Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2006 - 17.10.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci "Oblastní galerie Vysočiny Jihlava - oprava el. instalace"
03Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci "Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI"
04Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce sociálního zařízení DM"
05Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava střechy"
06Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Základní umělecká škola Jihlava - oprava střechy"
07Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Věchnov
08Dar pozemku v k. ú. Kamenička a obci Kamenice
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci "ÚSP Jinošov, úpravy ÚT a ZTI"
11Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč
12Koupě pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
13Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
14Prodej bytové jednotky včetně pozemku v k. ú a obci Chotěboř
15Stavba chodníku v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
16Veřejná zakázka na stavební práce na akci "III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská - 2. stavba"
17Veřejná zakázka na stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice"
18Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě
19Stavba chodníků v k. ú. a obci Častohostice
20Nabytí stavební objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice-obchvat
21Změna usnesení 0274/07/2006/RK
22Změna usnesení 0203/03/2006/ZK - prodej v k. ú. a obci Stáj
23Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
24Změna usnesení 0212/03/2006/ZK - vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
25Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
26Darování kanalizace v Bystřici nad Pernštejnem
27Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
28FV - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 037/118/05
29Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
30Fond Vysočiny - projekt FV 074/130/06
31Fond Vysočiny - grantový program "Regionální kultura VI."
32Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
34Návrh na rozpočtové opatření - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli krajské přehlídky "DOSPĚLÍ DĚTEM 2006"
35Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu "M ( M - Mentoring a Magistrát"
36FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečnost ICT II
37FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VI
38Dodatky ke Smlouvám o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu
39Přijetí dotace a změna rozpočtu kraje v souvislosti s projektem Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
40Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 502/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje
41Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Jihlava v rámci "Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2006 - I. kolo"
43Přijetí účelové dotace - grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
44Stanovení platu
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - Otevření krajských sportovišť veřejnosti
46Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
47Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006
48Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín a Střední průmyslové školy Třebíč
49Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
50Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
51Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - výsledky 3. výzvy
52Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - Technická asistence
53Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
54Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2007
55Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
56Žádost obcí Číchov a Chlum o pomoc při opravě místní komunikace, která byla poškozena povodní v březnu 2006
57Žádost obce Strážek o finanční prostředky na opravy místních komunikací, které byly poškozeny povodní v březnu 2006
58Žádost obce Strážek o finanční prostředky na opravy místních komunikací a kanalizace, které byly poškozeny povodní v červnu 2006
59Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Škody po přívalových deštích" pro SÚS Žďár n. Sázavou
60Dopravní obslužnost území kraje Vysočina
61Převod majetku nemovitostí v areálu letiště Henčov do vlastnictví kraje a vybudování veřejného mezinárodního (nízkonákladového střednětraťového) letiště
62Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
63Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
64Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančních prostředků na Systém měření a hodnocení výkonnosti zdravotní péče pracujícího na bázi manažerského informačního systému
65Návrh rozpočtového opatření - investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na rok 2006
66Návrh na rozpočtové opatření pro rok 2006 - poskytnutí investiční dotace Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci a uložení odvodu z investičního fondu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
67Nemocnice Jihlava - žádost o finanční prostředky z grantu EHP/Norsko
68Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů)
69Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
70Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Krajské výstavy německých ovčáků
71Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru
72Odvolání a jmenování člena Dopravní komise Rady kraje Vysočina za politický klub KSČM
73Návrh propagace kraje na vlakových soupravách Regionova
74Souhlas se stavbou hřiště, uzavřením nájemní smlouvy SPŠ Třebíč
75Souhlas se stavbou a majetkoprávní vypořádání v k. ú. a obci Krokočín
76Fond Vysočiny - změna alokace FV pro rok 2006
77Outsourcing informačních systémů Nemocnice Třebíč - zpráva pro RK
78Návrh dalšího postupu v souvislosti se Smlouvou o spolupráci na Dolnorakouské zemské výstavě 2009 mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, krajem Vysočina, městem Horn, regionem Raabs a městem Telč
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz