Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2009

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2009 konaného dne 15. 9. 2009 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 15. 9. 2009;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2009
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Z jednání zastupitelstva kraje byli omluveni S. Šíp, J. Karas, J. Vymazal, I. Rohovský.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení bodů do programu jednání:
104. Informace o výsledku řízení před Nejvyšším správním soudem
105. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2. kolo
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2009
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2009
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na stavbu mostu
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obcí Fryšava pod Žákovou horou a Věchnov, městysů Bobrová a Strážek o dotaci na odstranění povodňových škod
 6. Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009
 7. Pracovní program na roky 2010 - 2013, součást Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
 8. Uvolnění míst přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
 9. Žádost o finanční dar na provoz polikliniky města Velká Bíteš
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2008
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2009
 12. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 14. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, dodatky zřizovacích listin
 15. Dodatek č. 348 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 16. Darování pozemku a stavby pozemní komunikace - k. ú. Popice u Jihlavy
 17. Darování pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
 18. Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/132 v k. ú. Léskovec a obci Počátky
 21. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
 22. Darování části pozemku v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
 23. Vzájemné darování části pozemku v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
 24. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
 25. Prodej pozemku v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
 26. Darování pozemků v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
 27. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 28. Nabytí části pozemku bezúplatným převodem v k. ú. Jiříkov u Kamene a obci Kámen
 29. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 30. Darování pozemků v k. ú. Jilemník, Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod a výkup pozemku v k. ú. Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
 31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
 32. Darování pozemků v k.ú. Horní Lhotice a v k.ú. Hradec u Ledče nad Sázavou
 33. Darování pozemků v k.ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
 34. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah
 35. Nabytí části vyřazené silnice I/38 v k.ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina
 36. Darování pozemků v k.ú. a obci Sedletín
 37. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34822 Záborná - Janovice
 38. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Vícenice u Lažan, obec Vícenice
 39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Třešť
 40. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Syrovice
 41. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
 42. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Kalhov
 43. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
 44. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 45. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
 46. Směna pozemků v k. ú.Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
 47. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová - změna usnesení 0218/04/2008/ZK
 48. Nabytí pozemku pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek
 49. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 50. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina
 51. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 52. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
 53. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 54. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Cikháj
 55. Koupě nemovitostí v k.ú. a obci Herálec, zrušení usnesení 0276/04/2009/ZK a nové rozhodnutí
 56. Budoucí vyřazení silnice III/3921 ze silniční sítě a její převod do vlastnictví obce Petráveč
 57. Nabytí stavebního objektu SO 101 Úprava komunikace III/4036 - k.ú. Dlouhá Brtnice do vlastnictví kraje Vysočina
 58. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 59. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jemnice
 60. Darování dešťové kanalizace - k.ú. Helenín, obec Jihlava
 61. Změna správy budovy s čp. 692 včetně pozemků st. par. č. 771 a par. č. 532/2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 62. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Zboží a obci Habry
 63. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a Jihlava mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
 64. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 65. Změna usnesení 0104/02/2009/ZK
 66. Nabytí pozemků v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava do vlastnictví kraje
 67. Žádost obce Sklené o převod nemovitého majetku
 68. Navýšení částky na předfinancování projektu II/409 Počátky průtah
 69. Navýšení částky na předfinancování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
 70. Navýšení částky na předfinancování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 72. Projekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU
 73. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 74. Uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
 75. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 76. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 77. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření příspěvkových organizací
 79. Návrh na dofinancování nestátních neziskovým organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2009 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 80. Projekt MORE - schválení přípravy projektu
 81. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 2. kole
 82. Smlouva o partnerství pro projektový záměr Stanice Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice do Operačního programu Životní prostředí a zabezpečení provozu Stanice Pavlov o. p. s. v roce 2010
 83. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 84. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství a poskytnutí dotace ze zvláštního účtu vod kraje Vysočina městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na lokal
 85. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
 86. Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
 87. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
 88. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
 89. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2009
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek z
 91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohled
 92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Učebny mechatroniky ve středních školách
 93. Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
 94. Záměr města Bystřice nad Pernštejnem na využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem
 95. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
 96. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
 97. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
 98. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
 99. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
 100. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
 101. Cena pro nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2009 - poskytnutí finančního daru
 102. Zápis z kontroly Finančního výboru v Nemocnici Třebíč p. o.
 103. Stížnosti ve věci situace v Dětském domově Senožaty
 104. Informace o výsledku řízení před Nejvyšším správním soudem
 105. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2. kolo
 106. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0311/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Vladimír Černý, Ing. Jiří Jež.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0312/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Vladimíra Černého a Ing. Jiřího Ježe ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4/2009 byl schválen bez připomínek.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2009
J. Běhounek k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje krátce informoval o:
 • slavnostním otevření nového mostu v Číchově;
 • návštěvě nitranského samosprávného kraje;
 • slavnostním otevření obchvatu Bohdalov;
 • průběhu jednání k otázce dopravní obslužnosti;
 • průběhu Dolnorakouské zemské výstavy;
 • návštěvě Champagne-Ardenne ve Francii;
 • pracovní cestě do Zakarpatské oblasti na Ukrajině
a otevřel rozpravu.
L. Brož požádal o informace ohledně vynaložených finančních nákladů kraje na krajské komunikace v roce loňském, letošním i v roce příštím.
V. Kodet požádal o detailní informace k výběrovému řízení na sypače a poté vznesl dotaz k systému vyplácení mimořádných odměn v KSÚSV.
L. Joukl předal zastupitelům požadované informace ohledně hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, zdůvodnil vyplacení odměn jejím pracovníkům a následně podal podrobné informace k průběhu výběrového řízení na vozidla zimní údržby.
P. Hájek požádal o objasnění důvodu zrušení výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Třebíč.
J. Běhounek uvedl, že výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu nutné stabilizace současné situace v Nemocnici Třebíč.
M. Houška se dotázal na vyplácení regulačních poplatků pacientům nemocnic o to, v jaké výši byly uzavírány příkazní smouvy s krajskými nemocnicemi a kolik jednotlivé nemocnice obdrželi z krajského rozpočtu.
J. Běhounek sdělil detaily k vzneseným dotazům a M. Houškovi přislíbil zaslání písemné odpovědi.
M. Vystrčil požádal o zaslání písemné informace k seznamu vyřazených a nově zařazených akcí do přílohy rozpočtu D2: Investice v dopravě.
L. Joukl k žádosti M. Vystrčila sdělil důvody vyřazení a zařazení některých akcí do přílohy D2 a přislíbil zaslání podrobného písemného vyjádření.
S. Máca přednesl návrh na ukončení rozpravy.
Předsedající vyzval zastupitele kraje, aby hlasovali o návrhu na ukončení rozpravy.
Rozprava byla ukončena 31 hlasy, proti 6, zdrželi se 4.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0313/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2009;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2009-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-02.doc, ZK-05-2009-02, př. 1

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům týkající se činnosti krajského úřadu podal podrobné informace k výsledkům auditu využívání výpočetní techniky na krajském úřadu (eDetektiv). Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0314/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Ředitel krajského úřadu
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-03.doc, ZK-05-2009-03, př. 1, ZK-05-2009-03, př. 2, ZK-05-2009-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na stavbu mostu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s žádostí obce Číchov o dotaci na stavbu mostu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0315/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci obci Číchov, IČ 545643 ve výši 1 977 000 Kč na úhradu části nákladů spojených se stavbou mostu přes řeku Jihlavu - napojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu ZK-05-2009-04, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 977 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1 977 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643 na úhradu části nákladů spojených se stavbou mostu přes řeku Jihlavu - napojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu ZK-05-2009-04, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-04.doc, ZK-05-2009-04, př. 1, ZK-05-2009-04, př. 2

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obcí Fryšava pod Žákovou horou a Věchnov, městysů Bobrová a Strážek o dotaci na odstranění povodňových škod
J. Běhounek seznámil zastupitele s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS spočívající v poskytnutí neinvestičních dotací uvedeným obcím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0316/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci:
 • obci Fryšava pod Žákovou horou, IČ 00294284 na odstranění povodňových škod ve výši 71 800 Kč dle materiálu ZK-05-2009-05, př. 5;
 • městysi Bobrová, IČ 00293971 na odstranění povodňových škod ve výši 63 700 Kč dle materiálu ZK-05-2009-05, př. 6;
 • městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod ve výši 10 500 Kč dle materiálu ZK-05-2009-05, př. 7;
 • obci Věchnov, IČ 00842184 na odstranění povodňových škod ve výši 150 000 Kč dle materiálu ZK-05-2009-05, př. 8;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 296 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 296 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-05.doc, ZK-05-2009-05, př. 1, ZK-05-2009-05, př. 2, ZK-05-2009-05, př. 3, ZK-05-2009-05, př. 4, ZK-05-2009-05, př. 5, ZK-05-2009-05, př. 6, ZK-05-2009-05, př. 7, ZK-05-2009-05, př. 8

06. Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Zprávu o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0317/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009 dle materiálu ZK-05-2009-06, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-06.doc, ZK-05-2009-06, př. 1

07. Pracovní program na roky 2010 - 2013, součást Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
J. Běhounek podal zastupitelům doplňující informace k navrženému Pracovnímu programu na roky 2010 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0318/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Pracovní program na roky 2010 - 2013 dle materiálů ZK-05-2009-07, př. 1.
odpovědnost: ředitel KrÚ kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři, OSH
termín: po dobu platnosti pracovního programu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-07.doc, ZK-05-2009-07, př. 1, ZK-05-2009-07, př. 2

08. Uvolnění míst přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o uvolnění 5 míst přísedících Krajského soudu v Hradci Králové. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0319/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o uvolnění 5 míst přísedících Krajského soudu v Hradci Králové, která náleží kraji Vysočina.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, OSH
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-08.doc

09. Žádost o finanční dar na provoz polikliniky města Velká Bíteš
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k žádosti města Velká Bíteš o poskytnutí finančního daru na provoz polikliniky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0320/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dar městu Velká Bíteš dle materiálu ZK-05-2009-09, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-09.doc, ZK-05-2009-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2008
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti se zapracováním vyčíslené daně z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2008 do rozpočtu kraje na rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0321/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (§ 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj Vysočina za rok 2008 ve výši 51 165 870 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-10.doc

11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2009
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0322/05/2009/ZK
Zastupitelstvu kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2009 dle materiálů ZK-05-2009-11, př. 1 a ZK-05-2009-11, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-11.doc, ZK-05-2009-11, př. 1

12. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008
V. Novotný seznámil zastupitele s předloženým návrhem poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0323/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008 dle materiálu ZK-05-2009-12, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ 1400) v celkové výši 516 915 Kč na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008 dle materiálu ZK-05-2009-12, př. 1.
odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-12.doc, ZK-05-2009-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0324/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 10 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 mil. Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-13.doc

Předsedající přednesl návrh schválit body 15 20, 22 57, 59 -67 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Dodatek č. 348 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0325/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 348 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-15.doc, ZK-05-2009-15, př. 1

16. Darování pozemku a stavby pozemní komunikace - k. ú. Popice u Jihlavy
Usnesení 0326/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 844 - ostatní plocha, silnice o výměře 9 501 m2 včetně komunikace na tomto pozemku situované, součástí a příslušenství v k. ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
dodatek č. 349 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-16.doc, ZK-05-2009-16, př. 1

17. Darování pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
Usnesení 0327/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 117/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 110 m2 v k. ú. Řípov a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 350 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-17.doc, ZK-05-2009-17, př. 1

18. Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 0328/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 126/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 211 m2, par. č. 824/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m2, par. č. 1074/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 157 m2 a par. č. 1074/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou;
schvaluje
dodatek č. 351 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-18.doc, ZK-05-2009-18, př. 1

19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0329/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 2433/12 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 287 m2 a pozemky par. č. 2433/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 989 m2 a par. č. 2433/15 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2, oddělené geometrickým plánem č. 3236-60/2006 z pozemku par. č. 2433/8 a pozemky par. č. 3412/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 235 m2, par. č. 3412/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 181 m2, par. č. 3412/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 a par. č. 3412/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 3264-477/2005 z pozemku par. č. 3412, vše v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 3510/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o nové výměře 669 m2, oddělený geometrickým plánem č. 3235-55/2006 z pozemku par. č. 3510/1 o výměře 923 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 352 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-19.doc, ZK-05-2009-19, př. 1

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/132 v k. ú. Léskovec a obci Počátky
Usnesení 0330/05/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-20.doc

22. Darování části pozemku v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
Usnesení 0331/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl a o výměře 27 m2, oddělený dle GP č. 121-60/2009 z pozemku par. č. 476, který se slučuje do nově utvořeného pozemku par. č. 486/8 v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice;
schvaluje
Dodatek č. 355 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-22.doc, ZK-05-2009-22, př. 1

23. Vzájemné darování části pozemku v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
Usnesení 0332/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov pozemky par. č. par. č. 853/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2, par. č. 853/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 195 m2, par. č. 853/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 853/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2, par. č. 853/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m2, par. č. 837/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2, par. č. 837/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, par. č. 837/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2, par. č. 837/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, par. č. 837/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2, par. č. 837/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2, par. č. 837/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, par. č. 835/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2, par. č. 835/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2, par. č. 835/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 214 m2, všechny pozemky v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov;
 • nabýt darem, z vlastnictví obce Lukov do vlastnictví kraje Vysočina pozemky par. č. 57/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 94 m2, par. č. 835/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 835/29 - ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2, par. č. 835/30 - ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2, všechny pozemky v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov;
schvaluje
Dodatek č. 356 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-23.doc, ZK-05-2009-23, př. 1

24. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
Usnesení 0333/05/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-24.doc

25. Prodej pozemku v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
Usnesení 0334/05/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-25.doc

26. Darování pozemků v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
Usnesení 0335/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díly a o výměře 8 m2, b o výměře 20 m2, c o výměře 127 m2 oddělené geometrickým plánem č. 195-9/2009 ze dne 22. 4. 2009 z pozemků par. č. 1107/25 a par. č. 2603/1 a sloučené do pozemků par. č. 1107/26, par. č. 2022/1 a par. č. 2603/4 vše v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Panenská Rozsíčka;
schvaluje
dodatek č. 360 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-26.doc, ZK-05-2009-26, př. 1

27. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0336/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1902/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 361 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-27.doc, ZK-05-2009-27, př. 1

28. Nabytí části pozemku bezúplatným převodem v k. ú. Jiříkov u Kamene a obci Kámen
Usnesení 0337/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 659/2 ostatní plocha, silnice o výměře 31 m2 v k. ú. Jiříkov u Kamene a obci Kámen nově zaměřený geometrickým plánem č. 67-721/2009 z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 362 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-28.doc, ZK-05-2009-28, př. 1

29. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0338/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 363 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-29.doc, ZK-05-2009-29, př. 1

30. Darování pozemků v k. ú. Jilemník, Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod a výkup pozemku v k. ú. Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0339/05/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. prosince 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-30.doc

31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
Usnesení 0340/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl c o výměře 11 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku par. č. 1509/1, sloučený do pozemku st. par. 48/3 a díly h o výměře 3 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku par. č. 1509/1 a ch o výměře 20 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku par. č. 1509/25 a sloučené do pozemku par. 1541/6, vše v k. ú. a obci Netín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
 • nabýt darem díl e o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 283 - 532/2008 z pozemku st. par. č. 48/3 a sloučený do pozemku par. č. 1509/1 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví obce Netín do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 365 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-31, př. 1;
 • dodatek č. 366 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-31.doc, ZK-05-2009-31, př. 1, ZK-05-2009-31, př. 2

32. Darování pozemků v k. ú. Horní Lhotice a v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou
Usnesení 0341/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 1020/2 - ost. plocha, silnice o výměře 5 628 m2 v k. ú. Horní Lhotice, obec Kralice nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou;
 • převést darem pozemky par. č. 47/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2 oddělený dle GP č. 233-824/2009 z pozemku par. č. 47/4 a dále pozemky par. č. 793/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 196 m2, par. č. 793/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 166 m2, par. č. 793/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 41 m2 a par. č. 793/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 27 m2 oddělené dle GP č. 232-718/2009 a č. 233-824/2009 z pozemku par. č. 793/1, vše v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, obec Hradec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hradec;
schvaluje
 • dodatek č. 369 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-32, př. 1;
 • dodatek č. 370 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-32.doc, ZK-05-2009-32, př. 1, ZK-05-2009-32, př. 2

33. Darování pozemků v k.ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0342/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 89 - zahrada o výměře 19 m2 a par. č. 90 - trvalý travní porost o výměře 241 m2 a pozemek par. č. 1186/2 - ost. plocha, silnice o výměře 1 105 m2 oddělený GP č. 252-67/2009 z pozemku par. č. 1186 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;
schvaluje
dodatek č. 371 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-33.doc, ZK-05-2009-33, př. 1

34. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah
Usnesení 0343/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1548/2 o výměře 318 m2, par. č. 1548/3 o výměře 181 m2, par. č. 1557/7 o výměře 121 m2, par. č. 1557/8 o výměře 151 m2, par. č. 1557/9 o výměře 60 m2, par. č. 1557/10 o výměře 42 m2, par. č. 1557/11 o výměře 43 m2, par. č. 1557/12 o výměře 91 m2, par. č. 1557/13 o výměře 26 m2, par. č. 1557/14 o výměře 283 m2, par. č. 1557/15 o výměře 177 m2, par. č. 1557/16 o výměře 44 m2, par. č. 1557/17 o výměře 41 m2, par. č. 1557/18 o výměře 52 m2, par. č. 1557/19 o výměře 165 m2, par. č. 1557/20 o výměře 61 m2, par. č. 1557/21 o výměře 105 m2, par. č. 1622/2 o výměře 51 m2 a par. č. 1622/3 o výměře 47 m2 všechny v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vlkov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 917/9 o výměře 10 m2, par. č. 1546/17 o výměře 17 m2, par. č. 1546/19 o výměře 11 m2, par. č. 1546/26 o výměře 9 m2 a par. č. 1561/4 o výměře 47 m2, všechny v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky z vlastnictví obce Vlkov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 372 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2009-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-34.doc, ZK-05-2009-34, př. 1

35. Nabytí části vyřazené silnice I/38 v k.ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0344/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem vyřazený úsek silnice I/38 v délce 3,496 km, jehož začátek je v km 168,338 původního provozního staničení a konec v km 171,834 původního provozního staničení včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 373 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-35.doc, ZK-05-2009-35, př. 1

36. Darování pozemků v k.ú. a obci Sedletín
Usnesení 0345/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 878/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 253 m2, par. č. 878/9 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 265 m2, par. č. 878/10 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 134 m2 a par. č. 878/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 253 m2, oddělené GP č. 154-50/2009 z pozemku par. č. 878/1 v k. ú. a obci Sedletín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín;
schvaluje
dodatek č. 374 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-36.doc, ZK-05-2009-36, př. 1

37. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34822 Záborná - Janovice
Usnesení 0346/05/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-37.doc

38. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Vícenice u Lažan, obec Vícenice
Usnesení 0347/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Vícenice smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků, ve které se kraj zaváže převést darem části pozemků par. č. 476 a par. č. 508 v k. ú. Vícenice u Lažan, obec Vícenice zastavěných stavbou Zlepšení vzhledu obce - úprava veřejného prostranství - Vícenice do vlastnictví obce Vícenice a obec se zaváže uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-38.doc

39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Třešť
Usnesení 0348/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a společností A + R s. r. o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ: 26746000, v níž se tato společnost zaváže po realizaci stavby bezúplatně převést nově vybudovaný odbočovací pruh silnice II/406 včetně zastavěných pozemků do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-39.doc

40. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Syrovice
Usnesení 0349/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Nové Syrovice, v níž se kraj Vysočina zaváže darovat část pozemků par. č. 1836 a par. č. 1838 v k. ú. a obci Nové Syrovice a obec Nové Syrovice se zaváže části těchto pozemků zastavěných stavbou chodníků přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-40.doc

41. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Usnesení 0350/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou, ve které se kraj zaváže po dokončení rekonstrukce chodníků na základě geometrického plánu dodaného městysem uzavřít darovací smlouvu na převod části pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěného chodníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-41.doc

42. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Kalhov
Usnesení 0351/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Kalhov, v níž se kraj Vysočina zaváže darovat část pozemku par. č. 820/1 v k.ú. a obci Kalhov a obec Kalhov se zaváže část tohoto pozemku zastavěného stavbou chodníku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-42.doc

43. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0352/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem, kterou se kraj Vysočina zaváže darovat městu Bystřice nad Pernštejnem část pozemku par. č. 1186 k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem dotčenou stavbou cyklostezky a město Bystřice nad Pernštejnem se zaváže část tohoto pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-43.doc

44. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0353/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina a společností E.ON Distribuce a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ve které se kraj Vysočina zaváže uzavřít kupní smlouvu na převod části pozemku par. č. 904/1 - ovocný sad zastavěného trafostanicí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-44.doc

45. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
Usnesení 0354/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě s městysem Havlíčkova Borová na část pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako par. č. 2506/1 - ostatní plocha o výměře 78 m2 v k. ú. a obci Havlíčkova Borová.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-45.doc

46. Směna pozemků v k. ú.Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
Usnesení 0355/05/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-46.doc

47. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová - změna usnesení 0218/04/2008/ZK
Usnesení 0356/05/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-47.doc

48. Nabytí pozemku pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek
Usnesení 0357/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 pozemku par. č. 922 - ostatní plocha, silnice o výměře 82 m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-48.doc

49. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0358/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2009-49, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-49.doc, ZK-05-2009-49, př. 1

50. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina
Usnesení 0359/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2009-50, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnuté kupní ceny vycházející z oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-50.doc, ZK-05-2009-50, př. 1

51. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0360/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2520/1 o výměře 40 m2 oddělený na základě geometrického plánu, číslo plánu 4273-3619/2007 ze dne 21. 12. 2007 pro katastrální území Třebíč z pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/29 a pozemek par. č. 749/1 o výměře 664 m2 oddělený na základě geometrického plánu, číslo plánu 860-3619/2007 ze dne 21. 12. 2007 pro katastrální území Týn u Třebíče z pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 701/24 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-51.doc

52. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
Usnesení 0361/05/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-52.doc

53. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0362/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu ZK-05-2009-53, př. 1 z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 17 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-05-2009-53, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-53.doc, ZK-05-2009-53, př. 1, ZK-05-2009-53, př. 3

54. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Cikháj
Usnesení 0363/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
vzdát se předkupního práva k pozemkům par. č. 300 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 685 m2, par. č. 301 - lesní pozemek o výměře 4 038 m2 a par. č. 303/1 - lesní pozemek o výměře 4 847 941 m2 v k. ú. a obci Cikháj ve vlastnictví KINSKÝ Žďár, a. s., Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-54.doc

55. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Herálec, zrušení usnesení 0276/04/2009/ZK a nové rozhodnutí
Usnesení 0364/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0276/04/2009/ZK;
 • nabýt pozemek st. par. č. 258/14 - zast. plocha o výměře 368 m2 oddělený GP 419-2009020/2009 z pozemku st. par. č. 258/10, pozemky dle citovaného GP nově označené jako par. č. 927/205 - travní plocha o výměře 747 m2 a par. č. 927/206 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 366 m2, par. č. 927/207 - travní plocha o výměře 49 m2, par. č. 927/208 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 217 m2 a pozemek st. par. č. 259/4 - zast. plocha a nádvoří o výměře 312 m2, dále budovu bez č. p./č. e. - zem. stavba stojící na pozemku dle GP st. par. č. 258/14 a budovu bez č.p./č.e. - administrativní stavba stojící na pozemku st. par. č. 259/4, vše v k. ú. a obci Herálec z vlastnictví Zemědělského obchodního družstva v Herálci, Herálec 134, IČ: 00122335 do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 121 770 Kč;
schvaluje
dodatek č. 344 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2009-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-55.doc, ZK-05-2009-55, př. 1

56. Budoucí vyřazení silnice III/3921 ze silniční sítě a její převod do vlastnictví obce Petráveč
Usnesení 0365/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Petráveč na převzetí vyřazované silnice III/3921 v délce 0,728 km od uzlu 2431A052 po uzel 2431A094 ležící na pozemcích par. č. 596/1 a par. č. 596/2 v k. ú. a obci Petráveč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-56.doc

57. Nabytí stavebního objektu SO 101 Úprava komunikace III/4036 - k.ú. Dlouhá Brtnice do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0366/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt stavební objekt SO 101 - Úprava komunikace III/4036 vybudovaný v rámci stavby I/38 Dlouhá Brtnice, most ev. č. 38-087 do vlastnictví kraje Vysočina a k tomu vydat závazné prohlášení dle materiálu ZK-05-2009-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-57.doc

59. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jemnice
Usnesení 0367/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1832/39 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 222 m2 oddělený GP č. 1649-6775/2009 z pozemku par. č. 1832/1 v k. ú. a obci Jemnice z vlastnictví města Jemnice do vlastnictví kraje Vysočina pro účely umístění novostavby výjezdového stanoviště ZZS kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-59.doc

60. Darování dešťové kanalizace - k. ú. Helenín, obec Jihlava
Usnesení 0368/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dešťovou kanalizaci nacházející se v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín v rozsahu dle materiálu ZK-05-2009-60, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-60.doc

61. Změna správy budovy s čp. 692 včetně pozemků st. par. č. 771 a par. č. 532/2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0369/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 13 České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-05-2009-61, př. 1;
 • dodatek č. 5 Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-61, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-61.doc, ZK-05-2009-61, př. 1, ZK-05-2009-61, př. 2

62. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Zboží a obci Habry
Usnesení 0370/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 42/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 582 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 190-177/2008 z pozemku par. č. 42/5 v k. ú. Zboží a obci Habry z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Habry;
 • nabýt darem pozemky par. č. 42/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 582 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 190-177/2008 z pozemku par. č. 42/2 a par. č. 1066 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 149 m2 v k. ú. Zboží a obci Habry z vlastnictví města Habry do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 4 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-62, př. 1;
 • dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-62, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-62.doc, ZK-05-2009-62, př. 1, ZK-05-2009-62, př. 2

63. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a Jihlava mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
Usnesení 0371/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem dle GP č. 5231-30/2009 nově oddělený pozemek par. č. 421/9 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemek par. č. 334/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 207 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
 • dodatek č. 8 Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-63, př. 1;
 • dodatek č. 8 Zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2009-63, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-63.doc, ZK-05-2009-63, př. 1, ZK-05-2009-63, př. 2

64. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0372/05/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. listopad 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-64.doc

65. Změna usnesení 0104/02/2009/ZK
Usnesení 0373/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0104/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-35 př. 1 - dodatku č. 5 Zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín - se pojem svěřen do správy nahrazuje pojmem předáván k hospodaření.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-65.doc

66. Nabytí pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava do vlastnictví kraje
Usnesení 0374/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 a par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 18 176 400 Kč dle materiálu ZK-05-2009-66, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-66.doc

67. Žádost obce Sklené o převod nemovitého majetku
Usnesení 0375/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti obce Sklené o převedení budovy č.p. 40, ubytovací zařízení, postavené na pozemku par. č. st. 73 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou do vlastnictví obce;
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina informovat starostu obce Sklené o rozhodnutí zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-67.doc

14. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, dodatky zřizovacích listin
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
D. Oulehla doplnil stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0376/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2009-14, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2009-14, př. 2;
 • dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2009-14, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí, odbor kultury a památkové péče, odbor regionálního rozvoje, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-14.doc, ZK-05-2009-14, př. 1, ZK-05-2009-14, př. 2, ZK-05-2009-14, př. 3

21. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice.
M. Houška vznesl dotaz k předpokládané výši finančních nákladů souvisejících s kupovanými nemovitostmi.
L. Joukl k vznesenému dotazu doplnil informaci ohledně dalšího předpokládaného financování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0377/05/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-21.doc

58. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
L. Joukl seznámil zastupitele s návrhem prodeje budovy v části obce Havlíčkův Brod.
M. Plodík vznesl protinávrh: “Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje opětovné zveřejnění záměru prodeje budovy v části obce Havlíčkův Brod č. p. 254, postavené na pozemku st. par. č. 977, pozemek st. par. č. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, pozemek par. č. 534/26 zahrada o výměře 800 m2 v obci a k. ú. Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím za minimální nabídkovou cenu 4 000 000 Kč při složení kauce ve výši 10% minimální nabídkové ceny a záměr prodeje zveřejnit v jednom celostátním deníku, v havlíčkobrodském deníku a na internetu.”
L. Joukl protinávrh M. Plodíka neakceptoval a zastupitelstvo kraje hlasovalo o vzneseném protinávrhu.
Protinávrh nebyl schválen. Pro 19 hlasů, proti 11, zdrželo se 10.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0378/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést budovu v části obce Havlíčkův Brod č. p. 254, postavené na pozemku st. par. č. 977, pozemek st. par. č. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, pozemek par. č. 534/26 zahrada o výměře 800 m2 v obci a k. ú. Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím za kupní cenu 4 000 000 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví MARCO-CZECH s. r. o. se sídlem, Praha 8, Libeň, Františka Kadlece 849/12, IČ 26706954.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-58.doc

Předsedající přednesl návrh schválit body 68 70 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

68. Navýšení částky na předfinancování projektu II/409 Počátky průtah
Usnesení 0379/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu usnesení č. 0105/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že se text, který zní: ve výši max. 13 mil. Kč určený na financování projektu II/409 Počátky - průtah, nahrazuje textem novým, který zní: ve výši max. 15 mil. Kč určený na financování projektu II/409 Počátky průtah.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-68.doc

69. Navýšení částky na předfinancování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
Usnesení 0380/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0045/01/2009/ZK ze dne 27. 1. 2009;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 90 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-69.doc

70. Navýšení částky na předfinancování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
Usnesení 0381/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0105/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že se text, který zní: schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje ve výši max. 38 mil. Kč určený na financování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi, nahrazuje textem novým, který zní: schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje ve výši max. 52 mil. Kč určený na financování projektu III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi;
zavazuje se,
že v případě nedostatku zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude předfinancování projektu zajištěno prostřednictvím úvěru.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-70.doc

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Doprava.
M. Vystrčil upozornil na vedlejší činnost KSÚSV, která by měla být zohledněna při přípravě rozpočtu kraje.
J. Běhounek doporučil společné projednání tohoto problému při přípravě rozpočtu na příští rok.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0382/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450:
 • investiční dotaci ve výši 42 256 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí podle jmenovitého seznamu akcí uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 1;
 • investiční dotaci ve výši 5 722 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 2;
 • neinvestiční dotaci ve výši 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 87 978 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 000 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 47 978 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČ, 00090450 o částku 47 978 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 1 a ZK-05-2009-71, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČ, 00090450 o částku 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2009-71, př. 3.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-71.doc, ZK-05-2009-71, př. 1, ZK-05-2009-71, př. 2, ZK-05-2009-71, př. 3

72. Projekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh účasti kraje Vysočina jako lead partnera projektu Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0383/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako lead partnera v projektu Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2009-72, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-72.doc, ZK-05-2009-72, př. 1

73. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Hyský informoval zastupitele o předloženém návrhu rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutím dotace z kapitoly Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0384/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-05-2009-73, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-05-2009-73, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-05-2009-73, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-05-2009-73, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-73.doc

74. Uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
M. Hyský seznámil zastupitele s předloženým návrhem převodu finančních prostředků na předfinancování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0385/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu Rovné příležitosti v max. výši 1 989 000 Kč (76 500 € při kurzu 26 Kč/1 €) na předfinancování projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-74.doc

Předsedající přednesl návrh schválit body 75 77 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

75. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0386/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-75, př. 3;
 • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK zařazených do zásobníku projektů OP VK dle materiálu ZK-05-2009-75, př. 4;
 • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK nedoporučených k financování dle materiálů ZK-05-2009-75, př. 1, ZK-05-2009-75, př. 2, ZK-05-2009-75, př. 5;
 • vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu dle materiálu ZK-05-2009-75, př. 7;
rozhoduje
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-75, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-75, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-75, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-75.doc

76. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0387/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-76, př. 3;
 • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK nedoporučených k financování dle materiálů ZK-05-2009-76, př. 1, ZK-05-2009-76, př. 2;
 • vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu dle materiálu ZK-05-2009-76, př. 5;
rozhoduje
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-76, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-76, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-76, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-76.doc

77. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0388/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-77, př. 3;
 • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK nedoporučených k financování dle materiálů ZK-05-2009-77, př. 1, ZK-05-2009-77, př. 2, ZK-05-2009-77, př. 4;
 • vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu dle materiálu ZK-05-2009-77, př. 6;
rozhoduje
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-77, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-77, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k financování dle materiálu ZK-05-2009-77, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-77.doc

Předsedající přednesl návrh schválit body 78 79 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření příspěvkových organizací
Usnesení 0389/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče v celkové výši 5 693 000 Kč dle materiálu ZK-05-2009-78, př. 1;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v odvětví sociální péče v celkové výši 14 148 000 Kč dle materiálu ZK-05-2009-78, př. 1 k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření těchto organizací v letošním roce;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 4357 - Domovy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 5 693 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Sociální věcí, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 693 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu ZK-05-2009-78, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 8 455 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 455 000 Kč dle materiálu ZK-05-2009-78, př. 1;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z investičního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-05-2009-78, př. 1 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-78.doc, ZK-05-2009-78, př. 1, ZK-05-2009-78, př. 2, ZK-05-2009-78, př. 3

79. Návrh na dofinancování nestátních neziskovým organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2009 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0390/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 415 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2009-79, př. 1;
 • neuplatnit vůči příspěvkové organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou, IČ 43379168, nárok na vrácení části dotace na službu Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou ve výši 307 000 Kč, který kraji Vysočina vznikl podle čl. VI. bodu 2) Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSVZ 35/2009/PS - dopl.;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 1 415 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 415 000 Kč dle materiálu ZK-05-2009-79, př. 1;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-05-2009-79, př. 2;
 • u dotací poskytnutých na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0489/07/2008/ZK a č. 0117/02/2009/ZK pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou, IČ 43379168, změnu účelu využití z provozování služby Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou ve výši 202 000 Kč na provozování služby Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion Fit.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-79.doc, ZK-05-2009-79, př. 1, ZK-05-2009-79, př. 2

80. Projekt MORE - schválení přípravy projektu
Z. Ryšavý informoval zastupitelstvo kraje o přípravě projektové žádosti projektu MORE. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0391/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • přípravu projektové žádosti a souvisejících příloh záměru MORE dle materiálu ZK-05-2009-80, př. 1;
 • uzavření mezipartnerské dohody jako součásti projektové žádosti dle předlohy programu Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 2007-2013;
 • v případě přijetí projektu spolufinancování projektu v maximální výši 9228 euro;
 • v případě přijetí projektu převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 2600000 Kč na zvláštní účet kraje MORE s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby;
pověřuje
člena rady kraje odpovědného za oblast informačních technologií podpisem administrativních dokumentů projektové žádosti včetně souvisejících příloh.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 27. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-80.doc, ZK-05-2009-80, př. 1, ZK-05-2009-80, př. 2

81. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 2. kole
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje na vědomí materiál o průběhu druhého kola příjmu žádostí na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0392/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o průběhu 2. kola příjmu žádostí na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina;
rozhoduje
změnit materiál ZK-04-2009-61, a to tak, že v materiálech ZK-04-2009-61, př. 1ZK-04-2009-61, př. 2 se slova Vybavení učeben - 3 dataprojektory ruší a nahrazují se slovy Upgrade vybavení počítačové učebny.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-81.doc

82. Smlouva o partnerství pro projektový záměr Stanice Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice do Operačního programu Životní prostředí a zabezpečení provozu Stanice Pavlov o. p. s. v roce 2010
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou úpravou návrhu Smlouvy o partnerství na projekt Rekonstrukce Stanice ochrany fauny v Pavlově. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0393/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o partnerství na projekt Rekonstrukce Stanice ochrany fauny v Pavlově dle materiálu ZK-05-2009-82, př. 2upr1 s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s., IČ 28771028;
 • poskytnout dotaci ve výši 1 500 000 Kč pro Stanici Pavlov, o. p. s., IČ 28771028 na zajištění provozu záchranné stanice pro handicapované živočichy Stanice ochrany fauny v Pavlově v roce 2010 dle materiálu ZK-05-2009-82, př. 3upr1.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-82.doc, ZK-05-2009-82, př. 1, ZK-05-2009-82, př. 2, ZK-05-2009-82, př. 3, ZK-05-2009-82, př. 4, ZK-05-2009-82, př. 5

83. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0394/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálů ZK-05-2009-83, př. 1 a ZK-05-2009-83, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-83.doc, ZK-05-2009-83, př. 1, ZK-05-2009-83, př. 2

84. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství a poskytnutí dotace ze zvláštního účtu vod kraje Vysočina městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslového odpadu v k. ú. Nový Rychnov
J. Matějek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství v souvislosti s poskytnutím dotace městysu Dolní Cerekev. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0395/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství a § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství spočívající ve snížení kapitálových výdajů o částku 200 000 Kč při současném zvýšení běžných výdajů o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci městysu Dolní Cerekev ve výši 929 070 Kč ze zvláštního účtu vod kraje Vysočina na spolufinancování nákladů monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslového odpadu v k. ú. Nový Rychnov dle materiálu ZK-05-2009-84, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-84.doc, ZK-05-2009-84, př. 1, ZK-05-2009-84, př. 2

85. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí na drobné vodohospodářské ekologické akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0396/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 40 608 939 Kč dle materiálu ZK-05-2009-85, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-85.doc, ZK-05-2009-85, př. 1, ZK-05-2009-85, př. 2, ZK-05-2009-85, př. 3

86. Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
J. Matějek seznámil zastupitele s předloženým návrhem poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na akce v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Dále informoval zastupitele o dodatečné úpravě přílohy 2 předloženého materiálu a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0397/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obcím a dobrovolným svazkům obcí na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, dle materiálu ZK-05-2009-86, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-86.doc, ZK-05-2009-86, př. 1, ZK-05-2009-86, př. 2, ZK-05-2009-86, př. 3

Předsedající přednesl návrh schválit body 87 89, 91, 94, 95 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

87. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
Usnesení 0398/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 ve výši 10 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-05-2009-87, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-87.doc, ZK-05-2009-87, př. 1

88. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
Usnesení 0399/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 ve výši 5 500 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-05-2009-88, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-88.doc, ZK-05-2009-88, př. 1

89. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2009
Usnesení 0400/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 1 376 531 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2009-89, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 2 346 192 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2009-89, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 5 447 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2009-89, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-89.doc, ZK-05-2009-89, př. 1, ZK-05-2009-89, př. 2, ZK-05-2009-89, př. 3, ZK-05-2009-89, př. 4

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“
Usnesení 0401/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce pro Základní školu a mateřskou školu Kožlí 2, IČ 70993017.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-91.doc

94. Záměr města Bystřice nad Pernštejnem na využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem
Usnesení 0402/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem nemovitý majetek v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, dle materiálu ZK-05-2009-94, př. 6;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Bystřice nad Pernštejnem do svého vlastnictví převezme nemovitosti v rozsahu a za podmínek smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle materiálu ZK-05-2009-94, př. 7;
 • uzavřít smlouvu o budoucích darovacích smlouvách a rámcové smlouvě o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Bystřice nad Pernštejnem do svého vlastnictví převezme peněžitý dar, nemovitosti, v rozsahu a za podmínek smlouvy o budoucích darovacích smlouvách a rámcové smlouvě o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů, dle materiálu ZK-05-2009-94, př. 8;
schvaluje
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-05-2009-94, př. 9.
odpovědnost: OM, OŠMS
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-94.doc, ZK-05-2009-94, př. 1, ZK-05-2009-94, př. 2, ZK-05-2009-94, př. 3, ZK-05-2009-94, př. 5, ZK-05-2009-94, př. 6, ZK-05-2009-94, př. 7, ZK-05-2009-94, př. 8, ZK-05-2009-94, př. 9, ZK-05-2009-94, př. 10

95. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
Usnesení 0403/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku ve výši 1 158 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČ 75140349, za účelem realizace projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých dle materiálu ZK-05-2009-95, př. 5 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1 158 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-95.doc, ZK-05-2009-95, př. 1, ZK-05-2009-95, př. 2, ZK-05-2009-95, př. 3, ZK-05-2009-95, př. 4, ZK-05-2009-95, př. 5

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0404/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2009-90, př. 1;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců pro Základní školu Kaliště 43, IČ 75021463 ve výši 62 692 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-90.doc, ZK-05-2009-90, př. 1

92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Učebny mechatroniky ve středních školách
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotací na pořízení technického vybavení v rámci projektu Učebny mechatroniky ve Střední škole Pelhřimov a ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0405/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout investiční dotaci ve výši 3 950 tis. Kč Střední škole Pelhřimov, IČ 14450470, za účelem vybavení učebny mechatroniky;
 • poskytnout investiční dotaci ve výši 2 690 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 1 010 tis. Kč Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČ 48895598, za účelem vybavení učebny mechatroniky;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů o částku 7 650 tis. Kč při současném zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 950 tis. Kč a § 3122 Střední odborné školy, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 690 tis. Kč a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 010 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-92.doc

93. Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
M. Kružíková informovala zastupitele o předloženém návrhu trojstranné smlouvy o spolupráci na realizaci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině mezi krajem Vysočina, ČEZ, a. s. a Střední průmyslovou školou Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0406/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálů ZK-05-2009-93, př. 2, ZK-05-2009-93, př. 3, ZK-05-2009-93, př. 4 a ZK-05-2009-93, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-93.doc, ZK-05-2009-93, př. 1, ZK-05-2009-93, př. 2, ZK-05-2009-93, př. 3, ZK-05-2009-93, př. 4, ZK-05-2009-93, př. 5

96. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh na převod vzdělávací činnosti Základní školy Kamenice nad Lipou z kraje na město. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0407/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit příspěvkovou organizaci Základní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491, dle materiálu ZK-05-2009-96, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-05-2009-96, př. 1;
 • poskytnout městu Kamenice nad Lipou věcný dar movitých věcí dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2009-96, př. 3;
 • schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu ZK-05-2009-96, př. 4;
 • poskytnout městu Kamenice nad Lipou peněžitý dar ve výši 3 570 000 Kč dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2009-96, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-96.doc, ZK-05-2009-96, př. 1, ZK-05-2009-96, př. 2, ZK-05-2009-96, př. 3, ZK-05-2009-96, př. 4, ZK-05-2009-96, př. 5

97. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným systémovým řešením zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0408/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-97.doc, ZK-05-2009-97, př. 1, ZK-05-2009-97, př. 2, ZK-05-2009-97, př. 3, ZK-05-2009-97, př. 4, ZK-05-2009-97, př. 5, ZK-05-2009-97, př. 6, ZK-05-2009-97, př. 7, ZK-05-2009-97, př. 8, ZK-05-2009-97, př. 9, ZK-05-2009-97, př. 10, ZK-05-2009-97, př. 11, ZK-05-2009-97, př. 12, ZK-05-2009-97, př. 13, ZK-05-2009-97, př. 14, ZK-05-2009-97, př. 15, ZK-05-2009-97, př. 16, ZK-05-2009-97, př. 17, ZK-05-2009-97, př. 18, ZK-05-2009-97, př. 19, ZK-05-2009-97, př. 20, ZK-05-2009-97, př. 21, ZK-05-2009-97, př. 22

98. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury a současně zastupitele informoval o úpravě přílohy 4 tohoho materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0409/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatky zřizovacích listin Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálů ZK-05-2009-98, př. 1, ZK-05-2009-98, př. 2, ZK-05-2009-98, př. 3, ZK-05-2009-98, př. 4upr1, ZK-05-2009-98, př. 5, ZK-05-2009-98, př. 6 a ZK-05-2009-98, př. 7.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-98.doc, ZK-05-2009-98, př. 1, ZK-05-2009-98, př. 2, ZK-05-2009-98, př. 3, ZK-05-2009-98, př. 4, ZK-05-2009-98, př. 5, ZK-05-2009-98, př. 6, ZK-05-2009-98, př. 7

99. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
T. Škaryd podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0410/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0124/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-59, př. 1 se nahradí Nadace Svébyt Stavebním bytovým družstvem SVÉBYT v likvidaci zastoupeným Městem Brtnice dle materiálu ZK-05-2009-99, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-99.doc, ZK-05-2009-99, př. 1, ZK-05-2009-99, př. 2

100. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
T. Škaryd informoval zastupitele o předloženém návrhu na udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu v rámci 19. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0411/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
ve smyslu § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci konaného 19. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, která bude nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-100.doc

101. Cena pro nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2009 - poskytnutí finančního daru
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí finančního daru u příležitosti předávání Ceny za nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy v sekci Mezi moři v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0412/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 150 tis. Kč režisérovi filmu, který obdrží Cenu za nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy v sekci Mezi moři v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2009 dle vzoru darovací smlouvy uvedeném v materiálu ZK-05-2009-101, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-101.doc, ZK-05-2009-101, př. 1

102. Zápis z kontroly Finančního výboru v Nemocnici Třebíč p. o.
Z. Dobrý předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápis z kontroly Finančního výboru v Nemocnici Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0413/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápis z kontroly Finančního výboru v Nemocnici Třebíč, p. o. dle materiálu ZK-05-2009-102, př. 1;
ukládá
radě kraje zabývat se závěry z kontroly v Nemocnici Třebíč, p. o. a přijmout odpovídající opatření a zobecnění pro resort zdravotnictví.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-102.doc

103. Stížnosti ve věci situace v Dětském domově Senožaty
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o průběhu vyřizování stížností ve věci situace v Dětském domově Senožaty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0414/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o průběhu vyřizování stížností ve věci situace v Dětském domově Senožaty.
odpovědnost: Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržeIi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-103.doc

104. Informace o výsledku řízení před Nejvyšším správním soudem
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s výsledkem řízení před Nejvyšším správním soudem o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0415/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o výsledku řízení před Nejvyšším správním soudem o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-104.doc

105. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2. kolo
Z. Ryšavý informoval zastupitelstvo kraje o žádostech o finanční podporu na realizaci Standardu ICT ve vybraných organizacích zřizovaných krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0416/05/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v úhrnné výši 6 443 557,20 Kč na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina s adresným určením dle materiálu ZK-05-2009-105, př. 3;
schvaluje
v rámci kapitoly Informatika a § 3636 Územní rozvoj rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 4 658 250,- Kč a položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) v úhrnné výši 1 785 320,- Kč dle rozpisu dle materiálu ZK-05-2009-105, př. 3 s určením na realizaci Standardu ICT vybavení při současném snížení položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 6 443 570,- Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2009-105.doc, ZK-05-2009-105.doc, ZK-05-2009-105, př. 1, ZK-05-2009-105, př. 2, ZK-05-2009-105, př. 3

106. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2009 s tím, že příští zasedání se bude konat dne 10. 11. 2009.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:


Ing. Vladimír Černý        ……...……………………………………


Ing. Jiří Jež        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2009.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2009 dne 15. 9. 2009.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová, dne 25. 9. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz