Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 39/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 39/2012, které se konalo dne 4. 12. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 4. 12. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
114. Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací opatření k. ú. Bory, k. ú. Budišov
115. Koupě nemovitosti v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci „Transformace ÚSPM Těchobuz III.“
116. Redakční rada novin Kraj Vysočina
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2012
 2. Darování pozemků v k. ú. Vepřová
 3. Zahájení jednání o majetkoprávním vypořádání pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
 4. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jemnice pro akci II/408 Jemnice - havárie propustku
 5. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stavbou II/405 Brtnice - Zašovice
 6. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stavbou III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 8. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 9. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
 10. Uzavření nájemních smluv na pozemky pod silnicí II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03815 Pohled - průjezdní úsek
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 13. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čížkov od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 14. Uzavření smluv zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
 15. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 16. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I.
 17. Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR
 18. Koupě pozemků v k. ú. a obci Nový Rychnov a k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 k. ú. Kuroslepy
 20. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov, k. ú. Jetřichovec
 21. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
 22. Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky - koupě pozemku od ÚZSVM
 23. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
 24. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 25. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 26. Změna usnesení 0755/17/2012/RK
 27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Okříšky
 28. Darování pozemku v k. ú. Přibyslav
 29. Prodej pozemku v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
 30. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
 31. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků II.
 32. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hojovice
 33. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 34. Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
 35. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina.
 36. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
 37. Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
 39. Informace o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky.
 40. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov - zadání veřejné zakázky na služby na akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
 41. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 42. Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
 43. Návrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
 44. Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
 45. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
 46. Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2014
 47. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
 49. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 51. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
 52. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2012 u kapitoly Zdravotnictví
 53. Rozpočtové opatření - realizace projektu Videokonference ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
 54. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 13. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
 55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 56. Návrh na změnu účelu půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 57. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 58. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
 59. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
 60. Návrh na prominutí sankce z Kupní smlouvy
 61. Odprodej výpočetní techniky
 62. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013
 63. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 64. Profil Kraje Vysočina - prosinec 2012
 65. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012
 66. Strategie Kraje Vysočina 2020
 67. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 68. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 69. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
 70. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
 71. Stanovení důležitých termínů na rok 2013
 72. Návrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
 73. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
 74. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
 75. Poskytnutí daru Československé obci legionářské - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
 77. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje
 78. Organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
 79. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
 81. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče
 82. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
 83. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 84. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii Chotěboř
 85. Projekt Effective School Management - příspěvek partnerům na realizaci projektu
 86. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola a Střední škola technická Žďár nad Sázavou
 87. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2012 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 91. Žádost o změnu údajů v žádosti o dofinancování evropského projektu
 92. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 93. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného daru pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední školu technickou Jihlava
 94. Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
 95. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 96. Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
 97. Změna v zastoupení Kraje Vysočina v Radě projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
 98. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce - návrh na provedení rozpočtového opatření
 99. Projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách - dodatek ke smlouvě o půjčce
 100. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2013
 101. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Hotelová škola Třebíč
 102. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace V Lisovech
 103. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Šafranice
 104. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 105. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 106. Návrh Dodatku č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
 107. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
 108. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
 109. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
 110. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Zachování biodiverzity
 111. Mezinárodní smlouva o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
 112. Jmenování zástupců Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
 113. Prominutí pohledávky
 114. Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací opatření k. ú. Bory, k. ú. Budišov
 115. Koupě nemovitosti v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci „Transformace ÚSPM Těchobuz III.“
 116. Redakční rada novin Kraj Vysočina
 117. Rozprava členů rady
Usnesení 2051/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 38/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 14, 16, 17, 19 - 33, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemků v k. ú. Vepřová
Usnesení 2052/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-39-2012-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepřová.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-02.doc, RK-39-2012-02, př. 1, RK-39-2012-02, př. 2

03. Zahájení jednání o majetkoprávním vypořádání pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
Usnesení 2053/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s Městem Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, o darování pozemku par. č. 701/24 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíče do vlastnictví Kraje Vysočina
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-03.doc, RK-39-2012-03, př. 1

04. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jemnice pro akci II/408 Jemnice - havárie propustku
Usnesení 2054/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-04.doc, RK-39-2012-04, př. 1

05. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stavbou II/405 Brtnice - Zašovice
Usnesení 2055/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2012-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-05.doc, RK-39-2012-05, př. 1

06. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stavbou III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008
Usnesení 2056/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2012-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-06.doc, RK-39-2012-06, př. 1

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 2057/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-07.doc, RK-39-2012-07, př. 1, RK-39-2012-07, př. 2

08. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 2058/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba s vlastníky a za cenu stanovenou dohodou ve výši 9 Kč/m2/rok v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-08, př. 1 na dobu určitou a to na dobu dvou let.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-08.doc, RK-39-2012-08, př. 1

09. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
Usnesení 2059/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a ČR - Pozemkovým fondem ČR na straně pronajímatele na pronájem části pozemku par. č. 2073/136 o výměře 244 m2 v katastrálním území Příseka na dobu neurčitou za cenu 100 Kč/rok od data účinnosti smlouvy do nabytí právní moci stavebního povolení na výše uvedenou stavbu a za cenu 266 Kč/rok pod data nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu II/405 Příseka obchvat .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-09.doc

10. Uzavření nájemních smluv na pozemky pod silnicí II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě
Usnesení 2060/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pozemky zastavěné silnicemi II. a III. třídy mezi Českými dráhami, a.s. na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce a uhradit částky za bezesmluvní užívání pozemků dle splátkových kalendářů, vše v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-39-2012-10, př. 1 v k. ú. Přibyslav a RK-39-2012-10, př. 2 v k. ú. Kojetice na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-10.doc, RK-39-2012-10, př. 1, RK-39-2012-10, př. 2, RK-39-2012-10, př. 3

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03815 Pohled - průjezdní úsek
Usnesení 2061/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví obce Pohled v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-11, př. 1 v k. ú. Pohled z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pohled;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 691/5 nově označenou dle GPL č. 482-1274/2012 jako pozemek par. č. 691/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 v k. ú. Pohled z vlastnictví obce Pohled do vlastnictví Kraje Vysočina;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-11.doc, RK-39-2012-11, př. 1, RK-39-2012-11, př. 2

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 2062/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky evidovanými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-12, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-12, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-12.doc, RK-39-2012-12, př. 1

13. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čížkov od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 2063/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-39-2012-13, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 74 700 Kč dle materiálu RK-39-2012-13, př. 3 plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 700 Kč;
 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2012-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-13.doc, RK-39-2012-13, př. 1, RK-39-2012-13, př. 2, RK-39-2012-13, př. 3, RK-39-2012-13, př. 4

14. Uzavření smluv zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
Usnesení 2064/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem a vlastníky pozemků dotčených stavbou smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/411 Dešov, most ev. č. 411-004 na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-14.doc, RK-39-2012-14, př. 1

16. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I.
Usnesení 2065/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Pelhřimov na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavby Transformace ÚSPM Těchobuz I. - objekt P1 k. ú. Pelhřimov, p.č. 2346/41 - objekt pro bydlení a Transformace ÚSPM Těchobuz I. - objekt P2 k. ú. Pelhřimov, p. č. 2346/40 - objekt pro bydlení na části pozemku par. č. 2346/1 v k. ú. a obci Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-16.doc, RK-39-2012-16, př. 1

17. Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR
Usnesení 2066/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-39-2012-17, př. 1, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-17.doc, RK-39-2012-17, př. 1

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 k. ú. Kuroslepy
Usnesení 2067/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky nově oddělených pozemků par. č. 344/2 a par. č. 344/3 v k. ú. Kuroslepy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky par. č. 344/2 - trvalý travní porost o výměře 131 m2 a par. č. 344/3 - trvalý travní porost o výměře 10 m2 oddělené dle GPL č. pl. 213-58/2012 z pozemku par. č. 344 v k. ú. Kuroslepy za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-19.doc, RK-39-2012-19, př. 1

20. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov, k. ú. Jetřichovec
Usnesení 2068/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-20.doc, RK-39-2012-20, př. 1

21. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 2069/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 1542/33 o výměře 317 m2, ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 2609/7 o výměře 417 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 36 700 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-21.doc, RK-39-2012-21, př. 1

22. Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky - koupě pozemku od ÚZSVM
Usnesení 2070/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 4136/30 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 121 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 650 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-22.doc, RK-39-2012-22, př. 1

23. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 2071/39/2012/RK
Rada kraje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina:
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2013, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu a u kterých byla ukončena regulace nájemného, uplatnit v roce 2013 nájemné ve výši „cílového nájemného roku 2010“;
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2013, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu ve městě Jihlava, uplatnit nájemné ve výši 62 Kč/m2/měsíc;
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, uplatnit v roce 2013 výši nájemného, které bylo stanoveno na základě předchozího souhlasu rady kraje, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu, výsledku nabídkového řízení na nájem volného bytu;
 • při uzavírání nové nájemní smlouvy nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2013, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu bude taková nájemní smlouva nebo takový dodatek nájemní smlouvy uzavřeny na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2013;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tzv. „kauce“.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-23.doc, RK-39-2012-23, př. 1

24. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2072/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-39-2012-24, př. 1 a RK-39-2012-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-24.doc, RK-39-2012-24, př. 1, RK-39-2012-24, př. 2

25. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2073/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-39-2012-25, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-39-2012-25, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1549/5 v k. ú. Rapotice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-25.doc, RK-39-2012-25, př. 1

26. Změna usnesení 0755/17/2012/RK
Usnesení 2074/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1884/36/2012/RK tak, že, v materiálu RK-36-2012-15, př. 1 se u pořadového čísla 8 k pozemku par. č. 2893/5 v k. ú. Velká Losenice doplňuje další pozemek par. č. 2/47 v k. ú. Velká Losenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-26.doc, RK-39-2012-26, př. 1

27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Okříšky
Usnesení 2075/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi společností IMMORENT Ostrava I s. r. o., se sídlem Budějovická 1518/13a, Praha 4, IČ: 273 86 040 a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou se společnost IMMORENT Ostrava I s. r. o., zaváže darovat do vlastnictví Kraje Vysočina stavbu autobusového zálivu, budovaného v rámci stavby CTPoint Okříšky FRAENKISCHE - rozšíření autobusové zastávky , na části pozemku par. č. 1324/3 v k. ú. a obci Okříšky a Kraj Vysočina se zaváže tuto stavbu do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-27.doc, RK-39-2012-27, př. 1

28. Darování pozemku v k. ú. Přibyslav
Usnesení 2076/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-39-2012-28, př. 1 v k. ú a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-39-2012-28, př. 1 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-28.doc, RK-39-2012-28, př. 1, RK-39-2012-28, př. 2

29. Prodej pozemku v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
Usnesení 2077/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-29.doc, RK-39-2012-29, př. 1

30. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
Usnesení 2078/39/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - zateplení budovy a svislé izolace ;
 • uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci Krajský úřad Kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-30.doc, RK-39-2012-30, př. 1, RK-39-2012-30, př. 2

31. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků II.
Usnesení 2079/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-31.doc, RK-39-2012-31, př. 1

32. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hojovice
Usnesení 2080/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-32.doc, RK-39-2012-32, př. 1

33. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 2081/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-39-2012-33, př. 1 a RK-39-2012-33, př. 2.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-33.doc, RK-39-2012-33, př. 1, RK-39-2012-33, př. 2

15. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje úpravu přílohy 1 předloženého materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2082/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-39-2012-15, př. 1upr1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-15.doc, RK-39-2012-15, př. 1

18. Koupě pozemků v k. ú. a obci Nový Rychnov a k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a požádal o úpravu kupní ceny pozemku v k. ú. a obci Nový Rychnov. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2083/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt pozemek par. č. 53/3 - zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 134 810 Kč;
 • nabýt pozemky par. č. st. 469 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, par. č. 3230/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m2 a par. č. 3234/16 - trvalý travní porost o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 002 48 843 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 233 750 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-18.doc, RK-39-2012-18, př. 1

34. Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým doporučením zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2084/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli dle materiálu RK-39-2012-34, př. 1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina neprodleně uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli, v rozsahu materiálu RK-39-2012-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-39-2012-34, př. 2.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-34.doc, RK-39-2012-34, př. 1, RK-39-2012-34, př. 2, RK-39-2012-34, př. 3

114. Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací opatření k. ú. Bory, k. ú. Budišov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít smlouvy s obcí Bory a městysem Budišov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2085/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-114, RK-39-2012-114, př. 1

115. Koupě nemovitosti v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci „Transformace ÚSPM Těchobuz III.“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje nabýt pozemek v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2086/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-115, RK-39-2012-115, př. 1, RK-39-2012-115, př. 2

35. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina.
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2087/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v rozsahu linky335 Tišnov - Olší - Drahonín - Sejřek - Nedvědice.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-35.doc, RK-39-2012-35, př. 1

36. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2088/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 276 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 029 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-36.doc

37. Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí změnu účelu použití finančních prostředků u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2089/39/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu účelu použití částky 490 000 Kč z protihlukových opatření (ÚZ 0000) na zajištění opravy silnic (ÚZ 00013) ve výši 490 000 v rámci schváleného příspěvku na provoz pro KSÚSV na rok 2012.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2090/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 136/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-39-2012-38, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice, příloha D2 Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 422 000 Kč na realizaci projektu dle Přílohy č. 1 Smlouvy č. 136/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 dle materiálu RK-39-2012-38, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava, § 2212 Doprava a přílohy D2 - Investice v dopravě spočívající ve zvýšení běžných výdajů ve výši 474 000 Kč při současném snížení kapitálových výdajů ve výši 474 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy, odbor ekonomický
termín: 15. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-38.doc, RK-39-2012-38, př. 1

39. Informace o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o dodatcích uzavřených v průběhu plnění veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2091/39/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o dodatcích uzavřených v průběhu plnění veřejné zakázky odborem dopravy a silničního hospodářství dle materiálu RK-39-2012-39, př. 1.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-39.doc, RK-39-2012-39, př. 1

40. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov - zadání veřejné zakázky na služby na akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2092/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov dle materiálu RK-39-2012-40, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-40.doc, RK-39-2012-40, př. 1

41. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2093/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu OP AT-CZ o účelovou dotaci z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 a z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 3 929 393,82 Kč, která je určena na financování projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2;
 • převod přijaté dotace z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2;
 • převod části přijaté dotace ve výši 3 700 000 Kč ze zvláštního účtu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2 do FSR a s tím související rozpočtové opatření.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-41.doc

42. Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0115/02/2010/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2094/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0115/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1 se ruší a nahrazuje materiálem RK-39-2012-42, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-42.doc, RK-39-2012-42, př. 1, RK-39-2012-42, př. 2

43. Návrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o financování. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2095/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o financování dle materiálu RK-39-2012-43, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-43.doc, RK-39-2012-43, př. 1, RK-39-2012-43, př. 2

44. Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2096/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si schválení Statutu Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • schválit Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle materiálu RK-39-2012-44, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-44.doc, RK-39-2012-44, př. 1, RK-39-2012-44, př. 2

45. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2097/39/2012/RK
Rada kraje
stanoví
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172) ve výši 158 284 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 4 769 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2013 v termínu do 31. 3. 2013 s tím, že u odvětví školství přímé výdaje na vzdělávání nebudou v návrhu zahrnuty a jejich rozpis bude zabezpečen samostatným rozpočtovým opatřením;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 v celkové výši a členění dle materiálu RK-39-2012-45, př. 1 Rozpočet kraje 2013;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2013 materiálu RK-39-2012-45, př. 1 (Rozpočet kraje 2013, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2012 do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Evropské projekty;
 • zapojení zůstatku účtu ZBÚ ISNOV ve výši bankovního výpisu k 31. 12. 2012 do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny“;
 • rozhodnout poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu RK-39-2012-45, př. 1 (Rozpočet kraje 2013, část E);
 • svěřit radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
 • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-45.doc, RK-39-2012-45, př. 1, RK-39-2012-45, př. 2, RK-39-2012-45, př. 3

46. Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2014
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit smlouvy o společném postupu zadavatelů. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2098/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálů RK-39-2012-46, př. 1 a RK-39-2012-46, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-39-2012-46, př. 3;
 • Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-39-2012-46, př. 4.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-46.doc, RK-39-2012-46, př. 1, RK-39-2012-46, př. 2, RK-39-2012-46, př. 3, RK-39-2012-46, př. 4

47. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2099/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Zámek Třebíč - modernizace o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve výši 20 326 017,95 Kč.
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-47.doc

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2100/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009) a převedení částky 3 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-48.doc

49. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2101/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-39-2012-49, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-49.doc, RK-39-2012-49, př. 1, RK-39-2012-49, př. 2

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2102/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 412 130,43 Kč v souvislosti s vratkou druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-50.doc

51. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2103/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí s účelovým znakem 00051 o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací ve výši 131 009 Kč;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00051 o částku 109 174 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) o částku 21 835 Kč;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 109 174 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-51.doc

52. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2012 u kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2104/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu o příjmy z pronájmu nemovitostí v úhrnné výši 220 469 Kč v členění dle materiálu RK-39-2012-52, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví v úhrnné výši 220 469 Kč v členění dle materiálu RK-39-2012-52, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2012-52, př. 1 s určením na údržbu a opravy majetku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-52.doc, RK-39-2012-52, př. 1, RK-39-2012-52, př. 2

53. Rozpočtové opatření - realizace projektu Videokonference ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2105/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00502 o částku 1 918 800 Kč s určením pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 426 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy s účelovým znakem 00502 o částku 1 918 800 Kč;
 • rozpočtové opatření u kapitoly Zdravotnictví, § 3533 Zdravotnická záchranná služba a položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00502 o částku 373 200 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5901 Nespecifikované rezervy s účelovým znakem 00502 o částku 373 200 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 426 000 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
 • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
s určením na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu „Videokonference“;
ukládá
ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • zajistit po ukončení realizace projektu „Videokonference“ využívání předmětu díla k účelu, k němuž byla veřejná zakázka realizovaná, a to vždy na základě výzvy zřizovatele;
 • předložit odboru zdravotnictví v termínu do 30. 4. 2013 kopie zaplacených faktur či jiných účetních dokladů včetně výpisu z bankovního účtu o úhradě investičního závazku, kterým bude doloženo použití investiční dotace na realizaci projektu „Videokonference“ ve smyslu materiálu RK-39-2012-53.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor informatiky
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-53.doc, RK-39-2012-53, př. 1

54. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 13. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem schválit záměr realizace uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2106/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • souhlasit s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 2 250 000 Kč;
 • schválit:
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 15 000 000 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektů;
 • závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (15 000 0000 Kč), tj. 2 250 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
 • vzít na vědomí čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši 2 250 000 Kč dle materiálu RK-39-2012-54, př. 3.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-54.doc, RK-39-2012-54, př. 1, RK-39-2012-54, př. 2, RK-39-2012-54, př. 3

55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2107/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) Auditu vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám (analýza stávajícího vykazování, seznámení s výsledky analýzy a proškolení správného vykazování) za minimálně jedno z uvedených období rok 2009, 2010 nebo 2011 v rámci veškeré akutní péče;
souhlasí
s realizací (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) následujících seminářů, školení:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace:
Nákladový benchmarking;
 • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace:
Aplikace zákona o veřejných zakázkách;
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace:
Nákladový benchmarking;
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace:
Současný přehled zdravotní legislativy, změny od 1. 1. 2013;
Kvalita zdravotní péče;
Komunikace zdravotníka;
 • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace:
Nákladový benchmarking;
 • Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace i pro ostatní zdravotnická zařízení zřizovaná krajem:
Hospodaření příspěvkových organizací (účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola);
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace:
Hospodaření příspěvkových organizací;
souhlasí
s možností účasti na externím školení maximálně pro dva zaměstnance dle požadavků jednotlivých zdravotnických zařízení na základě žádosti zdravotnického zařízení a po předchozím schválení vedoucím odboru zdravotnictví;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o celkovou částku 1 250 000 Kč, z toho:
  • 250 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 250 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 250 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 250 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci; 
  • 250 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 00000 ve stejné výši 1 250 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 Zdravotnická záchranná služba a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o částku 125 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 Ostatní nemocnice a položky 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 00000 o stejnou částku 125 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3529 Ostatní ústavní péče a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o celkovou částku 50 000 Kč, z toho:
  • 25 000 Kč pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 25 000 Kč pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
při současném snížení § 3522 Ostatní nemocnice a položky 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 00000 ve stejné výši 50 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč;
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 125 000 Kč;
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 25 000 Kč;
  • Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 25 000 Kč
za účelem realizace vzdělávacích akcí, případné vyšší náklady budou uhrazeny z vlastních zdrojů zdravotnických zařízení;
stanoví
 • podmínky přiznání příspěvku na provoz:
  • u Auditu vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a u všech ostatních seminářů a školení budou provedena poptávková řízení či veřejné zakázky;
  • v případě přijatých zdanitelných plnění je nemocnice povinna postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a uplatnit případný nárok na odpočet DPH;
 • podmínky vrácení příspěvku na provoz:
  • v případě čerpání za jiným účelem, než je stanoveno v tomto usnesení, bude vrácena celá přiznaná částka;
  • v případě, že má organizace u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním vzdělávací akce nárok na odpočet DPH v plné, poměrné nebo krácené výši, bude část dotace odpovídající uplatněnému nároku na odpočet DPH na vstupu vrácena;
ukládá
 • odboru zdravotnictví zaslat do nemocnic Kraje Vysočina a ostatních zdravotnických zařízení příspěvek na provoz dle časového souladu nákladu vztahujícího se k roku 2012 nebo roku 2013;
 • ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných krajem:
  • realizaci (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) Auditu vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám (analýzu stávajícího vykazování, seznámení s výsledky analýzy a proškolení správného vykazování) za minimálně jedno z uvedených období rok 2009, 2010 nebo 2011 v rámci veškeré akutní péče;
  • realizaci (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) následujících seminářů, školení:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace:
 • Nákladový benchmarking;
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace:
 • Aplikace zákona o veřejných zakázkách;
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace:
 • Nákladový benchmarking;
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace:
 • Současný přehled zdravotní legislativy, změny od 1. 1. 2013;
 • Kvalita zdravotní péče;
 • Komunikace zdravotníka;
  • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace:
 • Nákladový benchmarking;
  • Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace i pro ostatní zdravotnická zařízení zřizovaná krajem:
 • Hospodaření příspěvkových organizací (účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola);
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace:
 • Hospodaření příspěvkových organizací;
  • umožnit účast 1 2 zástupců odboru zdravotnictví na seminářích organizovaných zdravotnickým zařízením zřizovaným Krajem Vysočina,
  • předložit odboru zdravotnictví a gesčnímu radnímu pro zdravotnictví kompletní materiály (skripta, prezentace atd.) z realizovaných seminářů, školení zdravotnickým zařízením  v elektronické podobě včetně souhlasu školitele (dodavatele) s jejich předáním zřizovateli;
  • předložit na odbor zdravotnictví žádost o účast na externím školení maximálně pro dva zaměstnance dle požadavků zdravotnických zařízení k předchozímu schválení vedoucím odboru zdravotnictví;
  • provést vyúčtování školících akcí nejdéle do 30. 6. 2013;
  • předložit ihned po obdržení kopie faktur za realizaci seminářů, školení, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;
  • předložit v termínu do 31. 8. 2013 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech závazků za shora realizované semináře, školení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-55.doc, RK-39-2012-55, př. 1

56. Návrh na změnu účelu půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem na změnu účelu půjčky pro danou příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2108/39/2012/RK
Rada kraje
nedoporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0275/04/2012/ZK v části: schvaluje převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím za účelem poskytnutí půjčky v částce 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2012-56, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-56.doc, RK-39-2012-56, př. 1, RK-39-2012-56, př. 2

57. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2109/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2012-57, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-57.doc, RK-39-2012-57, př. 1

K bodům 58, 59, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

58. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
Usnesení 2110/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-39-2012-58, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-58.doc, RK-39-2012-58, př. 1, RK-39-2012-58, př. 2, RK-39-2012-58, př. 3

59. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
Usnesení 2111/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-39-2012-59, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-59.doc, RK-39-2012-59, př. 1, RK-39-2012-59, př. 2, RK-39-2012-59, př. 3

60. Návrh na prominutí sankce z Kupní smlouvy
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem prominout sankce z kupní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2112/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
prominout pohledávku za společností S E L F servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno, IČO 18826016 ve výši 11 697,- Kč, která představuje finanční vypořádání za nedodržení závazku z kupní smlouvy uzavřené dne 29. 5. 2012, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku z účetnictví kraje.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-60.doc, RK-39-2012-60, př. 1, RK-39-2012-60, př. 2

61. Odprodej výpočetní techniky
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh uzavřít kupní smlouvu na odprodej výpočetní techniky. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2113/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-39-2012-61, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-61.doc, RK-39-2012-61, př. 1, RK-39-2012-61, př. 2

62. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Zásad. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2114/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-39-2012-62, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-62.doc, RK-39-2012-62, př. 1, RK-39-2012-62, př. 2, RK-39-2012-62, př. 3, RK-39-2012-62, př. 4

63. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o přípravě na programovací období EU 2014-2020. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2115/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí informace týkající se přípravy na programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-39-2012-63, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-63.doc, RK-39-2012-63, př. 1

64. Profil Kraje Vysočina - prosinec 2012
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2116/39/2012/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina ve třetím čtvrtletí roku 2013;
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu RK-39-2012-64, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-64.doc, RK-39-2012-64, př. 1, RK-39-2012-64, př. 2

65. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit předložené Zásady. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2117/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-39-2012-65, př. 1upr1 a vyhlásit soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2012 dle materiálu RK-39-2012-65, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-65.doc, RK-39-2012-65, př. 1

66. Strategie Kraje Vysočina 2020
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Strategii Kraje Vysočina 2020. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2118/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Strategii Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-39-2012-66, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-66.doc, RK-39-2012-66, př. 1, RK-39-2012-66, př. 2

67. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit předložené Zásady. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2119/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu RK-39-2012-67, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-67.doc, RK-39-2012-67, př. 1

68. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2120/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-68.doc, RK-39-2012-68, př. 1, RK-39-2012-68, př. 2, RK-39-2012-68, př. 3, RK-39-2012-68, př. 4

69. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje odstoupit od Smlouvy o realizaci grantového projektu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2121/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-69.doc, RK-39-2012-69, př. 1, RK-39-2012-69, př. 2, RK-39-2012-69, př. 3, RK-39-2012-69, př. 4, RK-39-2012-69, př. 5, RK-39-2012-69, př. 6

70. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje odstoupit od Smlouvy o realizaci grantového projektu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2122/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-70.doc, RK-39-2012-70, př. 1, RK-39-2012-70, př. 2, RK-39-2012-70, př. 3, RK-39-2012-70, př. 4, RK-39-2012-70, př. 5

71. Stanovení důležitých termínů na rok 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí stanovení termínu na rok 2013. V průběhu jednání přišel P. Krčál, odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2123/39/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-39-2012-71upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2013.
odpovědnost: OSH
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-71.doc

72. Návrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh uvedené Směrnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2124/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty, dle materiálu RK-39-2012-72, př. 1.
odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-72.doc, RK-39-2012-72, př. 1

73. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2125/39/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-39-2012-73, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-39-2012-73, př. 1;
 • schválit:
  • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-39-2012-73, př. 2;
  • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2013 dle materiálu RK-39-2012-73, př. 3;
 • vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-39-2012-73, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-73.doc, RK-39-2012-73, př. 1, RK-39-2012-73, př. 2, RK-39-2012-73, př. 2a, RK-39-2012-73, př. 3, RK-39-2012-73, př. 4, RK-39-2012-73, př. 4a

74. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh poskytnout dotace z rozpočtu kraje. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2126/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu RK-39-2012-74, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-39-2012-74, př. 2, a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu RK-39-2012-74, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-39-2012-74, př. 4;
 • svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu RK-39-2012-74.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-74.doc, RK-39-2012-74, př. 1, RK-39-2012-74, př. 2, RK-39-2012-74, př. 3, RK-39-2012-74, př. 4

75. Poskytnutí daru Československé obci legionářské - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2127/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dar ve výši 50 000,- Kč Československé obci legionářské, IČO 45247455, dle materiálu RK-39-2012-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-75.doc, RK-39-2012-75, př. 1, RK-39-2012-75, př. 2

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2128/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar ve výši 100 000 Kč Horolezeckému klubu Vysočiny, Nečasova 584, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 65759991 dle materiálu RK-39-2012-76, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 100 000 Kč dle materiálů RK-39-2012-76, RK-39-2012-76, př. 1, RK-39-2012-76, př. 2 a RK-39-2012-76, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-76.doc, RK-39-2012-76, př. 1, RK-39-2012-76, př. 2, RK-39-2012-76, př. 3

116. Redakční rada novin Kraj Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2129/39/2012/RK
Rada kraje
ruší
personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu RK-39-2012-116, př. 1, a to s účinností k 4. 12. 2012;
ustavuje
personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu RK-39-2012-116, př. 2, a to s účinností od 4. 12. 2012 do 1. 10. 2015;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zabezpečit uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2010 upravujícím personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu RK-39-2012-116, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-116, RK-39-2012-116, př. 1, RK-39-2012-116, př. 2

77. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2130/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Žijeme a pracujeme na Vysočině o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 517 965,55 Kč určenou na financování projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-77.doc

78. Organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2131/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálu RK-39-2012-78, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-78.doc, RK-39-2012-78, př. 1

79. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení oznámení příjemce o změnách v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2132/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-39-2012-79, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-39-2012-79, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-79.doc, RK-39-2012-79, př. 1

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2133/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, o částku 43 354,96 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, o částku 7 650,88 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 43 354,96 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233 s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 650,88 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233 s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace o částku 51 005,84 Kč na financování projektu Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věci č. 431/2011 ze dne 15. 6. 2011.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-80.doc

81. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2134/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje v rámci § 4357 - Domovy a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací v rozsahu a výši dle materiálu RK-39-2012-81, př. 1 při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věcí, § 4357 - Domovy a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství u položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace uvedené v materiálu RK-39-2012-81, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-39-2012-81, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z investičního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálů RK-39-2012-81, př. 1 a RK-39-2012-81, př. 2 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-39-2012-81, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče:
 • provést odvod z investičního fondu schválený dle usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0805/17/2012/RK ze dne 24. 04. 2012 za rok 2012 do rozpočtu kraje nejpozději do 20. 12. 2012;
 • zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku a zapojit čerpání investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy o částku 8 691 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2012-81, př. 3 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 8 691 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací ke konci roku;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-39-2012-81, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-81.doc, RK-39-2012-81, př. 1, RK-39-2012-81, př. 2, RK-39-2012-81, př. 3, RK-39-2012-81, př. 4, RK-39-2012-81, př. 5

82. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu stanovit mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2135/39/2012/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-39-2012-82, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-82.doc, RK-39-2012-82, př. 1

K bodům 83 - 86, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

83. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
Usnesení 2136/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením konvektomatu Fagor HME a 5 ks počítačů z počítačové učebny, inventární číslo 9-3 z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem, Střední obornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-39-2012-83.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia, Střední odborné školy
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-83.doc

84. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii Chotěboř
Usnesení 2137/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2012-84, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-84.doc, RK-39-2012-84, př. 1

85. Projekt Effective School Management - příspěvek partnerům na realizaci projektu
Usnesení 2138/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu Effective School Management v celkové výši 44 574,58 Kč dle materiálu RK-39-2012-85, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-85.doc, RK-39-2012-85, př. 1

86. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola a Střední škola technická Žďár nad Sázavou
Usnesení 2139/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s bezúplatným převodem konvektomatu LAINOX a s vyřazením myčky dvouplášťové s příslušenstvím a elektrické smažící pánve FAGOR z majetku kraje způsobem navrženým Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou dle materiálu RK-39-2012-86;
 • s vyřazením osobního automobilu Škoda Octavia Elegance, registrační značka 3J60396, inventární číslo DHM0000556 z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou technickou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-39-2012-86.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy a Střední školy technické Žďár nad Sázavou.
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-86.doc

87. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2140/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 dle materiálu RK-39-2012-87, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Jihlava
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-87.doc, RK-39-2012-87, př. 1

88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2141/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 043 476,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČO 48895598 o částku 1 043 476,80 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-39-2012-88.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-88.doc

89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2012 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2142/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období v celkové výši 571 995 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období dle materiálu RK-39-2012-89, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu RK-39-2012-89, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-89.doc, RK-39-2012-89, př. 1

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2143/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO: 66610702, o částku 47 498 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu Mladí technici v Evropě - získání bohatších zkušeností přímo v evropských zemích znamená lepší šanci najít dobrou práci dle materiálu RK-39-2012-90, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-90.doc, RK-39-2012-90, př. 1, RK-39-2012-90, př. 2, RK-39-2012-90, př. 3

91. Žádost o změnu údajů v žádosti o dofinancování evropského projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení dodatek ke smlouvě pro Základní školu Třebíč. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2144/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • schválit žádost Základní školy Třebíč, Benešova 585 o úpravu financování z dotace kraje (ID žádosti PR00259.0002) čj. KUJI 71225/2012 dle materiálu RK-39-2012-91, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce We Learn about Each Other dle materiálu RK-39-2012-91, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-91.doc, RK-39-2012-91, př. 1, RK-39-2012-91, př. 2, RK-39-2012-91, př. 3

92. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu na změnu použití IF příspěvkových organizací na rok 2012. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2145/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-39-2012-92, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-92.doc, RK-39-2012-92, př. 1

93. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného daru pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední školu technickou Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovacích smluv se společností Festo. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2146/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálů RK-39-2012-93, př. 1 a RK-39-2012-93, př. 2.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Jihlava, Střední školy technické Jihlava, OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-93.doc, RK-39-2012-93, př. 1, RK-39-2012-93, př. 2

94. Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na ukončení majetkové účasti Kraje Vysočina v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2147/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhradit si rozhodnutí uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu dle materiálu RK-39-2012-94, př. 2 a rozhodnout uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu dle materiálu RK-39-2012-94, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-94.doc, RK-39-2012-94, př. 1, RK-39-2012-94, př. 2, RK-39-2012-94, př. 3

95. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2148/39/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-39-2012-95, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-95.doc, RK-39-2012-95, př. 1, RK-39-2012-95, př. 2

96. Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém mateirálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2149/39/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu School and Firm Hand in Hand v celkové výši 32 395,40 Kč dle materiálu RK-39-2012-96, př. 1;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet projektu School and Firm Hand in Hand, dotaci v celkové výši 8 004,25 Kč Krajské hospodářské komoře Jihlava, IČO 70843252 na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-39-2012-96, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-96.doc, RK-39-2012-96, př. 1, RK-39-2012-96, př. 2

97. Změna v zastoupení Kraje Vysočina v Radě projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh na změnu v zastoupení Kraje Vysočina v Radě projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2150/39/2012/RK
Rada kraje
ustanovuje
Janu Fialovou, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, zástupkyní v Radě projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za Kraj Vysočina a Petra Piňose jejím náhradníkem, a to dnem 4. 12. 2012.
odpovědnost: OŠMS
termín: 4. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-97.doc

98. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem prodloužit splatnost půjčky na realizaci uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2151/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-39-2012-98, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva) rozpočtu kraje o částku 1 352 000 Kč v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-39-2012-98, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-98.doc, RK-39-2012-98, př. 1, RK-39-2012-98, př. 2

99. Projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách - dodatek ke smlouvě o půjčce
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o půjčce. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2152/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-39-2012-99, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-99.doc, RK-39-2012-99, př. 1, RK-39-2012-99, př. 2

100. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání dodatek ke smlouvě, jehož obsahem je Roční specifikace aktivit pro rok 2013 Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2153/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-39-2012-100, př. 1upr1;
 • vzít na vědomí dokument Studijní obor Energetika po 30. červnu 2013;
 • schválit záměr finančně podporovat zachování specifických aktivit projektu od školního roku 2013/14. Výše podpory bude stanovena po projednání s partnery projektu a předložení konkrétního návrhu Odbornou skupinou projektu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-100.doc, RK-39-2012-100, př. 1, RK-39-2012-100, př. 2

101. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Hotelová škola Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2154/39/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce výčepního zařízení včetně příslušenství a chladícího zařízení dle materiálu RK-39-2012-101, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Třebíč.
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-101.doc, RK-39-2012-101, př. 1

102. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace V Lisovech
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace. Projednávání se zúčastnil R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2155/39/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 22/2012, o vyhlášení přírodní rezervace V Lisovech, dle materiálu RK-39-2012-102, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 4. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-102.doc, RK-39-2012-102, př. 1, RK-39-2012-102, př. 2

103. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Šafranice
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka. Projednávání se zúčastnil R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2156/39/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 23/2012, o zřízení přírodní památky Šafranice, dle materiálu RK-39-2012-103, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-103.doc, RK-39-2012-103, př. 1, RK-39-2012-103, př. 2, RK-39-2012-103, př. 3

104. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje odvolat dosavadní hodnotící výbor a jmenovat nový hodnotící výbor z důvodu nového složení zastupitelstva kraje. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2157/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • odvolat hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje č. 0053/01/2009/ZK dne 27. 1. 2009;
 • jmenovat hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce ve složení:
předseda hodnotícího výboru:
ČSSD Zdeněk Chlád
členové hodnotícího výboru:
ČSSD Josef Matějek
KDU-ČSL Tomáš Kučera
ODS Ivo Rohovský
KSČM Ladislav Brož
Pro Vysočinu Pavel Heřman
TOP 09 a SPV Luboš Rudišar
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický Anna Krištofová
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Petr Bureš
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje Dušan Vichr
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí Josef Klečanský
právo poradní:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Jaroslav Mikyna, Radek Zvolánek, Martin Drápela;
 • pověřit radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-104.doc

105. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2158/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-39-2012-105, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-39-2012-105, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-105.doc, RK-39-2012-105, př. 1, RK-39-2012-105, př. 2

106. Návrh Dodatku č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 6 Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2159/39/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-39-2012-106, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-106.doc, RK-39-2012-106, př. 1

107. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
Z. Chlád předložil radě kraje návrh vzít na vědomí realizace uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2160/39/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-39-2012-107, RK-39-2012-107, př. 1, RK-39-2012-107, př. 2, RK-39-2012-107, př. 3, RK-39-2012-107, př. 4, RK-39-2012-107, př. 5, RK-39-2012-107, př. 6, RK-39-2012-107, př. 7;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 13.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-107.doc, RK-39-2012-107, př. 1, RK-39-2012-107, př. 2, RK-39-2012-107, př. 3, RK-39-2012-107, př. 4, RK-39-2012-107, př. 5, RK-39-2012-107, př. 6, RK-39-2012-107, př. 7

108. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
Z. Chlád předložil radě kraje ke schválení smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2161/39/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů RK-39-2012-108, př. 6 a RK-39-2012-108, př. 7;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-108.doc, RK-39-2012-108, př. 1, RK-39-2012-108, př. 2, RK-39-2012-108, př. 3, RK-39-2012-108, př. 4, RK-39-2012-108, př. 5, RK-39-2012-108, př. 6, RK-39-2012-108, př. 7

109. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2162/39/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 300.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-109.doc

110. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Zachování biodiverzity
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2163/39/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Biodiverzita spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 300.000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-110.doc

111. Mezinárodní smlouva o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Partnerskou smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2164/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-111.doc, RK-39-2012-111, př. 1, RK-39-2012-111, př. 2

112. Jmenování zástupců Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje jmenovat zástupce kraje do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2165/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-112.doc, RK-39-2012-112, př. 1

113. Prominutí pohledávky
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2166/39/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OddŘLZ, OE
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2012-113.doc, RK-39-2012-113, př. 1

117. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 39/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 12. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 39/2012 dne 4. 12. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 5. 12. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz