Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2005 - 10.05.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Výběr dodavatele síťových komponent pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet formou veřejné zakázky na dodávky
03Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
04Delegování zástupce zřizovatele do hodnotící komise
05Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
06Plán činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005
07Zvýšení stravovací jednotky a aplikace jednotných stravovacích programů do zařízeních sociální péče
08Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2005 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální péče
09Návrh na provedení rozpočtového opatření
10Souhlas s pokácením dřevin v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
11Souhlas se stavbou odbočovacích pruhů - k. ú. Stránecká Zhoř
12Zakázka kraje Vysočina na zhotovitele stavby II/112 Červená Řečice, bodová závada - rozšíření vozovky
13Stavba chodníku v k. ú. a obci Pacov
14Převod silnice III/36047A obci Martinice
15Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
16Darování pozemku v k. ú. Dobrnice obci Leština u Světlé
17Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,Domov důchodců Mitrov - Oprava kanalizace"
18Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,Gymnázium Nové Město na Moravě - Oprava ZTI a podlah"
19Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,SOŠ a SOU lesnické, dopravy a služeb Nové Město na Moravě - Oprava oken tělocvičny"
20Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SOU strojnické a Učiliště Žďár nad Sázavou - DM - oprava střechy"
21Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SOU strojnické a Učiliště Žďár nad Sázavou - Oprava oken"
22Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,VOŠ a SPŠ Žďár n. S. - Oprava střech dílen"
23Darování pozemků v k. ú. a obci Osová Bítýška
24Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu silnice "III/03821 - Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba"
25Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n. Sáz. - Rekonstrukce školní huti"
26Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
27Pojištění majetku a odpovědnosti za škody organizací zřizovaných krajem Vysočina
28Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
29Návrh stipendijního řádu škol zřizovaných krajem Vysočina
30Návrh na zřízení školských rad, návrh volebního řádu pro volby do školských rad a návrh počtu členů školských rad pro školy zřizované krajem Vysočina
31Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
32Oceňování talentovaných žáků a studentů v kraji Vysočina
32upr1Oceňování talentovaných žáků a studentů v kraji Vysočina
33Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně
34Hodnotící komise pro hodnocení projektů
35Návrh na uložení opatření na základě vykonané kontroly
36Stanovení výše platu
37Udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádostí škol zřizovaných krajem Vysočina o finanční podporu v rámci systémového projektu z programů ESF
38Návrh na provedení rozpočtového opatření - Otevření krajských sportovišť veřejnosti
39 Návrh na odvolání ředitelky
40Nájemní smlouva "Černobílý digitální kopírovací stroj", dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0155880 z 20. 12. 2001
41Program obnovy venkova Vysočiny - využití vratek z roku 2004
42Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina
43Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka dětského scénického tance
44Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Zpěváčci 2005"
45Fond Vysočiny - dodatek ke smlouvě
46Souhlas s výpůjčkou sbírkových předmětů svěřených do správy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě do Rakouska
47Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2004
48Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
49Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
50Fond Vysočiny - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
51Poskytnutí finanční podpory okresním organizacím Českého svazu chovatelů drobného zvířectva v kraji Vysočina
52Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou
53Dodatek č. 4 - Směrnice o poskytování cestovních náhrad
54Navýšení počtu zaměstnanců
55Předávání novinářských cen Křepelky
56Financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005" vyhlášených MŠMT
57Projekt ICHNOS - podpis smlouvy s vedoucím partnerem
58Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky na výběr dodavatele "Osobní vozidla"
59Veřejná zakázka na výběr dodavatele "Dodávka osobních automobilů"
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz