Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2010

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2010 konaného dne 9. 11. 2010 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 9. 11. 2010;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2010
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 členů zastupitelstva kraje. Dále omluvil pozdější příchod J. Slámečky a K. Tvrdého.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: S. Cejpek, J. Jež, I. Rohovský.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu:
61. Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2010
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2010
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Stanovení termínů jednání
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2010
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2010
 8. Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 2. pololetí 2009 do 3. čtvrtletí roku 2010
 9. Projekt - Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU
 10. Členství ve správní radě Českého zdravotnického fóra, obecně prospěšná společnost
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - září 2010
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou, městem Chotěboř a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s. - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Chotěboř - průtah
 14. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 15. Darování pozemku v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
 16. Darování pozemku v k. ú. Žatec na Moravě a obci Žatec
 17. Darování pozemku v k. ú. a obci Radešínská Svratka
 18. Koupě pozemku v k. ú. a obci Martínkov
 19. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Pikárec
 20. Darování pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
 21. Darování pozemku v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov
 22. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
 23. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 24. Prodej pozemku v k. ú. Souboř a obci Ledeč nad Sázavou
 25. Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř a v k. ú. a obci Chotěboř
 26. Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
 27. Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebelovice
 28. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 29. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná, změna usnesení 0297/04/2010/ZK
 30. Darování nemovitého majetku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
 31. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 32. Změna usnesení 0292/04/2010/ZK
 33. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Jihlava - Centrum popularizace vědy Vysočina
 34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Telč
 35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
 36. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Dolní Cerekev, Spělov, obec Dolní Cerekev a k. ú. a obec Batelov
 37. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 38. Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, změna usnesení
 39. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat
 40. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
 41. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
 42. Nabytí pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
 43. Žádost obce Radostín o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010
 44. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 47. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 24. 9. 2010
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těch
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř na Základní škole a Praktické škole Chotěboř
 50. Změny ve školském rejstříku
 51. Změny ve zřizovacích listinách
 52. Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 53. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 54. Smlouva o partnerství pro projektový záměr PR Údolí Brtnice - obnova teplomilných společenstev
 55. Smlouva o partnerství pro projektový záměr Revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov a okolí
 56. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
 57. Smlouvy s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2011
 58. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 59. Návrh dodatků zřizovacích listin Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 60. Dotace na obnovu kapličky v k.ú. Řehořov - městys Kamenice u Jihlavy - návrh na provedení rozpočtového opatření
 61. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0447/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: JUDr. Marie Rusová, Ing. Jaroslav Vymazal.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0448/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
JUDr. Marii Rusovou a Ing. Jaroslava Vymazala, ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2010
J. Běhounek k předloženému písemnému materiálu otevřel rozpravu.
Na zasedání se dostavili J. Slámečka, K. Tvrdý.
M. Vystrčil upozornil na nesplněné usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 0297/04/2010/ZK a nesrovnalosti v komentáři zprávy o plnění usnesení zastupitelstva.
L. Joukl v krátkosti odůvodnil zpoždění realizované akce „ZZS kraje Vysočina výjezdové stanoviště Polná“.
J. Běhounek pro doplnění přislíbil M. Vystrčilovi zaslat podrobnější informace o postupu plnění uvedeného usnesení, vypracované odborem majetkovým.
V souvislosti s realizací 3. etapy stavby “Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod”, M. Houška požádal o zaslání bližších informací ke změně předmětu a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací (usnesení 1573/33/2010/RK).
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0449/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2010;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-06-2010-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-02.doc, ZK-06-2010-02, př. 1, ZK-06-2010-02, př. 2, ZK-06-2010-02, př. 3, ZK-06-2010-02, př. 4, ZK-06-2010-02, př. 5, ZK-06-2010-02, př. 6, ZK-06-2010-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k písemné zprávě o činnosti krajského úřadu za uplynulé období, krátce informoval zastupitelstvo kraje o ocenění krajského úřadu za péči o duševní zdraví a pohodu na pracovišti a úspěšném propojení bezpečnostního systému přes krajskou síť ROWANet. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0450/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-03.doc, ZK-06-2010-03, př. 1, ZK-06-2010-03, př. 2, ZK-06-2010-03, př. 3

04. Stanovení termínů jednání
J. Běhounek předložil zastupitelům kraje na vědomí návrhy termínů jednání na první pololetí roku 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0451/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
stanovení termínů jednání dle materiálu ZK-06-2010-04.
odpovědnost: OSH
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-04.doc

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Tři Studně o finanční příspěvek na odstranění povodňových škod vzniklých na území obce při povodních v roce 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0452/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci obci Tři Studně, IČ 00842214 na odstranění povodňových škod po povodni v červnu 2009 ve výši 575 000 Kč dle materiálu ZK-06-2010-05, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 575 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 575 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-05.doc, ZK-06-2010-05, př. 1, ZK-06-2010-05, př. 2

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2010
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0453/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010 v celkové výši 3 192 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2010-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-06.doc, ZK-06-2010-06, př. 1, ZK-06-2010-06, př. 2

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2010
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozdělení finančního příspěvku vybraným obcím kraje Vysočina za účelem udržení akceschopnosti jejich jednotek požární ochrany. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0454/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2010 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 100 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • obec Jezdovice, IČ 42634628 14 000 Kč;
 • obec Třebenice, IČ 00545627 14 000 Kč;
 • obec Větrný Jeníkov, IČ 00286842 6 000 Kč;
 • městys Luka nad Jihlavou, IČ 00286192 6 000 Kč;
 • obec Zhoř, IČ 00286974 6 000 Kč;
 • městys Kamenice, IČ 00286079 6 000 Kč;
 • město Humpolec, IČ 00248266 6 000 Kč;
 • obec Želiv, IČ 00249483 6 000 Kč;
 • městys Měřín, IČ 00294799 6 000 Kč;
 • město Velké Meziříčí, IČ 00295671 6 000 Kč;
 • město Velká Bíteš, IČ 00295647 6 000 Kč;
 • obec Tasov, IČ 00290581 6 000 Kč;
 • obec Herálec, IČ 00267457 6 000 Kč;
 • městys Štoky, IČ 00268356 6 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-07.doc, ZK-06-2010-07, př. 1

08. Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 2. pololetí 2009 do 3. čtvrtletí roku 2010
J. Běhounek podal předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Zprávu o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 2. pololetí 2009 do 3. čtvrtletí roku 2010.
M. Vystrčil se dotázal na obnovení železniční dopravy přes česko-rakouský přechod Slavonice-Fratres a požádal o zaslání písemného sdělení v této záležitosti.
J. Běhounek sdělil, že v této věci bude představenstvu Dolního Rakouska zaslán dopis ohledně železnice Slavonice-Fratres a přislíbil zaslání informace o aktuálním stavu této problematiky.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0455/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 2. pololetí 2009 do 3. čtvrtletí roku 2010 dle materiálu ZK-06-2010-08, př. 1.
odpovědnost: OSH (oddělení vnějších vztahů)
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-08.doc, ZK-06-2010-08, př. 1

09. Projekt - Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU
M. Kružíková seznámila zastupitele s návrhem schválit účast kraje Vysočina jako partnera v daném projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0456/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 6 388,- EUR, tj. 156 506,00 Kč (pro výpočet převodu byl použit aktuální převodní kurz 24,50 Kč);
 • převod finančních prostředků ve finančním objemu max. 63 870 EUR, tj. 1 564 815,00 Kč, z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na předfinancování a realizaci projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-06-2010-09, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-06-2010-09, př. 4, v části první.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-09.doc, ZK-06-2010-09, př. 1, ZK-06-2010-09, př. 2, ZK-06-2010-09, př. 3, ZK-06-2010-09, př. 4

10. Členství ve správní radě Českého zdravotnického fóra, obecně prospěšná společnost
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0457/06/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-10.doc

11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - září 2010
V. Novotný předložil zastupitelům pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0458/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - září 2010 dle materiálu ZK-06-2010-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 9. listopad 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-11.doc, ZK-06-2010-11, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
M. Houška, M. Vystrčil a J. Vondráček požádali o upřesnění uvedených finančních částek i způsobu financování.
L. Joukl podal zastupitelům doplňující informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0459/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akce III/3507 Havlíčkova Borová zahrnuté v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 2 300 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 131 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva na opravy havárií úseků silnic dle materiálu ZK-06-2010-12;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 2 300 000 Kč s určením na zajištění demolice objektu akce III/3507 Havlíčkova Borová;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 6 131 000 Kč s určením na opravy havárií úseků silnic dle materiálu ZK-06-2010-12.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-12.doc, ZK-06-2010-12, př. 1, ZK-06-2010-12, př. 2, ZK-06-2010-12, př. 3

13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou, městem Chotěboř a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s. - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Chotěboř - průtah
L. Joukl informoval zastupitele o návrhu uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem Chotěboř a s akciovou společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0460/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou, Městem Chotěboř a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. dle materiálu ZK-06-2010-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-13.doc, ZK-06-2010-13, př. 1

14. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0461/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 136P/2010/1 ke Smlouvě č. 136P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010;
schvaluje
jmenovité akce uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2010/1, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie;
přijímá
závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké se podle Smlouvy č. 136P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a jejího Dodatku č. 136P/2010/1 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2010/1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-14.doc, ZK-06-2010-14, př. 1

61. Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0462/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 8 152 700 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 152 700 Kč určenou na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 20. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-61.doc

L. Joukl přednesl návrh na schválení bodů 15 28, 30- 42 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Darování pozemku v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
Usnesení 0463/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1523 - ostatní plocha, dálnice o výměře 519 m2 v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky - příslušnosti k hospodaření s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
Dodatek č. 525 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2010-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-15.doc, ZK-06-2010-15, př. 1, ZK-06-2010-15, př. 2

16. Darování pozemku v k. ú. Žatec na Moravě a obci Žatec
Usnesení 0464/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 300/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Žatec na Moravě a obci Žatec, vzniklý dle geometrického plánu č. 78-5189/2008 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Žatec;
schvaluje
Dodatek č. 526 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2010-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-16.doc, ZK-06-2010-16, př. 1, ZK-06-2010-16, př. 2

17. Darování pozemku v k. ú. a obci Radešínská Svratka
Usnesení 0465/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1335/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m2 oddělený dle GP č. 389-95/2010 z pozemku ve zjednodušené evidenci - původ evidence nemovitostí par. č. 1335 v k. ú. a obci Radešínská Svratka z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radešínská Svratka;
schvaluje
Dodatek č. 527 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2010-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-17.doc, ZK-06-2010-17, př. 1, ZK-06-2010-17, př. 2

18. Koupě pozemku v k. ú. a obci Martínkov
Usnesení 0466/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 2588/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 2772 m2 v k. ú. a obci Martínkov z vlastnictví firmy MT reality s.r.o., IČ: 26263572, sídlo Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina za celkovou kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 110 880 Kč;
schvaluje
dodatek č. 528 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-18.doc, ZK-06-2010-18, př. 1, ZK-06-2010-18, př. 2

19. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Pikárec
Usnesení 0467/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 598/7 - trvalý travní porost o výměře 1 320 m2, oddělený GP 234-3/2010 z pozemku ZE-původ PK par. č. 560 v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví obce Pikárec do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 529 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-19.doc, ZK-06-2010-19, př. 1, ZK-06-2010-19, př. 2

20. Darování pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 0468/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek par. č. 902/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 78 m2 oddělený GP č. 807-8002/2010 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice;
schvaluje
dodatek č. 530 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-20.doc, ZK-06-2010-20, př. 1, ZK-06-2010-20, př. 2

21. Darování pozemku v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov
Usnesení 0469/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl b oddělený z pozemku par. č. 2307/1 o výměře 47 m2, který byl sloučen do pozemku 1241/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 191 m2, dle GP č. 204-478/2010 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Uhřínov;
schvaluje
Dodatek č. 531 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-21.doc, ZK-06-2010-21, př. 1, ZK-06-2010-21, př. 2

22. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
Usnesení 0470/06/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-22.doc, ZK-06-2010-22, př. 1, ZK-06-2010-22, př. 2

23. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0471/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 533 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2010-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-23.doc, ZK-06-2010-23, př. 1

24. Prodej pozemku v k. ú. Souboř a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0472/06/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: leden 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-24.doc, ZK-06-2010-24, př. 1, ZK-06-2010-24, př. 2

25. Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř a v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 0473/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem:
 • část pozemku par. č. 1651/1 v k. ú. a obci Chotěboř, dle GP č. 2935-457/2010 nově označenou jako pozemek par. č. 1651/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • část pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (povodní k.ú. Počátky u Chotěboře) a par. č. 4583/1 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 172-105/2009 nově označených jako díl b o výměře 83 m2 a díl c o výměře 71 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
 • dodatek č. 11 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Chotěboř, dle materiálu ZK-06-2010-25, př. 1;
 • dodatek č. 535 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2010-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-25.doc, ZK-06-2010-25, př. 1, ZK-06-2010-25, př. 2, ZK-06-2010-25, př. 3

26. Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
Usnesení 0474/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2423 - ostatní plocha, silnice o výměře 6474 m2 v k. ú. a obci Vysoké Popovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
dodatek č. 536 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-26.doc, ZK-06-2010-26, př. 1

27. Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebelovice
Usnesení 0475/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem nemovitý majetek dle materiálu ZK-06-2010-27, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČO: 00406473.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-27.doc, ZK-06-2010-27, př. 1

28. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0476/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2010-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-28.doc, ZK-06-2010-28, př. 1

30. Darování nemovitého majetku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0477/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem nemovitý majetek v rozsahu materiálu ZK-06-2010-30, př. 3.
odpovědnost: OM, OŠMS
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-30.doc, ZK-06-2010-30, př. 1, ZK-06-2010-30, př. 2, ZK-06-2010-30, př. 3

31. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0478/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
že pozemek par. č. 3026/4 ostatní plocha o výměře 76 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, požadovaný k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, je pro činnost školy Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytný a že převod nemovitosti pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-31.doc, ZK-06-2010-31, př. 1

32. Změna usnesení 0292/04/2010/ZK
Usnesení 0479/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0292/04/2010/ZK tak, že text
Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem vodovodní řad v celkové délce cca 479 m v členění potrubí PE 90 - délka 110 m, potrubí PE-110 - délka 179 m a potrubí PE-125 - délka 200 m včetně 7-mi zemních hydrantů a kanalizační řad v celkové délce 998 m v členění stoka A - délka 487 m, stoka A-1 - délka 172 m, stoka A-2 - délka 150,5 m, stoka A-2-1 - délka 20,5 m, stoka A-3 - délka 139 m, stoka A-3-1 - délka 29 m, nacházející se na ulici Manželů Curieových v Třebíči z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem vodovodní řad v celkové délce cca 391,26 m v členění potrubí PE 125 - délka 115,70 m, potrubí PE-110 - délka 198,13 m a potrubí PE-90 - délka 74,18 m včetně pěti zemních hydrantů a kanalizační řad v celkové délce 998 m v členění stoka A - délka 487 m, stoka A-1 - délka 172 m, stoka A-2 - délka 150,5 m, stoka A-2-1 - délka 20,5 m, stoka A-3 - délka 139 m, stoka A-3-1 - délka 29 m, nacházející se na ulici Manželů Curieových v Třebíči z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-32.doc

33. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Jihlava - Centrum popularizace vědy Vysočina
Usnesení 0480/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, na základě které bude uzavřena kupní smlouva na prodej nově vybudovaného středotlakového plynovodu v délce cca 74 m a plynovodní přípojky v délce cca 3 m a v k. ú. a obci Jihlava za dohodnutou kupní cenu 183 000 Kč v rámci akce Centrum popularizace vědy Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-33.doc, ZK-06-2010-33, př. 1

34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0481/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o budoucí smlouvě o vzájemném darování nemovitostí, v rámci které daruje město Telč kraji Vysočina budovu bez č.e./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1994, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek st. par. č. 1994, pozemek st. par.č. 2289/2 a st. par. č. 2289/3 a kraj Vysočina daruje městu Telč část pozemku par. č. 610/7, část pozemku par. č. 609/11 a pozemek ZE-původ PK par. č. 609/2, vše v k. ú. a obci Telč dle materiálu ZK-06-2010-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-34.doc, ZK-06-2010-34, př. 1

35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 0482/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj Vysočina zaváže převést darem části pozemků par. č. 1058 a par. č. 136/4 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě zastavěných stavbou Chodník - ulice Křičkova v Nové Městě na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě a město Nové Město na Moravě se zaváže uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-35.doc, ZK-06-2010-35, př. 1

36. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Dolní Cerekev, Spělov, obec Dolní Cerekev a k. ú. a obec Batelov
Usnesení 0483/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Dolní Cerekev, podle které po vydání správního rozhodnutí:
  • o vyřazení silnice III/0393 ze silniční sítě kraj Vysočina převede darem a městys Dolní Cerekev převezme do svého vlastnictví pozemek par. č. 3747 - ostatní plocha, silnice o výměře 35325 m2 a komunikaci na tomto pozemku postavenou, včetně součástí a příslušenství;
  • o zařazení místní komunikace do silniční sítě městys Dolní Cerekev bezúplatně převede a kraj Vysočina nabude darem pozemky par. č. 2800/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 793 m2, par. č. 2800/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, par. č. 2800/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2, par. č. 3724/1 - orná půda o výměře 921 m2, par. č. 3724/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k. ú. a obci Dolní Cerekev, pozemek par. č. 710/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9587 m2, oddělený geometrickým plánem č. 205-78/2010 z pozemku par. č. 710/1 o výměře 9989 m2 a par. č. 710/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 408 m2 v k. ú. Spělov a obci Dolní Cerekev a komunikace na těchto pozemcích postavené, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví městyse Dolní Cerekev do vlastnictví kraje Vysočina;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Batelov, podle které po vydání správního rozhodnutí o zařazení místní komunikace do silniční sítě městys Batelov bezúplatně převede a kraj Vysočina nabude darem pozemek par. č. 2216/3 - trvalý travní porost o výměře 755 m2 v k. ú. a obci Batelov a komunikaci na tomto pozemku postavenou, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-36.doc, ZK-06-2010-36, př. 1

37. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0484/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2010-37, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy s tím že pozemky v k. ú. a obci Horní Paseka budou vykupovány za 50 Kč/m2;
 • nabýt darem z vlastnictví obce Leština u Světlé a bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR pozemky v rozsahu materiálu ZK-06-2010-37, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-37.doc, ZK-06-2010-37, př. 1, ZK-06-2010-37, př. 2

38. Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, změna usnesení
Usnesení 0485/06/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-38.doc, ZK-06-2010-38, př. 1

39. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat
Usnesení 0486/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 2132/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 61 m2, par. č. 2194/25 - vodní plocha o výměře 27 m2 a par. č. 2132/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 69 m2, všechny v k.ú. Bohdalov z vlastnictví městyse Bohdalov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-39.doc

40. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
Usnesení 0487/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt koupí pozemky pro akci II/345, II/340, III/3455 Vilémov od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2010-40, př. 1;
 • nabýt darem pozemky pro akci II/345, II/340, III/3455 Vilémov v rozsahu dle materiálu ZK-06-2010-40, př. 2 z vlastnictví Městyse Vilémov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-40.doc, ZK-06-2010-40, př. 1, ZK-06-2010-40, př. 2, ZK-06-2010-40, př. 3

41. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
Usnesení 0488/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv dle materiálu ZK-06-2010-41, př. 1 do vlastnictví Vysočiny;
 • převést pozemky z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví nabyvatelů v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-06-2010-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-41.doc, ZK-06-2010-41, př. 1, ZK-06-2010-41, př. 2

42. Nabytí pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
Usnesení 0489/06/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-42.doc, ZK-06-2010-42, př. 1

29. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná, změna usnesení 0297/04/2010/ZK
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem změny usnesení zastupitelstva kraje č. 0297/04/2010/ZK.
M. Vystrčil upozornil na nesoulad časových údajů uvedených v předloženém materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0490/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0297/04/2010/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1485/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 652 m2 oddělený GP č. 1709-121/2010 z pozemku par. č. 1485/2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 1485/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 652 m2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví města Polná do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-29.doc, ZK-06-2010-29, př. 1

43. Žádost obce Radostín o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010
M. Hyský informoval zastupitele o žádosti obce Radostín o změnu účelu použití dotace z projektu "Úpravy vedoucí k odstranění dusičnanů - zlepšení kvality vody" na projekt "Péče o stromy - stromořadí v intravilánu obce". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0491/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
změnu účelu použití dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0142/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 obci Radostín z původního účelu použití Úpravy vedoucí k odstranění dusičnanů - zlepšení kvality vody na nový účel použití Péče o stromy - stromořadí v intravilánu obce.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-43.doc, ZK-06-2010-43, př. 1

44. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s výsledky 2. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0492/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam projektů, které nejsou doporučeny k financování dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-06-2010-44, př. 3;
rozhoduje
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-06-2010-44, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-06-2010-44, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-06-2010-44, př. 3 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-06-2010-44, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-44.doc, ZK-06-2010-44, př. 1, ZK-06-2010-44, př. 2, ZK-06-2010-44, př. 3, ZK-06-2010-44, př. 4

M. Kružíková přednesla návrh na schválení bodů 45, 46, 48 51 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
Usnesení 0493/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pro Třebíč Nuclears baseball & softball klub, Hartmannova 1129/92, 674 01 Třebíč, IČ 26596792 ve výši 13 170 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle materiálu ZK-06-2010-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-45.doc, ZK-06-2010-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
Usnesení 0494/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 000 Kč Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 na podporu pořádání sportovního mistrovství dle materiálu ZK-06-2010-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-46.doc, ZK-06-2010-46, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těch
Usnesení 0495/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků dle materiálu ZK-06-2010-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-48.doc, ZK-06-2010-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř na Základní škole a Praktické škole Chotěboř
Usnesení 0496/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČ 70836329, ve výši 300 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0002 Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř dle materiálu ZK-06-2010-49, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální školy o částku 300 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-49.doc, ZK-06-2010-49, př. 1, ZK-06-2010-49, př. 2

50. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0497/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-06-2010-50, př. 1 kódy 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 13A, B, C, 13D, 14A, 14B, 15A, 16A, 16B, C.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-50.doc, ZK-06-2010-50, př. 1

51. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0498/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 dle materiálu ZK-06-2010-51, př. 1;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60 dle materiálu ZK-06-2010-51, př. 2;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř dle materiálu ZK-06-2010-51, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-51.doc, ZK-06-2010-51, př. 1, ZK-06-2010-51, př. 2, ZK-06-2010-51, př. 3

47. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 24. 9. 2010
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s úpravou rozpočtu škol a školských zařízení k 24. 9. 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0499/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2010-47, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2010-47, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2010-47, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2010-47, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-47.doc, ZK-06-2010-47, př. 1, ZK-06-2010-47, př. 2, ZK-06-2010-47, př. 3, ZK-06-2010-47, př. 4, ZK-06-2010-47, př. 5

52. Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0500/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku o 3 000 000 Kč na maximální výši 4 070 000 Kč, s tím že finanční prostředky budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-52.doc

53. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek seznámil zastupitele s návrhem poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0501/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, položky Lesní hospodářství o částku 2 428 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 428 000 Kč;
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, a 3, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-06-2010-53, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-53.doc, ZK-06-2010-53, př. 1

54. Smlouva o partnerství pro projektový záměr PR Údolí Brtnice - obnova teplomilných společenstev
Z. Ryšavý předložil zastupitelům návrh uzavření Partnerské smlouvy mezi krajem Vysočina a občanským sdružením ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice za účelem přípravy a realizace projektu „PR Údolí Brtnice - obnova teplomilných společenstev“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0502/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 200 000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-54.doc, ZK-06-2010-54, př. 1, ZK-06-2010-54, př. 2

55. Smlouva o partnerství pro projektový záměr Revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov a okolí
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření Partnerské smlouvy mezi krajem Vysočina a občanským sdružením „Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině“ za účelem přípravy a realizace projektu „Revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov a okolí“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0503/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 200 000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-55.doc, ZK-06-2010-55, př. 1, ZK-06-2010-55, př. 2

56. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
Z. Ryšavý seznámil zastupitele s předloženým materiálem navrhujícím navýšení finančních prostředků na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0504/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o pracích na přípravě projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 621 000 Kč na maximální výši 1 221 000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-56.doc, ZK-06-2010-56, př. 1

57. Smlouvy s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2011
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh finanční podpory činnosti Stanice Pavlov o. p. s. pro rok 2011.
M. Vystrčil vyjádřil své stanovisko k tomuto materiálu a navrhl hlasovat o předloženém usnesení po jednotlivých bodech.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrhy usnesení.
Usnesení 0505/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 1 600 000,- Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2011 dle materiálu ZK-06-2010-57, př. 3.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0506/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství na projekt 2. etapa rekonstrukce Stanice ochrany fauny v Pavlově se společností Stanice Pavlov, o. p. s., IČO 28771028 dle materiálu ZK-06-2010-57, př. 4.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželo se 10.
K výsledkům hlasování M. Vystrčil a M. Rusová namítli, že v 1. hlasování byli pro a ve 2. hlasování se zdrželi.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-57.doc, ZK-06-2010-57, př. 1, ZK-06-2010-57, př. 2, ZK-06-2010-57, př. 3, ZK-06-2010-57, př. 4

58. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem změny Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.
D. Oulehla sdělil zastupitelům stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0507/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2010-58, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-58.doc, ZK-06-2010-58, př. 1, ZK-06-2010-58, př. 2

59. Návrh dodatků zřizovacích listin Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatků zřizovacích listin Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0508/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatky zřizovacích listin Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálů ZZK-06-2010-59, př. 1 a ZK-06-2010-59, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-59.doc, ZK-06-2010-59, př. 1, ZK-06-2010-59, př. 2

60. Dotace na obnovu kapličky v k. ú. Řehořov - městys Kamenice u Jihlavy - návrh na provedení rozpočtového opatření
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky kapličky v k. ú. Řehořov městys  Kamenice u Jihlavy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0509/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura Městysi Kamenice, Kamenice u Jihlavy č. p. 481, IČ 00286079 ve výši 50 000 Kč na částečné pokrytí nákladů souvisejících s obnovou střechy kapličky v k. ú. Řehořov.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2010-60.doc, ZK-06-2010-60, př. 1, ZK-06-2010-60, př. 2, ZK-06-2010-60, př. 3

62. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2010 s tím, že příští zasedání se bude konat 14. 12. 2010.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Marie Rusová, JUDr.        …..………………………………….……


Jaroslav Vymazal, Ing.        ……...……………………………………
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2010.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2010 dne 9. 11. 2010.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 19. 11. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz