Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2012 - 10.04.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Chlovy a obci Onšov
03Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
04Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obec Ostrov
05Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Šebkovice
06Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Olešnička a k. ú. Štěpánov nad Svratkou a obci Štěpánov nad Svratkou
07Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
08Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
09Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
10Prodej pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
11Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
12Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. a 3. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
13Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Přibyslav
14Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem - stavba Chodník v obci Svatoslav
15Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
16Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
17Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
18Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/405 Zašovice - Okříšky
19Podnájem nebytových prostor pro zřízení prodejny a bufetu v Pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
20Návrh finančních plánů na rok 2012 pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
21Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace na rozvoj nemocničních informačních systémů
22Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
23Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
24Poskytnutí daru příspěvkové organizaci Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace
25Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
26Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod
27Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
31Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
32Záměr Kraje Vysočina podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012
34Schválení žádostí pro handicapované sportovce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
35Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
36Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
37Dotační řízení na podporu dobrovolnictví - vyhlášení výzvy
38Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
39Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0041 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
40Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.02/04.0005
41Projekt MA-G 21 - 2. žádost o platbu
42Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
43Spolupráce v rámci projektu Zásah bez hranic
44Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- VIII. krajská konference NNO Kraje Vysočina
45Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Vírská skalka
46Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Sochorov
47Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Nová Říše
48Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suché skály
49Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Hajnice
50Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště
51Informace o naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina
52Informace o pilotním projektu - půdoochranné technologie
53Rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz