Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 40/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 40/2012, které se konalo dne 11. 12. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 12. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
99. Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodov
100. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k.ú. a obci Těchobuz
101. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby - 04, komunikace“
102. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám - Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí
103. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2012
104. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2012
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2012
 2. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 3. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 5. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 6. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 7. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 8. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
 9. Projekt SEN - 2. žádost o platbu
 10. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 11. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 12. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina, registrační číslo CZ.1.07/5.1.00/0
 13. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina, registrační číslo CZ.1.07/5.2.00/04.0041
 14. Závěrečná zpráva projektu Zásah bez hranic financovaný z Fondu malých projektů
 15. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 16. Nominace Výběrové komise pro hodnocení projektových žádostí o finanční podporu z globálních grantů Kraje Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK )
 17. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 18. Uzavření smluv pro akci Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov
 19. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 20. Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, oprava kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
 21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
 23. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
 25. Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Moravské Budějovice
 26. Výkup pozemků v k. ú. a obci Meziboří
 27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1
 29. Výpůjčka nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
 30. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 31. Řešení havárie Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 32. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
 34. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 35. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
 37. Návrh na úpravu investičního plánu Střední průmyslové školy Třebíč zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 38. Změna ve školském rejstříku
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
 40. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 41. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za období do 30. 11. 2012
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
 43. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2012
 44. Veřejné zakázky na stavební práce na akce II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2, II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001, II/361 Příštpo - mosty ev. č. 361-003 a 361-004 a III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-
 45. Pracoviště Pelhřimov - nájemní smlouva na nebytové prostory
 46. Pracoviště Žďár nad Sázavou- nájemní smlouva
 47. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 49. Přijmutí daru na úhradu územní studie Vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy
 50. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 51. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - vrácení části dotace Ministerstvu průmyslu a obchodu na spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO
 52. Informace o vyhodnocení postupu implementace výstupů projektu Řízení příspěvkových organizací
 53. Výsledky kontrol sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 54. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv a dodatku - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 55. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2012
 56. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
 57. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 58. Souhlas s dlouhodobými výpůjčkami knihovního fondu Krajské knihovny Vysočiny
 59. Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2012
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - změna závazných ukazatelů u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 61. Smlouva o výpůjčce movitého majetku Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě
 62. Plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2012
 63. Ukončení realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
 65. Smlouva o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
 66. Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 67. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 68. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 69. Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 70. Peněžní dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 71. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
 72. Souhlas s přijetím účelového daru a investiční akcí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 73. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 74. Souhlas s využitím majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, pro distribuci léčiv
 75. Návrh na schválení investičních akcí a souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 76. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Bezpečnost a kvalita ZP
 77. Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s dohledem nad TBC
 78. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
 79. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí
 80. Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 81. Podstatná změna III. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 82. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 83. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
 84. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
 85. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 86. Podstatná změna VI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 87. Podání projektové žádosti Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 88. Návrh na odepsání pohledávky
 89. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
 90. Podstatná změna č. VII. v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 91. Podstatná změna č. XIV v projektu Transformace ÚSP Jinošov
 92. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
 93. Organizační řád Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 94. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace občanskému sdružení TreMediaS, o.s. se sídlem Okružní 935, 974 01 Třebíč
 95. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení části dotace na projekty prevence kriminality do státního rozpočtu ČR
 96. Příspěvek na nákup zvedací plošiny pro nástup tělesně postižených do vlaku - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 97. Stavební záměr Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu, změna usnesení 1710/36/2010RK a 0301/08/2012/RK
 98. Smlouva o převodu investorství
 99. Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodov
 100. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k.ú. a obci Těchobuz
 101. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby - 04, komunikace“
 102. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám - Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí
 103. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2012
 104. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2012
 105. Rozprava členů rady
Usnesení 2167/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 39/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 07 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Usnesení 2168/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu RECOM CZ-AT Regionálního managementu Dolní Rakousko ve výši 156 887,89 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-02.doc

03. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2169/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 4 304 368,93 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-03.doc

04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2170/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 5 168 869,69 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-04.doc

05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2171/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1 882 902,45 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-05.doc

06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2172/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.1 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 56 668,38 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-06.doc

07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2173/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 28 230,22 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-07.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 08, 10 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

08. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
Usnesení 2174/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0173 dle materiálu RK-40-2012-08, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-08.doc, RK-40-2012-08, př. 1, RK-40-2012-08, př. 2, RK-40-2012-08, př. 3

10. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Usnesení 2175/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 dle materiálu RK-40-2012-10, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-10.doc, RK-40-2012-10, př. 1, RK-40-2012-10, př. 2, RK-40-2012-10, př. 3

09. Projekt SEN - 2. žádost o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s žádostí o platbu v projektu SEN, financovaného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2176/40/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2012-09, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-09.doc, RK-40-2012-09, př. 1

11. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2177/40/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-11.doc

12. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina, registrační číslo CZ.1.07/5.1.00/0
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2178/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
převod nevyčerpaných prostředků ve výši 428 301,15 Kč na zvláštním účtu TP 5.1 OP VK na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. ú.: 6015-821001/0710 a s tím související rozpočtové opatření.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-12.doc, RK-40-2012-12, př. 1

13. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina, registrační číslo CZ.1.07/5.2.00/04.0041
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2179/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
převod nevyčerpaných prostředků ve výši 179 555,71 Kč na zvláštním účtu TP 5.2 OP VK na účty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. ú.: 6015-821001/0710 a č. ú.: 15800-821001/0710 a s tím související rozpočtové opatření.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-13.doc, RK-40-2012-13, př. 1

14. Závěrečná zpráva projektu Zásah bez hranic financovaný z Fondu malých projektů
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí Závěrečnou zprávu projektu Zásah bez hranic. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2180/40/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci projektu Zásah bez hranic obsažené v materiálech RK-40-2012-14, př. 1, RK-40-2012-14, př. 2 a RK-40-2012-14, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 11. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-14.doc, RK-40-2012-14, př. 1, RK-40-2012-14, př. 2, RK-40-2012-14, př. 3

15. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2181/40/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-15.doc

16. Nominace Výběrové komise pro hodnocení projektových žádostí o finanční podporu z globálních grantů Kraje Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK )
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje ke schválení Statut a Jednací řád Výběrové komise pro hodnocení projektových žádostí o finanční podporu z globálních grantů Kraje Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2182/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Statut Výběrové komise a Jednací řád Výběrové komise dle přílohy RK-40-2012-16, př. 1 a tím i formální změnu Směrnice ZS pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
jmenuje
Výběrovou komisi pro výběr grantových projektů GG OP VK pro prioritní osu 1 a Výběrovou komisi pro výběr grantových projektů GG OP VK pro oblast podpory 3.2 dle materiálu RK-40-2012-16, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-16.doc, RK-40-2012-16, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 17 30 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešla M. Kružíková.

17. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 2183/40/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-40-2012-17, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-17.doc, RK-40-2012-17, př. 1

18. Uzavření smluv pro akci Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov
Usnesení 2184/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro akci Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov s vlastníky a na pozemky dle materiálu RK-40-2012-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-18.doc, RK-40-2012-18, př. 1, RK-40-2012-18, př. 2

19. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2185/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-40-2012-19, př. 1 a RK-40-2012-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-19.doc, RK-40-2012-19, př. 1, RK-40-2012-19, př. 2

20. Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, oprava kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
Usnesení 2186/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, oprava kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-20.doc

21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2187/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-40-2012-21, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-40-2012-21, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1670, 1626/5, 1634/9, 1634/12 a 148/23 v k.ú. Krucemburk;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2444/2 v k.ú. Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-21.doc, RK-40-2012-21, př. 1

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
Usnesení 2188/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemku par. č. 438/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 odděleného dle GPL č. 429-113/2012 z pozemku par. č. 438 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 438/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 nově oddělený dle GPL č. 429-113/2012 z pozemku par. č. 438 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dlouhé;
 • nabýt darem par.č. 65/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 nově oddělený dle GPL č. 429-113/2012 z pozemku par. č. 65 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé z vlastnictví obce Dlouhé do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-22.doc, RK-40-2012-22, př. 1

23. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
Usnesení 2189/40/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-23.doc, RK-40-2012-23, př. 1, RK-40-2012-23, př. 2

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
Usnesení 2190/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 668 210 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-24.doc, RK-40-2012-24, př. 1

25. Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Moravské Budějovice
Usnesení 2191/40/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-25.doc

26. Výkup pozemků v k. ú. a obci Meziboří
Usnesení 2192/40/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-26.doc, RK-40-2012-26, př. 1

27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 2193/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného a Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno, IČ: 00020699 na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na užívání části pozemku par. č. 904/1 - ovocný sad v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem spočívající v zřízení a provozování kabelu NN a výstavbě a provozování automatické meteorologické stanice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-27.doc, RK-40-2012-27, př. 1

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1
Usnesení 2194/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 800 tis. Kč při současném snížení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, o částku 800 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-28.doc

29. Výpůjčka nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
Usnesení 2195/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Domem dětí a mládeže Jihlava, IČO 72549246, dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-40-2012-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-29.doc, RK-40-2012-29, př. 1, RK-40-2012-29, př. 2

30. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 2196/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-40-2012-30, př. 1 a RK-40-2012-30, př. 3.
odpovědnost: ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvková organizace, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-30.doc, RK-40-2012-30, př. 1, RK-40-2012-30, př. 2, RK-40-2012-30, př. 3

97. Stavební záměr Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu, změna usnesení 1710/36/2010RK a 0301/08/2012/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým stavebním záměrem Domova důchodců Proseč u Pošné. J. Běhounek pro zápis uvedl požadavek na pracovní schůzku odborů OŠMS, OM, OSV a OZ k posouzení komplexního využití budov využívaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2197/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit:
schvaluje
stavební záměr Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu dle materiálů RK-40-2012-97, př. 1 a RK-40-2012-97, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební akci Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. října 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-97.doc, RK-40-2012-97, př. 1, RK-40-2012-97, př. 2

99. Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2198/40/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-99.doc

100. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k.ú. a obci Těchobuz
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zveřejnění záměru prodeje rodinného domu č.p. 78 Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2199/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje rodinného domu č.p. 78 Těchobuz, postaveného na pozemku par. č. st. 128, pozemků par. č. st. 128 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118 m2 a par. č. 136/15, zahrada o výměře 723 m2 v k.ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-100.doc, RK-40-2012-100, př. 1, RK-40-2012-100, př. 2

31. Řešení havárie Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2200/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 72 000 Kč při současném navýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 72 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, IČO 47443936 o částku 72 000 Kč za účelem pokrytí nákladů na havárii ležaté kanalizace objektu školy na ul. Zahradníčkova v Třebíči dle materiálu RK-40-2012-31.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-31.doc, RK-40-2012-31, př. 1

32. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření výše uvedené darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2201/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-32.doc, RK-40-2012-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2202/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu o přijaté finanční prostředky ve výši 55 000 Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-33.doc

34. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2203/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 6 138 tis. Kč dle materiálu RK-40-2012-34;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 dle materiálu RK-40-2012-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-40-2012-34, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-40-2012-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-34.doc, RK-40-2012-34, př. 1, RK-40-2012-34, př. 2

35. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o výpůjčce sítotiskařského stolu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2204/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sítotiskařského stolu (MDL 41102) dle materiálu RK-40-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42.
termín: 1. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-35.doc, RK-40-2012-35, př. 1

36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2205/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením telefonní ústředny elektronické, inventární číslo 502665 z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-40-2012-36.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-36.doc

37. Návrh na úpravu investičního plánu Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy investičního plánu Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2206/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2012 dle materiálu RK-40-2012-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-37.doc, RK-40-2012-37, př. 1

38. Změna ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-38.doc, RK-40-2012-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů uvedených příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2207/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 965 888 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Základní škole Pelhřimov, Komenského 1326, IČO 70844194 o částku 245 403,20 Kč;
  • Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 o částku 245 556,80 Kč;
  • Základní škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO 60418494 o částku 294 639,60 Kč;
  • Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 180 288,40 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-40-2012-39.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-39.doc

40. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2208/40/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2013, dle materiálu RK-40-2012-40, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-40.doc, RK-40-2012-40, př. 1, RK-40-2012-40, př. 2, RK-40-2012-40, př. 3, RK-40-2012-40, př. 4, RK-40-2012-40, př. 5

102. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám - Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2209/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 264 811,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, IČO 70831432 o částku 264 811,20 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu „EU peníze školám“ dle materiálu RK-40-2012-102.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-102.doc

41. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za období do 30. 11. 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2210/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 2 040 972,49 Kč dle materiálů RK-40-2012-41, př. 1 a RK-40-2012-41, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2012 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2012-41, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu, odbory zdravotnictví a školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 20. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-41.doc, RK-40-2012-41, př. 1, RK-40-2012-41, př. 2, RK-40-2012-41, př. 3, RK-40-2012-41, př. 4, RK-40-2012-41, př. 5

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s návrhem zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje a Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2211/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-40-2012-42, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-42.doc, RK-40-2012-42, př. 1

43. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2212/40/2012/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 7. 12. 2012 do 31. 12. 2012;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2013 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 7. 12. 2012 do 31. 12. 2012.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-43.doc

98. Smlouva o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o převodu investorství k níže uvedené stavbě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2213/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-026 dle materiálu RK-40-2012-98, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-98.doc, RK-40-2012-98, př. 1

101. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby - 04, komunikace“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2214/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Stavby - 04, komunikace“ dle materiálů RK-40-2012-101, př. 1, RK-40-2012-101, př. 2, RK-40-2012-101, př. 3 a RK-40-2012-101, př. 4;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavby - 04, komunikace“
 • pro část A) uchazeče Skanska Transbeton, s.r.o, se sídlem Toužimská 664, 199 00 Praha, IČ: 60471778
 • pro část B) uchazeče EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha, IČ: 45274924,
 • pro část C) sdružení uchazečů Swietelsky stavební s.r.o., K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 48035599 a Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
 • pro část D) sdružení uchazečů COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 a Porr a.s., Václavské náměstí 837/11, 110 00, Praha, IČ: 43005560
v souladu s materiály RK-40-2012-101, př. 1, RK-40-2012-101, př. 2, RK-40-2012-101, př. 3 a RK-40-2012-101, př. 4;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-101.doc, RK-40-2012-101, př. 1, RK-40-2012-101, př. 2, RK-40-2012-101, př. 3, RK-40-2012-101, př. 4

45. Pracoviště Pelhřimov - nájemní smlouva na nebytové prostory
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje upravenou přílohu k materiálu řešícímu uzavření nájemní smlouvy pro pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina v Pelhřimově. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2215/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-40-2012-45, př. 1upr1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-45.doc, RK-40-2012-45, př. 1

46. Pracoviště Žďár nad Sázavou- nájemní smlouva
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí pro pracoviště KrÚ Kraje Vysočina ve Žďáru nad Sázavou. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2216/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor a movitých věcí č. 1/2013 dle materiálu RK-40-2012-46, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-46.doc, RK-40-2012-46, př. 1

47. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje na vědomí Informaci o veřejné zakázce malého rozsahu zadané MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů ve 3. čtvrtletí 2012. V průběhu jednání odešli P. Krčál a P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2217/40/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejné zakázce malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadanou MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-40-2012-47, př. 1.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 11. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-47.doc, RK-40-2012-47, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s návrhem přijetí účelové investiční dotace z Ministerstva zemědělství určené na meliorace a hrazení bystřin v lesích. V průběhu jednání přišli P. Krčál a P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2218/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 200 000 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-48.doc

49. Přijmutí daru na úhradu územní studie Vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy
M. Hyský a J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, informovali radu kraje o návrhu přijetí finančního daru od Statutárního města Jihlava na úhradu zmíněné územní studie. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2219/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt dar ve výši 111 000,- Kč od Statutárního města Jihlava dle materiálu RK-40-2012-49, př. 1.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 11. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-49.doc, RK-40-2012-49, př. 1

50. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2220/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - ZCHÚ o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 348 456,00 Kč za dílčí část projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-50.doc

51. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - vrácení části dotace Ministerstvu průmyslu a obchodu na spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO
Z. Chlád a J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, informovali radu kraje o návrhu vrácení části nevyčerpané účelové dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2221/40/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu výše dotace na spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů ZEVO dle materiálu RK-40-2012-51, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady) rozpočtu kraje o část nevyčerpané účelové dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 113 600,- Kč na spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů ZEVO.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-51.doc, RK-40-2012-51, př. 1, RK-40-2012-51, př. 2

52. Informace o vyhodnocení postupu implementace výstupů projektu Řízení příspěvkových organizací
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory a D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložily radě kraje na vědomí informaci o vyhodnocení postupu implementace výstupů projektu Řízení příspěvkových organizací. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2222/40/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vyhodnocení postupu implementace výstupů aktivity č. 2 projektu Kvalita 09 Řízení příspěvkových organizací dle materiálu RK-40-2012-52, př. 1;
souhlasí
s posunem implementace dosud nedokončených kroků popsaných v materiálu RK-40-2012-52, př. 1 s tím, že konečný termín dokončení projektu zůstane bez změny, tj. 30. 6. 2013.
odpovědnost: ředitel úřadu a ředitelé sekcí
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-52.doc, RK-40-2012-52, př. 1

53. Výsledky kontrol sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje na vědomí výsledky kontrol sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Kružíková a odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2223/40/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 11. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-53.doc, RK-40-2012-53, př. 1, RK-40-2012-53, př. 2, RK-40-2012-53, př. 3, RK-40-2012-53, př. 4, RK-40-2012-53, př. 5, RK-40-2012-53, př. 6, RK-40-2012-53, př. 7, RK-40-2012-53, př. 8, RK-40-2012-53, př. 9, RK-40-2012-53, př. 10, RK-40-2012-53, př. 11, RK-40-2012-53, př. 12, RK-40-2012-53, př. 13, RK-40-2012-53, př. 14

54. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv a dodatku - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o žádosti Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. o udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobých smluv a dodatku ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2224/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy a dodatku o výpůjčce sbírkových předmětů dle materiálů RK-40-2012-54, př. 1, RK-40-2012-54, př. 2, RK-40-2012-54, př. 3 a RK-40-2012-54, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-54.doc, RK-40-2012-54, př. 1, RK-40-2012-54, př. 2, RK-40-2012-54, př. 3, RK-40-2012-54, př. 4

55. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje návrh stanovení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2225/40/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-40-2012-55, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-55.doc, RK-40-2012-55, př. 1

56. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve 3. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2226/40/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-40-2012-56, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 11. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-56.doc, RK-40-2012-56, př. 1

57. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s žádostí Muzea Vysočiny Třebíč, p. o. o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2227/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-40-2012-57, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-57.doc, RK-40-2012-57, př. 1

58. Souhlas s dlouhodobými výpůjčkami knihovního fondu Krajské knihovny Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2228/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením rámcových smluv s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Západomoravskou vysokou školou Třebíč, o.p.s. a Masarykovou univerzitou - Univerzitní centrum Telč na dlouhodobé výpůjčky knihovního fondu Krajské knihovny Vysočiny dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-40-2012-58, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-58.doc, RK-40-2012-58, př. 1, RK-40-2012-58, př. 2

59. Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o žádosti Krajské knihovny Vysočiny o změnu čerpání investičního plánu na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2229/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2012 dle materiálu RK-40-2012-59, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-59.doc, RK-40-2012-59, př. 1

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - změna závazných ukazatelů u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2230/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012 zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 694 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 694 000 Kč s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2012 zvýšením o částku 694 000 Kč z důvodu dokrytí nákladů za elektrickou energii vyvolaných dopadem ze změny dodavatele energie.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-60.doc

61. Smlouva o výpůjčce movitého majetku Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o žádosti Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce klavíru Bosendorfer za účelem používání při společenských a kulturních akcích pořádaných v galerii. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2231/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o pronájmu klavíru Bosendorfer pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-40-2012-61, př. 1, a to na dobu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-61.doc, RK-40-2012-61, př. 1

62. Plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje upravený materiál obsahující plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 2232/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2013 dle materiálů RK-40-2012-62, př. 1a, RK-40-2012-62, př. 2a, RK-40-2012-62, př. 3a, RK-40-2012-62, př. 4a, RK-40-2012-62, př. 5a, RK-40-2012-62, př. 6a, RK-40-2012-62, př. 7a, RK-40-2012-62, př. 8a, RK-40-2012-62, př. 9a, RK-40-2012-62, př. 10a, RK-40-2012-62, př. 1b - 10b.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 11. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-62.doc, RK-40-2012-62, př. 1a, RK-40-2012-62, př. 2a, RK-40-2012-62, př. 3a, RK-40-2012-62, př. 4a, RK-40-2012-62, př. 5a, RK-40-2012-62, př. 6a, RK-40-2012-62, př. 7a, RK-40-2012-62, př. 8a, RK-40-2012-62, př. 9a, RK-40-2012-62, př. 10a, RK-40-2012-62, př. 1b - 10b

63. Ukončení realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o ukončení realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2233/40/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina, dle materiálu RK-40-2012-63, př. 3, včetně splacení půjčky z rozpočtu kraje na předfinancování projektu ve výši 7 000 000 Kč;
souhlasí
s použitím rezervního fondu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na úhradu neuznatelných nákladů projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina ve výši 61 026,80 Kč, dle materiálu RK-40-2012-63, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 11. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-63.doc, RK-40-2012-63, př. 1, RK-40-2012-63, př. 2, RK-40-2012-63, př. 3

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2234/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí) a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci od vedoucího partnera projektu ve výši 348 195,31 Kč (ÚZ 41500000);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, IČO 28263693 o částku 348 195,31 Kč na realizaci projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-64.doc

65. Smlouva o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s žádostí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2235/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku předaného k hospodaření Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci dle materiálu RK-40-2012-65, př. 1, a to na dobu do 14. 12. 2017.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-65.doc, RK-40-2012-65, př. 1

66. Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o žádosti Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu sbírkových předmětů mezi Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě a Malým zámečkem, s. r. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2236/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle materiálu RK-40-2012-66, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie na Vysočině v Jihlavě
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-66.doc, RK-40-2012-66, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 67 - 70 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

67. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 2237/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • Monitor Bedside Lifescope 9, r. v. 1996, pořizovací cena Kč 689 689,-, zůstatková cena Kč 0,-;
 • QUAD BOX QDB-200388, r. v. 1995, pořizovací cena Kč 145 380,-, zůstatková cena Kč 0,-;
 • Server HP L3000, r. v. 2002, pořizovací cena Kč 4 752 925,-, zůstatková cena Kč 0,-.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-67.doc, RK-40-2012-67, př. 1

68. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2238/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2012-68, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-68.doc, RK-40-2012-68, př. 1, RK-40-2012-68, př. 2

69. Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2239/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-40-2012-69, př. 1 a RK-40-2012-69, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-69.doc, RK-40-2012-69, př. 1, RK-40-2012-69, př. 2

70. Peněžní dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2240/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí finančních darů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2012-70, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-70.doc, RK-40-2012-70, př. 1, RK-40-2012-70, př. 2

71. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, předložily radě kraje návrh udělení souhlasu pro Nemocnicí Havlíčkův Brod, p.o. s realizací nových investičních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2241/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v celkové výši 3 811 899 Kč, z toho:
 • Artroskopie pro malé klouby ve výši 113 316 Kč
 • Stropní světlo ve výši 66 318 Kč
 • Světla pro úrazovou ambulanci ve výši 170 000 Kč
 • Ultrazvukový přístroj ve výši 400 000 Kč
 • Štěrbinová lampa ve výši 200 000 Kč
 • Měřící sada ve výši 66 600 Kč
 • Analyzátor kardiostimulátorů ve výši 56 886 Kč
 • Čajovar ve výši 67 920 Kč
 • Operační světlo ve výši 329 460 Kč
 • Rektoskop ve výši 41 439 Kč
 • Rozšíření Marie Pacs ve výši 699 960 Kč
 • Rozšíření funkcionality AMIS-H ve výši 1 600 000 Kč
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-71.doc

72. Souhlas s přijetím účelového daru a investiční akcí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, seznámily radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2242/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • se změnou účelu daru od společnosti COMPAS automatizace spol. s.r.o. Žďár nad Sázavou na 200 000 Kč a s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2012-72, př. 1;
 • s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2012-72, př. 2;
schvaluje
realizaci investiční akce - upgrade CT ke snížení radiační zátěže v předpokládané výši 150 000 Kč. Investiční akce bude pořízena z účelově poskytnutého daru od f. COMPAS automatizace spol. s.r.o. Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-72.doc, RK-40-2012-72, př. 1, RK-40-2012-72, př. 2, RK-40-2012-72, př. 3

73. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, předložily radě kraje návrh Organizačního řádu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2243/40/2012/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-40-2012-73, př. 1 a RK-40-2012-73, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-73.doc, RK-40-2012-73, př. 1, RK-40-2012-73, př. 2

74. Souhlas s využitím majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, pro distribuci léčiv
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, seznámily radu kraje se záměrem Nemocnice Jihlava, p.o. na využití budovy, prostor, místností a zařízení k distribuci léčivých přípravků. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2244/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, využít budovu č.p. 4630 na p.č. 4380/42 v k.ú. Jihlava, prostory, místnosti a zařízení dle materiálu RK-40-2012-74, př. 1 k distribuci léčivých přípravků;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ve lhůtě do 31. 1. 2013 požádat dle čl. 3 odst. 5 Pravidel Rady Kraje č. 07/12 o souhlas s doplňkovou činností k distribuci léčiv a s tím související změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-74.doc, RK-40-2012-74, př. 1, RK-40-2012-74, př. 2, RK-40-2012-74, př. 3

75. Návrh na schválení investičních akcí a souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, informovaly radu kraje o návrhu použití části rezervního fondu Dětského domova Kamenice nad Lipou, p.o. k posílení investičního fondu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2245/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím části rezervního fondu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace ve výši 42 000 Kč k posílení investičního fondu v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-75.doc

76. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Bezpečnost a kvalita ZP
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2246/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (účelový znak 35438) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Bezpečnost a kvalita ZP o částku 150 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2012, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 35438 o celkovou částku 150 000 Kč s určením pro:
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 50 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 50 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2012 o částku:
  • 50 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 50 000 pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • 50 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
určenou na realizaci projektu v rámci státního dotačního programu Bezpečnost a kvalita ZP.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-76.doc, RK-40-2012-76, př. 1

77. Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s dohledem nad TBC
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, seznámily radu kraje s předloženým návrhem. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkládajícím materiál k dopracování. S. Měrtlová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-77.doc, RK-40-2012-77, př. 1, RK-40-2012-77, př. 2, RK-40-2012-77, př. 3

78. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, předložily radě kraje upravený materiál s návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 2247/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou MZ ČR v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ (ÚZ 35015) ve výši 880 626 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2012, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku 880 626 Kč, z toho:
 • 37 500 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 522 557 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 76 969 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 82 332 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 161 268 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o vratku účelové dotace poskytnuté MZ ČR v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ (ÚZ 35015) ve výši 89 909 Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu na rok 2012, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o stejnou částku 89 909 Kč původně určenou pro Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2012 o částku:
 • 37 500 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 432 648 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 76 969 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 82 332 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 161 268 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 20. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-78.doc, RK-40-2012-78, př. 1, RK-40-2012-78, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 103, 104 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel Z. Chlád.

103. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2012
Usnesení 2248/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 203 767 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí roku 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-103.doc

104. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2012
Usnesení 2249/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 418 118,02 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-104.doc

79. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým upraveným materiálem řešícím poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 2250/40/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ městům a obcím, na projekt a ve výši dle přílohy RK-40-2012-79, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ městu uvedenému v materiálu RK-40-2012-79, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-79.doc, RK-40-2012-79, př. 1, RK-40-2012-79, př. 2, RK-40-2012-79, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 80, 81, 86, 90, 91 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

80. Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 2251/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2012-80, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2012-80, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-80.doc, RK-40-2012-80, př. 1

81. Podstatná změna III. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 2252/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2012-81, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2012-81, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-81.doc, RK-40-2012-81, př. 1

86. Podstatná změna VI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Usnesení 2253/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2012-86, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2012-86, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2012-86, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-86.doc, RK-40-2012-86, př. 1

90. Podstatná změna č. VII. v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 2254/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2012-90, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2012-90, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2012-90, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-90.doc, RK-40-2012-90, př. 1

91. Podstatná změna č. XIV v projektu Transformace ÚSP Jinošov
Usnesení 2255/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2012-91, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2012-91, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2012-91, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-91.doc, RK-40-2012-91, př. 1

82. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2256/40/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-82.doc

83. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem Ústavu sociální péče Zboží, p.o. na vyřazení nepotřebného majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2257/40/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - automatická pračka, inventární číslo 453927, rok pořízení 1996, pořizovací cena 274 500,00 Kč, zůstatková cena ve výši 457,50 Kč, z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Ústavem sociální péče Zboží, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-40-2012-83.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-83.doc

84. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem dodatku ke smlouvě o spolupráci při vzdělávání seniorů uzavřené s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2258/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-40-2012-84, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-84.doc, RK-40-2012-84, př. 1, RK-40-2012-84, př. 2

85. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2259/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4357 - Domovy spočívající ve zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, o částku 700 000 Kč při současném snížení tohoto ukazatele u Domova Háj, příspěvkové organizace o stejnou částku 700 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální péče spočívající ve snížení § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče o částku 300 000 Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o stejnou částku 300 000 Kč na realizaci aktivit odboru;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace jeho navýšením o 700 000 Kč a Domova Háj, příspěvkové organizace, jeho snížením o 700 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-85.doc, RK-40-2012-85, př. 1

88. Návrh na odepsání pohledávky
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2260/40/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-88.doc

87. Podání projektové žádosti Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu předložení posledního z transformačních projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2261/40/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Transformace ÚSPMP Těchobuz III. dle materiálu RK-40-2012-87, př. 1, a to v rámci Integrovaného operačního programu k výzvě č. 7.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-87.doc, RK-40-2012-87, př. 1

89. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2262/40/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 8 764 000,- Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-40-2012-89, př. 1, RK-40-2012-89, př. 2 a RK-40-2012-89, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-40-2012-89, př. 4.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-89.doc, RK-40-2012-89, př. 1, RK-40-2012-89, př. 2, RK-40-2012-89, př. 3, RK-40-2012-89, př. 4

92. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení výzvu k podávání žádostí o dotace na provoz hospicové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2263/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu na podávání žádostí v dotačním řízení na poskytování domácí hospicové péče dle materiálu RK-40-2012-92, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-92.doc, RK-40-2012-92, př. 1

93. Organizační řád Domova bez zámku, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem Organizačního řádu Domova bez zámku, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2264/40/2012/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2012-93, př. 1.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí
termín: 1. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-93.doc, RK-40-2012-93, př. 1

94. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace občanskému sdružení TreMediaS, o.s. se sídlem Okružní 935, 974 01 Třebíč
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2265/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, občanskému sdružení TreMedias, o.s., IČO 22731946, se sídlem Okružní 935, Třebíč na podporu činnosti organizace ve výši 80 000 Kč dle materiálu RK-40-2012-94, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 20. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-94.doc, RK-40-2012-94, př. 1, RK-40-2012-94, př. 2

95. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení části dotace na projekty prevence kriminality do státního rozpočtu ČR
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vrácení nevyčerpané části dotace z Ministerstva vnitra určené na realizaci projektů prevence kriminality. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2266/40/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o nevyčerpanou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 381 054,54 Kč určenou na realizaci projektu Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody dle materiálu RK-40-2012-95, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o nevyčerpanou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 32 705,00 Kč určenou na realizaci projektu Koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní skupiny prevence kriminality dle materiálu RK-40-2012-95, př. 2.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 20. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-95.doc, RK-40-2012-95, př. 1, RK-40-2012-95, př. 2

96. Příspěvek na nákup zvedací plošiny pro nástup tělesně postižených do vlaku - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s. na nákup zvedací plošiny pro usnadnění nástupu do vlaku tělesně postiženým. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2267/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč Českým drahám, a. s., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226, dle materiálu RK-40-2012-96, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-96.doc, RK-40-2012-96, př. 1a, RK-40-2012-96, př. 1b, RK-40-2012-96, př. 2

44. Veřejné zakázky na stavební práce na akce „II/351 Přibyslav most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled most ev. č. 03815-2“, „II/375 Jimramov most ev. č. 375-001“, „II/361 Příštpo mosty ev. č. 361-003 a 361-004“ a „III/13035 Hořice most ev. č. 13035-2“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejných zakázek na uvedené stavební práce. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2268/40/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejné zakázky v souladu se Zadávací dokumentací veřejných zakázek na stavební práce:
formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejných zakázek na stavební práce na akce II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2, II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001, II/361 Příštpo - mosty ev. č. 361-003 a 361-004 a III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-40-2012-44, př. 5;
 • hodnotící komisi veřejných zakázek na stavební práce na akce II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2, II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001, II/361 Příštpo - mosty ev. č. 361-003 a 361-004 a III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle doplněného materiálu RK-40-2012-44, př. 6;
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace zadávaných zakázek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejné zakázky na akce II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2, II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001, II/361 Příštpo - mosty ev. č. 361-003 a 361-004 a III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálů RK-40-2012-44, př. 1upr1, RK-40-2012-44, př. 2upr1, RK-40-2012-44, př. 3, RK-40-2012-44, př. 4upr1 a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2012-44.doc, RK-40-2012-44, př. 1, RK-40-2012-44, př. 2, RK-40-2012-44, př. 3, RK-40-2012-44, př. 4, RK-40-2012-44, př. 5, RK-40-2012-44, př. 6

105. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 40/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 1. 2013, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 40/2012 dne 11. 12. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 13. 12. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz