Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2011

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2011 konaného dne 1. 2. 2011 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 1. 2. 2011;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2010
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven K. Tvrdý.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
66. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou s městem Ždírec nad Doubravou zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah
67. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice, změna usnesení
68. Nabytí pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
69. Návrh na zrušení Legislativního výboru kraje Vysočina
J. Běhounek poté předložil návrh na stažení bodu 49. Žádost obce Zbilidy o prominutí sankcí za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace (Zdrojové materiály: ZK-01-2011-49.doc, ZK-01-2011-49, př. 1, ZK-01-2011-49, př. 2) z programu jednání.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2010
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2010
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 5. Návrhy na změnu zákona o krajích
 6. Vzdělávání praktických lékařů v roce 2011
 7. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
 8. Návrh na úpravu zřizovacích listin Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 9. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2011
 10. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2010
 11. Návrh na rozdělení projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
 12. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na služby na akci III/3507 Havlíčkova Borová, 3. etapa
 13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a obcí Rouchovany - zadání veřejné zakázky na akci II/399, II/396 Rouchovany - úprava křižovatky
 14. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 15. Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Olešná
 17. Darování pozemku v k. ú. a obci Znětínek
 18. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 19. Prodej ocelokolny a pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 20. Prodej pozemku v k. ú. Píšť u Humpolce
 21. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 22. Koupě pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
 23. Koupě pozemku v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky
 24. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 25. Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 26. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 27. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/357 Jimramov - Strachujov
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Příseka - Brtnice
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
 31. Majetkoprávní vypořádání stavby III/3507 Havlíčkova Borová, druhá stavba
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s městem Chotěboř
 34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Ždírec nad Doubravou
 35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Světlá nad Sázavou
 36. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Jihlava
 37. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v rámci přípravy stavby Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany
 38. Změna usnesení č. 191/03/2009/ZK ve znění usnesením č. 0381/05/2010/ZK
 39. Změna usnesení 0100/02/2010/ZK
 40. Předání nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a
 41. Neuplatnění předkupní práva - k. ú. Jemnice
 42. Projekt CEC5 - Operační program Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
 43. Projekt RAILHUC do OP Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
 44. Porta culturae - předfinancování česko-rakouského projektu v oblasti kultury a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 45. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
 46. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
 47. Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina
 48. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákon
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 3. Memorandum o spolupráci ve vzdělávání
 4. Zapojení kraje do mezinárodního projektu na podporu rozvoje podnikatelských dovedností ve středních školách
 5. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education
 6. Návrh na úpravu základních dokumentů Fondu Vysočiny
 7. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2011
 8. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2011
 9. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2011
 10. Fond Vysočiny - grantový program Sportoviště 2011
 11. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011
 12. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2010
 13. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
 14. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
 15. Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2011
 16. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
 17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou s městem Ždírec nad Doubravou zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah
 18. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice, změna usnesení
 19. Nabytí pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
 20. Návrh na zrušení Legislativního výboru kraje Vysočina
 21. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Stanislav Cejpek, Ing. Karel Pačiska
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0002/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Stanislava Cejpka a Ing. Karla Pačisku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2010
J. Běhounek v rámci svého úvodního slova nejprve podrobně informoval zastupitelstvo kraje o záležitostech týkajících se řešení současné situace v jednotlivých krajských zdravotnických zařízeních, o dalších vyjednáváních s Lékařským odborovým klubem a ministrem zdravotnictví.
Informoval o setkání s řediteli všech pěti krajských nemocnic, na kterém byly řešeny důsledky výzvy „Děkujeme, odcházíme“ a navrženy některé kroky; o vývoji této situace ředitelé nemocnic informovali všechny politické kluby. Problematikou odchodu lékařů se rovněž zabývala Bezpečnostní Rada kraje a informovala o vývoji situace bezpečností složky kraje.
Závěrem dodal, že další jednání s řediteli krajských nemocnic proběhne dne 7. 2. 2011; o výsledku tohoto jednání budou zastupitelé informováni.
M. Vystrčil, V. Kodet vyjádřili za své politické kluby stanoviska k současné situaci v našich zdravotnických zařízení a ubezpečili, že jsou připraveni ke spolupráci k udržení současné kvality zdravotnictví na Vysočině.
V druhé části rámcově J. Běhounek informoval zastupitele kraje o probíhajících diskusích s vedením středních škol, pedagogy, s veřejností, zástupci všech měst se sídly středních škol na Vysočině a předal slovo M. Kružíkové.
M. Kružíková sdělila zastupitelům kraje podrobnosti k jednání na ministerstvu školství na téma optimalizace středních škol, kterého se účastnili zástupci všech krajů. Na základě úkolu zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem předložila zastupitelům na vědomí informativní materiál o realizaci dosavadních kroků v této záležitosti.
K projednávanému návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol vyjádřili své názory S. Šíp, M. Vystrčil, J. Karas, J. Kučera, S. Cejpek.
K předloženým zápisům ze zasedání rady kraje M. Houška požádal o zaslání podrobnější informace k materiálu z jednání RK 39/2010 “Zrušení zadávacího řízení pro projekt „Technologické centrum“, realizovaného v rámci IOP“ (usnesení 1951/39/2010/RK).
J. Běhounek požadavek M. Houšky akceptoval.
Ze zasedání se omluvili J. Fischerová a P. Antonín.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2010;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2011-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-02.doc, ZK-01-2011-02, př. 1, ZK-01-2011-02, př. 2, ZK-01-2011-02, př. 3, ZK-01-2011-02, př. 4, ZK-01-2011-02, př. 5, ZK-01-2011-02, př. 6

69. Návrh na zrušení Legislativního výboru kraje Vysočina
J. Nekula předložil zastupitelstvu kraje návrh na zrušení legislativního výboru.
Na předložený návrh v krátkosti reagovali Z. Dobrý, D. Oulehla, V. Novotný, Z. Bečková, L. Joukl, M. Rusová, V. Kodet, M. Vystrčil, J. Kučera a J. Slámečka.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zrušení Legislativního výboru kraje Vysočina.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 2. 2011
Usnesení nebylo přijato. Pro 17 hlasů, proti 23, zdrželo se 0.

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, představil přítomným zastupitelům novou vedoucí odboru analýz, Ing. Danu Buřičovou a k předloženým písemným podkladům otevřel rozpravu.
K předložené zprávě o činnosti krajského úřadu v uplynulém období nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-03.doc, ZK-01-2011-03, př. 1, ZK-01-2011-03, př. 2, ZK-01-2011-03, př. 3

04. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2011.
odpovědnost: OSH, OddŘLZ
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-04.doc, ZK-01-2011-04, př. 1

05. Návrhy na změnu zákona o krajích
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informace o návrzích níže uvedených zákonů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o návrzích zákonů, kterými se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálů ZK-01-2011-05, př. 1 a ZK-01-2011-05, př. 2.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-05.doc, ZK-01-2011-05, př. 1, ZK-01-2011-05, př. 2, ZK-01-2011-05, př. 3, ZK-01-2011-05, př. 4, ZK-01-2011-05, př. 5

06. Vzdělávání praktických lékařů v roce 2011
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení systémové řešení specializačního vzdělávání lékařů v roce 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
systémové řešení specializačního vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost pro rok 2011:
poskytování návratných bezúročných půjček z rozpočtu kraje lékařům, kteří se připravují ke složení atestace v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, a to ve výši nákladů k absolvování povinných vzdělávacích aktivit (dle vzdělávacího programu MZ ČR o oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost) k ukončení specializačního vzdělávání v oboru, s dobou splatnosti půjčky 5 let po ukončení specializačního vzdělávání. Podmínky návratné bezúročné půjčky budou řešeny v individuálních smlouvách s žadateli a budou v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, předloženy zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-06.doc, ZK-01-2011-06, př. 1

07. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení realizaci a financování daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje souhlas
s realizací plánovaného projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina popsaného v materiálu ZK-01-2011-07 a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši max. 34,7 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • závazek kraje Vysočina o zajištění 15% spolufinancování.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-07.doc

08. Návrh na úpravu zřizovacích listin Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin jmenovaných příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: do 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-08.doc, ZK-01-2011-08, př. 1, ZK-01-2011-08, př. 2, ZK-01-2011-08, př. 3, ZK-01-2011-08, př. 4

09. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2011
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje na rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-09, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-09.doc, ZK-01-2011-09, př. 1

10. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2010
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozdělení části disponibilního zůstatku z roku 2010.
Z. Dobrý informoval zastupitele o doporučení finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2011/ZK
Zastupitelstvu kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2010 v celkové výši 92 174 600 Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-10, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, IČO 00090638 o celkovou částku 663 000 Kč určenou na dovybavení call centra (603 000 Kč) a na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava (60 000 Kč);
 • zvýšení závazných ukazatelů u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 Příspěvek na provoz o částku 1 538 750 Kč a Investiční dotace o částku 3 461 250 Kč na pořízení gastrotechnologie a vybavení pro přepravu jídla;
 • převod finančních prostředků ve výši 51 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2011 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-10.doc, ZK-01-2011-10, př. 1

11. Návrh na rozdělení projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaném řešení problému s majetkoprávní přípravou uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0361/05/2007/ZK ze dne 18. 9. 2007 tak, že materiál ZK-05-2007-64, př. 3 bude zúžen o projekt II/353 D1 - Rytířsko - Jamné a zároveň rozšířen o projekty II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba a II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu ZK-01-2011-11, př. 2 ve vymezení dle materiálu ZK-01-2011-11, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 18. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-11.doc, ZK-01-2011-11, př. 1, ZK-01-2011-11, př. 2, ZK-01-2011-11, př. 3

L. Joukl přednesl návrh na schválení bodů 12, 14, odboru dopravy a silničního hospodářství, současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na služby na akci III/3507 Havlíčkova Borová, 3. etapa
Usnesení 0013/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Havlíčkova Borová dle materiálu ZK-01-2011-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-12.doc, ZK-01-2011-12, př. 1

14. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0014/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2011-14, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-14.doc, ZK-01-2011-14, př. 1

13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a obcí Rouchovany - zadání veřejné zakázky na akci II/399, II/396 Rouchovany - úprava křižovatky
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít s obcí Rouchovany smlouvu o společném postupu zadavatelů.
V. Černý oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci nebude o tomto bodu hlasovat.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0015/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a obcí Rouchovany dle materiálu ZK-01-2011-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-13.doc, ZK-01-2011-13, př. 1

66. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou s městem Ždírec nad Doubravou zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah“
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít s městem Ždírec nad Doubravou smlouvu o společném postupu zadavatelů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0016/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Ždírec nad Doubravou smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-01-2011-66, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-66, ZK-01-2011-66, př. 1

L. Joukl přednesl návrh na schválení bodů 15 - 30, 32 36, 38 - 40 odboru majetkového, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 0017/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 4587/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 184 m2, dílFy d+f o výměře 17 m2 a e o výměře 54 m2, oddělené z pozemku par. č. 4587 dle geometrického plánu 1504-318/2009 vše v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třešt;
schvaluje
dodatek č. 547 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2011-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-15.doc, ZK-01-2011-15, př. 1, ZK-01-2011-15, př. 2

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Olešná
Usnesení 0018/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 855/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m2, par. č. 855/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 268 m2, par. č. 855/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 170 m2, par. č. 855/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 113 m2, par. č. 855/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 66 m2, par. č. 855/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m2, par. č. 855/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 291 m2, par. č. 855/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 206 m2, par. č. 855/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 1383 m2, par. č. 855/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 60 m2 a par. č. 855/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 225 m2 v k. ú. a obci Olešná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná;
schvaluje
dodatek č. 548 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2011-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-16.doc, ZK-01-2011-16, př. 1, ZK-01-2011-16, př. 2

17. Darování pozemku v k. ú. a obci Znětínek
Usnesení 0019/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 991/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 665 m2, oddělený GP č. 169-282/2010 z pozemku par. č. 991/1 v k. ú. a obci Znětínek z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Znětínek;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 549 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2011-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-17.doc, ZK-01-2011-17, př. 1, ZK-01-2011-17, př. 2

18. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0020/01/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-18.doc, ZK-01-2011-18, př. 1, ZK-01-2011-18, př. 2

19. Prodej ocelokolny a pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0021/01/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-19.doc, ZK-01-2011-19, př. 1, ZK-01-2011-19, př. 2

20. Prodej pozemku v k. ú. Píšť u Humpolce
Usnesení 0022/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 822/1 - ost. plocha, silnice o výměře 623 m2 v k.ú. Píšť u Humpolce, obec Píšť z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Zemědělského obchodního družstva Hořice, Hořice č.p. 66, 396 01 Humpolec, IČ: 00111228 za dohodnutou kupní cenu ve výši 24 920 Kč;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 550 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2011-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-20.doc, ZK-01-2011-20, př. 1, ZK-01-2011-20, př. 2

21. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0023/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
přijmout darem pozemky dle materiálu ZK-01-2011-21, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Nusle, do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 551 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2011-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-21.doc, ZK-01-2011-21, př. 1, ZK-01-2011-21, př. 2, ZK-01-2011-21, př. 3

22. Koupě pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Usnesení 0024/01/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-22.doc, ZK-01-2011-22, př. 1, ZK-01-2011-22, př. 2

23. Koupě pozemku v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky
Usnesení 0025/01/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-23.doc, ZK-01-2011-23, př. 1, ZK-01-2011-23, př. 2

24. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0026/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem nemovitý majetek v rozsahu materiálu ZK-01-2011-24, př. 2 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2011-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-24.doc, ZK-01-2011-24, př. 1, ZK-01-2011-24, př. 2, ZK-01-2011-24, př. 3

25. Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Usnesení 0027/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1220/10, ostatní plocha, o výměře 25 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 1220/1 dle GP č. 3104-29/2010, v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední školy technické Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2011-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-25.doc, ZK-01-2011-25, př. 1, ZK-01-2011-25, př. 2

26. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0028/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2011-26, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-26.doc, ZK-01-2011-26, př. 1

27. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/357 Jimramov - Strachujov
Usnesení 0029/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt úplatně pozemky pro akci II/357 Jimramov - Strachujov v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-01-2011-27, př. 1 z vlastnictví vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky pro akci II/357 Jimramov - Strachujov v rozsahu dle materiálu ZK-01-2011-27, př. 2 z vlastnictví městyse Jimramov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-27.doc, ZK-01-2011-27, př. 1, ZK-01-2011-27, př. 2, ZK-01-2011-27, př. 3

28. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Příseka - Brtnice
Usnesení 0030/01/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-28.doc

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
Usnesení 0031/01/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-29.doc, ZK-01-2011-29, př. 1, ZK-01-2011-29, př. 2, ZK-01-2011-29, př. 3, ZK-01-2011-29, př. 4

30. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
Usnesení 0032/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 299/1 - ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Zborná a obci Jihlava z vlastnictví ČR - právo hospodaření s majetkem státu Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24 do vlastnictví kraje Vysočina za cenu dle znaleckého posudku plus náklady na jeho vypracování.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-30.doc, ZK-01-2011-30, př. 1

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0033/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2011-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-32.doc, ZK-01-2011-32, př. 1

33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s městem Chotěboř
Usnesení 0034/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Chotěboř na straně budoucího obdarovaného na převod částí pozemků par. č. 4487/4, par. č. 4488 a části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 4663 v k. ú. a obci Chotěboř, které budou zastavěny chodníkem při realizaci stavby II/345 Chotěboř - průtah - úsek č. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. únor 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-33.doc, ZK-01-2011-33, př. 1

34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Ždírec nad Doubravou
Usnesení 0035/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ždírec nad Doubravou, ve které se kraj zaváže darovat městu Ždírec nad Doubravou část pozemku par. č. 413/7 - ost. plocha silnice určeného pro výstavbu chodníku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. února 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-34.doc, ZK-01-2011-34, př. 1

35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Světlá nad Sázavou
Usnesení 0036/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou, ve které se kraj zaváže darovat městu Světlá nad Sázavou části pozemků par. č. 1093/3 - ost. plocha silnice a par. č. 1093/8 - ost. plocha, ost. komunikace určené pro výstavbu chodníku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-35.doc, ZK-01-2011-35, př. 1

36. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Jihlava
Usnesení 0037/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a Českou republikou-Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které se ČR - Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina zaváže převést část pozemku par. č. 3961/1 v k.ú. a Jihlava zastavěného stavbou parkoviště v rámci akce Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně ul. Ke Skalce do vlastnictví kraje Vysočina za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-36.doc, ZK-01-2011-36, př. 1

38. Změna usnesení č. 191/03/2009/ZK ve znění usnesením č. 0381/05/2010/ZK
Usnesení 0038/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 191/03/2009/ZK ze dne 12. 5. 2009 ve znění usnesením č. 381/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010 tak, že nově usnesení zní:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2009-36, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy s výjimkou
  • pozemků dle materiálu ZK-05-2010-53, př. 2, které budou nabyty do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2;
  • pozemků par. č. 79/3 ostatní plocha, silnice o výměře 28 m2, par. č. 79/4 ostatní plocha, silnice o výměře 73 m2, par. č. 77/3 ostatní plocha, silnice o výměře 240 m2, par. č. 92/6 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 1530/2 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2, par. č. 101/4 ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, par. č. 94/14 ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2, par. č. 100/2 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2, par. č. 1589 ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 104/2 ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 a par. č. 136/4 ostatní plocha, silnice o výměře 101 m2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov zaměřených geometrickým plánem č. 246-329/2008, které budou nabyty do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 63 Kč/m2;
 • nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-05-2010-53, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-38.doc

39. Změna usnesení 0100/02/2010/ZK
Usnesení 0039/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0100/02/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2010-31, př. 1 se v katastrálním území Nové Veselí pozemek ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 1553 o výměře 3 341 m2 nahrazuje pozemkem par. č. 2175 - ost. plocha, silnice o výměře 5 584 m2 a pozemek par. č. 1553/1 - ost. plocha, silnice o výměře 7 040 m2 se nahrazuje pozemkem par. č. 2 - ost. plocha, silnice o výměře 6 056 m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-39.doc

40. Předání nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a
Usnesení 0040/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a dle materiálu ZK-01-2011-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-40.doc, ZK-01-2011-40, př. 1

31. Majetkoprávní vypořádání stavby III/3507 Havlíčkova Borová, druhá stavba
L. Joukl seznámil zastupitele s předloženým návrhem majetkoprávního vypořádání a požádal o úpravu částky v příloze 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0041/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví kraje koupí pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-01-2011-31, př. 1upr1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-31.doc, ZK-01-2011-31, př. 1

37. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v rámci přípravy stavby Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Rouchovany pro danou akci.
V. Černý oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci nebude o tomto bodu hlasovat.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0042/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Rouchovany, podle které se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rouchovany zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků dle materiálu ZK-01-2011-37, př. 1 určené k zastavění stavebními objekty realizovanými obcí Rouchovany v rámci akcí Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-37.doc, ZK-01-2011-37, př. 1, ZK-01-2011-37, př. 2

41. Neuplatnění předkupní práva - k. ú. Jemnice
L. Joukl zdůvodnil zastupitelstvu navrhované změny návrhu usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0043/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neuplatnit předkupní právo kraje Vysočina k budově č.p. 744 stojící na pozemku par. č. 1584, pozemku par. č. 1584, budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku par. č 1567/6, pozemku par. č. 1567/6 a dále k budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku par.č. 1583/2, pozemkům par. č. 1583/2, par. č. 1583/1, par. č. 1567/11, par.č. 1567/12 a částem pozemků par. č. 1567/1, par.č. 1567/7 a par. č. 1582, par. č. 1567/9 a par. č. 1581, tak jak je uvedeno v GP č. 1736-8911/2010 dle materiálu ZK-01-2011-41upr1, př. 2, vše v k. ú. a obci Jemnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28 února 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-41.doc, ZK-01-2011-41, př. 1

67. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice, změna usnesení
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o navrhované změně usnesení týkajícího se nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0044/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0034/01/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2010-34, př. 1 se ruší řádek pod pořadovým číslem 2;
 • nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2011-67, př. 1 bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-67, ZK-01-2011-67, př. 1

68. Nabytí pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o návrhu bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovitosti v k. ú. Helenín a obci Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0045/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
Rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky par. č. 311/1 zahrada o výměře 1292 m2, par. č. 311/2 zahrada o výměře 1336 m2, par. č. 311/4 zahrada o výměře 1459 m2, vše v k. ú. Helenín a obci Jihlava, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín, Hálkova 42, dle materiálu  ZK-01-2011-68, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-68, ZK-01-2011-68, př. 1, ZK-01-2011-68, př. 2

42. Projekt CEC5 - Operační program Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení účast kraje Vysočina jako partnera projektu CEC5.
M. Houška vznesl dotaz ke způsobu financování předloženého projektu.
V. Kodet vznesl požadavek na zajištění překladů schvalovaných cizojazyčných příloh.
M. Vystrčil podpořil žádost V. Kodeta a připojil požadavek na předkládání podobných projektů výboru regionálního rozvoje k projednání.
M. Hyský zodpověděl vznesené dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0046/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
prohlášení skutečností uvedených v ZK-01-2011-42, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-01-2011-42, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 1 470 000 Kč (kurz 24,50 Kč = 1 Euro, tj. max. 60 000 Euro) na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 11. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-42.doc, ZK-01-2011-42, př. 1, ZK-01-2011-42, př. 2

43. Projekt RAILHUC do OP Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení účast kraje Vysočina jako partnera projektu RAILHUC.
M. Vystrčil zopakoval svůj požadavek na předkládání schvalovaných projektů výboru regionálního rozvoje k projednání.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0047/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
prohlášení skutečností uvedených v ZK-01-2011-43, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-01-2011-43, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 735 000 Kč (kurz 24,50 Kč = 1 Euro, tj. max. 30 000 Euro) na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, ODSH
termín: 11. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-43.doc, ZK-01-2011-43, př. 1, ZK-01-2011-43, př. 2

44. Porta culturae - předfinancování česko-rakouského projektu v oblasti kultury a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít smlouvu o půjčce s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0048/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku ve výši 13 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o., IČ: 00083607 za účelem realizace projektu Porta culturae dle materiálu ZK-01-2011-44, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 13 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií za účelem poskytnutí půjčky ve výši 13 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. na financování projektu Porta culturae.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-44.doc, ZK-01-2011-44, př. 1, ZK-01-2011-44, př. 2

45. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout podporu občanskému sdružení KOUS Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0049/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČ: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-01-2011-45, př. 2 a ve výši 100 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové programy kraje dle materiálu ZK-01-2011-45, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-45.doc, ZK-01-2011-45, př. 1, ZK-01-2011-45, př. 2, ZK-01-2011-45, př. 3

46. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na podporu pořízení jedné fáze územního plánu.
M. Popelka informoval zastupitele o důvodu podání svého protinávrhu ve znění:
“Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci obci Přešovice, jelikož obec Přešovice nezavinila nedodání žádosti ve stanoveném termínu na Krajský úřad kraje Vysočina.”
Z. Ryšavý protinávrh M. Popelky neakceptoval. Zastupitelstvo kraje hlasovalo o vzneseném protinávrhu.
Protinávrh nebyl schválen. Pro12 hlasů, proti 9, zdrželo se 11.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0050/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 3 392 654 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace dle materiálu ZK-01-2011-46, př. 1;
 • neposkytnout dotaci obci Přešovice z důvodů nesplnění podmínek Zásad.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-46.doc, ZK-01-2011-46, př. 1

47. Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina
Z. Ryšavý sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému materiálu.
M. Vystrčil tlumočil zastupitelům stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0051/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o Strategii ochrany krajinného rázu;
přijímá
Strategii ochrany krajinného rázu v části E. Zásady ochrany krajinného rázu dle materiálu ZK-01-2011-47 jako výchozí materiál pro aktualizaci a doplnění zásad územního rozvoje za účelem ochrany krajinného rázu.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-47.doc, ZK-01-2011-47, př. 1, ZK-01-2011-47, př. 2, ZK-01-2011-47, př. 3

48. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout z rozpočtu kraje finanční příspěvky na hospodaření v lesích pro období 2007 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0052/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu ZK-01-2011-48, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-48.doc, ZK-01-2011-48, př. 1

M. Kružíková přednesla návrh na schválení bodů 50, 51, 53 odboru školství, mládeže a sportu v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících“
Usnesení 0053/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 32 618 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2011-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 63 922 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2011-50, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-50.doc, ZK-01-2011-50, př. 1, ZK-01-2011-50, př. 2

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0054/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČ 70925186 ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2011-51, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-51.doc, ZK-01-2011-51, př. 1, ZK-01-2011-51, př. 2

53. Zapojení kraje do mezinárodního projektu na podporu rozvoje podnikatelských dovedností ve středních školách
Usnesení 0055/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálů ZK-01-2011-53, př. 1, ZK-01-2011-53, př. 2, ZK-01-2011-53, př. 3, ZK-01-2011-53, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-53.doc, ZK-01-2011-53, př. 1, ZK-01-2011-53, př. 2, ZK-01-2011-53, př. 3, ZK-01-2011-53, př. 4, ZK-01-2011-53, př. 5, ZK-01-2011-53, př. 6, ZK-01-2011-53, př. 7

52. Memorandum o spolupráci ve vzdělávání
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému materiálu.
J. Vymazal vznesl dotaz, zda jediným akcionářem této instituce je Krajská hospodářská komora jižní Moravy a proč nebyla Vysoká škola polytechnická Jihlava zařazena do přiloženého seznamu škol.
M. Hyský potvrdil, že Krajská hospodářská komora jižní Moravy je skutečně jediným akcionářem.
J. Běhounek doplnil, že VŠPJ neprojevila zájem o spolupráci v uvedeném Memorandu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0056/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o spolupráci ve vzdělávání dle materiálu ZK-01-2011-52, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 11.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-52.doc, ZK-01-2011-52, př. 1, ZK-01-2011-52, př. 2, ZK-01-2011-52, př. 3, ZK-01-2011-52, př. 4

54. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem schválit projektový záměr shora uvedené příspěvkové organizace.
M. Vystrčil doporučil provést v rámci tohoto projektu zmapování a porovnání oborové struktury odborných předmětů na středních školách a učilištích v kraji Vysočina.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0057/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o projektu Ekonomika a škola - ECONET dle materiálů ZK-01-2011-54, př. 1 a ZK-01-2011-54, př. 2;
schvaluje
 • záměr poskytnout Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci v roce 2011 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů za účelem předfinancování projektu ve výši maximálně 3 100 000 Kč, pokud bude schválen projekt Ekonomika a škola - ECONET;
 • závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci ve výši 10% celkových způsobilých výdajů, to je max. do výše 336 799 Kč (14 034 EUR) na realizaci projektu Ekonomika a škola - ECONET v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13; krytí finanční spoluúčasti bude poskytnuto v roce 2013.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-54.doc, ZK-01-2011-54, př. 1, ZK-01-2011-54, př. 2, ZK-01-2011-54, př. 3

55. Návrh na úpravu základních dokumentů Fondu Vysočiny
V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje návrh na úpravu základních dokumentů Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0058/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2011-55, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-55.doc, ZK-01-2011-55, př. 1

56. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2011
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0059/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod prostředků ve výši 40 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2010 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-56.doc, ZK-01-2011-56, př. 1, ZK-01-2011-56, př. 2, ZK-01-2011-56, př. 3, ZK-01-2011-56, př. 4, ZK-01-2011-56, př. 5, ZK-01-2011-56, př. 6

57. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2011
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor.
M. Vystrčil přednesl návrhy na úpravu přílohy č. 1 v bodech 6) Příjemci dotace, 10) Minimální a maximální výše dotace a 11) Minimální podíl příjemce dotace.
L. Joukl připojil návrh na úpravu této přílohy v bodě 12) Časový harmonogram realizace projektu.
M. Hyský si vznesené návrhy osvojil a zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.
Usnesení 0060/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2011 dle materiálu ZK-01-2011-57, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011 ve složení:
ODS Pavel Hájek (PE); Vladimír Bílek (JI);
KDU-ČSL Miroslav Vrbka (TR); Hana Pacalová (ZR);
ČSSD Libor Joukl (HB);
KSČM Kamil Vejvoda (ZR); Pavel Hodač (PE);
 • Zdeňka Chláda (HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011;
 • garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Olgu Wiesnerovou s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-57.doc, ZK-01-2011-57, př. 1, ZK-01-2011-57, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 58 až 60 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

58. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2011
Usnesení 0061/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše školka 2011 dle materiálu ZK-01-2011-58, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Naše školka 2011 ve složení:
ODS Jana Janů (ZR); Marie Škvařilová (TR);
KDU-ČSL Jana Houšková (PE);
ČSSD Dagmar Hromádková (ZR); Vladimír Černý (TR);
KSČM Ladislav Brož (PE); Josef Zahradníček (TR);
 • Jana Karase (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka 2011;
 • garantem grantového programu Naše školka 2011 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-58.doc, ZK-01-2011-58, př. 1, ZK-01-2011-58, př. 2

59. Fond Vysočiny - grantový program Sportoviště 2011
Usnesení 0062/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2011 dle materiálu ZK-01-2011-59, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2011 ve složení:
ODS Stanislav Šíp (HB); Tomáš Dufek (PE);
KDU-ČSL Josef Klement (ZR); Jaroslav Hrubý (TR);
ČSSD Milan Stránský (HB); Vladimír Malý (TR);
KSČM Petr Stoček (ZR);
 • Zdeňka Dobrého (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2011;
 • garantem grantového programu Sportoviště 2011 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-59.doc, ZK-01-2011-59, př. 1

60. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011
Usnesení 0063/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2011 dle materiálu ZK-01-2011-60, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2011 ve složení:
ODS Miloš Šťastný (TR);
KDU-ČSL Vladislav Hynk (JI); Jan Matějů (PE);
ČSSD Jiří Uchytil (HB); Emil Dračka (TR);
KSČM Jiří Vlach (JI); Karel Moravec (HB);
 • Iva Rohovského (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2011;
 • garantem grantového programu Čistá voda 2011 odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupce garanta Petra Bureše s právem hlasovacím a Radka Zvolánka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-60.doc, ZK-01-2011-60, př. 1

61. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2010
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem v roce 2010.
D. Oulehla upozornil, že zápisy o provedení kontroly č. 2/2010 a 4/2010 byly již zastupitelstvem vzaty na vědomí na zasedání ZK 4/2010 dne 22. 6. 2010.
V. Kodet navrhl v souvislosti se vznesenou připomínkou úpravu usnesení spočívající ve vypuštění uvedených zápisů z předloženého návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0064/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2010, 3/2010, 5/2010, 6/2010 a 7/2010 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2011-61, př. 1, ZK-01-2011-61, př. 3, ZK-01-2011-61, př. 5, ZK-01-2011-61, př. 6, ZK-01-2011-61, př. 7.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-61.doc, ZK-01-2011-61, př. 1, ZK-01-2011-61, př. 2, ZK-01-2011-61, př. 3, ZK-01-2011-61, př. 4, ZK-01-2011-61, př. 5, ZK-01-2011-61, př. 6, ZK-01-2011-61, př. 7

62. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011.
J. Soukup vznesl návrh na doplnění přílohy tohoto materiálu v odstavci Ve druhém čtvrtletí provede výbor kontrolu o text:
“kontrola průběhu výběrových řízení, realizací a efektivnosti veřejných zakázek na pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací u KSÚSV, p. o. od r. 2007.”
V. Kodet za kontrolní výbor vyjádřil nesouhlasné stanovisko se vzneseným protinávrhem.
Zastupitelstvo hlasovalo o protinávrhu J. Soukupa.
Protinávrh byl schválen pro 23 hlasy, proti 5, zdrželo se 9.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0065/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-62, př. 1upr1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-62.doc, ZK-01-2011-62, př. 1

63. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s plánem činnosti výboru regionálního rozvoje na rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0066/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-63, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-63.doc, ZK-01-2011-63, př. 1

64. Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2011
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti výboru pro udělování medailí na rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0067/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-64, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-64.doc, ZK-01-2011-64, př. 1

65. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
D. Hromádková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0068/01/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-65, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2011-65.doc, ZK-01-2011-65, př. 1

70. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:


Stanislav Cejpek        …..………………………………….……


Ing. Karel Pačiska        ……...……………………………………


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2011.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2011 dne 1. 2. 2011.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 10. 2. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz