Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 6/2010 - 09.11.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2010
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Stanovení termínů jednání
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2010
07Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2010
08Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 2. pololetí 2009 do 3. čtvrtletí roku 2010
09Projekt - Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU
10Členství ve správní radě Českého zdravotnického fóra, obecně prospěšná společnost
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - září 2010
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
13Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou, městem Chotěboř a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s. - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Chotěboř - průtah
14Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
15Darování pozemku v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
16Darování pozemku v k. ú. Žatec na Moravě a obci Žatec
17Darování pozemku v k. ú. a obci Radešínská Svratka
18Koupě pozemku v k. ú. a obci Martínkov
19Nabytí pozemku v k. ú. a obci Pikárec
20Darování pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
21Darování pozemku v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov
22Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
23Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
24Prodej pozemku v k. ú. Souboř a obci Ledeč nad Sázavou
25Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř a v k. ú. a obci Chotěboř
26Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
27Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebelovice
28Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
29Nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná, změna usnesení 0297/04/2010/ZK
30Darování nemovitého majetku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
31Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
32Změna usnesení 0292/04/2010/ZK
33Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Jihlava - Centrum popularizace vědy Vysočina
34Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Telč
35Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
36Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Dolní Cerekev, Spělov, obec Dolní Cerekev a k. ú. a obec Batelov
37Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
38Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba , změna usnesení
39Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat
40Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
41Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
42Nabytí pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
43Žádost obce Radostín o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010
44Výsledky 2. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
47Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 24. 9. 2010
48Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těch
49Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř na Základní škole a Praktické škole Chotěboř
50Změny ve školském rejstříku
51Změny ve zřizovacích listinách
52Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
53Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
54Smlouva o partnerství pro projektový záměr PR Údolí Brtnice - obnova teplomilných společenstev
55Smlouva o partnerství pro projektový záměr Revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov a okolí
56Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
57Smlouvy s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2011
58Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
59Návrh dodatků zřizovacích listin Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
60Dotace na obnovu kapličky v k.ú. Řehořov - městys Kamenice u Jihlavy - návrh na provedení rozpočtového opatření
61Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz