Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2014

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2014 konaného dne 9. 9. 2014 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 9. 9. 2014;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2014
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod J. Fischerové, V. Kaňkovského.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven L. Vlček.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
98. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, změna usnesení 1293/23/2014/RK“
99. Centrum zemědělského vzdělávání v Humpolci
100. Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
101. Návrh navázání spolupráce mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei v Číně
102. Regionální stálá konference Kraje Vysočina
Dále O. Benc předložil za politické kluby ODS a KDU-ČSL návrh na zařazení materiálu s názvem „Stanovisko Zastupitelstva kraje Vysočina Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR“.
K předloženému návrhu se vyjádřili předsedové politických klubů ČSSD a KSČM a přednesli protinávrh projednat tuto záležitost na příštím zasedání zastupitelstva kraje.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu, aby materiál nebyl zařazen do programu jednání a byl projednán na listopadovém zasedání zastupitelstva kraje.
Protinávrh byl schválen 27 hlasy, proti 11, zdrželi se 4.
Návrh na zařazení bodů 98 102 zastupitelstvo akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2014
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2014
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 5. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2014 - schválení navržených podpor
 6. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013
 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
 8. Návrh Memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Minskou oblastí Běloruska
 9. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
 10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2014
 11. Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
 12. Majetkoprávní vypořádání stavby II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III/34711 II. ETAPA
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4029 Hrutov - průjezdní úsek
 14. Nabytí pozemků pod silnicí III/34824 k. ú. Meziříčko u Jihlavy
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Řehořov
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
 17. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín , změna usnesení 0360/05/2013/ZK
 18. Prodej pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03718 v k. ú. Suky
 21. Koupě pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, a bezúplatné nabytí pozemku od ÚZSVM v k. ú. Horní Paseka
 22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0325/05/2007/ZK
 23. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0410/06/2007/ZK
 24. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0468/07/2007/ZK
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
 26. Darování pozemku v k. ú. a obci Nový Telečkov
 27. Nabytí pozemků v k. ú. Stržanov a v k. ú. Zámek Žďár
 28. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/34311 v k. ú. a obci Chlumětín
 30. Předání a vyjmutí nemovitostí k hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 31. Uzavření smlouvy o budoucím zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
 32. Darování pozemků v k. ú. a obci Hvězdoňovice
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice
 34. Darování pozemků - k. ú. Kejžlice
 35. Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
 36. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/385 Dolní Rožínka - Strážek
 37. Prodej pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
 38. Darování pozemků do vlastnictví obce - k. ú. Salačova Lhota
 39. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 40. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 41. Darování pozemků v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
 42. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
 44. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
 45. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí JV obchvat
 46. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
 47. Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK
 48. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15222 Chotěbudice
 49. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou a pod silnicí II/387 k. ú. Švařec
 50. Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu OPŽP na základě 60. výzvy a předfinancování projektu
 51. Darování pozemků zastavěných silnicemi I. třídy do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
 52. Majetkoprávní vypořádání pozemků po opravě mostu 39039-5 v k. ú. Zubří u N. M. n M.
 53. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
 54. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Číměř nad Jihlavou
 55. Koupě pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
 56. Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 57. Koupě pozemků v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. a obci Kadolec pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
 58. Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě
 59. Návrh na zrušení usnesení 369/07/2003/ZK, návrh na další postup při řešení potřeb Krajské knihovny Vysočiny
 60. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 61. Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec, 1. etapa
 62. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
 63. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/345 Chotěboř - průtah , úsek č. 2
 64. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
 65. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
 67. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
 68. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014
 69. Změna č. 2 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
 70. Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
 71. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2014
 72. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování individuálního projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 -
 74. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu k 12. 6. 2014
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dotace pro Sportovní areál Pacovský Propad
 80. Změna v síti poradenských zařízení zřizovaných krajem
 81. Fond Vysočiny - projekt FV00351.0028
 82. Fond Vysočiny - projekt FV00610.0051
 83. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014
 84. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 24. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na realizaci projektu Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina
 86. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2014
 87. Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu Senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 88. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014
 89. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
 90. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ a vyhlášení soutěže PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2014
 91. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015
 92. Memorandum ve věci zajištění trvale udržitelné jakosti vody ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce
 93. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 94. Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina - předfinancování a spolufinancování projektu
 95. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
 96. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2014
 97. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
 98. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, změna usnesení 1293/23/2014/RK“
 99. Centrum zemědělského vzdělávání v Humpolci
 100. Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
 101. Návrh navázání spolupráce mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei v Číně
 102. Regionální stálá konference Kraje Vysočina
 103. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0362/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Mach, Ing. Karel Pačiska.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0363/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Josefa Macha a Ing. Karla Pačisku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2014
Na zasedání se dostavili V. Kaňkovský, J. Fischerová. J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje a zprávu o činnosti rady kraje.
K předloženým zápisům ze zasedání rady kraje O. Benc, M. Vystrčil a V. Kaňkovský požádali o písemné vyjádření k těmto dotazům:
O. Benc
 • Projekt „SW systém pro chytré kiosky Kraje Vysočina podrobnější informace k veřejné zakázce a realizaci projektu (materiál RK-22-2014-28)
M. Vystrčil
 • projekt „Řešení zadluženosti v Kraji Vysočina“ jaké jsou časové a organizační důvody realizace projektu (materiál RK-20-2014-70)
 • Family pointy a Senior pointu - jaké jsou dosud vynaložené náklady spojené s budováním sítě míst přátelských rodině, jaká je frekvence jejich využití a kde jsou na území kraje umístěny (materiál RK-21-2014-24)
V. Kaňkovský
 • Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, čl. VR1 Koridory vysokorychlostní dopravy v jaké fázi je další plánování vysokorychlostní tratě (materiál RK-23-2014-59).
Předsedající přislíbil zaslání písemných odpovědí.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0364/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2014 dle materiálu ZK-05-2014-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2014-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-02.doc, ZK-05-2014-02, př. 1, ZK-05-2014-02, př. 2, ZK-05-2014-02, př. 3, ZK-05-2014-02, př. 4, ZK-05-2014-02, př. 5, ZK-05-2014-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval přítomné zastupitele o organizační změně krajského úřadu, která spočívala ve zrušení sekce pro rozvoj regionu ke dni 1. 9. 2014 a poděkoval M. Černému za dlouholetou činnost na vedoucích pozicích na krajském úřadě.
K bodu nebyly vzneseny požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0365/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-03.doc, ZK-05-2014-03, př. 1, ZK-05-2014-03, př. 2, ZK-05-2014-03, př. 3

04. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí předsedy Krajského soudu v Brně o projednání návrhu na zvolení přísedícího Krajského soudu v Brně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0366/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
pana Mgr. Ing. Lubomíra Dvořáka do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-04.doc, ZK-05-2014-04, př. 1

05. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2014 - schválení navržených podpor
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 subjektům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0367/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2014-05, př. 1;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2014-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-05.doc, ZK-05-2014-05, př. 1, ZK-05-2014-05, př. 2

06. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0368/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013 dle materiálu ZK-05-2014-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-06.doc, ZK-05-2014-06, př. 1

07. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0369/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín dle materiálu ZK-05-2014-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-07.doc, ZK-05-2014-07, př. 1, ZK-05-2014-07, př. 2, ZK-05-2014-07, př. 3

08. Návrh Memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Minskou oblastí Běloruska
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít Memorandum o spolupráci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0370/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o spolupráci dle materiálu ZK-05-2014-08, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-08.doc, ZK-05-2014-08, př. 1, ZK-05-2014-08, př. 2

09. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0371/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí způsobilých výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“, dle materiálu ZK-05-2014-09, př. 7;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 72 118 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 72 118 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 3 750 Kč při současném zvýšení položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 3 750 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 12 722 960 Kč při současném zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 12 722 960 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 3 750 Kč s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci neinvestičních výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ o 12 722 960 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-09.doc, ZK-05-2014-09, př. 1, ZK-05-2014-09, př. 2, ZK-05-2014-09, př. 3, ZK-05-2014-09, př. 4, ZK-05-2014-09, př. 5, ZK-05-2014-09, př. 6, ZK-05-2014-09, př. 7

100. Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0372/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
odvod do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v celkové výši 16 105 027 Kč dle materiálů ZK-05-2014-100, př. 1, ZK-05-2014-100, př. 2, ZK-05-2014-100, př. 3 a ZK-05-2014-100, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 16 105 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 16 105 100 Kč související s odvodem do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-05-2014-100.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-100.doc, ZK-05-2014-100, př. 1, ZK-05-2014-100, př. 2, ZK-05-2014-100, př. 3, ZK-05-2014-100, př. 4

101. Návrh navázání spolupráce mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei v Číně
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzít na vědomí informace o návrhu navázání spolupráce mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei v Číně.
K předloženému návrhu vyjádřili své názory a postoje J. Fischerová, O. Benc, R. Černý, M. Vystrčil, J. Kasal.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0373/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o připravované návštěvě guvernéra provincie Hubei v Kraji Vysočina s důrazem na podnikatelskou misi návštěvy;
rozhoduje
o mezinárodní spolupráci Kraje Vysočina s provincií Hubei v intencích návrhu Memoranda o spolupráci dle materiálu ZK-05-2014-101, př. 3;
ukládá
hejtmanovi kraje:
 • dojednat v rámci připravované návštěvy guvernéra provincie Hubei v Kraji Vysočina finální text Memoranda o spolupráci;
 • předložit podepsané Memorandum o spolupráci Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 6, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-101.doc, ZK-05-2014-101, př. 1, ZK-05-2014-101, př. 2, ZK-05-2014-101, př. 3

10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2014
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden červenec 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0374/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2014 dle materiálu ZK-05-2014-10, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. září 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-10.doc, ZK-05-2014-10, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 11 58 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
Usnesení 0375/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 173-35/2014 pro k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou a obec Pavlov nově oddělené pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2014-11, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
schvaluje
dodatek č. 1150 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-11.doc, ZK-05-2014-11, př. 1, ZK-05-2014-11, př. 2, ZK-05-2014-11, př. 3

12. Majetkoprávní vypořádání stavby II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III/34711 II. ETAPA
Usnesení 0376/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem dle GP č. 1799-525/2013 pro k. ú. a obec Světlá nad Sázavou nově oddělené pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2014-12, př. 1, tab. 1 a pozemek dle materiálu ZK-05-2014-12, př. 1, tab. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 1799-525/2013 pro k. ú. a obec Světlá nad Sázavou uvedené v materiálu ZK-05-2014-12, př. 1, tab. 2 z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
schvaluje
 • dodatek č. 1151 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-12, př. 2;
 • dodatek č. 1152 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-12, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-12.doc, ZK-05-2014-12, př. 1, ZK-05-2014-12, př. 2, ZK-05-2014-12, př. 3, ZK-05-2014-12, př. 4

13. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4029 Hrutov - průjezdní úsek
Usnesení 0377/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-13, př. 1 v k. ú. Hrutov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hrutov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-13, př. 2 v k. ú. Hrutov z vlastnictví obce Hrutov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-13, př. 3 za dohodnutou cenu ve výši 40 Kč/m2;
schvaluje
 • dodatek č. 1153 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-13, př. 4;
 • dodatek č. 1154 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-13, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-13.doc, ZK-05-2014-13, př. 1, ZK-05-2014-13, př. 2, ZK-05-2014-13, př. 3, ZK-05-2014-13, př. 4, ZK-05-2014-13, př. 5, ZK-05-2014-13, př. 6

14. Nabytí pozemků pod silnicí III/34824 k. ú. Meziříčko u Jihlavy
Usnesení 0378/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatně pozemky par. č. 1106/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 054 m2 a par. č. 1135/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 663 m2 v k. ú. Meziříčko u Jihlavy z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1155 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-14.doc, ZK-05-2014-14, př. 1, ZK-05-2014-14, př. 2

15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Řehořov
Usnesení 0379/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1196/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 472 m2, par. č. 1196/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 200 m2, par. č. 1196/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 120 m2 a par. č. 1196/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2 v k. ú. Řehořov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
schvaluje
dodatek č. 1156 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-15.doc, ZK-05-2014-15, př. 1, ZK-05-2014-15, př. 2

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
Usnesení 0380/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/411 Dešov, most ev. č. 411-004“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-05-2014-16, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-16.doc, ZK-05-2014-16, př. 1, ZK-05-2014-16, př. 2

17. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín , změna usnesení 0360/05/2013/ZK
Usnesení 0381/05/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-17.doc

18. Prodej pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
Usnesení 0382/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 250/8 ost. plocha, jiná plocha o výměře 73 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 219-53/2014 z pozemku par. č. 250/4 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o. se sídlem Nové Město na Moravě, Maršovice 87, PSČ 592 31, IČ 262 59 044 za kupní cenu 25 550 Kč;
schvaluje
dodatek č. 1157 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-18.doc, ZK-05-2014-18, př. 1, ZK-05-2014-18, př. 2, ZK-05-2014-18, př. 3

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
Usnesení 0383/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. 712/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Slavíkovice u Jemnice z vlastnictví obce Slavíkovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-19, př. 1 za dohodnutou cenu ve výši 40 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 1158 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-19.doc, ZK-05-2014-19, př. 1, ZK-05-2014-19, př. 2, ZK-05-2014-19, př. 3

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03718 v k. ú. Suky
Usnesení 0384/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-20, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-20.doc, ZK-05-2014-20, př. 1, ZK-05-2014-20, př. 2

21. Koupě pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, a bezúplatné nabytí pozemku od ÚZSVM v k. ú. Horní Paseka
Usnesení 0385/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt úplatně pozemek par. č. 973/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1 208 m2 v k. ú. Kouty u Bojiště z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2014-21, př. 2 za kupní cenu 67 030 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 200 Kč + 21% DPH, plus úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a plus úhradu vypočtené daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny;
 • nabýt bezúplatně pozemek par. č. 2029/10 ostatní plocha, silnice o výměře 1 703 m2 v k. ú. Horní Paseka z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha IČ 697 97 111, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1159 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-21, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-21.doc, ZK-05-2014-21, př. 1, ZK-05-2014-21, př. 2, ZK-05-2014-21, př. 3

22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0325/05/2007/ZK
Usnesení 0386/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0325/05/2007/ZK ze dne 18. 9. 2007 tak, že materiál ZK-05-2007-31, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-05-2014-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-22.doc, ZK-05-2014-22, př. 1

23. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0410/06/2007/ZK
Usnesení 0387/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0410/06/2007/ZK ze dne 6. 11. 2007 tak, že materiál ZK-06-2007-27, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-05-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-23.doc, ZK-05-2014-23, př. 1

24. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0468/07/2007/ZK
Usnesení 0388/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0468/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 tak, že materiál ZK-07-2007-19, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-05-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-24.doc, ZK-05-2014-24, př. 1

25. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
Usnesení 0389/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. 1168/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 167 m2 oddělený geometrickým plánem č. 324, 94 1082/2013 z pozemku par. č. 1168 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví obce Vilémov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemek par. č. 1167/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 29 m2 oddělený geometrickým plánem č. 324, 94 1082/2013 z pozemku par. č. 1167/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví ZS Vilémov a.s. se sídlem č.p. 227, 582 83 Vilémov, IČ: 00123170 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 1160 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2014-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-25.doc, ZK-05-2014-25, př. 1, ZK-05-2014-25, př. 2, ZK-05-2014-25, př. 2a

26. Darování pozemku v k. ú. a obci Nový Telečkov
Usnesení 0390/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 932 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 814 m2 v k. ú. a obci Nový Telečkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nový Telečkov;
schvaluje
dodatek č. 1161 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-26.doc, ZK-05-2014-26, př. 1, ZK-05-2014-26, př. 2

27. Nabytí pozemků v k. ú. Stržanov a v k. ú. Zámek Žďár
Usnesení 0391/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 266/10 o výměře 542 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Stržanov, pozemek par. č. 647/5 o výměře 391 m2 ostatní plocha, silnice a pozemek par. č. 647/7 o výměře 206 m2 ostatní plocha, silnice, oba v k. ú. Zámek Žďár, všechny v obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1162 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-27.doc, ZK-05-2014-27, př. 1, ZK-05-2014-27, př. 2

28. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
Usnesení 0392/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1887/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 687 m2 v k. ú. a obci Nové Syrovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;
schvaluje
dodatek č. 1163 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2014-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-28.doc, ZK-05-2014-28, př. 1, ZK-05-2014-28, př. 2

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/34311 v k. ú. a obci Chlumětín
Usnesení 0393/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Chlumětín;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-29, př. 2 z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • schválit dodatek č. 1164 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2014-29, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-29.doc, ZK-05-2014-29, př. 1, ZK-05-2014-29, př. 2, ZK-05-2014-29, př. 3, ZK-05-2014-29, př. 4

30. Předání a vyjmutí nemovitostí k hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0394/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1165 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2014-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-30.doc, ZK-05-2014-30, př. 1

31. Uzavření smlouvy o budoucím zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
Usnesení 0395/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Veveří, IČ 708 90 013 smlouvu o budoucím zřízení služebnosti dle materiálu ZK-05-2014-31, př. 1 na část pozemku par. č. 300/3 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava pro akci „II/523 Jihlava žel. přejezd St. Hory křiž. s III/13112“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-31.doc, ZK-05-2014-31, př. 1, ZK-05-2014-31, př. 2

32. Darování pozemků v k. ú. a obci Hvězdoňovice
Usnesení 0396/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 74 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 a pozemek par. č. 701/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2, oddělený GP č. 138-3855/2013 z pozemku par. č. 701/1 v k. ú. a obci Hvězdoňovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hvězdoňovice;
schvaluje
dodatek č. 1166 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-32.doc, ZK-05-2014-32, př. 1, ZK-05-2014-32, př. 2

33. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice
Usnesení 0397/05/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-33.doc, ZK-05-2014-33, př. 1, ZK-05-2014-33, př. 2, ZK-05-2014-33, př. 3, ZK-05-2014-33, př. 4, ZK-05-2014-33, př. 5, ZK-05-2014-33, př. 6, ZK-05-2014-33, př. 7, ZK-05-2014-33, př. 8

34. Darování pozemků - k. ú. Kejžlice
Usnesení 0398/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1787/2 ost. plocha, silnice o výměře 420 m2, par. č. 47/42 ost. plocha, silnice o výměře 62 m2 , par. č. 47/43 m2 vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 1 m2 a par. č. 1787/55 ost. plocha, silnice o výměře 19 m2 oddělený GP č. 437-57/2014 z pozemku par. č. 1787/53 v k. ú. a obci Kejžlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice;
schvaluje
dodatek č. 1169 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-34.doc, ZK-05-2014-34, př. 1, ZK-05-2014-34, př. 2

35. Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 0399/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem  díl „a“ o výměře 70 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 1810-64/2013 z pozemku par. č. 1536/10 v  k. ú.  a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-35.doc, ZK-05-2014-35, př. 1, ZK-05-2014-35, př. 2

36. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/385 Dolní Rožínka - Strážek
Usnesení 0400/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/3853 Dolní Rožínka Strážek“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-05-2014-36, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-36.doc, ZK-05-2014-36, př. 1, ZK-05-2014-36, př. 2

37. Prodej pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 0401/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 1085/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 345 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 1701 04 Praha 7, IČ: 60193531 za cenu 103 500 Kč + DPH plus úhradu nákladů vynaložených na pořízení znaleckého posudku ve výši 826 Kč;
schvaluje
dodatek č. 1170 Zřizovací listiny Krajské správy a držby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-37.doc, ZK-05-2014-37, př. 1, ZK-05-2014-37, př. 2

38. Darování pozemků do vlastnictví obce - k. ú. Salačova Lhota
Usnesení 0402/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par.č. 2305/8 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2, par. č. 2305/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 424 m2, par. č. 2305/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 520 m2, par. č. 2305/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 135 m2, par. č. 2364/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 778 m2 a par. č. 2400/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 100 m2 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;
schvaluje
dodatek č. 1171 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-38.doc, ZK-05-2014-38, př. 1, ZK-05-2014-38, př. 2

39. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0403/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem:
 • dle GP č. 6832-1129/2012 nově oddělený pozemek par. č. 2259/70 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • dle GP č. 6832-1129/2012 nově oddělený pozemek par. č. 2293/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 743 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1172 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2014-39, př. 1;
 • dodatek č. 1173 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2014-39, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-39.doc, ZK-05-2014-39, př. 1, ZK-05-2014-39, př. 2, ZK-05-2014-39, př. 3

40. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0404/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 464/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za kupní cenu 32 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu ZK-05-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-40.doc, ZK-05-2014-40, př. 1, ZK-05-2014-40, př. 2

41. Darování pozemků v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
Usnesení 0405/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 5192/2 ost. plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 5203/26 ost. plocha, silnice o výměře 1 782 m2 v k. ú. Moravské Budějovice a par. č. 4210/4 ost. plocha, silnice o výměře 902 m2 v k. ú. Lažínky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
dodatek č. 1174 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-41.doc, ZK-05-2014-41, př. 1, ZK-05-2014-41, př. 2

42. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 0406/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2014-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 331 150 Kč, uhradit Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4 000 Kč a uhradit daň z nabytí nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-42.doc, ZK-05-2014-42, př. 1, ZK-05-2014-42, př. 2

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
Usnesení 0407/05/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-43.doc, ZK-05-2014-43, př. 1

44. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
Usnesení 0408/05/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-44.doc, ZK-05-2014-44, př. 1, ZK-05-2014-44, př. 2

45. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
Usnesení 0409/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/360 Velké Meziříčí JV obchvat“ dle materiálu ZK-05-2014-45, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OM
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-45.doc, ZK-05-2014-45, př. 1, ZK-05-2014-45, př. 2

46. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 0410/05/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-46.doc, ZK-05-2014-46, př. 1, ZK-05-2014-46, př. 2, ZK-05-2014-46, př. 3

47. Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK
Usnesení 0411/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-04-2014-35, př. 2, ZK-04-2014-35, př. 3, ZK-04-2014-35, př. 4 a ZK-04-2014-35, př. 5 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-04-2014-35, př. 2, ZK-04-2014-35, př. 3, ZK-04-2014-35, př. 4 a za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv a rozhoduje nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-47, př. 1 z vlastnictví města Velké Meziříčí, obce Petráveč a obce Dolní Heřmanice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-47.doc, ZK-05-2014-47, př. 1

48. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15222 Chotěbudice
Usnesení 0412/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 2632 - ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2 a par. č. 2633 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2 v k. ú. Chotěbudice z vlastnictví obce Chotěbudice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-48.doc, ZK-05-2014-48, př. 1

49. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou a pod silnicí II/387 k. ú. Švařec
Usnesení 0413/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky par. č. 59/7 o výměře 138 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou, par. č. 574/8 o výměře 26 m2 a par. č. 581/13 o výměře 72 m2 oba k. ú. Švařec 3 208 Kč za kupní cenu 48 315,20 Kč z vlastnictví České republiky, právo hospodařit Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2014-49, př. 1 a uhradit prodávajícímu náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4 300 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-49.doc, ZK-05-2014-49, př. 1, ZK-05-2014-49, př. 2

50. Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu OPŽP na základě 60. výzvy a předfinancování projektu
Usnesení 0414/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odůvodnění veřejných zakázek:
 • „Úspory energií Hotelová škola Třebíč budova internátu“,
 • „Úspory energií Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou pavilon Koželská“,
 • „Úspory energií Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ internát Světlá nad Sázavou“,
 • „Úspory energií Gymnázium Telč stará budova“,
 • „Úspory energií SPŠ Pelhřimov učební pavilon Friedova“,
 • „Úspory energií OA a HŠ Velké Meziříčí nová budova“,
 • „Úspory energií SŠ stavební Třebíč provozní budova“,
 • „Úspory energií SŠ automobilní Jihlava učební pavilon“
dle materiálu ZK-05-2014-50, př. 2;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 106 000 000 Kč na zvláštní účet projektu Realizace úspor energií 60. výzva OPŽP s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-50.doc, ZK-05-2014-50, př. 1, ZK-05-2014-50, př. 2

51. Darování pozemků zastavěných silnicemi I. třídy do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
Usnesení 0415/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2014-51, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
dodatek č. 1175 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2014-51, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-51.doc, ZK-05-2014-51, př. 1, ZK-05-2014-51, př. 2

52. Majetkoprávní vypořádání pozemků po opravě mostu 39039-5 v k. ú. Zubří u N. M. n M.
Usnesení 0416/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2014-52, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-52.doc, ZK-05-2014-52, př. 1, ZK-05-2014-52, př. 2

53. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
Usnesení 0417/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem z vlastnictví města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, IČ 00295647 do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 2438/3 - trvalý travní porost o výměře 627 m2, par. č. 2437/3 - vodní plocha, vodní tok o výměře 192 m2 a par. č. 2438/4 - trvalý travní porost o výměře 1464 m2, všechny v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-53.doc, ZK-05-2014-53, př. 1, ZK-05-2014-53, př. 2

54. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Číměř nad Jihlavou
Usnesení 0418/05/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-54.doc, ZK-05-2014-54, př. 1

55. Koupě pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
Usnesení 0419/05/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-55.doc, ZK-05-2014-55, př. 1

56. Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 0420/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 1849/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 985 m2 a par. č. 1849/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 948 m2 oddělené geometrickým plánem č. 3604-174/2014 z pozemku par. č. 1849 v k. ú. a obci Humpolec za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2 + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-56.doc, ZK-05-2014-56, př. 1

57. Koupě pozemků v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. a obci Kadolec pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
Usnesení 0421/05/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
Odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-57.doc, ZK-05-2014-57, př. 1

58. Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 0422/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek  par. č. 3432/36 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 86 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, oddělený GP č. 2779-78/2014 z pozemku par. č. 3432/25 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem pozemek par. č. 3441/4 ost. plocha, silnice o výměře 2 261 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1176 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-58, př. 1;
dodatek č. 1177 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2014-58, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-58.doc, ZK-05-2014-58, př. 1, ZK-05-2014-58, př. 2, ZK-05-2014-58, př. 3

59. Návrh na zrušení usnesení 369/07/2003/ZK, návrh na další postup při řešení potřeb Krajské knihovny Vysočiny
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem zrušení usnesení č. 369/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0423/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 369/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003;
ukládá
Odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracovat návrh komplexního řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny, tj. umístění sídla i skladových prostor, s využitím vhodného objektu v Havlíčkově Brodě do 31. 12. 2015 a předložit jej k projednání Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
odpovědnost: OKPPCR, OM
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-59.doc, ZK-05-2014-59, př. 1, ZK-05-2014-59, př. 2

98. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, změna usnesení 1293/23/2014/RK
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0424/05/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-98.doc, ZK-05-2014-98, př. 1, ZK-05-2014-98, př. 1a, ZK-05-2014-98, př. 2, ZK-05-2014-98, př. 3, ZK-05-2014-98, př. 4, ZK-05-2014-98, př. 5, ZK-05-2014-98, př. 6, ZK-05-2014-98, př. 7, ZK-05-2014-98, př. 8

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 60 65 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

60. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Usnesení 0425/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2014 dle materiálu ZK-05-2014-60, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-05-2014-60, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-60.doc, ZK-05-2014-60, př. 1, ZK-05-2014-60, př. 2

61. Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec, 1. etapa
Usnesení 0426/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky „II/523 Jihlava Humpolec, 1. etapa“, v rozsahu materiálu ZK-05-2014-61, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-61.doc, ZK-05-2014-61, př. 1

62. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
Usnesení 0427/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky „II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 2“, v rozsahu materiálu ZK-05-2014-62, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-62.doc, ZK-05-2014-62, př. 1

63. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/345 Chotěboř - průtah , úsek č. 2
Usnesení 0428/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř dle materiálu ZK-05-2014-63, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-63.doc, ZK-05-2014-63, př. 1

64. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
Usnesení 0429/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodní veřejné zakázky „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 7. stavba úsek č. 1“, v rozsahu materiálu ZK-05-2014-64, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-64.doc, ZK-05-2014-64, př. 1

65. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice
Usnesení 0430/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice dle materiálu ZK-05-2014-65, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-65.doc, ZK-05-2014-65, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava.
O. Benc požádal o objasnění navrhovaného převodu financí na KSUSV.
L. Joukl podal přítomným zastupitelům doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0431/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0034/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 v části:
„stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů“;
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 Silnice a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 8 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2212 Silnice o částku 300 000 Kč, § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 500 000 Kč, § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 000 000 Kč a § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 3 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 8 300 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu ZK-05-2014-66, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-66.doc, ZK-05-2014-66, př. 1

67. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0432/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 577 000 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-67.doc

68. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0433/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2014-68, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-68.doc, ZK-05-2014-68, př. 1, ZK-05-2014-68, př. 2, ZK-05-2014-68, př. 3

69. Změna č. 2 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít Partnerskou dohodu mezi Vedoucím partnerem projektu CEC5 a Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0434/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-05-2014-69, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-69.doc, ZK-05-2014-69, př. 1a, ZK-05-2014-69, př. 1b, ZK-05-2014-69, př. 2a, ZK-05-2014-69, př. 2b, ZK-05-2014-69, př. 3a, ZK-05-2014-69, př. 3b

70. Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit projektovou žádost daného projektu.
M. Černá doplnila doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0435/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ ve výši 805 000 Kč na spolufinancování a předfinancování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-70.doc, ZK-05-2014-70, př. 1a, ZK-05-2014-70, př. 1b

71. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2014
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2014“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0436/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-71.doc, ZK-05-2014-71, př. 1, ZK-05-2014-71, př. 2

72. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí příjemce podpory o prominutí penále do rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0437/05/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-72.doc, ZK-05-2014-72, př. 1, ZK-05-2014-72, př. 2, ZK-05-2014-72, př. 3

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování individuálního projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 -
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0438/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 15 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-73.doc

74. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0439/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“ ve výši 4 670 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-74.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 75 80 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu k 12. 6. 2014
Usnesení 0440/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2014-75, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2014-75, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-75.doc, ZK-05-2014-75, př. 1, ZK-05-2014-75, př. 2, ZK-05-2014-75, př. 3

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014
Usnesení 0441/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2014-76, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2014-76, př. 2 a právnické osobě vykonávající činnost škol a školských zařízení, kterou zřizuje soukromý subjekt dle materiálu ZK-05-2014-76, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-76.doc, ZK-05-2014-76, př. 1, ZK-05-2014-76, př. 2, ZK-05-2014-76, př. 3

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských
Usnesení 0442/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-05-2014-77, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-05-2014-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-77.doc, ZK-05-2014-77, př. 1

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014
Usnesení 0443/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2014-78, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-78.doc, ZK-05-2014-78, př. 1

79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dotace pro Sportovní areál Pacovský Propad
Usnesení 0444/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Automotoklubu Pacov v AČR se sídlem nám. Svobody 1, 395 01 Pacov, IČO: 750 92 671, ve výši 200 000 Kč dle materiálu ZK-05-2014-79, př. 5;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-79.doc, ZK-05-2014-79, př. 1, ZK-05-2014-79, př. 2, ZK-05-2014-79, př. 3, ZK-05-2014-79, př. 4, ZK-05-2014-79, př. 5

80. Změna v síti poradenských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 0445/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
sloučit Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou s Pedagogicko-psychologickou poradnou Žďár nad Sázavou dnem 1. 1. 2015 dle materiálu ZK-05-2014-80, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příslušných příspěvkových organizací
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-80.doc, ZK-05-2014-80, př. 1

99. Centrum zemědělského vzdělávání v Humpolci
J. Fialová podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu deklarovat zájem kraje na dalším rozvoji obou příspěvkových organizací a zájem na jejich zařazení do národní sítě center odborného zemědělského vzdělávání. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0446/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
deklaruje
 • zájem Kraje Vysočina na dalším systematickém rozvoji odborného zemědělského vzdělávání v České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole a ve Školním statku Humpolec;
 • zájem Kraje Vysočina o zařazení České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy a Školního statku Humpolec mezi národní centra odborného zemědělského vzdělávání se zaměřením na obecné zemědělství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příslušných příspěvkových organizací
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-99.doc, ZK-05-2014-99, př. 1

81. Fond Vysočiny - projekt FV00351.0028
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0447/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00351.0028 dle materiálu ZK-05-2014-81, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-81.doc, ZK-05-2014-81, př. 1, ZK-05-2014-81, př. 2, ZK-05-2014-81, př. 3

82. Fond Vysočiny - projekt FV00610.0051
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí příjemce o prodloužení termínu pro odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0448/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
nevyhovuje
žádosti příjemce dle materiálu ZK-05-2014-82, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 2, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-82.doc, ZK-05-2014-82, př. 1, ZK-05-2014-82, př. 2

83. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0449/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2014-83, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-83.doc, ZK-05-2014-83, př. 1, ZK-05-2014-83, př. 2, ZK-05-2014-83, př. 3

84. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 24. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy na 24. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0450/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 24. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-84.doc

85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na realizaci projektu Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0451/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout Filharmonii G. Mahlera, IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586 03 Jihlava, dotaci ve výši 190 200 Kč dle materiálu ZK-05-2014-85, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3312 Hudební činnost, o částku 190 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 190 200 Kč určenou na podporu projektu Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-85.doc, ZK-05-2014-85, př. 1, ZK-05-2014-85, př. 2

86. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2014
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích žadatelům v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0452/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2014-86, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2014-86, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-86.doc, ZK-05-2014-86, př. 1, ZK-05-2014-86, př. 2, ZK-05-2014-86, př. 3, ZK-05-2014-86, př. 4

87. Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu Senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout Městu Havlíčkův Brod dotaci na podporu projektů v oblasti seniorské politiky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0453/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout Městu Havlíčkův Brod dotaci na podporu projektů v oblasti seniorské politiky v celkové výši 75 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče dle materiálu ZK-05-2014-87, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-87.doc, ZK-05-2014-87, př. 1, ZK-05-2014-87, př. 2

88. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích žadatelům v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0454/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2014“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2014-88, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2014“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-05-2014-88, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-88.doc, ZK-05-2014-88, př. 1, ZK-05-2014-88, př. 2, ZK-05-2014-88, př. 3

89. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - Aktualizace pro rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0455/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Aktualizaci pro rok 2015 dle materiálů ZK-05-2014-89, př. 1upr1 a ZK-05-2014-89, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-89.doc, ZK-05-2014-89, př. 1, ZK-05-2014-89, př. 2

90. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ a vyhlášení soutěže PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2014
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0456/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině dle materiálu ZK-05-2014-90, př. 1;
vyhlašuje
soutěž „Podnik přátelský rodině“ pro rok 2014 dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-90.doc, ZK-05-2014-90, př. 1

91. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválení uvedených Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina.
D. Oulehla přednesl doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0457/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu ZK-05-2014-91, př. 1;
vyhlašuje
Výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2015 dle materiálu ZK-05-2014-91, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-91.doc, ZK-05-2014-91, př. 1, ZK-05-2014-91, př. 2

92. Memorandum ve věci zajištění trvale udržitelné jakosti vody ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o uzavření memoranda. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0458/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít memorandum dle materiálu ZK-05-2014-92, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-92.doc, ZK-05-2014-92, př. 1

93. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích z kapitoly Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0459/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 dle materiálu ZK-05-2014-93, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 dle materiálu ZK-05-2014-93, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-93.doc, ZK-05-2014-93, př. 1, ZK-05-2014-93, př. 2

94. Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina - předfinancování a spolufinancování projektu
Z. Chlád informoval zastupitelstvo kraje o předloženém projektovém záměru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0460/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina ve výši maximálně 2 420 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k předfinancování a spolufinancování projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 10. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-94.doc

95. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit převod finančních prostředků na realizaci stavebních prací v objektu DM Světlá nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0461/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 16 500 000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-95.doc

96. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2014
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyhlášení grantového programu na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0462/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bioodpady 2014 dle materiálu ZK-05-2014-96, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bioodpady 2014 ve složení:
ODS Ivo Rohovský (ZR); Zdeňka Švaříčková (JI);
KDU-ČSL Jana Houšková (PE); Miroslav Vrbka (TR);
ČSSD Jaroslav Bártl (JI);
KSČM Ladislav Brož (PE); Marek Nevoral (TR);
Pro Vysočinu Pavel Gregor (TR); Pavel Maslák (JI);
TOP09 a STAN Libor Honzárek (HB); Luboš Rudišar (PE);
 • Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady 2014;
 • garantem grantového programu Bioodpady 2014 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Milana Křížka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-96.doc, ZK-05-2014-96, př. 1, ZK-05-2014-96, př. 2

97. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu grantového programu na podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0463/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014 dle materiálu ZK-05-2014-97, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014 ve složení:
ODS Barbara Litomiská (PE); Vítězslav Schrek (JI);
KDU-ČSL Josef Dvořák (ZR); Jaroslav Poborský (HB);
ČSSD Pavla Kučerová (PE);
KSČM Věra Buchtová (ZR); Vladimír Frič (HB);
Pro Vysočinu Anna Machátová (TR); Eva Požárová (JI);
TOP09 a STAN Irini Martakidisová (ZR); Martin Sedlák (HB);
 • Jaromíra Pospíchala (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014;
 • garantem grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Marka Homolku s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-97.doc, ZK-05-2014-97, př. 1, ZK-05-2014-97, př. 2

102. Regionální stálá konference Kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem i s navrhovanou úpravou přílohy č. 4 týkající se nominace členů a jejich náhradníků za Kraj Vysočina do regionální stálé konference. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0464/05/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o ustavení platformy spolupráce s označením Regionální stálá konference Kraje Vysočina dle principů a pravidel uvedených v materiálech ZK-05-2014-102, ZK-05-2014-102, př. 1 a ZK-05-2014-102, př. 2;
nominuje
za Kraj Vysočina členy a jejich náhradníky do regionální stálé konference dle materiálu ZK-05-2014-102, př. 4upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2014-102.doc, ZK-05-2014-102, př. 1, ZK-05-2014-102, př. 2, ZK-05-2014-102, př. 3, ZK-05-2014-102, př. 4

103. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 18. 11. 2014.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Josef Mach                ……...……………………………………

Ing. Karel Pačiska        …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2014.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2014 dne 9. 9. 2014.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 19. 9. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz