovací listiny
 74. Změny ve zřizovacích listinách
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na republikovou soutěž MŠMT
 77. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
 78. Návrh opatření v síti středních škol ve Světlé nad Sázavou
 79. Úprava harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje
 80. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 81. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 82. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 83. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 84. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
 85. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 86. Dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 87. Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 88. Schválení Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina
 89. Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 90. Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 91. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 92. Multimediální průvodce pro krajská muzea - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 93. Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 94. FOND VYSOČINY - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011
 95. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2011
 96. FOND VYSOČINY - grantový program BEZPEČNÉ METROPOLITNÍ SÍTĚ 2011
 97. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2011
 98. FOND VYSOČINY - grantový program,,Rozvoj vesnice 2011
 99. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2011
 100. FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
 101. Rezignace a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 102. Rezignace členů Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 103. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 104. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2011 a dotace na podporu dobrovolnictví návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 105. FOND VYSOČINY grantový program Bezpečná silnice 2011
 106. Návrh memoranda o spolupráci při pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2013
 107. Poskytnutí finanční pomoci zemětřesením postiženému Japonsku
 108. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0069/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Miroslav Houška, RSDr. Jiří Vlach.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0070/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Miroslava Houšku a RSDr. Jiřího Vlacha ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Vystrčil požádal o zaslání bližších informací k materiálům RK-03-2011-18 (usnesení 0071/03/2011/RK) a RK-04-2011-21 (usnesení 0137/04/2011/RK) týkajících se veřejných zakázek malého rozsahu.
J. Běhounek požadavek akceptoval.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0071/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-02.doc, ZK-02-2011-02, př. 1, ZK-02-2011-02, př. 2, ZK-02-2011-02, př. 3, ZK-02-2011-02, př. 4, ZK-02-2011-02, př. 5, ZK-02-2011-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým podkladům o činnosti krajského úřadu doplnil informace o organizační změně odboru sekretariátu hejtmana a otevřel rozpravu. K materiálu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0072/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-03.doc, ZK-02-2011-03, př. 1, ZK-02-2011-03, př. 2, ZK-02-2011-03, př. 3

04. Protikorupční strategie kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Protikorupční strategii kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0073/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Protikorupční strategii kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-04, př. 1.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-04.doc, ZK-02-2011-04, př. 1

05. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření.
J. Slámečka tlumočil zastupitelům doporučující stanovisko bezpečnostní komise. Následně oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci se zdržuje hlasování.
D. Oulehla seznámil přítomné zastupitele se stanoviskem legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0074/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - Příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2011 dle materiálu ZK-02-2011-05, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2011 dle materiálu ZK-02-2011-05, př. 2;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
 • neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 680 000 Kč dle materiálu ZK-02-2011-05, př. 3;
 • neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 226 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-05.doc, ZK-02-2011-05, př. 1, ZK-02-2011-05, př. 2, ZK-02-2011-05, př. 3

06. Návrh na poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0075/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-02-2011-06, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci obcím dle materiálu ZK-02-2011-06, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2011-06, př. 5 za podmínky, že kraj na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 obdrží státní dotaci;
 • poskytnout dotaci Městu Polná z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálů ZK-02-2011-06, př. 3 a ZK-02-2011-06, př. 5;
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31.12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-06.doc, ZK-02-2011-06, př. 1, ZK-02-2011-06, př. 2, ZK-02-2011-06, př. 3, ZK-02-2011-06, př. 4, ZK-02-2011-06, př. 5, ZK-02-2011-06, př. 5a

07. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dalších dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0076/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dalších dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011 dle materiálu ZK-02-2011-07, př. 1;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dalších dotací z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-02-2011-07, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-07.doc, ZK-02-2011-07, př. 1, ZK-02-2011-07, př. 2, ZK-02-2011-07, př. 2a

08. Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem udělení ceny kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0077/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-08.doc, ZK-02-2011-08, př. 1

09. Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 27. 1. - 4. 2. 2011
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
J. Fischerová požádala o zaslání podrobnějších informací souvisejících s činností Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu.
M. Vystrčil doplnil informace týkající se aktuální situace Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu a vyjádřil podporu navrhovanému řešení.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0078/02/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-09.doc
K výsledku hlasování J. Fischerová namítla, že nebylo zobrazeno její souhlasné hlasování k projednávanému bodu.

10. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek č. 16 zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0079/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 15. 04. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-10.doc, ZK-02-2011-10, př. 1, ZK-02-2011-10, př. 2

11. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 8. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vyslovit souhlasného stanoviska s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0080/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje souhlas
s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 3 750 000 Kč;
schvaluje
 • finanční závazek kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 25 000 000 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektů.
 • závazek kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (25 000 000 Kč), tj. 3 750 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-11.doc, ZK-02-2011-11, př. 1, ZK-02-2011-11, př. 2

106. Návrh memoranda o spolupráci při pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2013
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh memoranda o spolupráci při pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0081/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
memorandum dle materiálu ZK-02-2011-106, př. 1.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-106.doc, ZK-02-2011-106, př. 1

107. Poskytnutí finanční pomoci zemětřesením postiženému Japonsku
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout finanční dar zemětřesením postiženému Japonsku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0082/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Japonsku ve výši 300 000 Kč prostřednictvím speciálního sbírkového účtu Velvyslanectví Japonska v Praze;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-107.doc

12. Žádost obce Lipnice nad Sázavou o poskytnutí půjčky
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předložené žádosti obce Lipnice nad Sázavou.
V průběhu projednávání tohoto bodu vystoupil se stanoviskem obce Ing. Leoš Bláha, starosta obce Lipnice nad Sázavou.
Závěrem vystoupení Ing. L. Bláhy zastupitelstvo kraje přijalo předložený návrh usnesení, následným hlasováním však zastupitelé vyjádřili souhlas s metodickou pomocí obci Lipnice nad Sázavou.
Hlasování o dalším postupu řešení: pro 29, proti 2 zdrželo se 11.
Usnesení 0083/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Lipnice o poskytnutí půjčky;
ukládá
krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.
odpovědnost: OE
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-12.doc, ZK-02-2011-12, př. 1, ZK-02-2011-12, př. 2, ZK-02-2011-12, př. 3

13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - prosinec 2010
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden prosinec 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0084/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - prosinec 2010 dle materiálu ZK-02-2011-13, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. března 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-13.doc, ZK-02-2011-13, př. 1

L. Joukl přednesl návrh na schválení bodů 14 16, odboru dopravy a silničního hospodářství, současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
Usnesení 0085/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-02-2011-14, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-14.doc, ZK-02-2011-14, př. 1

15. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
Usnesení 0086/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-02-2011-15, př. 1;
schvaluje
změnu usnesení č. 0344/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010 tak, že se text:
max. 8,5 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
nahrazuje textem
max. 10 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-15.doc, ZK-02-2011-15, př. 1

16. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 3
Usnesení 0087/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-02-2011-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-16.doc, ZK-02-2011-16, př. 1

17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Chotěboř - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Bílek - most ev.č. 345 - 008
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Chotěboř. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0088/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Chotěboř dle materiálu ZK-02-2011-17, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-17.doc, ZK-02-2011-17, př. 1

18. Akce II/348 Úsobí most ev. č. 348-004 - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Úsobí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0089/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, § 2212 Silnice, o částku 9 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 9 500 000 Kč;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Úsobí dle materiálu ZK-02-2011-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-18.doc, ZK-02-2011-18, př. 1

19. Prověrka spojů veřejné linkové osobní dopravy - informace
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o provedené prověrce systému a rozsahu dopravní obsluhy území kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou.
V. Kodet upozornil na nedostatečnou informovanost krajských zastupitelů ve věci navrhovaného rušení některých spojů.
J. Nekula podpořil názor V. Kodeta.
L. Joukl uvedl, že v tomto materiálu se jedná pouze o informaci o výsledcích prověrky a o případném neposkytnutí finanční podpory kraje konkrétním spojům bude teprve jednáno.
V. Černý seznámil zastupitele s programem jednání dopravní komise dne 1. 4. 2011, kde je zařazeno projednávání informace o prověrce spojů ve veřejné linkové osobní dopravě.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0090/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o prověrce systému a rozsahu dopravní obsluhy.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-19.doc

20. Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina
Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvili J. Fischerová, P. Antonín.
L. Joukl seznámil zastupitele s návrhem zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0091/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina č. 03/08 ze dne 12. 2. 2008.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-20.doc

L. Joukl přednesl návrh na schválení bodů 21 53, 55 - 57, odboru majetkového, současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


21. Darování pozemku v k. ú. a obci Kostníky
Usnesení 0092/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1977/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 4913 m2 v k. ú. a obci Kostníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostníky;
schvaluje
dodatek č. 557 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-21.doc, ZK-02-2011-21, př. 1, ZK-02-2011-21, př. 2

22. Darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
Usnesení 0093/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díly d o výměře 31 m2, f o výměře 137 m2 a g o výměře 41 m2 oddělené geometrickým plánem č. 77-8876/2010 z pozemku par. č. 713 v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice;
schvaluje
dodatek č. 558 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-22.doc, ZK-02-2011-22, př. 1, ZK-02-2011-22, př. 2

23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice
Usnesení 0094/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 2893/4 o výměře 314 m2, par. č. 2893/6 o výměře 69 m2, par. č. 2893/7 o výměře 41 m2 a par. č. 2893/8 o výměře 59 m2, oddělené geometrickým plánem č. 632-253/2010 z pozemku par. č. 2893/1 v k. ú. a obci Velká Losenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Velká Losenice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 2/47 o výměře 270 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 632-253/2010 z dílu b pozemku par. č. 1/1, dílu a pozemku par. č. 2/2 a dílu c pozemku par. č. 2/3 v k. ú. a obci Velká Losenice z vlastnictví obce Velká Losenice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 559 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-23, př. 1;
 • dodatek č. 560 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-23.doc, ZK-02-2011-23, př. 1, ZK-02-2011-23, př. 2, ZK-02-2011-23, př. 3

24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
Usnesení 0095/02/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-24.doc, ZK-02-2011-24, př. 1, ZK-02-2011-24, př. 2

25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Chřenovice
Usnesení 0096/02/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-25.doc, ZK-02-2011-25, př. 1, ZK-02-2011-25, př. 2

26. Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
Usnesení 0097/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků pro stavbu II/150 Vilémovice - Pavlíkov v rozsahu dle materiálu
ZK-09-2005-16, př. 1, za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu a
zmocňuje
radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky pro stavbu II/150 Vilémovice - Pavlíkov v rozsahu dle materiálu
ZK-09-2005-16, př. 1, za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu s výjimkou pozemku par. č. 699/5 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, který bude nabyt bezúplatně dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb.o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
zmocňuje
radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-26.doc

27. Prodej pozemku v k. ú. a obci Radotice
Usnesení 0098/02/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-27.doc, ZK-02-2011-27, př. 1, ZK-02-2011-27, př. 2

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Zhoř a obci Stránecká Zhoř
Usnesení 0099/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2011-28, př. 1 z vlastnictví obce Stránecká Zhoř do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně do vlastnictví kraje Vysočina pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v bodě uzavírání kupních smluv v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2011-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-28.doc, ZK-02-2011-28, př. 1, ZK-02-2011-28, př. 2, ZK-02-2011-28, př. 3

29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalín
Usnesení 0100/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 969/3 o výměře 390 m2, par. č. 969/4 o výměře 261 m2, par. č. 974/2 o výměře 665 m2, par. č. 974/3 o výměře 9 m2, par. č. 974/4 o výměře 13 m2, par. č. 974/5 o výměře 318 m2, par. č. 974/6 o výměře 91 m2, par. č. 974/8 o výměře 4 m2 a par. č. 974/9 o výměře 663 m2 v k. ú. a obci Bohdalín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Bohdalín;
 • nabýt darem pozemky par. č. 55/3 o výměře 41 m2 a par. č. 994/30 o výměře 210 m2 v k. ú. a obci Bohdalín z vlastnictví obce Bohdalín do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 564 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-29, př. 1;
 • dodatek č. 565 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-29.doc, ZK-02-2011-29, př. 1, ZK-02-2011-29, př. 2, ZK-02-2011-29, př. 3

30. Majetkoprávní příprava stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
Usnesení 0101/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Počátky na straně budoucího dárce a krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného na převod pozemku par. č. st. 917 a části pozemků par. č. st. 822 a par. č. 2275/11 v k. ú. a obci Počátky zastavěných nově postavenou budovou výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služba kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-30.doc, ZK-02-2011-30, př. 1

31. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
Usnesení 0102/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045 v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-02-2011-31, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-31.doc, ZK-02-2011-31, př. 1

32. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0103/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatně pozemky par. č. 193/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 a par. č. 206/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-32.doc, ZK-02-2011-32, př. 1

33. Předání nemovitostí v k. ú. Zborná k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0104/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 566 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-33.doc, ZK-02-2011-33, př. 1

34. Předání nemovitostí v k. ú. Studénky k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0105/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 567 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-34.doc, ZK-02-2011-34, př. 1

35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Hojovice
Usnesení 0106/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Hojovice, podle které se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Hojovice zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 837/4, par. č. 74/3 a par. č. 81/1 v k. ú. Hojovice, které budou zastavěny chodníkem při realizaci stavby Chodník přilehlý k silnici III/1361 v obci Hojovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-35.doc, ZK-02-2011-35, př. 1

36. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Dolní Krupá
Usnesení 0107/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Dolní Krupá, podle které se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Dolní Krupá zaváže přijmout do svého vlastnictví část pozemku par. č. 1532/1 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Dolní Krupá, která bude zastavěna chodníkem při realizaci stavby II/344 Dolní Krupá, Rekonstrukce komunikace v obci - SO 001, SO 101, SO 121, SO 151, SO 201, SO 251, SO 252 Dolní Krupá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-36.doc, ZK-02-2011-36, př. 1

37. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Bystrá
Usnesení 0108/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Bystrá, podle které se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Bystrá zaváže přijmout do svého vlastnictví část pozemku par. č. 697/2 v k. ú. Bystrá a obci Bystrá, která bude zastavěna chodníkem při realizaci stavby Oprava kanalizačního potrubí včetně opravy chodníku nad opravovaným potrubím v obci Bystrá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-37.doc, ZK-02-2011-37, př. 1

38. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Rybníček
Usnesení 0109/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Rybníček, podle které se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rybníček zaváže přijmout do svého vlastnictví část pozemku par. č. 880/1 v k. ú. Rybníček u Habrů, která bude zastavěna chodníkem při realizaci stavby Chodník podél silnice III/3454.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-38.doc, ZK-02-2011-38, př. 1

39. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka
Usnesení 0110/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1447/45 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2 oddělený geometrickým plánem č. 195-106/2010 z pozemků par. č. 1447/7 a par. č. 1447/18, pozemek par. č. 1447/46 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2 a díl a o výměře 3 m2 oddělené geometrickým plánem č. 195-106/2010 z pozemku par. č. 1447/21, vše v k. ú. a obci Horní Paseka z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Paseka schvaluje
dodatek č. 568 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2011-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-39.doc, ZK-02-2011-39, př. 1, ZK-02-2011-39, př. 2

40. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Paseka
Usnesení 0111/02/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-40.doc, ZK-02-2011-40, př. 1, ZK-02-2011-40, př. 2

41. Nabytí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí a předání majetku k hospodaření Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
Usnesení 0112/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 5999/158, ostatní plocha o výměře 207 m2, par. č. 599/167 ostatní plocha o výměře 92 m2, par. č. 5999/171 zastavěná plocha o výměře 5 m2, v k. ú. Velké Meziříčí, vzniklé dle geometrického plánu č. 3572-171/2010 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace kterým se předávají do hospodaření organizace nemovitý majetek a movité věci nově zřízeného areálu domova pro seniory ve Velkém Meziříčí dle materiálu ZK-02-2011-41, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-41.doc, ZK-02-2011-41, př. 1, ZK-02-2011-41, př. 2, ZK-02-2011-41, př. 3

42. Nabytí pozemku v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0113/02/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-42.doc, ZK-02-2011-42, př. 1, ZK-02-2011-42, př. 2

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0114/02/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-43.doc, ZK-02-2011-43, př. 1, ZK-02-2011-43, př. 2, ZK-02-2011-43, př. 3, ZK-02-2011-43, př. 4

44. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jiratice
Usnesení 0115/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem:
  • díl a o výměře 1 m2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/1 a sloučený do pozemku par. č. 77/2;
  • díl j o výměře 16 m2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/1 a sloučený do pozemku par. č. 283/5;
  • pozemek par. č. 283/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/1;
  • pozemek par. č. 283/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 280 m2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/1;
  • pozemek par. č. 283/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/1;
  • díl b+c o výměře 107 m2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/3 a sloučený do pozemku par. č. 77/2;
  • pozemek označený par. 283/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 246 m2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku par. č. 283/3
v k. ú. a obci Jiratice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiratice;
 • nabýt darem:
  • díl d+e o výměře 24 m2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku vedeného ve ZE - PK par. č. 925 sloučený do pozemku par. č. 283/1;
  • díl f+h o výměře 7 m2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku vedeného ve ZE - PK par. č. 936 sloučený do pozemku par. č. 283/1;
  • díl g o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem 72-7600/2009 z pozemku vedeného ve ZE - PK par. č. 927/4 sloučený do pozemku par. č. 283/1
v k. ú. a obci Jiratice z vlastnictví obce Jiratice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 575 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-44, př. 1;
 • dodatek č. 576 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-44, př. 2
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-44.doc, ZK-02-2011-44, př. 1, ZK-02-2011-44, př. 2, ZK-02-2011-44, př. 3

45. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Komorovice
Usnesení 0116/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. st. 192 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Komorovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Komorovice;
 • nabýt darem dle GP č. 326-360/2007 nově oddělený pozemek par. č. 737/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 259 m2 v k. ú. a obci Komorovice z vlastnictví obce Komorovice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 577 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-45, př. 1;
 • dodatek č. 578 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-45.doc, ZK-02-2011-45, př. 1, ZK-02-2011-45, př. 2, ZK-02-2011-45, př. 3

46. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0117/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2011-46, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-46.doc, ZK-02-2011-46, př. 1

47. Předání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0118/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 579 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-47.doc, ZK-02-2011-47, př. 1

48. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Horní Dubenky
Usnesení 0119/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
vzdát se předkupního práva k pozemkům st. par. č. 81/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 834 m2, st. par. č. 81/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, st. par. č. 81/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 a k budově č.p. 69 stojící na pozemku st. par. č. 81/1, budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 81/3 a budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 81/4, vše v k.ú. a obci Horní Dubenky založeného darovací smlouvou uzavřenou dne 11. 7. 2007 mezi krajem Vysočina a obcí Horní Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-48.doc, ZK-02-2011-48, př. 1

49. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na pozemky v k.ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0120/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat městu Velké Meziříčí pozemky par. č. 350/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 23 m2, oddělený GP č. 3307-223/2009 z pozemku par. č. 350, par. č. 335/7 - trvalý travní porost o výměře 114 m2 a par. č. 5636/25 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, oddělený GP č. 3642-3/2011 z pozemku par. č. 5636/23 v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro realizaci protipovodňových opatření řeky Balinky ve Velkém Meziříčí a město se zaváže tyto pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-49.doc, ZK-02-2011-49, př. 1

50. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0121/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 5783/1 - ost. plocha, silnice o výměře 5 459 m2, par. č. 5849 - ost. plocha, silnice o výměře 2 521 m2, par. č. 5947/1 -ost. plocha, silnice o výměře 9 397 m2, par. č. 5994/1 - ost. plocha, silnice o výměře 26 037 m2, par. č. 5994/28 - ost. plocha, silnice o výměře 948 m2 a par. č. 5994/55 - ost. plocha, silnice o výměře 295 m2 v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 580 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 30. června 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-50.doc, ZK-02-2011-50, př. 1, ZK-02-2011-50, př. 2

51. Darování pozemků v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek, obec Kaliště
Usnesení 0122/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1199/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 146 m2, oddělený GP č. 117-83/2010 z pozemku par. č. 1199 - ost. plocha, silnice v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek, obec Kaliště z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;
schvaluje
dodatek č. 581 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2011-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 30. června 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-51.doc, ZK-02-2011-51, př. 1, ZK-02-2011-51, př. 2

52. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0381/05/2010/ZK
Usnesení 0123/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-02-2011-52, př. 1 a ZK-02-2011-52, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-52.doc, ZK-02-2011-52, př. 1, ZK-02-2011-52, př. 2

53. Změna usnesení 0275/04/2005/ZK
Usnesení 0124/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0275/04/2005/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků pro stavbu Silnice II/405 Jihlava - Příseka v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2005-30, př. 1 plus cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků pro stavbu Silnice II/405 Jihlava - Příseka v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2005-30, př. 1 plus cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou pozemku par. č. 100/53 v katastrálním území Sasov, který bude nabyt bezúplatně dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb.o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-53.doc

55. Vzájemné darování pozemků a staveb v k. ú. Dolní Cerekev, Spělov a obci Dolní Cerekev a v k. ú. a obci Batelov
Usnesení 0125/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést pozemek par. č. 3747 - ostatní plocha, silnice o výměře 35325 m2 včetně silnice se všemi součástmi a příslušenstvím na tomto pozemku postavené v k. ú. a obci Dolní Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerkev;
 • nabýt pozemky par. č. 3724/1 - orná půda o výměře 921 m2, par. č. 3724/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, par. č. 2800/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 793 m2, par. č. 2800/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, par. č. 2800/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2 v k. ú. a obci Dolní Cerekev, pozemek par. č. 710/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9587 m2, oddělený geometrickým plánem č. 205-78/2010 z pozemku par. č. 710/1 o výměře 9989 m2 a par. č. 710/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 408 m2 v k. ú. Spělov a obci Dolní Cerekev z vlastnictví městyse Dolní Cerekev a pozemek par. č. 2216/3 - trvalý travní porost o výměře 755 m2 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví kraje Vysočina včetně stavby silnic se všemi součástmi a příslušenstvím na těchto pozemcích postavených;
schvaluje
 • dodatek č. 582 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-55, př. 1;
 • dodatek č. 583 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-55, př. 2
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-55.doc, ZK-02-2011-55, př. 1, ZK-02-2011-55, př. 2, ZK-02-2011-55, př. 3

56. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0126/02/2011/ZK
Zastupitelstva kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 3015/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 3015/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2, oddělených GP z pozemku par. č. 3015 a dále pozemek par. č. 3017/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 19 m2. a v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš;
 • nabýt darem pozemek par. č. 177/8 - ost. plocha, silnice o výměře 8 m2, oddělený GP č. 1831-100/2010 z pozemku par. č. 177/1 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 584 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-56, př. 1;
 • dodatek č. 585 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2011-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 30. června 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-56.doc, ZK-02-2011-56, př. 1, ZK-02-2011-56, př. 2, ZK-02-2011-56, př. 3

57. Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
Usnesení 0127/02/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-57.doc, ZK-02-2011-57, př. 1, ZK-02-2011-57, př. 2

54. Prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem prodat pozemek v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava společnosti ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o. p. s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0128/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 399/10 o výměře 20 405 m2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o.p.s., se sídlem Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, 684 01 Vyškov, IČ: 292 01 055 za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 182 250 Kč s tím, že bude současně zřízeno ve prospěch prodávajícího předkupní právo podle smlouvy kupní a o předkupním právu dle materiálu ZK-02-2011-54, př. 1 za podmínky doložení rozhodnutí příslušného řídícího orgánu o poskytnutí podpory projektu Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií ze strany kupujícího;
ukládá
odboru majetkovému předložit kupní smlouvu k provedení vkladu vlastnického práva po doložení rozhodnutí příslušného řídícího orgánu o poskytnutí podpory projektu Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií ze strany kupujícího a zaplacení kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-54.doc, ZK-02-2011-54, př. 1, ZK-02-2011-54, př. 2

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu a elektrické energie
M. Hyský a V. Novotný předložili zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0129/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 4 800 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 4 800 000 Kč určenou na dodávku komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu a elektrické energie.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-58.doc

59. Informace o přípravě regionu soudržnosti Jihovýchod na programové období 2014 - 2020
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informace o přípravě regionu soudržnosti Jihovýchod na programové období 2014 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0130/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Informaci o přípravě regionu soudržnosti Jihovýchod na programové období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-02-2011-59, př. 1.
odpovědnost: M. Černý, ředitel Sekce pro rozvoj regionu
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-59.doc, ZK-02-2011-59, př. 1

60. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0131/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2011-60, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2011-60, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-60.doc, ZK-02-2011-60, př. 1

61. Výroční zpráva za rok 2010 projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agenda 21 a Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2011
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zprávu o realizaci projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agenda 21 v kraji Vysočina v roce 2010 a Akční plán zlepšování procesu MA 21. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0132/02/2011/ZK
Zastupitelstvu kraje
bere na vědomí
 • Výroční zprávu projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agenda 21 za rok 2010 dle materiálu ZK-02-2011-61, př. 1;
 • Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2011 dle materiálu ZK-02-2011-61, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-61.doc, ZK-02-2011-61, př. 1, ZK-02-2011-61, př. 2

62. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0133/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2011-62, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2011-62, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-02-2011-62, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-02-2011-62, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-62.doc, ZK-02-2011-62, př. 1

63. Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o. p. s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0134/02/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, EO
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-63.doc, ZK-02-2011-63, př. 1, ZK-02-2011-63, př. 2, ZK-02-2011-63, př. 3

Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš, jenž ve svém vystoupení vyjádřil podporu zvažovaným krajským změnám v systému středního školství napříč celou republikou.

M. Kružíková poté přednesla návrh na schválení bodů 65 70, 72 - 77, odboru školství, mládeže a sportu, současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0135/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2011 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-65.doc

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2011
Usnesení 0136/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje:
schvaluje
 • vzorovou darovací smlouvu dle materiálu ZK-02-2011-66, př. 3;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 405 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 405 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
rozhoduje
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-66.doc, ZK-02-2011-66, př. 1, ZK-02-2011-66, př. 2, ZK-02-2011-66, př. 3, ZK-02-2011-66, př. 4

67. Systémové řešení zřizovatelské funkce plaveckých škol
Usnesení 0137/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-67.doc, ZK-02-2011-67, př. 1, ZK-02-2011-67, př. 2, ZK-02-2011-67, př. 3, ZK-02-2011-67, př. 4, ZK-02-2011-67, př. 5, ZK-02-2011-67, př. 6, ZK-02-2011-67, př. 7, ZK-02-2011-67, př. 8, ZK-02-2011-67, př. 9, ZK-02-2011-67, př. 10, ZK-02-2011-67, př. 11, ZK-02-2011-67, př. 12

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
Usnesení 0138/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vzorovou darovací smlouvu dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 4;
rozhoduje
 • poskytnout dary v celkové výši 4 374 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 3, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 4;
 • poskytnout dar ve výši 206 tis. Kč městu Ledeč nad Sázavou smlouvou dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 5;
 • poskytnout dar ve výši 368 tis. Kč městu Žďár nad Sázavou smlouvou dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 6;
 • poskytnout dar ve výši 146 tis. Kč městu Havlíčkův Brod smlouvou dle materiálu ZK-02-2011-68, př. 7.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-68.doc, ZK-02-2011-68, př. 1, ZK-02-2011-68, př. 2, ZK-02-2011-68, př. 3, ZK-02-2011-68, př. 4, ZK-02-2011-68, př. 5, ZK-02-2011-68, př. 6, ZK-02-2011-68, př. 7

69. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2009/2010 a kalendářní rok 2010
Usnesení 0139/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2009/2010 a kalendářní rok 2010 dle materiálu ZK-02-2011-69, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-69.doc, ZK-02-2011-69, př. 1

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Krajskému fotbalovému svazu Vysočina na zabezpečení projektu
Usnesení 0140/02/2011/ZK
Zastupitelstva kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému fotbalovému svazu Vysočina, IČO - 70933120, ve výši 1 500 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2011-70, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-70.doc, ZK-02-2011-70, př. 1, ZK-02-2011-70, př. 2, ZK-02-2011-70, př. 3

72. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0141/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím:
 • FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČO 26217350 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Rošického 6, Jihlava, IČO 63438216 ve výši 225 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v hokeji;
 • Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Rošického 6, Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 225 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12, Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu;
 • Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 205 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování.
odpovědnost: OŠMS. EO
termín: 31.12.2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-72.doc, ZK-02-2011-72, př. 1, ZK-02-2011-72, př. 2

73. Vypořádání majetkové účasti kraje v jiných právnických osobách - změna zřizovací listiny
Usnesení 0142/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 22 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-02-2011-73, př. 9;
vyhrazuje si
rozhodnout uzavřít smlouvy o převodu cenných papírů dle materiálů ZK-02-2011-73, př. 1, ZK-02-2011-73, př. 2, ZK-02-2011-73, př. 3, ZK-02-2011-73, př. 4, ZK-02-2011-73, př. 5, ZK-02-2011-73, př. 6 a ZK-02-2011-73, př. 7;
rozhoduje
uzavřít smlouvy o převodu cenných papírů dle materiálů ZK-02-2011-73, př. 1, ZK-02-2011-73, př. 2, ZK-02-2011-73, př. 3, ZK-02-2011-73, př. 4, ZK-02-2011-73, př. 5, ZK-02-2011-73, př. 6 a ZK-02-2011-73, př. 7.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 1. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-73.doc, ZK-02-2011-73, př. 1, ZK-02-2011-73, př. 2, ZK-02-2011-73, př. 3, ZK-02-2011-73, př. 4, ZK-02-2011-73, př. 5, ZK-02-2011-73, př. 6, ZK-02-2011-73, př. 7, ZK-02-2011-73, př. 8, ZK-02-2011-73, př. 9, ZK-02-2011-73, př. 10, ZK-02-2011-73, př. 11

74. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0143/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu ZK-02-2011-74, př. 1;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle materiálu ZK-02-2011-74, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-74.doc, ZK-02-2011-74, př. 1, ZK-02-2011-74, př. 2

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0144/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2011-75, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2011 ve výši 1 370 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-75.doc, ZK-02-2011-75, př. 1

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na republikovou soutěž MŠMT
Usnesení 0145/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizaci Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř, IČ 60126671 ve výši 54 000 Kč na zabezpečení ústřední soutěže vyhlášené MŠMT pro rok 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-76.doc

77. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
Usnesení 0146/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČ 72052414 ve výši 120 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-02-2011-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-77.doc, ZK-02-2011-77, př. 1

64. Změny ve školském rejstříku
M. Kružíková předložila zastupitelům informaci o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0147/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-02-2011-64, př. 1 kódy 3A, B, C, 3D, E, F, 6A, 6B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 4. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-64.doc, ZK-02-2011-64, př. 1

78. Návrh opatření v síti středních škol ve Světlé nad Sázavou
M. Kružíková informovala zastupitele o jednání zástupců kraje s představiteli Světlé nad Sázavou ve věci řešení současného stavu středních škol ve Světlé nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0148/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • záměr převést nemovitosti ve Světlé nad Sázavou v majetku kraje ve správě České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy s výjimkou areálu dílen v ulici Zámecká ze správy České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy do správy Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou nejpozději dnem 1. 1. 2012;
 • záměr převést obory Sociální péče a obor Podnikání z České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy do Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou nejpozději dnem 1. 9. 2012;
uděluje souhlas
se zařazením oborů Sociální péče a Podnikání do školského rejstříku pro školu Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou dnem 1. 9. 2011 a ukládá OŠMS předložit žádost o změnu ve školském rejstříku na MŠMT.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé škol
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-78.doc, ZK-02-2011-78, př. 1, ZK-02-2011-78, př. 2, ZK-02-2011-78, př. 3, ZK-02-2011-78, př. 4, ZK-02-2011-78, př. 5, ZK-02-2011-78, př. 6, ZK-02-2011-78, př. 7

79. Úprava harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje na vědomí změnu harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem Vysočina.
J. Vondráček vznesl dotaz k časovému řešení, vyhodnocení závěrů a rozhodnutí o případném slučování škol v průběhu školního roku.
M. Kružíková uvedla, že postupovat a řešit se bude na základě jednotlivých připomínek v co možná nejkratším možném termínu. Zastupitelé budou o připomínkách a návrzích postupů informování na nejbližším zastupitelstvu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0149/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
změnu harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu ZK-02-2011-79, př. 2;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit nejpozději do konce roku 2011 zastupitelstvu kraje přehled diskuse k návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem a návrh konkrétních opatření.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-79.doc, ZK-02-2011-79, př. 1, ZK-02-2011-79, př. 2

80. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhy změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0150/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-80, př. 1;
neschvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-80, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-80.doc, ZK-02-2011-80, př. 1, ZK-02-2011-80, př. 2, ZK-02-2011-80, př. 3

81. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0151/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 42 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2011-81, př. 2;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2011-81, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-81.doc, ZK-02-2011-81, př. 1, ZK-02-2011-81, př. 2, ZK-02-2011-81, př. 3

82. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek informoval zastupitele o žádostech o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0152/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu ZK-02-2011-82, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-82.doc, ZK-02-2011-82, př. 1

83. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace Městu Třešť určené k částečnému pokrytí úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky Třešťské divadelní jaro 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0153/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury Městu Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ: 00286753, ve výši 30 tis. Kč s určením na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky Třešťské divadelní jaro 2011.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-83.doc, ZK-02-2011-83, př. 1

84. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí v roce 2011.
Z. Ryšavý oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci se zdržuje hlasování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0154/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2011-84, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/2010 žadatelům uvedeným v materiálech ZK-02-2011-84, př. 2 a ZK-02-2011-84, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-84.doc, ZK-02-2011-84, př. 1, ZK-02-2011-84, př. 2, ZK-02-2011-84, př. 3

85. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd seznámil zastupitele s předloženým návrhem poskytnutí dotací určených na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v roce 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0155/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2011-85, př. 1;
 • neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2011-85, př. 2;
 • neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2011-85, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-85.doc, ZK-02-2011-85, př. 1, ZK-02-2011-85, př. 2, ZK-02-2011-85, př. 3

86. Dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s vyhodnocením žádostí došlých v rámci vyhlášených Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0156/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-02-2011-86, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-86.doc, ZK-02-2011-86, př. 1, ZK-02-2011-86, př. 2, ZK-02-2011-86, př. 3

87. Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
T. Škaryd informoval zastupitelstvo kraje o projektu Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0157/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města dle materiálu ZK-02-2011-87, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města do výše 12 790 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města, tj. max. do výše 1 918 500 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-87.doc, ZK-02-2011-87, př. 1, ZK-02-2011-87, př. 2

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013
M. Kružíková seznámila zastupitele s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace uzavírané se Sportovním klubem Nové Město na Moravě.
V. Kodet vyjádřil podporu větší propagaci kraje a jeho památek v průběhu MS.
M. Vystrčil navrhl úpravu přílohy 1 ve smyslu upřesnění projektu určeného k finanční podpoře kraje a upřesnění maximální výše dotace poskytované krajem.
M. Houška podpořil názor M. Vystrčila na nutnost specifikace podporovaného projektu.
J. Běhounek navrhované úpravy akceptoval.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0158/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci dle materiálů ZK-02-2011-71, př. 1upr1 a ZK-02-2011-71, př. 1A;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 40 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 40 000 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2011-71, př. 1upr1.
odpovědnost: Odbor školství mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-71.doc, ZK-02-2011-71, př. 1, ZK-02-2011-71, př. 1a

88. Schválení Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0159/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2011-88, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-88.doc, ZK-02-2011-88, př. 1, ZK-02-2011-88, př. 2

Z. Ryšavý přednesl návrh na schválení bodů 89, 90, 93, odboru informatiky, současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

89. Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0160/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 900 tis. Kč na zvláštní účet určený na financování projektu DE-LAN s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 04. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-89.doc

90. Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0161/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 300 tis. Kč na zvláštní účet určený na financování projektu eCitizen II s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 04. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-90.doc

93. Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0162/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 800 tis. Kč na zvláštní účet určený na financování projektu OSEPA s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 04. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-93.doc

91. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Z. Ryšavý informoval zastupitele o návrhu dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory projektu realizovaného v rámci programu „Bezpečné metropolitní sítě 2010“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0163/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-02-2011-91, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 04. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-91.doc, ZK-02-2011-91, př. 1, ZK-02-2011-91, př. 2

92. Multimediální průvodce pro krajská muzea - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Informatika.
J. Vondráček a M. Vystrčil vznesli dotaz, zda je realizace tohoto projektu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zda by neměla být vypsána veřejná soutěž.
J. Běhounek spolu s P. Kolářem, vedoucím majetkového odboru a K. Kotrbou, vedoucím právního oddělení krajského živnostenského úřadu, uvedli, že jde o projekt s finančním objemem do 2 mil. korun a z toho důvodu není nutné vypisovat veřejnou soutěž.
V. Novotný upřesnil, že se jedná o smlouvu o spolupráci, jejíž účelem je realizace a provoz projektu s objemem finančních prostředků do 2 mil. korun.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0164/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit realizaci projektu Multimediální průvodce pro krajská muzea;
 • uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-02-2011-92, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 1 998 000 Kč (rozpočet projektu bez DPH) při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 998 000 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-92.doc, ZK-02-2011-92, př. 1, ZK-02-2011-92, př. 2, ZK-02-2011-92, př. 3

103. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace provozovatelům domácí hospicové péče z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0165/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše dotace do částky 200 000, Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 6 892 000,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011, z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-02-2011-103, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2011-103, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-103.doc, ZK-02-2011-103, př. 1, ZK-02-2011-103, př. 2

104. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2011 a dotace na podporu dobrovolnictví návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelům návrh poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2011 a dotace na podporu dobrovolnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0166/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 13 642 200,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-02-2011-104, př. 1, ZK-02-2011-104, př. 2;
 • poskytnout dotace na podporu dobrovolnictví v celkové výši 1 545 000,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-02-2011-104, př. 3;
schvaluje
ruší
část usnesení zastupitelstva kraje č. 0571/07/2010/ZK týkající se dotace, schválené pro nestátní neziskovou organizaci Dům sv. Antonína, IČ: 00394190, Komenského 907, Moravské Budějovice na podporu provozování sociální služby denní stacionář ve výši 13 100 Kč.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-104.doc, ZK-02-2011-104, př. 1, ZK-02-2011-104, př. 2, ZK-02-2011-104, př. 3, ZK-02-2011-104, př. 4, ZK-02-2011-104, př. 5

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 94 100, 105 v bloku. U bodů 98 100 a 105 se zastupitelé shodli na úpravě termínů plnění usnesení a schválili návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů.

94. FOND VYSOČINY - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011
Usnesení 0167/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011 dle materiálu ZK-02-2011-94, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011 ve složení:
ODS Jiří Holešák (HB);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Pavel Pípal (PE);
ČSSD Břetislav Dvořák (HB); Jaroslav Soukup (TR);
KSČM Ladislav Brož (PE); Milan Havlíček (TR);
 • Pavla Hájka (PE, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011;
 • garantem grantového programu Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-94.doc, ZK-02-2011-94, př. 1

95. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2011
Usnesení 0168/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2011 dle materiálu ZK-02-2011-95, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2011 ve složení:
ODS Tomáš Koukal (JI); Rostislav Novák (TR);
KDU-ČSL Josef Šmahel (TR); Jana Houšková (PE);
ČSSD Jana Hospodková (HB); Zdeněk Smutný (JI);
KSČM Zdeněk Štefl (PE);
 • Jiřího Vlacha (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2011;
 • garantem grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2011 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Kristýnu Balážovou, PhD. s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-95.doc, ZK-02-2011-95, př. 1

96. FOND VYSOČINY - grantový program BEZPEČNÉ METROPOLITNÍ SÍTĚ 2011
Usnesení 0169/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bezpečné metropolitní sítě 2011 dle materiálu ZK-02-2011-96, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2011 ve složení:
ODS Pavel Nevrkla (TR); Jiří Servít (ZR);
KDU-ČSL Josef Švec (ZR);
ČSSD Milan Šustr (ZR); Karel Borek (HB);
KSČM Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);
 • Jaroslava Huláka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2011;
 • garantem grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2011 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 04. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-96.doc, ZK-02-2011-96, př. 1, ZK-02-2011-96, př. 2

97. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2011
Usnesení 0170/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2011 dle materiálu ZK-02-2011-97, př. 1;
jmenuje
 • řídící výbor grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2011 ve složení:
ODS Petr Šilhart (JI); Martina Bártová (TR);
KDU-ČSL Marie Vorlíčková (TR); Antonín Holub (JI);
ČSSD Pavla Kučerová (PE); Vladimír Malý (TR);
KSČM Pavel Kalabus (JI);
 • Jana Slámečku (ZR, KSČM) předsedou řídícího výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2011;
 • garantem grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2011 odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Jana Murárika s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-97.doc, ZK-02-2011-97, př. 1, ZK-02-2011-97, př. 2

98. FOND VYSOČINY - grantový program,,Rozvoj vesnice 2011
Usnesení 0171/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2011 dle materiálu ZK-02-2011-98, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2011 ve složení:
ODS Milan Šmíd (PE);
KDU-ČSL Miroslav Vrbka (TR); Jan Mácha (PE);
ČSSD Miroslav Báňa (ZR); Zdeňka Bečková (PE);
KSČM Josef Zahradníček (TR); Josef Číž (TR);
 • Jana Nekulu (TR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2011;
 • garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2011 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-98.doc, ZK-02-2011-98, př. 1, ZK-02-2011-98, př. 2

99. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2011
Usnesení 0172/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Regionální kultura 2011 dle materiálu ZK-02-2011-99, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Regionální kultura 2011 ve složení:
ODS Tomáš Dufek (PE); Eva Krpálková (JI);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Petr Kesl (PE);
ČSSD Radek Blecha (JI);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Martin Hrzán (JI);
 • Elišku Pavlíkovou (HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2011;
 • garantem grantového programu Regionální kultura 2011 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-99.doc, ZK-02-2011-99, př. 1, ZK-02-2011-99, př. 2

100. FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
Usnesení 0173/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 dle materiálu ZK-02-2011-100, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 ve složení:
ODS Miloš Sekot (HB); Hana Štěpničková (TR);
KDU-ČSL Petr Kesl (PE); Jaroslav Hrubý (TR);
ČSSD Ivana Simandlová (HB);
KSČM Julie Dolejší (TR); Milan Ustohal (TR);
 • Karla Pačisku (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011;
 • garantem grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Zdeňku Kasalovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-100.doc, ZK-02-2011-100, př. 1, ZK-02-2011-100, př. 2

105. FOND VYSOČINY grantový program Bezpečná silnice 2011
Usnesení 0174/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Bezpečná silnice 2011“ dle materiálu ZK-02-2011-105, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Bezpečná silnice 2011“ ve složení:
ODS Jiří Jež ml. (ZR); Roman Diviš (TR);
KDU-ČSL Pavel Šustr (ZR); Stanislav Křeček (TR);
ČSSD Libor Joukl (HB);
KSČM Milan Plodík (HB); Kamil Vejvoda (ZR);
 • Miroslava Báňu (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2011“
 • garantem grantového programu „Bezpečná silnice 2011“ odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu s právem hlasovacím a Radka Žižku s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-105.doc, ZK-02-2011-105, př. 1, ZK-02-2011-105, př. 2

101. Rezignace a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh rezignace a jmenování člena finančního výboru zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0175/02/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 22. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-101.doc

102. Rezignace členů Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí rezignaci členů legislativního výboru zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0176/02/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rezignace JUDr. Aleny Malé, Mgr. Simony Kafoňkové a Ing. Jana Nekuly na členství v Legislativním výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 03. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2011-102.doc, ZK-02-2011-102, př. 1, ZK-02-2011-102, př. 2, ZK-02-2011-102, př. 3

108. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2011 s tím, že příští zasedání se bude konat 10. 5. 2011.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Miroslav Houška        …..………………………………….……


RSDr. Jiří Vlach        ……...……………………………………
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2011.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2011 dne 22. 3. 2011.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 1. 4. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz