Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 10/2009 - 16.03.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
03Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
04Darování pozemků - k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa
05Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k.ú. Podklášteří, obec Třebíč
06Návrh na změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
07Smlouva zakládající právo stavby a převod části pozemků v k. ú. a obci Nejepín
08Podání žádosti o pokácení stromů - k. ú. Havlíčkův Brod
09Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
13Veřejná zakázka na stavební práce Muzeum Vysočiny Jihlava - rekonstrukce el. instalace, EZS, EPS
14Veřejná zakázka na stavební práce Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
15Darování pozemků v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy
16Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
17Rozšíření sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - lokality Velká Bíteš a Přibyslav - návrh na zarazení nových akci do rozpočtu a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
18Změna lokality k vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava 2
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj k podpořenému projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
20Projekt EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie
21Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
22Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky Václavu Klausovi
23Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření
24Přihlášení Krajského úřadu kraje Vysočina do programu Národní cena kvality ČR - model CAF
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
26Informace o rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky - CD k oslavám Gustava Mahlera
27Informace o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - studie nových expozic Muzea Vysočiny Třebíč
28Dotace Města Havlíčkův Brod na zajištění funkce základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny
29Návrh na zrušení usnesení rady kraje č. 0190/06/2009/RK
30Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro výstavy v zahraničí
31Změny ve školském rejstříku
32Nominace na členy komise pro výběr manažera projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
33Fond Vysočiny - Mezinárodní projekty 2008 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 010/202/08)
34Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - metodika a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
35Výprava výběrového týmu Vysočiny na mezinárodní turnaj v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne
36Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiku Rady kraje Vysočina
37Projektová žádost Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku - doplnění příloh žádosti
38Změna schématu komise pro výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
39Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
40Organizační řád - Dodatek č. 3 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
41Mimořádná odměna řediteli příspěvkové organizace
42Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2009
43Darovací smlouvy - darování vyřazených počítačových sestav
44Připravená projektová žádost k projektu - SPINEUROPE - Science and technology Parks for Innovation in central EUROPE
45Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
46Řešení prostorových podmínek DDM Hrádek Třebíč
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz