Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 14/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2012, které se konalo dne 3. 4. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2012
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 4. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové v úvodu jednání.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
78. Pilotní projekt „komunikační technologie pro zvýšení bezpečí a kvality života pacientů v domácí péči“
79. Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
80. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2012
 2. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/152 Hrotovice - Slavětice
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok
 5. Nabytí pozemku v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice
 6. Prodej pozemku v k. ú. Bransouze
 7. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rouchovany
 8. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vysoké Studnice
 9. Majetkoprávní příprava stavby silnice III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
 10. Darování pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 11. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, změna usnesení 0350/09/2012/RK
 12. Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
 13. Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky
 14. Smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Velká Bíteš
 15. Darování pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 17. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 18. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
 19. Uzavření smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Dolní Krupá
 21. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Bráfova
 22. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
 23. Uzavření nájemní smlouvy - obec Střítež
 24. Změna rozsahu schváleného projektu k spolufinancování z OPŽP Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b
 25. Návrh na zařazení nové akce Domov bez zámku - statická sanace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/360 Obchvat obce Oslavička, I. a II. stavba
 27. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 28. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Třebíč
 29. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency
 30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
 31. Darování pozemků v k. ú. a obci Zajíčkov
 32. Výpůjčka nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
 33. Zařazení nové akce Domov důchodců Ždírec - sadové úpravy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 34. Stavební záměr Školní statek Humpolec - Volné ustájení a odpadové hospodářství
 35. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Technický dozor stavebníka, soubor - 01
 36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01
 37. Čestné prohlášení k projektu II/360 Oslavice - Oslavička
 38. Souhlas s vývozem 3 sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace za účelem restaurování
 39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
 40. Souhlas zřizovatele k přijetí finančních účelových darů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Svazu důstojníků a praporčíků AČR, o. s.
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizaci SPMP Třebíč
 43. Návrh dotace na projekt SENIOR - zábavně-vzdělávací program pro seniory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 44. Poskytnutí dotace na celostátní soutěž Pomoz mi najít cestu tmou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
 46. Podstatné změny v projektech: Transformace ÚSP Jinošov, Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 47. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 za rok 2011 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 2/09 za ro
 48. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
 49. Havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 50. Změna organizačního řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 51. Výpůjčka movitých věcí pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatřeních zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2011
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2011
 54. Projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 55. Schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
 56. Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.01/3.2.09
 57. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0048
 58. Monitorovací zpráva projektu KVALITA 10
 59. Konference Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 60. Změna Smlouvy o výpůjčce
 61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace baseballovému klubu Třebíč Nuclears na pořádání ME juniorů do 21 let
 64. Záměr Kraje Vysočina podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 65. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2011
 66. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 68. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
 69. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 70. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Žďár nad Sázavou
 71. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
 72. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Velké Meziříčí
 73. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 78. Pilotní projekt „komunikační technologie pro zvýšení bezpečí a kvality života pacientů v domácí péči“
 79. Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
 80. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
 81. Rozprava členů rady
Usnesení 0581/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 13/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 - 17, 19, 20, 23, 25, 26, 28 - 33 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0582/14/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Povodím Labe, státním podnikem, kupní smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-14-2012-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-02.doc, RK-14-2012-02, př. 1

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/152 Hrotovice - Slavětice
Usnesení 0583/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Třebíč, týkající se odkoupení pozemků zastavěných při opravě silnice II/152 v k. ú. Hrotovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-03.doc, RK-14-2012-03, př. 1

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok
Usnesení 0584/14/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-04.doc, RK-14-2012-04, př. 1

05. Nabytí pozemku v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice
Usnesení 0585/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemku par. č. 847/17 v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice s městem Červená Řečice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 847/17 o výměře 12 m2 v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice z vlastnictví města Červená Řečice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-05.doc, RK-14-2012-05, př. 1

06. Prodej pozemku v k. ú. Bransouze
Usnesení 0586/14/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-06.doc, RK-14-2012-06, př. 1

07. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rouchovany
Usnesení 0587/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování částí pozemků par. č. 1292/1, par. č. 1115/1, par. č. st. 153, par. č. 1118, par. č. 1292/3, par. č. 1292/4 a par. č. 1302 v k. ú. a obci Rouchovany nově označených dle materiálu RK-14-2012-07, př. 1 do vlastnictví obce Rouchovany;
 • zahájit jednání s obcí Rouchovany o darování pozemků dle materiálu RK-14-2012-07, př. 2 z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-14-2012-07, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-14-2012-07, př. 2 z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-07.doc, RK-14-2012-07, př. 1, RK-14-2012-07, př. 2, RK-14-2012-07, př. 3

08. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vysoké Studnice
Usnesení 0588/14/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem díl a o výměře 100 m2, oddělený geometrickým plánem č. 268-111/2011 z pozemku par. č. 1092/1 v k. ú. a obci Vysoké Studnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 22/2 o výměře 61 m2, oddělený geometrickým plánem č. 268-111/2011 z pozemku par. č. 22/2 o výměře 226 m2 a pozemek PK par. č. 1092 o výměře 60 m2 v k. ú. a obci Vysoké Studnice z vlastnictví obce Vysoké Studnice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-08.doc, RK-14-2012-08, př. 1

09. Majetkoprávní příprava stavby silnice III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
Usnesení 0589/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o přípravě stavby a možnosti následného majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčených stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice v rozsahu dle materiálu RK-14-2012-09, př. 1;
 • uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Povodím Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno na straně pronajímatele na část pozemku par. č. 263/4 - vodní plocha o výměře 65 m2 v k. ú. Slavkovice za cenu 9 Kč/ m2/rok na dobu určitou, kdy nájem počíná dnem předání staveniště zhotoviteli a končí dnem protokolárního předání předmětu nájmu zpět pronajímateli.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-09.doc, RK-14-2012-09, př. 1, RK-14-2012-09, př. 2

10. Darování pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Usnesení 0590/14/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle GP č. 3340-260/2011 nově oddělený pozemek par. č. 6955/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-10.doc, RK-14-2012-10, př. 1

11. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, změna usnesení 0350/09/2012/RK
Usnesení 0591/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0350/09/2012/RK ze dne 28. 2. 2012 tak, že materiál RK-09-2012-08, př. 5 se nahrazuje materiálem RK-14-2012-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-11.doc, RK-14-2012-11, př. 1

12. Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
Usnesení 0592/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1093/88 o výměře 1045 m2, oddělený geometrickým plánem č. 251-927/2011 z pozemku par. č. 1093/1 a dále pozemky par. č. 1093/24 o výměře 52 m2 a par. č. 1093/48 o výměře 47 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1093/88 o výměře 1045 m2, oddělený geometrickým plánem č. 251-927/2011 z pozemku par. č. 1093/1 a dále pozemky par. č. 1093/24 o výměře 52 m2 a par. č. 1093/48 o výměře 47 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-12.doc, RK-14-2012-12, př. 1

13. Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 0593/14/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-13.doc, RK-14-2012-13, př. 1

14. Smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0594/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a vlastníky pozemků smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa na částech pozemků dle materiálu RK-14-2012-14, př. 1;
 • uzavřít s vlastníky pozemků smlouvy o výpůjčce a nájemní smlouvy na části pozemků v rozsahu dočasných záborů stavby III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa dle materiálu RK-14-2012-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-14.doc, RK-14-2012-14, př. 1, RK-14-2012-14, př. 2, RK-14-2012-14, př. 3

15. Darování pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0595/14/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1093/36 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 121 m2 oddělený GP č. 1679-128/2011 z pozemku par. č. 1093/8 a dále pozemek par. č. 1093/35 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 oddělený GP č. 1671-128/2011 z pozemku par. č. 1093/3, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-15.doc, RK-14-2012-15, př. 1

16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0596/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-14-2012-16, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-14-2012-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-16.doc, RK-14-2012-16, př. 1

17. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0597/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-14-2012-17, př. 1 a RK-14-2012-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-17.doc, RK-14-2012-17, př. 1, RK-14-2012-17, př. 2

19. Uzavření smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba
Usnesení 0598/14/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-19.doc, RK-14-2012-19, př. 1, RK-14-2012-19, př. 2

20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Dolní Krupá
Usnesení 0599/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-14-2012-20, př. 1 do vlastnictví obce Dolní Krupá;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-14-2012-20, př. 1 vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-14-2012-20, př. 2 z vlastnictví obce Dolní Krupá do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-20.doc, RK-14-2012-20, př. 1, RK-14-2012-20, př. 2, RK-14-2012-20, př. 3

23. Uzavření nájemní smlouvy - obec Střítež
Usnesení 0600/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně pronajímatele a obcí Střítež na straně nájemce nájemní smlouvu na užívání částí pozemků par. č. 814/2 a par. č. 836 v k. ú. Střítež u Božejova a obci Střítež, par. č. 216/1 a 216/4 v k. ú. Krumvald a obci Střítež a par. č. 657 v k.ú. Bor u Božejova v rozsahu cca 5 m2 pro realizaci stavby Oprava cest a veřejných prostranství v obci Střítež za dohodnutou cenu 3 Kč/m2, tj. při celkové výměře 103 m2 celková výše nájemného 309 Kč/rok, na dobu 6-ti let od uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-23.doc

25. Návrh na zařazení nové akce Domov bez zámku - statická sanace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Usnesení 0601/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov bez zámku - statická sanace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-25.doc

26. Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/360 Obchvat obce Oslavička, I. a II. stavba
Usnesení 0602/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitostí do vlastnictví obce Oslavička v rozsahu dle materiálu RK-14-2012-26, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem nemovitosti v rozsahu dle materiálu RK-14-2012-26, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička dle darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2012-26, př. 2;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2012-26, př. 3;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2012-26, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-26.doc, RK-14-2012-26, př. 1, RK-14-2012-26, př. 2, RK-14-2012-26, př. 3, RK-14-2012-26, př. 4, RK-14-2012-26, př. 5

28. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - Třebíč
Usnesení 0603/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč mezi Krajem Vysočina na straně investora a vlastníka stavby a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina na straně správce dle materiálu RK-14-2012-28, př. 1.
odpovědnost: majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-28.doc, RK-14-2012-28, př. 1

29. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency
Usnesení 0604/14/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-29.doc

30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
Usnesení 0605/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k. ú a obci Ždírec nad Doubravou dle materiálu RK-14-2012-30, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-14-2012-30, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou;
 • nabýt darem pozemek par. č. 305/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 20 m2 oddělený GP č. 1212-1235/2011 z pozemku par. č. 305/3 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou z vlastnictví města Ždírec nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-30.doc, RK-14-2012-30, př. 1, RK-14-2012-30, př. 2

31. Darování pozemků v k. ú. a obci Zajíčkov
Usnesení 0606/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 520/8 o výměře 1394 m2, par. č. 520/9 o výměře 2088 m2, par. č. 520/10 o výměře 127 m2 a par. č. 520/11 o výměře 533 m2, oddělené geometrickým plánem č. 230-478/2011 z pozemku par. č. 520/1 v k. ú. a obci Zajíčkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zajíčkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 520/8 o výměře 1394 m2, par. č. 520/9 o výměře 2088 m2, par. č. 520/10 o výměře 127 m2 a par. č. 520/11 o výměře 533 m2, oddělené geometrickým plánem č. 230-478/2011 z pozemku par. č. 520/1 v k. ú. a obci Zajíčkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zajíčkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-31.doc, RK-14-2012-31, př. 1

32. Výpůjčka nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
Usnesení 0607/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Domem dětí a mládeže Jihlava, IČO 72549246, smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-14-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-32.doc, RK-14-2012-32, př. 1, RK-14-2012-32, př. 2

33. Zařazení nové akce Domov důchodců Ždírec - sadové úpravy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 0608/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov důchodců Ždírec - sadové úpravy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M7 -Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1 500 000 Kč při současném snížení přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 1 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-33.doc

18. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0609/14/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-18.doc, RK-14-2012-18, př. 1

21. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Bráfova
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o prodeji nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0610/14/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-21.doc, RK-14-2012-21, př. 1

22. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s doplňujícími informacemi k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0611/14/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-22.doc, RK-14-2012-22, př. 1

27. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0612/14/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru majetkovému ověřit prodejnost nemovitostí areálu bývalé střední zemědělské školy na ul. Jihlavská v k. ú. a obci Havlíčkův Brod v souladu s materiálem RK-14-2012-27.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-27.doc, RK-14-2012-27, př. 1, RK-14-2012-27, př. 2

34. Stavební záměr Školní statek Humpolec - Volné ustájení a odpadové hospodářství
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený stavební záměr. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0613/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Školní statek Humpolec - Volné ustájení a odpadové hospodářství dle materiálu RK-14-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-34.doc, RK-14-2012-34, př. 1

35. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Technický dozor stavebníka, soubor - 01
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Z jednání se omluvil Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0614/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky služby: Technický dozor stavebníka, soubor - 01, pro části 1 - 8, dle materiálu RK-14-2012-35, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby Technický dozor stavebníka, soubor - 01:
 • pro část 1) uchazeče IS engineering s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 58601 Jihlava, IČ: 25975609
 • pro část 2) uchazeče Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ: 46337488
 • pro část 3) uchazeče PP RENTAX, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 15059049
 • pro část 4) uchazeče Ing. František Lízal, se sídlem Stamicova 35, 58601 Jihlava, IČ: 75662132
 • pro část 5) uchazeče IS engineering s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 58601 Jihlava, IČ: 25975609
 • pro část 6) uchazeče IS engineering s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 58601 Jihlava, IČ: 25975609
 • pro část 7) uchazeče VIA ALTA a.s., se sídlem Okružní 963, 674 01 Třebíč, IČ: 26906741
 • pro část 8) uchazeče SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 46968822
v souladu s materiálem RK-14-2012-35, př. 2;
rozhoduje
zrušit zadávací řízení pro část 9) veřejné zakázky Technický dozor stavebníka, soubor - 01 v souladu s materiálem RK-14-2012-35, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-35.doc, RK-14-2012-35, př. 1, RK-14-2012-35, př. 2, RK-14-2012-35, př. 3

36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, informovali radu kraje o doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0615/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01, pro části 1 - 8, dle materiálu RK-14-2012-36, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 01:
 • pro část 1) uchazeče Jitka Krupičková, se sídlem Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 75972140
 • pro část 2) uchazeče Ecological Consulting a.s., se sídlem Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962
 • pro část 3) uchazeče VIA ALTA a.s., se sídlem Okružní 963, 674 01 Třebíč, IČ: 26906741
 • pro část 4) uchazeče KOORDINÁTOR CV s.r.o., se sídlem Málkova 37, 43001 Chomutov, IČ: 28692942
 • pro část 5) uchazeče Ivan Mařík, se sídlem Barvířská 110/18, 58901 Třešť, IČ: 60541466
 • pro část 6) uchazeče KOORDINÁTOR CV s.r.o., se sídlem Málkova 37, 43001 Chomutov, IČ: 28692942
 • pro část 7) uchazeče Ecological Consulting a.s., se sídlem Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc. IČ: 25873962
 • pro část 8) uchazeče Marie Hubková - BOZP, se sídlem Pražská 1156, 393 01 Pelhřimov, IČ: 70657068
v souladu s materiálem RK-14-2012-36, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-36.doc, RK-14-2012-36, př. 1, RK-14-2012-36, př. 2

37. Čestné prohlášení k projektu II/360 Oslavice - Oslavička
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0616/14/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2012-37, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-37.doc, RK-14-2012-37, př. 1

79. Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o výsledku veřejnosprávní kontroly u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0617/14/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
obsah Protokolu č. 02/2011/KSÚSV o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu RK-14-2012-79, př. 1 a materiál RK-14-2012-79, př. 3;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • předložit Radě Kraje Vysočina do 30. 4. 2012 prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství návrh opatření ke zjednání nápravy ve vztahu ke kontrolním zjištěním dle materiálu RK-14-2012-79, př. 1 a případně i systémová opatření k vyloučení nebo omezení rizik vyplývajících z procesů týkajících se nakládání s veřejnými prostředky;
 • účinně spolupracovat s externím auditorem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-79.doc, RK-14-2012-79, př. 1, RK-14-2012-79, př. 2, RK-14-2012-79, př. 3

38. Souhlas s vývozem 3 sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace za účelem restaurování
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh na udělení souhlasu s vývozem 3 sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace za účelem restaurování v zahraničí. Na jednání se dostavila M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0618/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vývozem 3 sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, bližší specifikace viz materiály RK-14-2012-38, př. 1 a RK-14-2012-38, př. 2, za účelem restaurování.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 16. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-38.doc, RK-14-2012-38, př. 1, RK-14-2012-38, př. 2

39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0619/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Zámek Třebíč - modernizace o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve výši 19 745 236,19 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-39.doc

40. Souhlas zřizovatele k přijetí finančních účelových darů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh uzavření darovacích smluv Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, s Českou spořitelnou, a. s. a s BOSH DIESEL s. r. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0620/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, s Českou spořitelnou, a. s. dle materiálu RK-14-2012-40, př. 1;
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, s BOSH DIESEL s. r. o. dle materiálu RK-14-2012-40, př. 2;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2012 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 40 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-40.doc, RK-14-2012-40, př. 1, RK-14-2012-40, př. 2

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Svazu důstojníků a praporčíků AČR, o. s.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0621/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar ve výši 6 000 Kč Svazu důstojníků a praporčíků AČR, o.s., IČO: 60437774, se sídlem Křižíkova 20/12, Praha 8, dle materiálu RK-14-2012-41, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 6 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 6 000 Kč, dle materiálu RK-14-2012-41, př. 1 a materiálu RK-14-2012-41, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-41.doc, RK-14-2012-41, př. 1, RK-14-2012-41, př. 2

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. okresní organizaci SPMP Třebíč
P. Krčál seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančního daru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. okresní organizaci SPMP Třebíč. V průběhu jednání odešli L. Joukl a V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0622/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 15 000 Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. okresní organizaci SPMP ČR Třebíč, se sídlem Okružní 962, 67401 Třebíč - Borovina, IČO: 47438410 dle materiálu RK-14-2012-42, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 15 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 15 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-42.doc, RK-14-2012-42, př. 1, RK-14-2012-42, př. 2

43. Návrh dotace na projekt SENIOR - zábavně-vzdělávací program pro seniory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace občanskému sdružení SLEPÍŠI na realizaci projektu SENIOR - zábavně-vzdělávací program pro seniory v Kraji Vysočina. V průběhu jednání přišli L. Joukl a V. Novotný. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0623/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 198 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 198 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci občanskému sdružení SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, IČ: 64327892 ve výši 198 000 Kč na realizaci projektu SENIOR - zábavně-vzdělávací program pro seniory v Kraji Vysočina dle materiálu RK-14-2012-43, př. 2upr1.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-43.doc, RK-14-2012-43, př. 1, RK-14-2012-43, př. 2, RK-14-2012-43, př. 3

44. Poskytnutí dotace na celostátní soutěž Pomoz mi najít cestu tmou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0624/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 35 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 35 000 Kč;
 • poskytnout Soukromé vyšší odborné škole sociální Jihlava, o.p.s. dotaci ve výši 35 000 Kč na zajištění cen do hlavní soutěže a na úhradu provozních nákladů akce, propagaci a odměny pro moderátora akce a rozhodčí v celostátní soutěži Pomoz mi najít cestu tmou dle materiálu RK-14-2012-44, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-44.doc, RK-14-2012-44, př. 1, RK-14-2012-44, př. 2, RK-14-2012-44, př. 3

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, podané do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu projektu s názvem „Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0625/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzděláváním za kvalitou a profesionalitou Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, o částku 317 088,25 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzděláváním za kvalitou a profesionalitou Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, o částku 55 956,75 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 317 088,25 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233 s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 55 956,75 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233 s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace o částku 373 045,- Kč na financování projektu Vzděláváním za kvalitou a profesionalitou dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věci č. 431/2011 ze dne 15. 6. 2011.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-45.doc

46. Podstatné změny v projektech: Transformace ÚSP Jinošov, Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí oznámení příjemce o změnách v projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0626/14/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálů RK-14-2012-46, př. 1, RK-14-2012-46, př. 2, RK-14-2012-46, př. 3, RK-14-2012-46, př. 4;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-14-2012-46, př. 1, RK-14-2012-46, př. 2, RK-14-2012-46, př. 3, RK-14-2012-46, př. 4 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálů RK-14-2012-46, př. 5, RK-14-2012-46, př. 6, RK-14-2012-46, př. 7, RK-14-2012-46, př. 8 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-46.doc, RK-14-2012-46, př. 1, RK-14-2012-46, př. 2, RK-14-2012-46, př. 3, RK-14-2012-46, př. 4, RK-14-2012-46, př. 5, RK-14-2012-46, př. 6, RK-14-2012-46, př. 7, RK-14-2012-46, př. 8

47. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 za rok 2011 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 2/09 za rok 2011
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, předložila radě kraje na vědomí výše uvedené souhrnné zprávy. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0627/14/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 za rok 2011 a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 2/09 za rok 2011 dle materiálů RK-14-2012-47, př. 1 a RK-14-2012-47, př. 2.
odpovědnost: OddVK
termín: 3. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-47.doc, RK-14-2012-47, př. 1, RK-14-2012-47, př. 2

48. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, seznámila radu kraje s návrhem novelizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0628/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností dle materiálu RK-14-2012-48, př. 1.
odpovědnost: OddVK
termín: 3. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-48.doc, RK-14-2012-48, př. 1, RK-14-2012-48, př. 2

24. Změna rozsahu schváleného projektu k spolufinancování z OPŽP Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0629/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit projekt Kraje Vysočina Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b dle materiálu RK-14-2012-24;
ukládá
odboru životního prostředí informovat a zaslat nezbytné podklady o této skutečnosti Státnímu fondu životního prostředí ČR.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový
termín: 31. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-24.doc

49. Havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o žádosti ZZS o možnost pokračování havarijního pojištění pro níže uvedené sanitní vozy, které jsou nezbytné pro výkon činnosti ZZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0630/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro další havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, starších 10 let:
 • 1J2 9269 Sanitní terénní vozidlo Land Rover Discovery
 • 1J7 4564 Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 2,5 syncro
 • 1J7 7802 Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 2,5 syncro
 • 1J7 7665 Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 2,5 syncro
 • 1J7 7750 Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 2,5 TDi syncro
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-49.doc

50. Změna organizačního řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku organizačního řádu Nemocnice Třebíč, p. o. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0631/14/2012/RK
Rada kraje
vydává
Dodatek č. 5 Organizačního řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-14-2012-50, př. 1, RK-14-2012-50, př. 2, RK-14-2012-50, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-50.doc, RK-14-2012-50, př. 1, RK-14-2012-50, př. 2, RK-14-2012-50, př. 3

51. Výpůjčka movitých věcí pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0632/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2012-51, př. 1.
odpovědnost: OZ, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-51.doc, RK-14-2012-51, př. 1

V. Novotný navrhl projednání bodů 52 a 53 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatřeních zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2011
Usnesení 0633/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 428 772,92 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2011
Usnesení 0634/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 203 619 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí roku 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-53.doc

54. Projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření souvisejícího s přijetím dotace na zvláštní účet projektu „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0635/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč o účelovou dotaci ve výši 47 674 849,26 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 2 108,69 Kč a připsaných úroků za 1. a 2. čtvrtletí 2012 na zvláštním účtu projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 1. a 2. čtvrtletí 2012;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč o splátku kontokorentního úvěru ve výši 47 674 849,26 Kč;
bere na vědomí
zprávu o konečném vyúčtování projektu dle materiálu RK-14-2012-54, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-54.doc, RK-14-2012-54, př. 1, RK-14-2012-54, př. 2

78. Pilotní projekt „komunikační technologie pro zvýšení bezpečí a kvality života pacientů v domácí péči“
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0636/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • se záštitou nad projektem „Komunikační technologie pro zvýšení bezpečí a kvality života pacientů v domácí péči“;
 • s realizací pilotního projektu na území Kraje Vysočina;
 • se zapojením do projektu formou spolupráce realizovaného společností Simac Technik ČR, a.s.;
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-14-2012-78, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-78.doc, RK-14-2012-78, př. 1, RK-14-2012-78, př. 2

55. Schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0637/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0006 dle materiálu RK-14-2012-55, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-55.doc, RK-14-2012-55, př. 1

56. Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.01/3.2.09
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0638/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • znění Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.09 dle materiálu RK-14-2012-56, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 14 960 132,23 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-56.doc, RK-14-2012-56, př. 1

57. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0048
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0639/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0048 dle materiálu RK-14-2012-57, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-57.doc, RK-14-2012-57, př. 1, RK-14-2012-57, př. 2

58. Monitorovací zpráva projektu KVALITA 10
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s úpravou finanční části monitorovací zprávy projektu „Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina – KVALITA 10“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0640/14/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-14-2012-58, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2012-58, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-58.doc, RK-14-2012-58, př. 1

59. Konference Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, M. Hyský a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0641/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-14-2012-59, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: ředitel
termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-59.doc, RK-14-2012-59, př. 1

60. Změna Smlouvy o výpůjčce
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o návrhu dodatku ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené s HZS Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0642/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-14-2012-60, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-60.doc, RK-14-2012-60, př. 1

61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Kružíková seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0643/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením CAD systému LECTRA, včetně zařízení, inventární číslo SS-c-61-1, z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-14-2012-61.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-61.doc

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
M. Kružíková předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0644/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 2 184 823,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Střední školy technické Žďár nad Sázavou, IČO 00226106 o částku 885 966,60 Kč
 • Střední školy stavební Jihlava, IČO 60545267 o částku 1 298 857,20 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-14-2012-62.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-62.doc

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace baseballovému klubu Třebíč Nuclears na pořádání ME juniorů do 21 let
M. Kružíková seznámila radu kraje s předloženým návrhem finanční podpory baseballovému klubu Třebíč Nuclears na pořádání ME juniorů do 21 let. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0645/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci oddílu Třebíč Nuclears, IČO 26596792 z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost výši 150 tis. Kč dle materiálu RK-14-2012-63, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 150 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS,EO
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-63.doc, RK-14-2012-63, př. 1, RK-14-2012-63, př. 2, RK-14-2012-63, př. 3, RK-14-2012-63, př. 4

66. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Kružíková informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0646/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 300 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-14-2012-66, př. 3, tabulka 3 A;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 200 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-14-2012-66, př. 3, tabulka 3 B.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-66.doc, RK-14-2012-66, př. 1, RK-14-2012-66, př. 2, RK-14-2012-66, př. 3, RK-14-2012-66, př. 4, RK-14-2012-66, př. 5

64. Záměr Kraje Vysočina podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje záměr podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. Předkladatelé doporučení rady akceptovali a požádali o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-64.doc

65. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, seznámili radu kraje s výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací za rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0647/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací odvětví školství za rok 2011 dle tabulky č. 1 materiálu RK-14-2012-65, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do peněžních fondů organizací dle tabulky č. 1 materiálu RK-14-2012-65, př. 1;
 • u organizace vykazující zhoršený výsledek hospodaření (ztrátu za rok 2011) její řešení dle tabulky č. 2 materiálu RK-14-2012-65, př. 1, tj. převedení ztráty do dalších let;
bere na vědomí
informaci o výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-14-2012-65, př. 3, závazků po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-14-2012-65, př. 4, krytí peněžních fondů finančními prostředky dle materiálu RK-14-2012-65, př. 5, výši dlouhodobých bankovních úvěrů, půjček a dlouhodobých závazků dle materiálu RK-14-2012-65, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-65.doc, RK-14-2012-65, př. 1, RK-14-2012-65, př. 2, RK-14-2012-65, př. 3, RK-14-2012-65, př. 4, RK-14-2012-65, př. 5, RK-14-2012-65, př. 6

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0648/14/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 971 698 Kč určenou pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 na realizaci projektu Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČ 48895598, o částku 971 698 Kč na realizaci projektu Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-67.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 68 – 73 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel T. Škaryd.

68. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
Usnesení 0649/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy automobilní Jihlava Zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole dle materiálu RK-14-2012-68, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-68.doc, RK-14-2012-68, př. 1, RK-14-2012-68, př. 2

69. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
Usnesení 0650/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Spolupráce dle materiálu RK-14-2012-69, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-69.doc, RK-14-2012-69, př. 1, RK-14-2012-69, př. 2

70. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Žďár nad Sázavou
Usnesení 0651/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Žďár nad Sázavou Nejen s křídou u tabule dle materiálu RK-14-2012-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-70.doc, RK-14-2012-70, př. 1, RK-14-2012-70, př. 2

71. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
Usnesení 0652/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava Doma v Evropě (Home in Europe - young people on their way to become engaged Europeans.) dle materiálu RK-14-2012-71, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-71.doc, RK-14-2012-71, př. 1, RK-14-2012-71, př. 2

72. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Velké Meziříčí
Usnesení 0653/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Velké Meziříčí Šablony na GVM dle materiálu RK-14-2012-72, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-72.doc, RK-14-2012-72, př. 1, RK-14-2012-72, př. 2

73. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
Usnesení 0654/14/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy Třebíč Neformální učení dle materiálu RK-14-2012-73, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-73.doc, RK-14-2012-73, př. 1, RK-14-2012-73, př. 2

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0655/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání v celkové výši 73 521 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle materiálu RK-14-2012-74, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-74.doc, RK-14-2012-74, př. 1, RK-14-2012-74, př. 2, RK-14-2012-74, př. 3

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem podpory pořádání sportovních mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0656/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 73 500 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-14-2012-75, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-75.doc, RK-14-2012-75, př. 1, RK-14-2012-75, př. 2, RK-14-2012-75, př. 3

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na podporu účasti na sportovních mistrovstvích. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0657/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 52 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-14-2012-76, př. 3.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-76.doc, RK-14-2012-76, př. 1, RK-14-2012-76, př. 2, RK-14-2012-76, př. 3

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, informovali radu kraje o žádosti Svazu učitelů tance České republiky, občanského sdružení, o poskytnutí dotace na realizaci postupového kola soutěže. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0658/14/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže: - organizaci Svaz učitelů tance České republiky, občanské sdružení, IČO 00444944 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 30 000 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-14-2012-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-77.doc, RK-14-2012-77, př. 1, RK-14-2012-77, př. 2

80. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, seznámili radu kraje s návrhem jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě výsledků konkursního řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0659/14/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., na období šesti let na vedoucí pracovní místo ředitele: Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou - Ing. Jindřicha Vodičku; České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy - Mgr. Otakara Březinu; Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - Ing. Stanislava Šťávu; Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 - Ing. Radoslava Kučeru; Gymnázia Chotěboř - Mgr. Bc. Vladislava Smejkala; Gymnázia Jihlava - Mgr. Miroslava Pauluse; Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem - PaedDr. Milana Hanáka; Gymnázia Třebíč - RNDr. Alici Burešovou; Gymnázia Velké Meziříčí - RNDr. Aleše Trojánka, PhD.; Gymnázia Pelhřimov - Mgr. Aleše Petráka; Gymnázia Žďár nad Sázavou - Mgr. Vlastimila Čepeláka; Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 - Ing. Ladislava Fialu; Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod - Mgr. Jiřího Formana; Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč – RNDr. Pavla Svobodu; Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě – Mgr. Jiřího Maděru; Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava – PhDr. Ivanu Mrvkovou; Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť – Mgr. Františka Pospíchala; Střední školy stavební Třebíč – Mgr. Aloise Nováka; Hotelové školy Třebíč - Mgr. Libuši Kolářovou; Střední průmyslové školy Jihlava - Ing. Miroslava Vítů dle materiálu RK-14-2012-80, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2012-80.doc, RK-14-2012-80, př. 1, RK-14-2012-80, př. 2, RK-14-2012-80, př. 3

81. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 14/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 4. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 14/2011 dne 3. 4. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 4. 4. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz