Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2009 - 15.09.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2009
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na stavbu mostu
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obcí Fryšava pod Žákovou horou a Věchnov, městysů Bobrová a Strážek o dotaci na odstranění povodňových škod
06Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009
07Pracovní program na roky 2010 - 2013, součást Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
08Uvolnění míst přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
09Žádost o finanční dar na provoz polikliniky města Velká Bíteš
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2008
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2009
12Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
14Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, dodatky zřizovacích listin
15Dodatek č. 348 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
16Darování pozemku a stavby pozemní komunikace - k. ú. Popice u Jihlavy
17Darování pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
18Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
19Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
20Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/132 v k. ú. Léskovec a obci Počátky
21Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
22Darování části pozemku v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
23Vzájemné darování části pozemku v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
24Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
25Prodej pozemku v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
26Darování pozemků v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
27Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
28Nabytí části pozemku bezúplatným převodem v k. ú. Jiříkov u Kamene a obci Kámen
29Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
30Darování pozemků v k. ú. Jilemník, Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod a výkup pozemku v k. ú. Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
31Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
32Darování pozemků v k.ú. Horní Lhotice a v k.ú. Hradec u Ledče nad Sázavou
33Darování pozemků v k.ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
34Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah
35Nabytí části vyřazené silnice I/38 v k.ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina
36Darování pozemků v k.ú. a obci Sedletín
37Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34822 Záborná - Janovice
38Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Vícenice u Lažan, obec Vícenice
39Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Třešť
40Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Syrovice
41Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
42Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Kalhov
43Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
44Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
45Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
46Směna pozemků v k. ú.Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
47Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová - změna usnesení 0218/04/2008/ZK
48Nabytí pozemku pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek
49Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
50Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina
51Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
52Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
53Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
54Vzdání se předkupního práva - k. ú. Cikháj
55Koupě nemovitostí v k.ú. a obci Herálec, zrušení usnesení 0276/04/2009/ZK a nové rozhodnutí
56Budoucí vyřazení silnice III/3921 ze silniční sítě a její převod do vlastnictví obce Petráveč
57Nabytí stavebního objektu SO 101 Úprava komunikace III/4036 - k.ú. Dlouhá Brtnice do vlastnictví kraje Vysočina
58Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
59Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jemnice
60Darování dešťové kanalizace - k.ú. Helenín, obec Jihlava
61Změna správy budovy s čp. 692 včetně pozemků st. par. č. 771 a par. č. 532/2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
62Vzájemné darování pozemků v k. ú. Zboží a obci Habry
63Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a Jihlava mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
64Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
65Změna usnesení 0104/02/2009/ZK
66Nabytí pozemků v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava do vlastnictví kraje
67Žádost obce Sklené o převod nemovitého majetku
68Navýšení částky na předfinancování projektu II/409 Počátky průtah
69Navýšení částky na předfinancování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
70Navýšení částky na předfinancování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
72Projekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU
73Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
74Uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
75Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
76Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
77Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření příspěvkových organizací
79Návrh na dofinancování nestátních neziskovým organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2009 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
80Projekt MORE - schválení přípravy projektu
81Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 2. kole
82Smlouva o partnerství pro projektový záměr Stanice Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice do Operačního programu Životní prostředí a zabezpečení provozu Stanice Pavlov o. p. s. v roce 2010
83Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
84Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství a poskytnutí dotace ze zvláštního účtu vod kraje Vysočina městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na lokal
85Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
86Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
87Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
88Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
89Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2009
90Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek z
91Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohled
92Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Učebny mechatroniky ve středních školách
93Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
94Záměr města Bystřice nad Pernštejnem na využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem
95Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
96Převod vzdělávací činnosti Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
97Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
98Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
99Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
100Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
101Cena pro nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2009 - poskytnutí finančního daru
102Zápis z kontroly Finančního výboru v Nemocnici Třebíč p. o.
103Stížnosti ve věci situace v Dětském domově Senožaty
104Informace o výsledku řízení před Nejvyšším správním soudem
105Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - 2. kolo
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz