Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 40/2012 - 11.12.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
03Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
04Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
05Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
06Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
07Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
08FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
09Projekt SEN - 2. žádost o platbu
10FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
11Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
12Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina , registrační číslo CZ.1.07/5.1.00/0
13Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina , registrační číslo CZ.1.07/5.2.00/04.0041
14Závěrečná zpráva projektu Zásah bez hranic financovaný z Fondu malých projektů
15Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
16Nominace Výběrové komise pro hodnocení projektových žádostí o finanční podporu z globálních grantů Kraje Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK )
17Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
18Uzavření smluv pro akci Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov
19Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
20Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, oprava kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
21Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
22Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
23Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
25Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Moravské Budějovice
26Výkup pozemků v k. ú. a obci Meziboří
27Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
28Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1
29Výpůjčka nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
30Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
31Řešení havárie Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
32Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
34Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
35Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
36Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
37Návrh na úpravu investičního plánu Střední průmyslové školy Třebíč zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
38Změna ve školském rejstříku
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
40Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
41Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za období do 30. 11. 2012
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
43Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2012
44Veřejné zakázky na stavební práce na akce II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2 , II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 , II/361 Příštpo - mosty ev. č. 361-003 a 361-004 a III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-
45Pracoviště Pelhřimov - nájemní smlouva na nebytové prostory
46Pracoviště Žďár nad Sázavou- nájemní smlouva
47Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
49Přijmutí daru na úhradu územní studie Vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy
50Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
51Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - vrácení části dotace Ministerstvu průmyslu a obchodu na spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO
52Informace o vyhodnocení postupu implementace výstupů projektu Řízení příspěvkových organizací
53Výsledky kontrol sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
54Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv a dodatku - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
55Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2012
56Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
57Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
58Souhlas s dlouhodobými výpůjčkami knihovního fondu Krajské knihovny Vysočiny
59Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2012
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - změna závazných ukazatelů u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
61Smlouva o výpůjčce movitého majetku Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě
62Plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2012
63Ukončení realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
64Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
65Smlouva o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
66Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
67Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
68Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
69Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
70Peněžní dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
71Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
72Souhlas s přijetím účelového daru a investiční akcí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
73Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
74Souhlas s využitím majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, pro distribuci léčiv
75Návrh na schválení investičních akcí a souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
76Návrh rozpočtového opatření - dotační program Bezpečnost a kvalita ZP
77Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s dohledem nad TBC
78Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
79FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí
80Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
81Podstatná změna III. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
82Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
83Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
84Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
85Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
86Podstatná změna VI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
87Podání projektové žádosti Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
88Návrh na odepsání pohledávky
89Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
90Podstatná změna č. VII. v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
91Podstatná změna č. XIV v projektu Transformace ÚSP Jinošov
92Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
93Organizační řád Domova bez zámku, příspěvkové organizace
94Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace občanskému sdružení TreMediaS, o.s. se sídlem Okružní 935, 974 01 Třebíč
95Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení části dotace na projekty prevence kriminality do státního rozpočtu ČR
96Příspěvek na nákup zvedací plošiny pro nástup tělesně postižených do vlaku - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
97Stavební záměr Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu, změna usnesení 1710/36/2010RK a 0301/08/2012/RK
98Smlouva o převodu investorství
99Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodov
100Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k.ú. a obci Těchobuz
101Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 04, komunikace
102Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám - Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí
103Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2012
104Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2012
42upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
62upr1Plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2013
78upr1Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
79upr1FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz