Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2014 - 09.09.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2014
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
05Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2014 - schválení navržených podpor
06Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013
07Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
08Návrh Memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Minskou oblastí Běloruska
09Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
10Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2014
11Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
12Majetkoprávní vypořádání stavby II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III/34711 II. ETAPA
13Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4029 Hrutov - průjezdní úsek
14Nabytí pozemků pod silnicí III/34824 k. ú. Meziříčko u Jihlavy
15Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Řehořov
16Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
17Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín , změna usnesení 0360/05/2013/ZK
18Prodej pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
19Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
20Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03718 v k. ú. Suky
21Koupě pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, a bezúplatné nabytí pozemku od ÚZSVM v k. ú. Horní Paseka
22Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0325/05/2007/ZK
23Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0410/06/2007/ZK
24Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0468/07/2007/ZK
25Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
26Darování pozemku v k. ú. a obci Nový Telečkov
27Nabytí pozemků v k. ú. Stržanov a v k. ú. Zámek Žďár
28Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
29Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/34311 v k. ú. a obci Chlumětín
30Předání a vyjmutí nemovitostí k hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
31Uzavření smlouvy o budoucím zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
32Darování pozemků v k. ú. a obci Hvězdoňovice
33Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice
34Darování pozemků - k. ú. Kejžlice
35Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
36Nabytí nemovitostí pro stavbu II/385 Dolní Rožínka - Strážek
37Prodej pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
38Darování pozemků do vlastnictví obce - k. ú. Salačova Lhota
39Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
40Prodej pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
41Darování pozemků v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
42Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
43Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
44Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
45Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
46Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
47Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK
48Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15222 Chotěbudice
49Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou a pod silnicí II/387 k. ú. Švařec
50Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu OPŽP na základě 60. výzvy a předfinancování projektu
51Darování pozemků zastavěných silnicemi I. třídy do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
52Majetkoprávní vypořádání pozemků po opravě mostu 39039-5 v k. ú. Zubří u N. M. n M.
53Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
54Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Číměř nad Jihlavou
55Koupě pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
56Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
57Koupě pozemků v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. a obci Kadolec pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
58Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě
59Návrh na zrušení usnesení 369/07/2003/ZK, návrh na další postup při řešení potřeb Krajské knihovny Vysočiny
60Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
61Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec, 1. etapa
62Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
63Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/345 Chotěboř - průtah , úsek č. 2
64Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
65Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice
66Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
67Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
68Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014
69Změna č. 2 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
70Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
71Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2014
72Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
73Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování individuálního projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 -
74Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
75Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu k 12. 6. 2014
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014
79Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dotace pro Sportovní areál Pacovský Propad
80Změna v síti poradenských zařízení zřizovaných krajem
81Fond Vysočiny - projekt FV00351.0028
82Fond Vysočiny - projekt FV00610.0051
83Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014
84Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 24. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
85Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na realizaci projektu Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina
86Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2014
87Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu Senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
88FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014
89Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
90Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ a vyhlášení soutěže PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2014
91Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015
92Memorandum ve věci zajištění trvale udržitelné jakosti vody ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce
93Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
94Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina - předfinancování a spolufinancování projektu
95Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
96FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2014
97FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
98Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, změna usnesení 1293/23/2014/RK
99Centrum zemědělského vzdělávání v Humpolci
100Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
101Návrh navázání spolupráce mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei v Číně
102Regionální stálá konference Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz