Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2008 - 02.09.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prodej pozemku v k. ú. Buková u Třešti a obci Třešť
03Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka
04Prodej a koupě pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Jemnice a obci Jemnice
05Nabytí pozemků pro silnici II/602 a III/01819 - změna usnesení zastupitelstva kraje
06Výkup pozemků v k. ú. Kuklík, Krátká a Sněžné na Moravě pro stavební úpravy silnice II/353
07Prodej nemovitostí v k .ú. a obci Jihlava - areál bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - Činnost regionální správy
09Prodej nemovitosti se současným bezúplatným zřízením věcného břemene užívání části prodávané budovy v k. ú. Sasov, obec Jihlava
10Nabídka majetku v příslušnosti hospodaření Správy železniční dopravní cesty
11Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 - technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Střední škola Pelhřimov havárie
12Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3791a Velká Bíteš, Kostelní ul.
13Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba , změna ceny nabývaných nemovitostí a změna usnesení 0227/04/2008/ZK
14Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
15Návrh na zařazení nové akce do přílohy M2 - technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, ÚSP Těchobuz havárie
16Vložení nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
17Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
18Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
19Prodej nemovitého majetku v k. ú. Jeclov a obci Velký Beranov
20Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
21Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Jihlava
22Vzájemné převody nemovitého majetku mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava, zrušení Základní umělecké školy Jihlava, převod vzdělávací činnosti k Základní umělecké škole Jihlava a související převod movitého majetku, práv a závazků, peněžitý da
23Změna usnesení 0394/06/2007/ZK, nabytí nemovitého a movitého majetku v k. ú. Helenín a obci Jihlava, schválení rozpočtového opatření
24Majetkoprávní příprava stavby silnice II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, úsek č. 1 Havlíčkův Brod - Dolní Krupá
25Prodej pozemku v k.ú. Týmova Ves, obec Lukavec
26Návrh na poskytnutí peněžitého daru Ministerstvu vnitra za účelem nákupu vybavení pracoviště skupiny psychologických služeb PČR v Jihlavě
27Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionální rozvoje a Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina
28Odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady kraje Vysočina a zrušení těchto komisí
29Darovací smlouva
30Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011
31Darování automatického zařízení pro plnění protipovodňových pytlů pískem Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina
32Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské ha
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 - Příspěvek na akceschopnost jedn
35Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2008
36Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 - snížení rozpočtu kapitol
37Projekt kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina
38Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2008
39Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
40Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2007
41Politika územního rozvoje ČR 2008 - návrh stanoviska kraje Vysočina k vnějšímu připomínkovému řízení
42Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů ve Studenci - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu a smlouva o poskytnutí dotace
43Revize Územní energetické koncepce kraje Vysočina
44Ukončení grantových schémat realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu
45Projekt Technická pomoc Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 v kraji Vysočina
46Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
47Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
48Příslib poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů postsanačního monitoringu zbytkového znečištění podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov
49Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
50Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací , podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících obje
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - vichřice Emma
52Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - zvýšení provozního příspěvku KSÚSV, příspěvkové organizace o zvýšení cen PHM
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
55Darování projektové dokumentace městem Velké Meziříčí
56Městys Jimramov - odstranění dopravní závady - návrh na provedení rozpočtového opatření
57Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2009
58Zkrácení názvu, přestěhování a vymezení doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
59Změny ve školském rejstříku
60Převod vzdělávací činnosti Základní školy Pacov, Španovského 319 a související převod movitého majetku, peněžní dar
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
62Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině
63Cena hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
64Nákup osobních automobilů v roce 2008 pro zařízení v oblasti sociálních služeb, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina
65Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
66Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na realizaci projektového záměru mobilní podpory výjezdů ZZS
67Mezinárodní stáž na KrÚ kraje Vysočina
68Projekt ICHNOS Plus - návrh na účast Vysočiny v projektu
69FOND VYSOČINY - grantový program GIS VIII 2008
70FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečnost ICT a archivace dat 2008
71FOND VYSOČINY - grantový program Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Dotace poskytované na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
74Změna usnesení 1080/25/2008/RK
75Dodatek č. 136P/2008/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
76Návrh na vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina opatřením obecné povahy
77Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
78Příhraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika
79Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz