Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 08/2010 - 09.03.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Nabytí pozemků v k.ú. a obci Kunemil do vlastnictví kraje Vysočina
03Uzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba
04Prodej pozemku a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
05Nabytí pozemku v k.ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina
06Změna usnesení 0336/05/2009/ZK
07Změna usnesení 0099/02/2006/ZK, nabytí pozemků v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice
08Změna hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Pelhřimov
09Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
10Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
11Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Bransouze
12Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Louka u Jemnice, obec Jemnice
13Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
14Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
15Prodej pozemku v k. ú. a obci Telč
16Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba
17Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
18Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nevcehle
19Nabytí pozemku v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina
20Změna usnesení 0449/06/2009/ZK - k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
21Majetkoprávní vypořádání areálu ÚSP pro dospělé Věž
22Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky most, přeložka
23Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Přibyslav a městyse Nové Veselí o dotaci na pořízení hasičského vozidla
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS -poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010
26Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2009
27Elektronický rezervační systém pro krajské nemocnice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
28Fond Vysočiny - grantový program Edice Vysočiny VII
29Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
30Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření
31Záměr sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací
32Návrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 150. výročí narození Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
33Návrh Dodatku č. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
34Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
35Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství - návrh na provedení rozpočtového opatření
35upr1Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství - návrh na provedení rozpočtového opatření
36FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010
37Změna usnesení č. 0518/07/2009/ZK o rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
38Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
38upr1Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
39Veřejná zakázka na stavební práce III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 008 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
40Veřejná zakázka na stavební práce II/350 Přibyslav - Žižkova ul. - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
41Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Ždírec nad Doubravou
42Veřejná zakázka na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
43Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje
44ÚSP Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace - uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
45Projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
46Investiční pobídky kraje Vysočina za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu
47Výsledky 1. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
48Projekt Energoklastr CTT Vysočina
49Centrope Capacity
50Souhlas s převodem výsledků akce Modernizace a zvýšení kapacity výrobní linky v rámci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
51Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS, realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
52Dohoda o spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUS Vysočina, o.s.
52upr1Dohoda o spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUS Vysočina, o.s.
53Centrum popularizace vědy Vysočina
54Poskytnutí dotací obcím a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
55Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
55upr1Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
56Projekt - Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku
57Projekt - Optimalizace energetické spotřeby
57upr1Projekt - Snižování energetické náročnosti
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2010
59Změny ve zřizovacích listinách
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
61Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na ústřední soutěž MŠMT
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
64Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2008/2009 a kalendářní rok 2009
65Výzva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
66Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2009
67Návrh na aktualizaci podmínek Smlouvy o poskytnutí dotací pro subjekty Všesportovního kolegia kraje Vysočina
68Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
69Informace o průběhu výběrového řízení na poskytovatele domácí hospicové péče
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - převod školské služby domu dětí a mládeže z kraje na město Ledeč nad Sázavou
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz