Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2005 - 06.12.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
03Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
04Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
05Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2005 včetně souhlasu s "Rozšířením digitalizace pro RDG oddělení" formou nákupu na splátky
06Změna závazného ukazatele "Limit mzdových prostředků" na rok 2005 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
07Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti se zřízením krajského pracoviště pro Národní onkologický registr
08Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu limitu mzdových prostředků na rok 2005 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
09Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu limitu mzdových prostředků na rok 2005 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
10Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Ústavu sociální péče Křižanov
11Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2005
12Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2005 u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
13Organizace lékařské služby první pomoci
14Mimořádné odměny ředitelů zdravotnických zařízení
15Zdravotní plán kraje Vysočina
16Výběrová komise pro výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
17Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 u kapitoly Zdravotnictví - použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na mimořádné oddlužení zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresní úřady
18Změny platů a mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
19Stavební záměr "Domov důchodců Proseč Obořiště - Vestavba podkroví hájovna"
20Návrh účetního řešení finančně nekrytého zůstatku investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
21Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006
22Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
23Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
24Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
25Prodej pozemku v k. ú a obci Kožichovice
26Prodej pozemků v k. ú. a obci Kožlí
27Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"
28Majetkoprávní příprava stavby "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
29"Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice", výkupy pozemků
30Informace o přípravě architektonické soutěže na sídlo Krajské knihovny Vysočiny
31Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
32Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
33Stavební záměr "Domov mládeže Jihlava - Rekonstrukce kuchyně"
34Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina, jmenování zástupců za zřizovatele
35 Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
36Návrh na odvolání ředitelky ISŠ obchodní Jihlava
37Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890
38Stanovení platu
39Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
40Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2005
41Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - výukové CNC pracoviště
43Metodika poskytování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
442. zimní olympiáda pro děti a mládež ČR - rozpočet
45Uvedení systému škol poskytujících vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich označování do souladu s právními předpisy
46Grantové schéma 3.2 SROP
47Krajské projekty Adaptabilní školy
48Zakázka kraje "Podpora talentované mládeže ve sportovních oddílech kopané v kraji Vysočina"
49Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006
50Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
51Návrh na změnu části usnesení a poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek
52Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
53Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Škody po přívalových deštích" pro SÚS Pelhřimov
54Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod
55Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
56Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
57Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
58Náhrada výdělku
59Dodatek "Smlouvy o financování projektu ROWANet ze SROP"
60Dotace ze Státního rozpočtu ČR pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
61Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Budování rozvojového partnerství v roce 2006
62Návrh na řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV
63Návrh na řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV
64Rozhodnutí o přidělení zakázky na zpracování Regionálního operačního programu, Smlouva se zpracovatelem Regionálního operačního programu
65Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2006 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
66Profil kraje Vysočina - prosinec 2005
67Program rozvoje kraje Vysočina - programová část
68Návrh smlouvy o partnertsví pro projekt "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"
69Jmenování člena a zároveň předsedy řídicího výboru grantového programu "Bezpečnost ICT" za KDU-ČSL
71Změny a rozšíření kompetencí členů rady kraje
72Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička"
73Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
74Jmenování člena a zároveň předsedy Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina
75Návrh Rozhodnutí o registraci a Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz