Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2014

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2014 konaného dne 24. 6. 2014 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 24. 6. 2014;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2014
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Číž, V. Kaňkovský, J. M. Kašparů, J. Mach.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
90. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
91. Záložní projekty z oblasti dopravy pro ROP Jihovýchod
92. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
93. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2014
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Smlouva o výkonu funkce centrálního zadavatele - Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina
 5. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - schválení navržených podpor
 6. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - schválení navržených podpor
 7. Změna Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 8. Smlouva o ručení k úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 9. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
 10. Změna Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 11. 7. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 12. Zrušení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a Pravidel kontrolní činnosti výborů
 13. Vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany
 14. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
 16. Prohlášení o záměru k realizaci projektu česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
 17. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 18. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 19. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2013
 20. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013
 21. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4054 k. ú. Uhřínovice u Jihlavy
 23. Nabytí pozemků pro stavbu II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov nad Oslavou po stavbě chodníku a společné stezky pro cyklisty a chodce
 25. Uzavření budoucí darovací smlouvy na převod silnice III/36075 a pozemků pod touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lipník u Hrotovic
 27. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 28. Směna pozemků v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
 29. Přijetí daru pozemků v k. ú. Humpolec
 30. Úplatné nabytí pozemku v k. ú. Poříčí u Přibyslavi
 31. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnice III/15226 a pozemků pod touto silnicí
 32. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
 33. Koupě pozemků v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
 34. Koupě pozemku v k. ú. Horní Cerekev
 35. Změna usnesení 0286/04/2013/ZK a nabytí pozemků pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 36. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0476/06/2010/ZK
 37. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 38. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 39. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
 40. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M5 a kapitole Doprava
 42. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003, výkup pozemku před stavbou
 43. Změna usnesení 0221/03/2014/ZK
 44. Nabytí pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 45. Úplatný převod vodovodního řadu do vlastnictví města Moravské Budějovice
 46. Darování pozemků v k. ú. Slavíkovice u Jemnice a obci Slavíkovice
 47. Zrušení usnesení 0575/08/2012/ZK
 48. Uzavření smluv pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 - změna usnesení 0028/01/2012/ZK
 49. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Třebíč
 50. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014 - návrh na poskytnutí dotací
 51. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 - návrh na poskytnutí dotací
 52. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
 53. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025, projektová dokumentace
 54. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 56. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
 57. EXPO 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 58. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
 59. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 60. Strategie inteligentní specializace - krajský annex
 61. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru Třebíč Nuclears na pořádání ME U21 a spolupořádání ME mužů v baseballu
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014
 64. Změny ve školském rejstříku
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -poskytnutí daru na podporu akce ZLATÉ UTKÁNÍ - Vzpomínka na Ivana Hlinku
 67. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 68. Změny ve školském rejstříku
 69. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere s názvem Schools as learning institutions
 70. Informace o změnách v síti středních škol
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 72. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 73. Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 74. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 75. Provedení rozpočtového opatření u projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace schválených v rámci ROP JV
 76. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2014
 77. Návrh Zásad pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
 78. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 79. Schválení koncesního projektu na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
 80. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí daru Městu Velké Meziříčí
 82. Prodloužení termínu pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
 83. Prodloužení časové platnosti plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
 84. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
 85. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 86. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 87. Informace o změně v realizaci projektu ID ZZ00544.0009
 88. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2013
 89. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2014
 90. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 91. Záložní projekty z oblasti dopravy pro ROP Jihovýchod
 92. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 93. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 94. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0268/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: JUDr. Drahoslav Oulehla, Bc. Lukáš Vlček.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0269/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
JUDr. Drahoslava Oulehlu a Bc. Lukáše Vlčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelům pravidelnou zprávu o činnosti rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Houška a O. Benc vznesli své dotazy k vybraným rozhodnutím rady kraje.
M. Vystrčil požádal o informace z průběhu šetření Policie ČR na Krajském úřadě Kraje Vysočina.
J. Běhounek vyjádřil své stanovisko a tlumočil stanovisko rady kraje k vznesenému obvinění.
Informace z průběhu šetření doplnil Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu.
O. Benc vznesl dotaz k nákupu nových sypačů pro KSUSV.
L. Joukl informoval zastupitele o průběhu výběrového řízení, o doporučení hodnotící komise a o výběru nejvhodnější nabídky zmíněné veřejné zakázky.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0270/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-02.doc, ZK-04-2014-02, př. 1, ZK-04-2014-02, př. 2, ZK-04-2014-02, př. 3, ZK-04-2014-02, př. 4, ZK-04-2014-02, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil zastupitelstvo kraje s činností krajského úřadu v uplynulém období.
M. Vystrčil a O. Benc vznesli dotazy týkající se nárůstu pracovních míst na krajském úřadě.
J. Běhounek hovořil o plánovaném převodu agendy sociálních služeb, kterou bude muset krajský úřad od 1. 1. 2015 zajišťovat.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0271/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-03.doc, ZK-04-2014-03, př. 1, ZK-04-2014-03, př. 2, ZK-04-2014-03, př. 3

04. Smlouva o výkonu funkce centrálního zadavatele - Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o přípravě veřejné zakázky na společný nákup hardware a software pro nemocniční informační systém nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0272/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výkonu funkce centrálního zadavatele podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu ZK-04-2014-04, př. 1.
odpovědnost: OZ, OI, OAPŘ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-04.doc, ZK-04-2014-04, př. 1

05. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - schválení navržených podpor
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2014“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0273/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2014-05, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2014 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2014-05, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-05.doc, ZK-04-2014-05, př. 1, ZK-04-2014-05, př. 2

06. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - schválení navržených podpor
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2014“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0274/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2014-06, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2014 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-06.doc, ZK-04-2014-06, př. 1, ZK-04-2014-06, př. 2

07. Změna Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0275/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-04-2014-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-07.doc, ZK-04-2014-07, př. 1, ZK-04-2014-07, př. 2

08. Smlouva o ručení k úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a. s.
L. Jirků vznesl dotaz k současné finanční situaci v Nemocnici Nové Město na Moravě.
J. Běhounek zastupitelům ve stručnosti přiblížil současnou ekonomickou situaci ve zdravotnictví.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0276/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a. s., dle materiálu ZK-04-2014-08, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-08.doc, ZK-04-2014-08, př. 1, ZK-04-2014-08, př. 2, ZK-04-2014-08, př. 3, ZK-04-2014-08, př. 4

09. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh projektového záměru Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0277/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2014-09, př. 2 a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši max. 80 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • závazek Kraje Vysočina o spolufinancování projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky, odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-09.doc, ZK-04-2014-09, př. 1, ZK-04-2014-09, př. 2

10. Změna Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0278/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-04-2014-10, př. 2 a ZK-04-2014-10, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-10.doc, ZK-04-2014-10, př. 1, ZK-04-2014-10, př. 2, ZK-04-2014-10, př. 3

11. 7. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyhlášení sedmého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0279/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
sedmý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice;
bere na vědomí
text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-11.doc, ZK-04-2014-11, př. 1

12. Zrušení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a Pravidel kontrolní činnosti výborů
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu zrušení výše uvedených Zásad a Pravidel.
O. Benc, V. Kodet, M. Vystrčil, R. Černý, T. Kučera a D. Oulehla vyjádřili svá stanoviska k předloženému návrhu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0280/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit:
 • Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 15/13 ze dne 10. prosince 2013;
 • Pravidla kontrolní činnosti výborů schválená usnesením č. 067/06/01/ZK ze dne 20. 11. 2001.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-12.doc, ZK-04-2014-12, př. 1, ZK-04-2014-12, př. 2

13. Vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyjádření podpory projektu výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0281/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
podporuje a požaduje
uspíšení příprav projektu výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany (projekt EDU 5) a vyvolání odborné diskuze s cílem nalézt optimální termíny uskutečnění tohoto projektu (případně i s jeho upřednostněním před projektem na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín);
ukládá
hejtmanovi kraje projednat tuto problematiku dle možností s předsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu, představiteli ČEZ, a.s. a dalšími osobami dle uvážení hejtmana, a to s využitím argumentů uvedených v materiálu ZK-04-2014-13, př. 1.
odpovědnost: hejtman
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-13.doc, ZK-04-2014-13, př. 1, ZK-04-2014-13, př. 2, ZK-04-2014-13, př. 3, ZK-04-2014-13, př. 4, ZK-04-2014-13, př. 5, ZK-04-2014-13, př. 6, ZK-04-2014-13, př. 7

14. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0282/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 dle materiálu ZK-04-2014-14, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 570 075 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 dle materiálu ZK-04-2014-14, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2014-14, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 dle materiálu ZK-04-2014-14, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 70 075 Kč při současném snížení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 70 075 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-14.doc, ZK-04-2014-14, př. 1, ZK-04-2014-14, př. 2, ZK-04-2014-14, př. 3, ZK-04-2014-14, př. 4

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0283/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podmínek stanovených MV-GŘ HZS ČR dle materiálu ZK-04-2014-15, př. 1 a materiálu ZK-04-2014-15, př. 3 poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na věcné vybavení jednotky SDH obce na rok 2014 v celkové výši 1 898 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-15.doc, ZK-04-2014-15, př. 1, ZK-04-2014-15, př. 2, ZK-04-2014-15, př. 3

16. Prohlášení o záměru k realizaci projektu česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informace o projektu společné česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0284/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu společné česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu dle materiálu ZK-04-2014-16;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2014-16, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-16.doc, ZK-04-2014-16, př. 1, ZK-04-2014-16, př. 2, ZK-04-2014-16, př. 3, ZK-04-2014-16, př. 4, ZK-04-2014-16, př. 5

17. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0285/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2013 - 31. 5. 2014 dle materiálu ZK-04-2014-17, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-17.doc, ZK-04-2014-17, př. 1

18. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0286/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2013 - 31. 5. 2014 dle materiálu ZK-04-2014-18, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2013 - 31. 5. 2014 dle materiálu ZK-04-2014-18, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-18.doc, ZK-04-2014-18, př. 1, ZK-04-2014-18, př. 2

19. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2013
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení účetní závěrku Kraje Vysočina za rok 2013.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0287/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2013.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-19.doc, ZK-04-2014-19, př. 1, ZK-04-2014-19, př. 2, ZK-04-2014-19, př. 3, ZK-04-2014-19, př. 4, ZK-04-2014-19, př. 5, ZK-04-2014-19, př. 6, ZK-04-2014-19, př. 7, ZK-04-2014-19, př. 8, ZK-04-2014-19, př. 9

20. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013
Ze zasedání se omluvili J. Fischerová, M. Vystrčil. V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému Závěrečnému účtu Kraje Vysočina za rok 2013.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0288/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2013 bez výhrad;
schvaluje
Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013 dle materiálu ZK-04-2014-20, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-20.doc, ZK-04-2014-20, př. 1

21. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0289/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017 dle materiálu ZK-04-2014-21, př. 1;
bere na vědomí
rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017 bez kapitoly Evropské projekty dle materiálu ZK-04-2014-21, př. 2, rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017 dle materiálu ZK-04-2014-21, př. 3 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2014-21, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-21.doc, ZK-04-2014-21, př. 1, ZK-04-2014-21, př. 2, ZK-04-2014-21, př. 3, ZK-04-2014-21, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 22 49 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4054 k. ú. Uhřínovice u Jihlavy
Usnesení 0290/04/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-22.doc, ZK-04-2014-22, př. 1, ZK-04-2014-22, př. 2, ZK-04-2014-22, př. 3, ZK-04-2014-22, př. 4, ZK-04-2014-22, př. 5, ZK-04-2014-22, př. 6

23. Nabytí pozemků pro stavbu II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
Usnesení 0291/04/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-23.doc, ZK-04-2014-23, př. 1

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov nad Oslavou po stavbě chodníku a společné stezky pro cyklisty a chodce
Usnesení 0292/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedené v materiálu ZK-04-2014-24, př. 1, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou;
 • nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedený v materiálu ZK-04-2014-24, př. 1, tab. 2 z vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt nově oddělené pozemky dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedené v materiálu ZK-04-2014-24, př. 2 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2;
schvaluje
 • dodatek č. 1137 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2014-24, př. 3;
 • dodatek č. 1138 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2014-24, př. 4;
 • dodatek č. 1139 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2014-24, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-24.doc, ZK-04-2014-24, př. 1, ZK-04-2014-24, př. 2, ZK-04-2014-24, př. 3, ZK-04-2014-24, př. 4, ZK-04-2014-24, př. 5, ZK-04-2014-24, př. 6

25. Uzavření budoucí darovací smlouvy na převod silnice III/36075 a pozemků pod touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
Usnesení 0293/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které se Kraj Vysočina zaváže převést a město Třebíč se zaváže převzít silnici III/36075 včetně všech součástí a příslušenství a pozemky par. č. 1498/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice, par. č. 1497/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Třebíč a část pozemku par. č. 1134/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče za podmínky předchozí opravy silnice ze strany budoucího dárce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-25.doc, ZK-04-2014-25, př. 1

26. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lipník u Hrotovic
Usnesení 0294/04/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-26.doc, ZK-04-2014-26, př. 1, ZK-04-2014-26, př. 2

27. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0295/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 1141 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2014-27, př. 1;
 • dodatek č. 1142 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2014-27, př. 2;
 • dodatek č. 1143 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2014-27, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-27.doc, ZK-04-2014-27, př. 1, ZK-04-2014-27, př. 2, ZK-04-2014-27, př. 3

28. Směna pozemků v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
Usnesení 0296/04/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-28.doc, ZK-04-2014-28, př. 1, ZK-04-2014-28, př. 2

29. Přijetí daru pozemků v k. ú. Humpolec
Usnesení 0297/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2455/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 361 m2, par. č. 2455/6 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 908 m2 a par. č. 1614/2 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Humpolec;
schvaluje
dodatek č. 25 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-04-2014-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-29.doc, ZK-04-2014-29, př. 1, ZK-04-2014-29, př. 2

30. Úplatné nabytí pozemku v k. ú. Poříčí u Přibyslavi
Usnesení 0298/04/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-30.doc, ZK-04-2014-30, př. 1, ZK-04-2014-30, př. 2

31. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnice III/15226 a pozemků pod touto silnicí
Usnesení 0299/04/2014/ZK
Zastupitelstva kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které se Kraj Vysočina zaváže převést a město Moravské Budějovice se zaváže převzít úseky silnice III/15226 od křižovatky se silnicí II/152 po křižovatku se silnicí III/15225 a od křižovatky se silnicí III/15116 po křižovatku se silnicí III/15115 včetně všech součástí a příslušenství a pozemky par. č. 4214/10 - ost. plocha, silnice, par. č. 5194/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, par. č. 4214/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 4219/2 - ost. plocha, silnice, část par. č. 4157/6 - ost. plocha, silnice v k.ú. Moravské Budějovice a pozemky par. č. 1434 - ost. plocha, silnice a par. č. 1480 - ost. plocha, silnice v k.ú. Vranín za podmínky předchozí opravy silnice v rozsahu kvalitní opravy vozovky způsobem vysprávky lokálních výtluků a narušeného podloží a asfaltovým kobercem tloušťky min. 5 cm ze strany budoucího dárce dle smlouvy dle materiálu ZK-04-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-31.doc, ZK-04-2014-31, př. 1, ZK-04-2014-31, př. 2

32. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0300/04/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-32.doc, ZK-04-2014-32, př. 1, ZK-04-2014-32, př. 2, ZK-04-2014-32, př. 3

33. Koupě pozemků v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
Usnesení 0301/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky par. č. 2544/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 335 m2 a par. č. 2544/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 226, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 68 400 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-33.doc, ZK-04-2014-33, př. 1

34. Koupě pozemku v k. ú. Horní Cerekev
Usnesení 0302/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 2636/6 - ostatní plocha, dráha o výměře 50 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev za cenu 5 800 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2014-34, př. 1 z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1146 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2014-34, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-34.doc, ZK-04-2014-34, př. 1, ZK-04-2014-34, př. 2, ZK-04-2014-34, př. 3

35. Změna usnesení 0286/04/2013/ZK a nabytí pozemků pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Usnesení 0303/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-35.doc, ZK-04-2014-35, př. 1, ZK-04-2014-35, př. 2, ZK-04-2014-35, př. 3, ZK-04-2014-35, př. 4, ZK-04-2014-35, př. 5, ZK-04-2014-35, př. 6

36. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0476/06/2010/ZK
Usnesení 0304/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0476/06/2010/ZK ze dne 9. 11. 2010 ve znění usnesení 0202/03/2011/ZK ze dne 10. 5. 2011 a usnesení 0470/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 tak, že materiál ZK-06-2010-28, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-36.doc, ZK-04-2014-36, př. 1

37. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0305/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
vzdát se předkupního práva k části pozemku par. č. 3041/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu ZK-04-2014-37, př. 2, tj. dílům pozemku par. č. 3041/1 zaměřených dle Geometrického plánu č. 2213-825/2013 v celkové výměře 235 m2 ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-37.doc, ZK-04-2014-37, př. 1, ZK-04-2014-37, př. 1a, ZK-04-2014-37, př. 2

38. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Usnesení 0306/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. st. 2488/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, jehož součástí je stavba Jejkov č. p. 68, bydlení, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč za kupní cenu 2 927 000 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena v termínu do 1 roku od uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-38.doc, ZK-04-2014-38, př. 1, ZK-04-2014-38, př. 2, ZK-04-2014-38, př. 3

39. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
Usnesení 0307/04/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-39.doc, ZK-04-2014-39, př. 1, ZK-04-2014-39, př. 2, ZK-04-2014-39, př. 3, ZK-04-2014-39, př. 4

40. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0308/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2014-40, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-40.doc, ZK-04-2014-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M5 a kapitole Doprava
Usnesení 0309/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 5 000 000 Kč na pořízení geometrických oddělovacích plánů na zaměření pozemků jiných vlastníků pod silnicemi II. a III. tříd.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o.
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-41.doc

42. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003, výkup pozemku před stavbou
Usnesení 0310/04/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-42.doc, ZK-04-2014-42, př. 1

43. Změna usnesení 0221/03/2014/ZK
Usnesení 0311/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0221/03/2014 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 432/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 141 m2 v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek z vlastnictví České republiky a s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem povýšenou o cenu znaleckého posudku
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 432/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 141 m2 v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek z vlastnictví České republiky a s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
povýšenou o cenu znaleckého posudku s tím, že Kraj Vysočina uhradí daň z nabytí nemovitosti.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-43.doc, ZK-04-2014-43, př. 1

44. Nabytí pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
V souvislosti s projednávaným materiálem J. Soukup oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0312/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 3227/80 - ostatní plocha, silnice o výměře 54 m2 a par. č. 3227/81 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 dle geometrického plánu č. 1269-3727/2013 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1147 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2014-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-44.doc, ZK-04-2014-44, př. 1, ZK-04-2014-44, př. 2

45. Úplatný převod vodovodního řadu do vlastnictví města Moravské Budějovice
Usnesení 0313/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice vodovodní řad vybudovaný na pozemcích par. č. 2083/4, par. č. 2083/5, par. č. 2087/7 par. č. 2087/8, par. č. 2087/11, par. č. 2087/12, par. č. 2702 a par. č. 4204/3 v k.ú. Moravské Budějovice za dohodnutou kupní cenu ve výši 300 000 Kč včetně DPH dle smlouvy dle materiálu ZK-04-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-45.doc, ZK-04-2014-45, př. 1, ZK-04-2014-45, př. 2

46. Darování pozemků v k. ú. Slavíkovice u Jemnice a obci Slavíkovice
Usnesení 0314/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat části pozemku par. č. 699/1 v k. ú. Slavíkovice u Jemnice, dle GP č. 140-3382/2013 nově označené jako par. č. 699/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 420 m2, par. č. 699/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 427 m2, par. č. 699/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 a par. č. 699/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 206 m2, vše v k. ú. Slavíkovice u Jemnice a obci Slavíkovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavíkovice;
schvaluje
dodatek č. 1148 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-46.doc, ZK-04-2014-46, př. 1, ZK-04-2014-46, př. 2

47. Zrušení usnesení 0575/08/2012/ZK
Usnesení 0315/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 0575/08/2012/ZK;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina předložit hodnotu stavby autobusového zálivu jako nepeněžní příjem k dani z příjmu právnických osob v daňovém přiznání.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-47.doc

48. Uzavření smluv pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 - změna usnesení 0028/01/2012/ZK
Usnesení 0316/04/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-48.doc, ZK-04-2014-48, př. 1

49. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0317/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek st. par. č. 6288 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 243 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-04-2014-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-49.doc, ZK-04-2014-49, př. 1, ZK-04-2014-49, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 50 54 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

50. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0318/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2014 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2014-50, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2014 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2014-50, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-50.doc, ZK-04-2014-50, př. 1, ZK-04-2014-50, př. 2

51. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0319/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-51.doc, ZK-04-2014-51, př. 1

52. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
Usnesení 0320/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole dle materiálu ZK-04-2014-52, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-52.doc, ZK-04-2014-52, př. 1

53. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025, projektová dokumentace
Usnesení 0321/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2014-53, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-53.doc, ZK-04-2014-53, př. 1

54. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0322/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1149 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2014-54, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-54.doc, ZK-04-2014-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava.
O. Benc a M. Houška vyjádřili negativní postoj k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0323/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 10 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akce dle materiálu ZK-04-2014-55, př. 1 při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 10 000 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 17 000 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akci II/351 Dobrá - Macourov při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 17 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí dle materiálu ZK-04-2014-55, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 17 000 000 Kč s určením na krytí nákladů spojených s realizací akce II/351 Dobrá - Macourov.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-55.doc, ZK-04-2014-55, př. 1

90. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh aktualizace seznamu připravovaných projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0324/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ODSH
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-90.doc, ZK-04-2014-90, př. 1, ZK-04-2014-90, př. 2, ZK-04-2014-90, př. 3, ZK-04-2014-90, př. 4

91. Záložní projekty z oblasti dopravy pro ROP Jihovýchod
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhy využití prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v oblasti podpory 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0325/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu II/405 Zašovice průtah v maximální výši 30 mil. Kč v případě, že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu II/345 Chotěboř průtah, 2. etapa v maximální výši 35 mil. Kč v případě, že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu II/523 Jihlava Větrný Jeníkov v maximální výši 80 mil. Kč v případě, že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec v maximální výši 85 mil. Kč v případě, že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-91.doc, ZK-04-2014-91, př. 1, ZK-04-2014-91, př. 2, ZK-04-2014-91, př. 3, ZK-04-2014-91, př. 4, ZK-04-2014-91, př. 5, ZK-04-2014-91, př. 6, ZK-04-2014-91, př. 7, ZK-04-2014-91, př. 8

56. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu udělit cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Ořechov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0326/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Ořechov, se sídlem Ořechov 87, 594 52 Ořechov, IČO: 00545775.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-56.doc, ZK-04-2014-56, př. 1

57. EXPO 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0327/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o účasti Kraje Vysočina na EXPO 2015;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch o částku ve výši 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na přípravu účasti Kraje Vysočina na EXPO 2015;
ukládá
odboru regionálního rozvoje připravit prezentaci Kraje Vysočina na EXPO 2015 a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-57.doc, ZK-04-2014-57, př. 1, ZK-04-2014-57, př. 2, ZK-04-2014-57, př. 3

58. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0328/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 710 000 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-58.doc

59. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0329/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2014-59, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2014-59, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2014-59, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-04-2014-59, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-59.doc, ZK-04-2014-59, př. 1, ZK-04-2014-59, př. 2

60. Strategie inteligentní specializace - krajský annex
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Krajský annex Kraje Vysočina Strategie inteligentní specializace ČR. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0330/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Krajský annex Kraje Vysočina Strategie inteligentní specializace ČR dle materiálu ZK-04-2014-60, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-60.doc, ZK-04-2014-60, př. 1, ZK-04-2014-60, př. 2

61. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předložené Zprávě o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0331/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-04-2014-61, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 24. 06. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-61.doc, ZK-04-2014-61, př. 1

93. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0332/04/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-93.doc, ZK-04-2014-93, př. 1, ZK-04-2014-93, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 62 65, 67 - 69 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru Třebíč Nuclears na pořádání ME U21 a spolupořádání ME mužů v baseballu
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0333/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč Třebíč Nuclears, se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka - Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792 dle materiálu ZK-04-2014-62, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-62.doc, ZK-04-2014-62, př. 1, ZK-04-2014-62, př. 2

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014
Usnesení 0334/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 8 623 000 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-04-2014-63, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 274 000 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-04-2014-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-63.doc, ZK-04-2014-63, př. 1, ZK-04-2014-63, př. 2

64. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0335/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označené v materiálu ZK-04-2014-64, př. 1 kódy 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-64.doc, ZK-04-2014-64, př. 1

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014
Usnesení 0336/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 školám dle materiálu ZK-04-2014-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-65.doc, ZK-04-2014-65, př. 1

67. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0337/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, IČO 00530948, se sídlem Sokolovská 4656/122c, 586 01 Jihlava, ve výši 12 320 Kč na podporu účasti na Mistrovství Evropy v kulturistice a fitness.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-67.doc, ZK-04-2014-67, př. 1

68. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0338/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina označené v materiálu ZK-04-2014-68, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-68.doc, ZK-04-2014-68, př. 1

69. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere s názvem Schools as learning institutions
Usnesení 0339/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke grantové smlouvě pro PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO v rámci Programu celoživotního učení, SMLOUVA ČÍSLO: COM-REG-2013-012, projekt s názvem Schools as learning institutions, dle materiálu ZK-04-2014-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-69.doc, ZK-04-2014-69, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -poskytnutí daru na podporu akce ZLATÉ UTKÁNÍ - Vzpomínka na Ivana Hlinku
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření a požádala o úpravu původně navrhovaného usnesení.
K předloženému materiálu se vyjádřili O. Benc a R. Chloupek.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0340/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750 dle materiálu ZK-04-2014-66, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 2, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-66.doc, ZK-04-2014-66, př. 1, ZK-04-2014-66, př. 2

70. Informace o změnách v síti středních škol
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informace o vývoji v jednotlivých středních školách, které vznikají na základě opatření k řešení důsledků demografického vývoje.
O. Benc, M. Houška podpořili předložený materiál.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0341/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o vývoji v subjektech, které vznikají na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0308/04/2013/ZK k řešení důsledků demografického vývoje dle materiálu ZK-04-2014-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-70.doc, ZK-04-2014-70, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 71 75 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
Usnesení 0342/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 047 204,25 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 04. 07. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-71.doc, ZK-04-2014-71, př. 1

72. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0343/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 Výstavní činnosti v kultuře Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 00295841, dle materiálu ZK-04-2014-72, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-72.doc, ZK-04-2014-72, př. 1, ZK-04-2014-72, př. 2, ZK-04-2014-72, př. 3

73. Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 0344/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2014-73, př. 1;
rozhoduje
poskytnout zápůjčku v celkové výši 3 120 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO: 00083607, za účelem realizace projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko dle materiálu ZK-04-2014-73, př. 3;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 3 120 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014 na kapitolu Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 120 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na financování projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-73.doc, ZK-04-2014-73, př. 1, ZK-04-2014-73, př. 2, ZK-04-2014-73, př. 3

74. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
Usnesení 0345/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle materiálů ZK-04-2014-74, př. 1, ZK-04-2014-74, př. 2, ZK-04-2014-74, př. 3, ZK-04-2014-74, př. 4, ZK-04-2014-74, př. 5, ZK-04-2014-74, př. 6, ZK-04-2014-74, př. 7, ZK-04-2014-74, př. 8, ZK-04-2014-74, př. 9, ZK-04-2014-74, př. 10.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-74.doc, ZK-04-2014-74, př. 1, ZK-04-2014-74, př. 2, ZK-04-2014-74, př. 3, ZK-04-2014-74, př. 4, ZK-04-2014-74, př. 5, ZK-04-2014-74, př. 6, ZK-04-2014-74, př. 7, ZK-04-2014-74, př. 8, ZK-04-2014-74, př. 9, ZK-04-2014-74, př. 10

75. Provedení rozpočtového opatření u projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace schválených v rámci ROP JV
Usnesení 0346/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků:
  • ve výši 3 880 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015;
  • ve výši 3 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-75.doc, ZK-04-2014-75, př. 1

76. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2014
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu Regionální kultura 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0347/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2014 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2014-76, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2014 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2014-76, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-76.doc, ZK-04-2014-76, př. 1, ZK-04-2014-76, př. 2, ZK-04-2014-76, př. 3, ZK-04-2014-76, př. 4

77. Návrh Zásad pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit shora uvedený návrh Zásad.
A. Daněk tlumočil doporučující stanovisko komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0348/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-04-2014-77, př. 1.
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-77.doc, ZK-04-2014-77, př. 1

78. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0349/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2014-78, př. 1.
odpovědnost: OSV a ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-78.doc, ZK-04-2014-78, př. 1

79. Schválení koncesního projektu na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu schválit Koncesní projekt s názvem „Domov seniorů Humpolec“.
O. Benc podpořil přípravu a realizaci investičního záměru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0350/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
koncesní projekt s názvem Domov seniorů Humpolec dle materiálů ZK-04-2014-79, př. 1, ZK-04-2014-79, př. 2, ZK-04-2014-79, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí přípravu a realizaci koncesního řízení.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-79.doc, ZK-04-2014-79, př. 1, ZK-04-2014-79, př. 2, ZK-04-2014-79, př. 3, ZK-04-2014-79, př. 4

80. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0351/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 445 700 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 445 700 Kč dle materiálu ZK-04-2014-80, př. 1;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2014-80, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 839 700 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu ZK-04-2014-80, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-80.doc, ZK-04-2014-80, př. 1, ZK-04-2014-80, př. 2

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí daru Městu Velké Meziříčí
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout finanční dar na realizaci investiční akce Městu Velké Meziříčí.
V souvislosti s projednávaným materiálem R. Necid oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0352/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 3636 Územní rozvoj o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč Městu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO: 00295671 dle materiálu ZK-04-2014-81, př. 2.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-81.doc, ZK-04-2014-81, př. 1, ZK-04-2014-81, př. 2

92. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0353/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 21 611 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 21 611 000 Kč;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2014-92, př. 4;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 21 611 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů ZK-04-2014-92, př. 1, ZK-04-2014-92, př. 2 a ZK-04-2014-92, př. 3.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-92.doc, ZK-04-2014-92, př. 1, ZK-04-2014-92, př. 2, ZK-04-2014-92, př. 3, ZK-04-2014-92, př. 4

82. Prodloužení termínu pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Z. Chlád informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o prodloužení termínu pro uzavření dodatku smlouvy o spolupráci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina a o poskytnutí dotace na jeho realizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0354/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodloužit termín realizace usnesení č. 0493/06/2013/ZK do 31. 8. 2014.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-82.doc

83. Prodloužení časové platnosti plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
Z. Chlád zdůvodnil zastupitelstvu kraje navrhovanou změnu obecně závazné vyhlášky Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0355/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vydává
Obecně závaznou vyhlášku Kraje Vysočina, kterou se mění Obecně závazná vyhláška kraje Vysočina č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, dle materiálu ZK-04-2014-83, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-83.doc, ZK-04-2014-83, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 84 87 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

84. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Usnesení 0356/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00586.0001 dle materiálu ZK-04-2014-84, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 15. července 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-84.doc, ZK-04-2014-84, př. 1, ZK-04-2014-84, př. 2, ZK-04-2014-84, př. 3

85. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0357/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-04-2014-85, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-04-2014-85, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-85.doc, ZK-04-2014-85, př. 1, ZK-04-2014-85, př. 2

86. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Usnesení 0358/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00581.0018 dle materiálu ZK-04-2014-86, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-86.doc, ZK-04-2014-86, př. 1, ZK-04-2014-86, př. 2, ZK-04-2014-86, př. 3

87. Informace o změně v realizaci projektu ID ZZ00544.0009
Usnesení 0359/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o změně v realizaci projektu ID ZZ00544.0009.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-87.doc, ZK-04-2014-87, př. 1

88. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2013
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2013.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0360/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2013 dle materiálu ZK-04-2014-88, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-88.doc, ZK-04-2014-88, př. 1, ZK-04-2014-88, př. 1a, ZK-04-2014-88, př. 2a, ZK-04-2014-88, př. 3a, ZK-04-2014-88, př. 4a, ZK-04-2014-88, př. 5a, ZK-04-2014-88, př. 6a, ZK-04-2014-88, př. 7a, ZK-04-2014-88, př. 8a1-3, ZK-04-2014-88, př. 9a, ZK-04-2014-88, př. 10a1, ZK-04-2014-88, př. 10a2, ZK-04-2014-88, př. 10a3, ZK-04-2014-88, př. 10a4

89. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2014
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyhlásit grantový program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních nestátních neziskových organizací, poskytujících sociální služby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0361/04/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Investujme v sociálních službách 2014 dle materiálu ZK-04-2014-89, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních službách 2014 ve složení:
 • ODS Barbara Litomiská (PE); Bohuslava Jílková (JI);
 • KDU-ČSL Pavel Pípal (PE); Marek Topolovský (HB);
 • ČSSD Ivana Mojžyšková (HB);
 • KSČM Kamil Vejvoda (ZR); Věra Buchtová (ZR);
 • Pro Vysočinu Pavel Hájek (PE); Zdeňka Marková (ZR);
 • TOP09 a STAN Ladislav Bárta (ZR); Jana Spekhorstová (TR);
 • Pavlu Kučerovou (PE, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Investujme v sociálních službách 2014;
 • garantem grantového programu Investujme v sociálních službách 2014 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2014-89.doc, ZK-04-2014-89, př. 1

94. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat
9. 9. 2014.




MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

JUDr. Drahoslav Oulehla        …..………………………………….……


Bc. Lukáš Vlček                ……...……………………………………



Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2014.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2014 dne 24. 6. 2014.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 3. 7. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz