Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 10/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 10/2009, které se konalo dne 16. 3. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2009
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 16. 3. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
44. Připravená projektová žádost k projektu - SPINEUROPE - Science and technology Parks for Innovation in central EUROPE
45. Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
46. Řešení prostorových podmínek DDM Hrádek Třebíč
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2009
 2. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 3. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 4. Darování pozemků - k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa
 5. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k.ú. Podklášteří, obec Třebíč
 6. Návrh na změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 7. Smlouva zakládající právo stavby a převod části pozemků v k. ú. a obci Nejepín
 8. Podání žádosti o pokácení stromů - k. ú. Havlíčkův Brod
 9. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
 10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 13. Veřejná zakázka na stavební práce Muzeum Vysočiny Jihlava - rekonstrukce el. instalace, EZS, EPS
 14. Veřejná zakázka na stavební práce Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
 15. Darování pozemků v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy
 16. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 17. Rozšíření sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - lokality Velká Bíteš a Přibyslav - návrh na zarazení nových akci do rozpočtu a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 18. Změna lokality k vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava 2
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj k podpořenému projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
 20. Projekt EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie
 21. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 22. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky Václavu Klausovi
 23. Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření
 24. Přihlášení Krajského úřadu kraje Vysočina do programu Národní cena kvality ČR - model CAF
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
 26. Informace o rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky - CD k oslavám Gustava Mahlera
 27. Informace o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - studie nových expozic Muzea Vysočiny Třebíč
 28. Dotace Města Havlíčkův Brod na zajištění funkce základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny
 29. Návrh na zrušení usnesení rady kraje č. 0190/06/2009/RK
 30. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro výstavy v zahraničí
 31. Změny ve školském rejstříku
 32. Nominace na členy komise pro výběr manažera projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
 33. Fond Vysočiny - Mezinárodní projekty 2008 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 010/202/08)
 34. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - metodika a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 35. Výprava výběrového týmu Vysočiny na mezinárodní turnaj v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne
 36. Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiku Rady kraje Vysočina
 37. Projektová žádost Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku - doplnění příloh žádosti
 38. Změna schématu komise pro výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 39. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 40. Organizační řád - Dodatek č. 3 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 41. Mimořádná odměna řediteli příspěvkové organizace
 42. Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2009
 43. Darovací smlouvy - darování vyřazených počítačových sestav
 44. Připravená projektová žádost k projektu - SPINEUROPE - Science and technology Parks for Innovation in central EUROPE
 45. Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
 46. Řešení prostorových podmínek DDM Hrádek Třebíč
 47. Rozprava členů rady
Usnesení 0387/10/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 9/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 2-5, 7-12, 15-17 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0388/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků uvedenými v materiálu RK-10-2009-02, př. 1 jako budoucími povinnými z věcného břemene a společnostmi Telefónica O2 Czech Republic, a. s. a E.ON Česká republika, s. r. o. jako budoucími oprávněnými z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení, venkovního vedení nízkého a vysokého napětí a trafostanice s tím, že účastníkem smlouvy bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky sdělovacího vedení v případech, kdy budoucím povinným z věcného břemene není kraj Vysočina, za podmínek dle materiálu RK-10-2009-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-02.doc

03. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0389/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov za cenu stanovenou v souladu s Výměrem MF č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za cenu 10,- Kč/m2/rok v katastrálním území Třebíč a Pocoucov dle materiálu RK-10-2009-03, př. 1 na dobu určitou a to na dobu dvou let.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-03.doc

04. Darování pozemků - k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa
Usnesení 0390/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 1574/22 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 1574/23 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 219 m2, par. č. 1574/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 109 m2 a par. č. 1574/25 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 272 m2, oddělené GP č. 501-357/2008 z pozemku par. č. 1574/4 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č.1574/22 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 1574/23 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 219 m2, par. č. 1574/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 109 m2 a par. č. 1574/25 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 272 m2, oddělené GP č. 501-357/2008 z pozemku par. č. 1574/4 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-04.doc

05. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k.ú. Podklášteří, obec Třebíč
Usnesení 0391/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci přípravy stavby Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic:
 • mezi krajem Vysočina na straně stavebníka a městem Třebíč na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu na části pozemku par. č. 13/1 v k. ú. Podklášteří, obec Třebíč;
 • mezi krajem Vysočina na straně vypůjčitele a městem Třebíč na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemku par. č. 13/1 v k. ú. Podklášteří, obec Třebíč;
 • mezi krajem Vysočina na straně stavebníka a Římskokatolickou farností Třebíč na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu na části pozemku st. par. č. 12 v k. ú. Podklášteří, obec Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-05.doc

07. Smlouva zakládající právo stavby a převod části pozemků v k. ú. a obci Nejepín
Usnesení 0392/10/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemcích par. č. 317 a par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín v rozsahu předložené projektové dokumentace;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr kraje Vysočina darovat obci Nejepín části pozemků par. č. 317 a par. č. 328, vše v k. ú. a obci Nejepín plánované k zastavění stavbou chodníků na úřední desce;
 • uzavřít s obcí Nejepín nepojmenovanou smlouvu zakládající obci Nejepín právo provést stavbu chodníků na částech pozemků par. č. 317 a 328 v k. ú. a obci Nejepín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemků par. č. 317 a 328 v k. ú. a obci Nejepín v rozsahu geometrického zaměření po realizaci stavby chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-07.doc

08. Podání žádosti o pokácení stromů - k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0393/10/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-08.doc

09. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
Usnesení 0394/10/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
 • ÚSP Křižanov - úpravy prostor pro nucené větrání dodavateli Milan Mittig, Stržanov 83, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 13651692;
 • VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou DM - oprava elektroinstalace dodavateli MAREGS, spol. s r.o., Šumperk, Jiřího z Poděbrad 29, IČ: 14617731.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-09.doc

10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0395/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-10-2009-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-10.doc, RK-10-2009-10, př. 1

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0396/10/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-10-2009-11, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-10-2009-11, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dotčených stavbami, dle materiálu RK-10-2009-11, př. 1, do vlastnictví města Havlíčkův Brod a města Přibyslav.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-11.doc, RK-10-2009-11, př. 1

12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 0397/10/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. dubna 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-12.doc

15. Darování pozemků v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy
Usnesení 0398/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování částí pozemku par. č. 282/1 v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy dle GP č. 70-22/2009 nově označených jako díl a o výměře 37 m2 a díl d o výměře 1 m2 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemku par. č. 282/1 dle GP č. 70-22/2009 nově označené jako díl a o výměře 37 m2 a díl d o výměře 1 m2 v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-15.doc

16. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
Usnesení 0399/10/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-16.doc

17. Rozšíření sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - lokality Velká Bíteš a Přibyslav - návrh na zarazení nových akci do rozpočtu a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0400/10/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Stavební záměry ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav dle materiálu
RK-10-2009-17, př. 1 a ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš dle materiálu
RK-10-2009-17, př. 2;
rozhoduje
zařadit akce ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav a ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví o částku 800 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 800 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-17.doc, RK-10-2009-17, př. 1, RK-10-2009-17, př. 2

06. Návrh na změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu na změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Havlíčkův Brod pro rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0401/10/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2009, zvýšení o částku 3 500 tis. Kč s určením na úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami trafostanice a kotelny.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-06.doc

13. Veřejná zakázka na stavební práce Muzeum Vysočiny Jihlava - rekonstrukce el. instalace, EZS, EPS
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0402/10/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 27. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-13.doc

14. Veřejná zakázka na stavební práce Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0403/10/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 27. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-14.doc

18. Změna lokality k vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava 2
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh změny lokality k vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava 2. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0404/10/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
postup prací při přípravě projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2;
ukládá
odboru majetkovému:
 • zahájit jednání se statutárním městem Jihlava o koupi pozemků par. č. 214/22 v k. ú. Hruškové Dvory Jihlava o výměře 25 706 m2 a par. č. 399/10 v k. ú. Hruškové Dvory Jihlava o výměře 21 305 m2 pro využití pro projekt Vědeckotechnologický park Jihlava 2;
 • ukončit jednání o koupi s vlastníky části pozemku par. č. 5643/1 v k. ú. Jihlava o výměře 20 000 m2 pro využití pro projekt Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-18.doc

46. Řešení prostorových podmínek DDM Hrádek Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu řešení prostorových podmínek Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0405/10/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o stavu objektu Hrádek 964 Třebíč užívaného k činnosti Domem dětí a mládeže Hrádek Třebíč;
souhlasí
s dalším postupem dle materiálu RK-10-2009-46, př. 1upr1;
pověřuje
radní pro školství Marii Kružíkovou k jednání s městem Třebíč o dokončení převodu školských služeb Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč;
ukládá
OŠMS, OM a řediteli Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč postupovat dle materiálu
RK-10-2009-46, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, ředitel DDM
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-46.doc

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj k podpořenému projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0406/10/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 170.100,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 170.100,- Kč na realizaci projektu Vysočina 21 - propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-19.doc

20. Projekt EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu účasti kraje Vysočina jako partnera projektu „EGEI platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0407/10/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera v projektu EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT, prioritní osa 2.4 Partnerství a sítě;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2009-20, př. 2 a
ukládá
odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s žadatelem projektu EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie .
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-20.doc, RK-10-2009-20, př. 1, RK-10-2009-20, př. 2

44. Připravená projektová žádost k projektu - SPINEUROPE - Science and technology Parks for Innovation in central EUROPE
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení projektovou žádost k projektu SPINEUROPE - Science and technology Parks for Innovation in central EUROPE. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0408/10/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
projektovou žádost k projektu SPINEUROPE - Science and technology Parks for Innovation in central EUROPE dle materiálu RK-10-2009-44, př. 1 do Operačního programu Interreg IVB;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zajistit dopracování a předložení projektové žádosti dle materiálu RK-10-2009-44, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-44.doc

21. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání vzdělávacího semináře pro gynekology kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0409/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-10-2009-21, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-21.doc

22. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky Václavu Klausovi
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0410/10/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-22.doc

23. Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Krajský úřad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0411/10/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s usnesením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina pro rok 2009 ve výši 156 561 tis. Kč a
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy dle materiálu RK-10-2009-23, př. 2,
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 20 tis. Kč (převod do Sociálního fondu) v souvislosti se snížením objemu prostředků na platy zaměstnanců kraje Vysočina.
odpovědnost: OSŘKŽÚ, EO
termín: 17. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-23.doc, RK-10-2009-23, př. 2, RK-10-2009-23, př. 3

24. Přihlášení Krajského úřadu kraje Vysočina do programu Národní cena kvality ČR - model CAF
M. Šulc, vedoucí odboru analýz, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0412/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
přihlásit Krajský úřad kraje Vysočina do programu Národní cena kvality ČR v modelu CAF dle materiálu RK-10-2009-24, př. 1.
odpovědnost: odbor analýz
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-24.doc, RK-10-2009-24, př. 1

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a H. Strnadová, vedoucí investičního oddělení, seznámili radu kraje s předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0413/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 136/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 za podmínek v ní uvedených;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice, příloha D2 Investice v dopravě) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci ve výši 24 000 000 Kč na akci III/36049 Mostiště-most ev.č.36049-1 v roce 2009 dle Přílohy č. 2 Smlouvy č. 136/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice, příloha D2 Investice v dopravě) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci v celkové výši 27 989 000 Kč na akce II/354 Rokytno-Kuklík a II/408 Dobrá Voda-Hornice-Dešov v roce 2009 dle Přílohy č. 2 Smlouvy č. 136/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009;
 • doplnění přílohy D2 Investice v dopravě o jmenovité akce II/354 Rokytno-Kuklík a II/408 Dobrá Voda-Hornice-Dešov ;
zmocňuje
vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství a Ing. Hanu Strnadovou k podepisování předkládaných soupisek faktur Požadavky na úhradu jmenovitých akcí z rozpočtu SFDI.
odpovědnost: odbor dopravy, odbor ekonomický
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-25.doc, RK-10-2009-25, př. 1

26. Informace o rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky - CD k oslavám Gustava Mahlera
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a E. Herzánová, právník odboru kultury a památkové péče, informovaly radu kraje o rozhodnutí radního pro oblast cestovního ruchu a kultury o přímém zadání uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0414/10/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Tomáše Škaryda, radního kraje Vysočina, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu CD 2009 - k oslavám Gustava Mahlera dle materiálu RK-10-2009-26, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-26.doc, RK-10-2009-26, př. 1

27. Informace o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - studie nových expozic Muzea Vysočiny Třebíč
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a E. Herzánová, právník odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje na vědomí informaci o rozhodnutí náměstka hejtmana o zadání veřejné zakázky na vypracování studie architektonicko-výtvarného řešení expozic a vybavení nového expozičního systému Muzea Vysočiny Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0415/10/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Vypracování prováděcí studie architektonicko-výtvarného řešení expozic a vybavení nového expozičního systému Muzea Vysočiny Třebíč dle materiálu RK-10-2009-27, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-27.doc, RK-10-2009-27, př. 1

28. Dotace Města Havlíčkův Brod na zajištění funkce základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a E. Herzánová, právník odboru kultury a památkové péče, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0416/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nabýt peníze na kraj dle materiálu RK-10-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-28.doc, RK-10-2009-28, př. 1

29. Návrh na zrušení usnesení rady kraje č. 0190/06/2009/RK
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a E. Herzánová, právník odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje návrh na zrušení usnesení č. 0190/06/2009/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0417/10/2009/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0190/06/2009/RK ze dne 10. 2. 2009.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-29.doc

30. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro výstavy v zahraničí
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a E. Herzánová, právník odboru kultury a památkové péče, seznámily radu kraje s předloženým návrhem vývozu a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro výstavy v zahraničí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0418/10/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, inv. č. P-1827, Josef Klimeš: Každý má právo na vzdělání, 1957 na výstavu Bruselský sen - Československá účast na Světové výstavě v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let ve Slovenské republice konanou od 24. 9. 2009 - 15. 11. 2009 (viz RK-10-2009-30, př. 1) a inv. č. O-663, Bohdan Lacina: Triumf smrti, 1937, na výstavu Against all reason, Paris - Prague surrealism konanou ve Spolkové republice Německo od 14. 11. 2009 - 14. 2. 2010 (viz RK-10-2009-30, př. 2).
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-30.doc, RK-10-2009-30, př. 1, RK-10-2009-30, př. 2

31. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí stanovisko krajského úřadu, resp. OŠMS, k záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0419/10/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v materiálu RK-10-2009-31, př. 1 kódem 1A, 1B, 2A, 2B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 3. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-31.doc, RK-10-2009-31, př. 1

32. Nominace na členy komise pro výběr manažera projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o nominaci členů komise pro výběr manažera projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0420/10/2009/RK
Rada kraje
nominuje
 • RNDr. Marii Kružíkovou a RNDr. Miloše Vystrčila na členy komise pro výběr manažera projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině;
 • Mgr. Miroslava Pecha a RNDr. Kamila Ubra na náhradníky členů komise pro výběr manažera projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-32.doc, RK-10-2009-32, př. 1

33. Fond Vysočiny - Mezinárodní projekty 2008 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 010/202/08)
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0421/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu
RK-10-2009-33, př. 2.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-33.doc, RK-10-2009-33, př. 1, RK-10-2009-33, př. 2

34. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - metodika a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem nové metodiky oceňování talentovaných žáků a studentů v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0422/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, IČ 43380093 ve výši 20 tis. Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny;
schvaluje
 • metodiku oceňování talentovaných žáků a studentů - Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-10-2009-34, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 20 000 Kč pro organizaci Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, IČ 43380093 a
jmenuje
Nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny dle materiálu RK-10-2009-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-34.doc, RK-10-2009-34, př. 1, RK-10-2009-34, př. 2, RK-10-2009-34, př. 3

35. Výprava výběrového týmu Vysočiny na mezinárodní turnaj v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o konání mezinárodního turnaje v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0423/10/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informace o mezinárodním turnaji v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne dle materiálu RK-10-2009-35;
 • pokrytí nákladů spojených s účastí výpravy výběrového týmu Vysočiny na mezinárodním turnaji v ledním hokeji v partnerském regionu Champagne-Ardenne dle materiálu
  RK-10-2009-35 z kapitoly Školství, mládeže a sportu v maximální výši 220 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-35.doc, RK-10-2009-35, př. 1, RK-10-2009-35, př. 2, RK-10-2009-35, př. 3, RK-10-2009-35, př. 4

45. Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování ředitele Základní školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0424/10/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, na dobu určitou do ukončení řádného konkurzního řízení, pana Artuše Adámka, s účinností od 17. 3. 2009 dle materiálu RK-10-2009-45, př. 1 a
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat panu Artuši Adámkovi, řediteli Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 s účinností od 17. 3. 2009 dle materiálů RK-10-2009-45, př. 2 a př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 17. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-45.doc

36. Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky pro rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0425/10/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky pro rok 2009 dle materiálu RK-10-2009-36, př. 1.
odpovědnost: Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-36.doc, RK-10-2009-36, př. 1

37. Projektová žádost Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku - doplnění příloh žádosti
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0426/10/2009/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2009-37, př. 1 v části B.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-37.doc, RK-10-2009-37, př. 1

38. Změna schématu komise pro výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na změnu schématu komise pro výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0427/10/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
schéma složení výběrové komise dle materiálu RK-10-2009-38, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-38.doc, RK-10-2009-38, př. 1

39. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0428/10/2009/RK
Rada kraje
deleguje
 • Bc. Petra Krčála, zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Ing. Karla Pačisku, zástupce politické strany KSČM a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Dialyzátory pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě;
 • Bc. Petra Krčála, zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Ing. Karla Pačisku, zástupce politické strany KSČM a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Dezinfekce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: OZ
termín: 20. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-39.doc

40. Organizační řád - Dodatek č. 3 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh dodatku Organizačního řádu Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0429/10/2009/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád - Dodatek č. 3 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-10-2009-40, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-40.doc, RK-10-2009-40, př. 1

41. Mimořádná odměna řediteli příspěvkové organizace
M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, seznámil radu kraje s předloženým návrhem mimořádné odměny pro ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0430/10/2009/RK
Rada kraje
vyslovuje
v souvislosti s ukončením pracovního poměru poděkování MUDr. Lukášovi Kettnerovi za práci v pozici ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina;
stanoví
mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálu RK-10-2009-41, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-41.doc

42. Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2009
Z. Ryšavý předložil radě kraje ke schválení plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2009. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0431/10/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-10-2009-42, př. 1.
odpovědnost: předseda komise pro zemědělství a životní prostředí
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-42.doc, RK-10-2009-42, př. 1

43. Darovací smlouvy - darování vyřazených počítačových sestav
Z. Ryšavý seznámil radu kraje s předloženým návrhem darování vyřazených počítačových sestav. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0432/10/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
OI
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2009-43.doc

47. Rozprava
V rámci rozpravy L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o Projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 10/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 3. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 10/2009 dne 16. 3. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 16. 3. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz