Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 15/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2012, které se konalo dne 10. 4. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 10. 4. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2012
 2. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Chlovy a obci Onšov
 3. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obec Ostrov
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Šebkovice
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Olešnička a k. ú. Štěpánov nad Svratkou a obci Štěpánov nad Svratkou
 7. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 8. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
 9. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
 10. Prodej pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
 11. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 12. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. a 3. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 13. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Přibyslav
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem - stavba Chodník v obci Svatoslav
 15. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 16. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 17. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 18. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/405 Zašovice - Okříšky
 19. Podnájem nebytových prostor pro zřízení prodejny a bufetu v Pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 20. Návrh finančních plánů na rok 2012 pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 21. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace na rozvoj nemocničních informačních systémů
 22. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 23. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 24. Poskytnutí daru příspěvkové organizaci Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace
 25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 26. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod
 27. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 31. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 32. Záměr Kraje Vysočina podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012
 34. Schválení žádostí pro handicapované sportovce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 35. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
 36. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
 37. Dotační řízení na podporu dobrovolnictví - vyhlášení výzvy
 38. Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 39. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0041 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 40. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.02/04.0005
 41. Projekt MA-G 21 - 2. žádost o platbu
 42. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
 43. Spolupráce v rámci projektu Zásah bez hranic
 44. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- VIII. krajská konference NNO Kraje Vysočina
 45. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Vírská skalka
 46. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Sochorov
 47. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Nová Říše
 48. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suché skály
 49. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Hajnice
 50. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště
 51. Informace o naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina
 52. Informace o pilotním projektu - půdoochranné technologie
 53. Rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
 54. Rozprava členů rady
Usnesení 0660/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na zasedání rady kraje se dostavili P. Krčál, T. Škaryd. K bodům 02 09, 11 - 14, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Chlovy a obci Onšov
Usnesení 0661/15/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 269/3 o výměře 3512 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 292 o výměře 809 m2 a stavbu silnice na těchto pozemcích postavenou, vše v k. ú. Chlovy a obci Onšov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Onšov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-02.doc, RK-15-2012-02, př. 1

03. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0662/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 3847/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nového Města na Moravě, na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3847/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nového Města na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-03.doc, RK-15-2012-03, př. 1

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obec Ostrov
Usnesení 0663/15/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-04.doc, RK-15-2012-04, př. 1

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Šebkovice
Usnesení 0664/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-15-2012-05, př. 1 do vlastnictví obce Šebkovice;
 • zahájit jednání s obcí Šebkovice o darování dle GP č. 315-1673/2012 nově odděleného pozemku par. č. 756/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. a obci Šebkovice z vlastnictví obce Šebkovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-15-2012-05, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Šebkovice;
 • nabýt darem dle GP č. 315-1673/2012 nově oddělený pozemek par. č. 756/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. a obci Šebkovice z vlastnictví obce Šebkovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-05.doc, RK-15-2012-05, př. 1, RK-15-2012-05, př. 2

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Olešnička a k. ú. Štěpánov nad Svratkou a obci Štěpánov nad Svratkou
Usnesení 0665/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 334 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou dle GP č. 313, 163-10/2012 nově označené jako pozemek par. č. 334/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou;
 • zahájit jednání s obcí Štěpánov nad Svratkou o darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-15-2012-06, př. 1 z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o prodeji pozemků v rozsahu dle materiálu RK-15-2012-06, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem dle GP č. 313, 163-10/2012 nově oddělený pozemek par. č. 334/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2012-06, př. 1 z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2012-06, př. 2 od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-06.doc, RK-15-2012-06, př. 1, RK-15-2012-06, př. 2, RK-15-2012-06, př. 3

07. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0666/15/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-15-2012-07, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-15-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-07.doc, RK-15-2012-07, př. 1

08. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0667/15/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-08.doc, RK-15-2012-08, př. 1

09. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
Usnesení 0668/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, mezi krajem Vysočina na straně investora a městysem Vilémov na straně vlastníka dotčeného pozemku par. č. 93/2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obci Vilémov, zakládající právo investora provést stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-09.doc, RK-15-2012-09, př. 1

11. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0669/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2012-11, př. 1 a RK-15-2012-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-11.doc, RK-15-2012-11, př. 1, RK-15-2012-11, př. 2

12. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. a 3. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 0670/15/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-15-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-12.doc, RK-15-2012-12, př. 1

13. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Přibyslav
Usnesení 0671/15/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Úprava přechodů pro chodce v Přibyslavi na komunikacích I/19 a II/350, v rámci které bude dotčen pozemek par. č. 1713/1 v k. ú. a obci Přibyslav;
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 1713/1 v k. ú. a obci Přibyslav zastavěného chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Přibyslav na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 1713/1 v k. ú. a obci Přibyslav zastavěného chodníkem
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-13.doc, RK-15-2012-13, př. 1

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem - stavba Chodník v obci Svatoslav
Usnesení 0672/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování částí pozemku par. č. 2586/11, a to díl b o výměře 330 m2 přisloučený do pozemku par. č. 2586/28 a části o výměře 71 m2 nově označené jako pozemek par. č. 2586/29 v k. ú. Svatoslav u Třebíče;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem části pozemku par. č. 2586/11, a to díl b o výměře 330 m2 přisloučený do pozemku par. č. 2586/28 a část o výměře 71 m2 nově označenou jako pozemek par. č. 2586/29 v k. ú. Svatoslav u Třebíče dle GPL č. pl. 242-8401/2010 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 2610/3 o výměře 6 m2 nově označenou jako pozemek par. č. 2636 v k. ú. Svatoslav u Třebíče dle GPL č. pl. 242-8401/2010 z vlastnictví obce Svatoslav do vlastnictví Kraje Vysočina;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-14.doc, RK-15-2012-14, př. 1

10. Prodej pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemky v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav fyzické osobě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0673/15/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-10.doc, RK-15-2012-10, př. 1

K bodům 15 18, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

15. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
Usnesení 0674/15/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-15-2012-15, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2012-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-15.doc, RK-15-2012-15, př. 1

16. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0675/15/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-15-2012-16, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2012-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-16.doc, RK-15-2012-16, př. 1

17. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 0676/15/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-15-2012-17, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2012-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-17.doc, RK-15-2012-17, př. 1

18. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0677/15/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-15-2012-18, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2012-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-18.doc, RK-15-2012-18, př. 1

19. Podnájem nebytových prostor pro zřízení prodejny a bufetu v Pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením Smluv o podnájmu nebytových prostor v dané příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0678/15/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-19.doc, RK-15-2012-19, př. 1, RK-15-2012-19, př. 2, RK-15-2012-19, př. 3, RK-15-2012-19, př. 4

20. Návrh finančních plánů na rok 2012 pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh finančních plánů na rok 2012 pro zdravotnická zařízení Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0679/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů na rok 2012 dle materiálu RK-15-2012-20, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-15-2012-20, př. 1;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-15-2012-20, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnická zařízení;
 • rozpis čerpání příspěvku na provoz a investičního transferu podle materiálu RK-15-2012-20, př. 1 včetně závazných ukazatelů;
 • převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-15-2012-20, př. 1 a jejich profinancování;
 • plán oprav dle materiálu RK-15-2012-20, př. 1;
 • rozpočtové opatření a závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele v rozsahu uvedeném v materiálu RK-15-2012-20, př. 5;
stanoví
zdravotnickým zařízením použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • investiční fond použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;
ukládá
 • vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • předložit zaktualizované finanční plány na rok 2012, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2012 v termínu do 21. 8. 2012. Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2012 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za období 1. pololetí roku 2012 pro dosažení vyrovnaného hospodaření a těchto plánovaných na 2. pololetí 2012;
 • ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, provádět odvody z odpisů z investičního fondu do rozpočtu kraje v následujících termínech:
 • za 1. pololetí 2012 v termínu do 30. 6. 2012;
 • za 2. pololetí 2012 v termínu do 15. 11. 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-20.doc, RK-15-2012-20, př. 1, RK-15-2012-20, př. 2, RK-15-2012-20, př. 3, RK-15-2012-20, př. 4, RK-15-2012-20, př. 5, RK-15-2012-20, př. 6

21. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace na rozvoj nemocničních informačních systémů
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0680/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (účelový znak 00000502) pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 240 684 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 135 000 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 135 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 135 000 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 240 684 Kč;
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (Elektronizace zdravotnictví - eHealth (ÚZ 00000502) o celkovou částku 886 368 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele investiční dotace pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 240 684 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 135 000 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 135 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 135 000 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 240 684 Kč;
ukládá
 • ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina zapracovat výši schválené mimořádné investiční dotace do investičního plánu na rok 2012;
 • ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina pořídit upgrade NIS;
 • ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina předložit v souladu s materiálem RK-15-2012-21, př. 1 k posouzení a odsouhlasení kopie zaplacených faktur či jiných účetních dokladů všech investičních závazků na pořízení výše uvedeného upgrade NIS včetně výpisu z běžného účtu o úhradě investičního závazku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-21.doc, RK-15-2012-21, př. 1, RK-15-2012-21, př. 2

22. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o sponzorování mezi společností ŽĎAS, a. s., a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0681/15/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o sponzorování mezi společností ŽĎAS, a. s., a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-15-2012-22, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-22.doc, RK-15-2012-22, př. 1

23. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
T. Mrázková, úřednice oddělení koncepčního odboru informatiky, K. Talavašek, úředník oddělení správy databází a aplikací odboru informatiky, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0682/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina o platbu ve výši 245 499,55 Kč určenou na financování projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-23.doc

24. Poskytnutí daru příspěvkové organizaci Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace
T. Mrázková, úřednice oddělení koncepčního odboru informatiky, K. Talavašek, úředník oddělení správy databází a aplikací odboru informatiky, předložili radě kraje návrh poskytnout dar dané příspěvkové organizaci. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0683/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar organizaci Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace dle materiálu RK-15-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-24.doc, RK-15-2012-24, př. 1

25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením níže uvedeného majetku dle návrhu školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0684/15/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením počítačové učebny DHM 81 a PC Triline DHM 94 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-15-2012-25.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-25.doc

K bodům 26, 27, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

26. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod
Usnesení 0685/15/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Havlíčkův Brod EU peníze SŠ - Gymnázium Havlíčkův Brod dle materiálu RK-15-2012-26, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-26.doc, RK-15-2012-26, př. 1, RK-15-2012-26, př. 2

27. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Usnesení 0686/15/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy obchodu a služeb Jihlava Prohlubování odborných znalostí a dovedností žáků dle materiálu RK-15-2012-27, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-27.doc, RK-15-2012-27, př. 1, RK-15-2012-27, př. 2

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0687/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 38 500 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2012 dle materiálu RK-15-2012-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-28.doc, RK-15-2012-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0688/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče o částku 76 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 76 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 76 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov, IČO 70844786 za účelem nákupu nového počítačového vybavení dle materiálu RK-15-2012-29.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0689/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 36 000 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-15-2012-30, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • organizaci Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace, IČO 72083948 na realizaci postupových kol soutěží ve výši 28 400 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-15-2012-30, př. 1;
 • organizaci Oblastní spolek ČČK Pelhřimov, IČO 00425885 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč dle tabulky č. 3 materiálu RK-15-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-30.doc, RK-15-2012-30, př. 1, RK-15-2012-30, př. 2, RK-15-2012-30, př. 3, RK-15-2012-30, př. 4, RK-15-2012-30, př. 5, RK-15-2012-30, př. 6

31. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci jednotlivým členským sdružením Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0690/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2012 v celkové výši 372 644 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-15-2012-31, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2012 v celkové výši 3 627 356 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-15-2012-31, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-31.doc, RK-15-2012-31, př. 1, RK-15-2012-31, př. 2, RK-15-2012-31, př. 3, RK-15-2012-31, př. 4, RK-15-2012-31, př. 5

32. Záměr Kraje Vysočina podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému záměru. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0691/15/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014;
ukládá
Odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 a předložit ji Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměrem uspořádat Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ředitel, OŠMS
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-32.doc, RK-15-2012-32, př. 1, RK-15-2012-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0692/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 283 884 tis. Kč dle materiálu RK-15-2012-33;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-15-2012-33, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-15-2012-33, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-15-2012-33, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-33.doc, RK-15-2012-33, př. 1, RK-15-2012-33, př. 2, RK-15-2012-33, př. 3, RK-15-2012-33, př. 4

34. Schválení žádostí pro handicapované sportovce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit žádosti pro handicapované sportovce na celoroční sportovní aktivity. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0693/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
poskytnout dotace z Kapitoly školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 92 500 Kč na celoroční sportovní aktivity pro handicapované sportovce dle materiálu RK-15-2012-34, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-34.doc, RK-15-2012-34, př. 1, RK-15-2012-34, př. 2, RK-15-2012-34, př. 3, RK-15-2012-34, př. 4, RK-15-2012-34, př. 5, RK-15-2012-34, př. 6, RK-15-2012-34, př. 7, RK-15-2012-34, př. 8

35. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování ředitelů škol a školských zařízení v souladu se závěry konkurzní komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0694/15/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., na období šesti let na vedoucí pracovní místo ředitele: Střední školy automobilní Jihlava - Ing. Bedřicha Brože; Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 - Ing. Jaroslava Vítka; Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 - Ing. Karla Matějů; Střední školy obchodu a služeb Jihlava - Mgr. Františka Číhala; Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí - Mgr. Milana Vebera podle materiálu RK-15-2012-35, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-35.doc, RK-15-2012-35, př. 1, RK-15-2012-35, př. 2, RK-15-2012-35, př. 3

36. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout organizaci NIPI bezbariérové prostředí dotaci na zajištění provozu konzultačních míst na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0695/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., IČO: 27163059, na financování provozních nákladů konzultačních míst v celkové výši 150 000 Kč dle materiálu RK-15-2012-36, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-36.doc, RK-15-2012-36, př. 1, RK-15-2012-36, př. 2, RK-15-2012-36, př. 3

37. Dotační řízení na podporu dobrovolnictví - vyhlášení výzvy
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0696/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-15-2012-37, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-37.doc, RK-15-2012-37, př. 1

38. Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0697/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace globálních grantů Kraje Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle materiálu RK-15-2012-38, př. 1;
 • podat Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina reg. č. CZ.1.07/1.1.36 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-15-2012-38, př. 2;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina reg. č. CZ.1.07/1.1.36 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-38.doc, RK-15-2012-38, př. 1, RK-15-2012-38, př. 2

K bodům 39, 40, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

39. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0041 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0698/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0041 dle materiálu RK-15-2012-39, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-39.doc, RK-15-2012-39, př. 1, RK-15-2012-39, př. 2

40. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.02/04.0005
Usnesení 0699/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/04.0005 dle materiálu RK-15-2012-40, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-40.doc, RK-15-2012-40, př. 1, RK-15-2012-40, př. 2

41. Projekt MA-G 21 - 2. žádost o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu ohledně žádosti o platbu k projektu MA-G 21. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0700/15/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2012-41, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 11. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-41.doc, RK-15-2012-41, př. 1

42. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0701/15/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, v období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 dle materiálu RK-15-2012-42.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-42.doc

43. Spolupráce v rámci projektu Zásah bez hranic
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0702/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2012-43, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-43.doc, RK-15-2012-43, př. 1

44. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- VIII. krajská konference NNO Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení žádost občanského sdružení, KOUS Vysočina, o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání shora uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0703/15/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-15-2012-44, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 10. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-44.doc, RK-15-2012-44, př. 1, RK-15-2012-44, př. 2, RK-15-2012-44, př. 3

V průběhu jednání odešel P. Krčál. K bodům 45 50, odboru životního prostředí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

45. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Vírská skalka
Usnesení 0704/15/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 1/2012, o vyhlášení přírodní rezervace Vírská skalka a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-15-2012-45, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 10. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-45.doc, RK-15-2012-45, př. 1

46. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Sochorov
Usnesení 0705/15/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2012, o vyhlášení přírodní památky Sochorov, dle materiálu RK-15-2012-46, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 10. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-46.doc, RK-15-2012-46, př. 1

47. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Nová Říše
Usnesení 0706/15/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 3/2012, o zřízení přírodní památky Nová Říše, dle materiálu RK-15-2012-47, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 10. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-47.doc, RK-15-2012-47, př. 1

48. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suché skály
Usnesení 0707/15/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2012, o vyhlášení přírodní rezervace Suché skály, dle materiálu RK-15-2012-48, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 10. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-48.doc, RK-15-2012-48, př. 1

49. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Hajnice
Usnesení 0708/15/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 5/2012, o zřízení přírodní památky Hajnice a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-15-2012-49, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-49.doc, RK-15-2012-49, př. 1

50. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště
Usnesení 0709/15/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 6/2012, o vyhlášení přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště, dle materiálu RK-15-2012-50, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 10. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-50.doc, RK-15-2012-50, př. 1

51. Informace o naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí závěrečnou zprávu o naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila J. Janová, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0710/15/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukládá
odboru životního prostředí do konce února 2013 předložit Radě Kraje Vysočina informaci o plnění plánu aktivit EVVO za rok 2012.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-51.doc, RK-15-2012-51, př. 1, RK-15-2012-51, př. 2

52. Informace o pilotním projektu - půdoochranné technologie
J. Matějek předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o pilotního projektu půdoochranných technologií v roce 2012. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0711/15/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o pilotním projektu - půdoochranné technologie dle materiálu RK-15-2012-52.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-52.doc, RK-15-2012-52, př. 1, RK-15-2012-52, př. 2

53. Rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
M. Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0712/15/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 1 028 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 028 000 Kč dle materiálu RK-15-2012-53.
odpovědnost: ředitel
termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2012-53.doc

54. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 15/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne17. 4. 2012, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2012 dne 10. 4. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 11. 4. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz