Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 2/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 2/2007, které se konalo dne 9. 1. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 37/2006 a č. 1/2007
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 9. 1. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil; omluvil nepřítomnost I. Rohovského, J. Huláka a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
M. Matějková předložila radě kraje návrh na zařazení bodu 34. Informace o postupu zřizovatele při schvalování školního řádu do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 37/2006 a č. 1/2007
 2. Nabytí zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
 3. Stavba chodníku a rozšíření silnice v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
 4. II/387 Štěpánov nad Svratkou, II/129 Cetoraz - mosty
 5. Využití ocelových přístřešků postavených v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
 6. Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
 7. Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2006
 12. Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2007
 13. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2007
 14. Partnerská dohoda v rámci projektu RurIS se Společností pro rozvoj Humpolecka
 15. Darovací smlouva - program Phare, projekt CZ 02.06.01
 16. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež - oprava
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Týden vzdělávání dospělých
 18. Změny ve školském rejstříku
 19. Vyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 20. Nemocnice Třebíč - pronájem movitého majetku
 21. Stanovení platů ředitelů sociálních a zdravotnických zařízení kraje Vysočina
 22. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
 23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
 24. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
 25. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
 26. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
 27. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč
 28. Záměr uspořádání konference "Kraje a péče o kulturní dědictví" v Jihlavě pod záštitou kraje Vysočina
 29. Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
 30. Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
 31. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
 32. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 33. Rezignace a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
 34. Informace o postupu zřizovatele při schvalování školního řádu
 35. Rozprava členů rady
Usnesení 0002/02/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisům ze zasedání rady kraje č. 37/2006 a č. 1/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Nabytí zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o doporučení zastupitelstvu nabýt darovací smlouvou pozemek do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0003/02/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darovací smlouvou pozemek par. č. 856/11-ost. plocha, silnice o výměře 69 m2 v k. ú. a obci Benetice vytvořený geometrickým plánem č. 102-253/2006 a stavbu zastávkového pruhu na tomto pozemku z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-02.doc

03. Stavba chodníku a rozšíření silnice v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlas se stavbou chodníku a rozšířením silnice v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0004/02/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku a rozšíření vozovky na pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou dle podmínek stanovených Správou a údržbou silnic Jihlava;
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1576/2 v k. ú, a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-03.doc

04. II/387 Štěpánov nad Svratkou, II/129 Cetoraz - mosty
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0005/02/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zadat přípravu a realizaci stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most" v rozsahu dle materiálu RK-02-2007-04, př. 1;
 • zadat přípravu a realizaci stavby "II/129 Cetoraz - most" v rozsahu dle materiálu RK-02-2007-04, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-04.doc

05. Využití ocelových přístřešků postavených v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vyslovení souhlasu s demontáží ocelových přístřešků postavených v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0006/02/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s demontáží přístřešků ESO postavených na pozemku par. č. 3942/1 v k. ú. a obci Jihlava v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě a jejich přemístěním a postavením v areálech Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro její potřeby.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-05.doc

06. Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí investiční dotace městu Třebíč. Na základě připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje. Předkladatel rozhodnutí rady kraje plně akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-06.doc

07. Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vyřazení nemovitého majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0007/02/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyřadit stavbu garáže nacházející se původně na pozemku parc. č. 2956/6 v obci a k. ú. Nové Město na Moravě v pořizovací ceně 31 554 Kč pronajaté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace.
odpovědnost: OM, OSŘKŽÚ, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-07.doc

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0008/02/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-02-2007-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-08.doc, RK-02-2007-08, př. 1

09. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku č. 4 nájemní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0009/02/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 4 nájemní smlouvy s nájemcem Coca Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o., IČ 41189698, na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-02-2007-09.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: do 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-09.doc

10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vyslovení souhlasu s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0010/02/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-02-2007-10.
odpovědnost: ředitelka Domova pro seniory, odbor majetkový
termín: do 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-10.doc

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2006
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje o předloženém návrhu na provedení rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0011/02/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam poukázaných státních dotací na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb. za ukončené II. pololetí 2006 přijatých z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2007-11, př. 1;
schvaluje
zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2006 v celkové částce 996 212,50 Kč.
odpovědnost: odbor životního prostředí a ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-11.doc, RK-02-2007-11, př. 1

12. Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2007
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení úpravu návrhu na poskytnutí dotací organizátorům kulturních, sportovních a společenských VIP akcí. Jednání se zúčastnili J. Pokorný, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání odešla M. Černá. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0012/02/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace organizátorům kulturních, sportovních a společenských VIP akcí dle materiálu RK-02-2007-12, př. 1upr2;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje Vysočina rozhodování o uzavírání smluv o poskytnutí dotací na VIP akce dle materiálu RK-02-2007-12.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-12.doc, RK-02-2007-12, př. 1

13. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2007
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, požádali radu kraje o doporučení zastupitelstvu schválit Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2007. V průběhu jednání přišla M. Černá. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0013/02/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2007;
jmenuje
Josefa Pokorného, úředníka na úseku prevence kriminality, odpovědným za koordinaci realizace Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2007.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-13.doc

14. Partnerská dohoda v rámci projektu RurIS se Společností pro rozvoj Humpolecka
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předložené smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0014/02/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu kraje Vysočina a Společnosti pro rozvoj Humpolecka, o. s. k projektu RurIS dle materiálu RK-02-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-14.doc, RK-02-2007-14, př. 1

15. Darovací smlouva - program Phare, projekt CZ 02.06.01
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, požádal radu kraje o uzavření Darovací smlouvy s Ministerstvem životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0015/02/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Darovací smlouvu s Ministerstvem životního prostředí ČR dle materiálu RK-02-2007-15, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 12. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-15.doc, RK-02-2007-15, př. 1

16. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež - oprava
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje úpravu Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež. Jednání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0016/02/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež dle materiálu RK-02-2007-16, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-16.doc, RK-02-2007-16, př. 1, RK-02-2007-16, př. 2

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Týden vzdělávání dospělých
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Jednání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0017/02/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci občanskému sdružení ŽIVOT 90 - Jihlava, IČ 62797549 dle předloženého vyúčtování v celkové výši 600,- Kč za účelem krytí nákladů na aktivitu realizovanou v rámci Týdne vzdělávání dospělých;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství o částku 600,- Kč za účelem poskytnutí dotace občanskému sdružení ŽIVOT 90 - Jihlava na krytí nákladů na aktivitu realizovanou v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle materiálu RK-02-2007-17, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-17.doc, RK-02-2007-17, př. 1

18. Změny ve školském rejstříku
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se změnami ve školském rejstříku. Jednání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0018/02/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina (OŠMS) k zařazení nové střední školy s názvem TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Jihlava, s.r.o. dle materiálu , RK-02-2007-18, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 1. 2007 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-18.doc, RK-02-2007-18, př. 1, RK-02-2007-18, př. 2

34. Informace o postupu zřizovatele při schvalování školního řádu
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, navrhl radě kraje pověřit pracovníky odboru školství, mládeže a sportu jako zástupce zřizovatele jednáním se Školskou radou Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod. Jednání se zúčastnil M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0019/02/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace v materiálu RK-02-2007-34;
pověřuje
pracovníky odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Miroslava Pecha a Mgr. Víta Krčála zúčastnit se jednání Školské rady Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 dne 16. 1. 2007 jako zástupců zřizovatele.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-34. doc, RK-02-2007-34, př. 1, RK-02-2007-34, př. 2

19. Vyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0020/02/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje:
 • Hemodialyzační monitor AK-100, inventární číslo 3723, výrobní číslo 4909, rok výroby 1993;
 • Hemodialyzační monitor AK-100, inventární číslo 3722, výrobní číslo 4702, rok výroby 1993.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-19.doc

20. Nemocnice Třebíč - pronájem movitého majetku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s pronájmem nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0021/02/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s pronájmem movitého majetku paní Ivaně Kučerové, Novodvorská 1041, Třebíč, za účelem provozování novinového stánku v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na dobu určitou do 14. 8. 2008 za cenu 800,- Kč/měsíc.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví;
termín: 31.1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-20.doc

21. Stanovení platů ředitelů sociálních a zdravotnických zařízení kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na stanovení platů ředitelům sociálních a zdravotnických zařízení kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0022/02/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb a zdravotnictví dle materiálu RK-02-2007-21, př. 1 a RK-02-2007-21, př. 2.
odpovědnost: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-21.doc

22. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0023/02/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Miroslava Houšku, zástupce klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Jaroslava Poborského, zástupce klubu KSČM a Michaelu Brožíkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice č. II/347 Světlá nad Sázavou - Dolní Město", "Opravu silnice č. II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř", "Opravu silnice č. II/150 Ledeč nad Sázavou - Hněvkovice - hranice kraje" a "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou II. etapa".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-22.doc

23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0024/02/2007/RK
Rada kraje
deleguje
 • Ing. Václava Kodeta, zástupce klubu KSČM a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Vladislava Nechvátala, zástupce klubu KSČM a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/348 hr. okresu Havlíčkův Brod - Polná - Stáj" a "Opravu silnice III/02321 Telč - Sedlejov - v km 0,056 - 5,244";
 • Ing. Václava Kodeta, zástupce klubu ČSSD a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Zdeňka Jirsu, zástupce klubu ČSSD a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice III/11271 Nová Říše - Krasonice - hr. okresů Jihlava/Třebíč";
 • Ing. Vladislava Nechvátala, zástupce klubu KSČM a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Zdeňka Jirsu, zástupce klubu KSČM a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/112 hr. okr. Pelhřimov - Řídelov v km 78,964 - 88,241" a na "Opravu silnice III/4065 Třešť - Růžená v km 1,053 - 5,310".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-23.doc

24. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0025/02/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Bc. Jiřího Vondráčka, zástupce klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Mgr. Jana Štefáčka, zástupce klubu KSČM a Michaelu Brožíkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na zakázku "Automobilový nosič".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-24.doc

25. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0026/02/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Martina Čížka, zástupce klubu ČSSD a Jaroslavu Hromádkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Václava Kodeta, zástupce klubu ČSSD a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku obalované drtě na rok 2007" a na "Dodávku asfaltové emulze na rok 2007".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-25.doc

26. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0027/02/2007/RK
Rada kraje
deleguje
 • Ing. Pavla Hájka, zástupce klubu KSČM a Ivetu Hájkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Martina Čížka, zástupce klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/112 hr. okr. BN - Pelhřimov - hr. okr. JI";
 • Ing. Martina Čížka, zástupce klubu KSČM a Jaroslavu Hromádkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Mgr. Petra Kesla, zástupce klubu KSČM a Ivetu Hájkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/639 Kamenice n. Lipou - H. Cerekev" a na "Úpravu povrchu silnice II/128 hr. okr. Tábor - Černovice - křiž. I/19";
 • Zdeňka Jirsu, zástupce klubu ČSSD a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Václava Kodeta, zástupce klubu ČSSD a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/130 Senožaty - hr. okr. H. Brod" a na "Úpravu povrchu silnice II/409 hr. okr. Tábor - Kamenice nad Lipou - Žirovnice";
 • Ing. Václava Kodeta, zástupce klubu KSČM a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Miroslava Houšku, zástupce klubu KSČM a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/347 hr. okr. H. Brod - Humpolec - křiž. II/602"a na "Úpravu povrchu silnice III/1296 Pacov - Proseč u Pošné".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-26.doc

27. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0028/02/2007/RK
Rada kraje
deleguje
 • Ing. Marii Černou, zástupce klubu KSČM a Alenu Sadílkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing Jana Karase, zástupce klubu KSČM a Jaroslavu Homolkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/349 hr. okr. ZR - Svatoslav" a na "Opravu silnice II/390 Tasov - Kamenná";
 • Ing. Jana Nekulu, zástupce klubu ČSSD a Jaroslavu Homolkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Simonu Kafoňkovou, zástupce klubu ČSSD a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/399 Dalešice - Rouchovany - hr. okr. ZN";
 • Ing. Václava Kodeta, zástupce klubu KSČM a Alenu Sadílkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Marii Černou, zástupce klubu KSČM a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/152 křiž. Lhotice - Dědice".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-27.doc

28. Záměr uspořádání konference "Kraje a péče o kulturní dědictví" v Jihlavě pod záštitou kraje Vysočina
M. Matějková seznámila radu kraje se záměrem uspořádání konference "Kraje a péče o kulturní dědictví" v Jihlavě pod záštitou kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0029/02/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem uspořádat konferenci "Kraje a péče o kulturní dědictví" v Jihlavě za předpokladu souhlasu Asociace krajů České republiky ve smyslu podmínek dle materiálu RK-02-2007-28, př. 1;
pověřuje
Martinu Matějkovou, radní za oblast školství a kulturu, odbor kultury a památkové péče a odbor sekretariátu hejtmana spoluprací na organizačním zajištění konference.
odpovědnost: M. Matějková; odbor kultury a památkové péče; odbor sekretariátu hejtmana
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-28.doc, RK-02-2007-28, př. 1, RK-02-2007-28, př. 2, RK-02-2007-28, př. 3

29. Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
M. Houška předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0030/02/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-02-2007-29, př. 1.
odpovědnost: předseda rozpočtové komise
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-29.doc, RK-02-2007-29, př. 1

30. Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
M. Vystrčil předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0031/02/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-02-2007-30, př. 1.
odpovědnost: předseda dopravní komise
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-30.doc, RK-02-2007-30, př. 1

31. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
M. Vystrčil předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0032/02/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-02-2007-31, př. 1.
odpovědnost: P. Maslák, předseda komise
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-31.doc, RK-02-2007-31, př. 1

32. Rezignace člena zastupitelstva kraje
M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na poskytnutí měsíční odměny novému členovi zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0033/02/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-32.doc, RK-02-2007-32, př. 1

33. Rezignace a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na rezignaci a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0034/02/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 9. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2007-33.doc, RK-02-2007-33, př. 1

35. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy rada kraje projednala informační materiál “Volba členů dozorčích rad Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. a Pelhřimovské nemocnice, a. s.“ zpracovaný odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 2/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 1. 2007 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 2/2007dne 9. 1. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 10. 1. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz