Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2010

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2010 konaného dne 23. 3. 2010 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 23. 3. 2010;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2010
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven K. Tvrdý.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
85. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava
86. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
87. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2010 návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
88. Informace o situaci v Dětském domově Senožaty
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
Upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2010
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Přibyslav a městyse Nové Veselí o dotaci na pořízení hasičského vozidla
 6. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 7. Způsob poskytnutí podpory významným akcím v kraji Vysočina v roce 2010, na které se vztahují podmínky veřejné podpory
 8. Návrh na poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010
 9. Vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
 10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2009
 11. Projekt Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina
 12. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po dokončení stavby Rekonstrukce komunikace ul. Pod Vodárnou
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 14. Darování pozemků v k. ú. Sviny u Křižanova a obci Sviny
 15. Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
 16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koněšín
 17. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy
 18. Nabytí daru komunikace - k. ú. a obec Božejov
 19. Změna usnesení 0099/02/2006/ZK, nabytí pozemků v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice
 20. Nabytí pozemku v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina
 21. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Kunemil do vlastnictví kraje Vysočina
 22. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 23. Prodej pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Telč
 25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Důl
 26. Odmítnutí nabytí pozemku v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina
 27. Odmítnutí nabytí nemovitostí v k. ú. Menhartice
 28. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nevcehle
 29. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Louka u Jemnice, obec Jemnice
 30. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Bransouze
 31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 32. Nabytí pozemků pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka
 33. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
 34. Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 36. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž
 37. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 38. Změna hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Pelhřimov
 39. Změna usnesení 0336/05/2009/ZK
 40. Změna usnesení 0449/06/2009/ZK - k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
 41. Návrh na zrušení usnesení 0254/04/2009/ZK, vzájemné darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
 42. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
 43. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Ždírec nad Doubravou
 44. Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
 45. Změna usnesení č. 0518/07/2009/ZK o rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 46. Elektronický rezervační systém pro krajské nemocnice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 47. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 48. Návrh Dodatku č. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
 49. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství - návrh na provedení rozpočtového opatření
 50. Návrh na poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
 51. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření
 52. Návrh na poskytnutí dotace na aktivitu související s oslavami 150. výročí narození Gustava Mahlera
 53. Záměr sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací
 54. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 55. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS, realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 56. Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 58. Změny ve zřizovacích listinách
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - převod školské služby domu dětí a mládeže z kraje na město Ledeč nad Sázavou
 60. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2009
 61. Návrh na aktualizaci podmínek Smlouvy o poskytnutí dotací pro subjekty Všesportovního kolegia kraje Vysočina
 62. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2008/2009 a kalendářní rok 2009
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na ústřední soutěž MŠMT
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 65. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
 66. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - úprava vztahu kraje ke zbývajícím ZUŠ a DDM
 67. Změny ve školském rejstříku
 68. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 69. Centrum popularizace vědy Vysočina
 70. Projekt Energoklastr CTT Vysočina
 71. Centrope Capacity
 72. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 73. Investiční pobídky kraje Vysočina za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu
 74. Souhlas s převodem výsledků akce Modernizace a zvýšení kapacity výrobní linky v rámci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 75. Projekt Kvalita 10
 76. Projekt - Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku
 77. Projekt - Snižování energetické náročnosti
 78. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 79. FOND VYSOČINY - grantový program,,Rozvoj vesnice 2010
 80. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010
 81. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2010
 82. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečné metropolitní sítě 2010
 83. Fond Vysočiny - grantový program Edice Vysočiny VII
 84. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 85. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava
 86. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 87. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2010 návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 88. Informace o situaci v DD Senožaty
 89. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0071/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Bc. Jiří Vondráček a Milan Plodík.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0072/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Bc. Jiřího Vondráčka a Milana Plodíka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2010 byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek v rámci svého úvodního slova shrnul nejdůležitější události, akce, mezi něž patří setkání s úspěšnými olympioniky ze Zimní olympiády v Liberci; návštěva zástupců Obchodního zastupitelství Ruské federace, setkání rady kraje se starosty obcí II. a III. stupně, jednání se soudci a státními zástupci, setkání s poslanci a senátory, podpis Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a Hospodářskou komorou, setkání s představiteli diecéze římskokatolické církve, akce Veřejné fórum kraje Vysočina. Závěrem informoval o hlavních tématech projednávaných na zasedáních Rady Asociace krajů ČR a otevřel rozpravu.
V. Kodet požádal o zaslání podrobnějších informací o veřejných zakázkách prováděných KSÚS na manažerský informační systém (usnesení 0125/04/2010/RK); zaslání příloh k materiálům RK-05-2010-15, RK-06-2010-23 a RK-07-2010-41.
M. Vystrčil požádal o zaslání přehledu zakázek malého rozsahu, kde byl proveden výběr z jednoho uchazeče, za rok 2010.
M. Houška požádal o bližší informace k návrhu nabýt autobus do vlastnictví kraje (usnesení 0209/05/2010/RK).
Předsedající přislíbil zaslat předřečníkům vznesené požadavky písemně.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0073/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům o činnosti krajského úřadu v krátkosti referoval o personálních změnách na odboru regionálního rozvoje a otevřel rozpravu.
V. Kodet se dotázal na výsledky periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v rezortu školství.
Ke vznesenému dotazu sdělili bližší podrobnosti M. Kružíková, Z. Kadlec s tím, že výsledky hodnocení budou V. Kodetovi zaslány.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0074/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-03.doc, ZK-02-2010-03, př. 1, ZK-02-2010-03, př. 2, ZK-02-2010-03, př. 3

04. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedené návrhy Zásad Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0075/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - Příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2010 dle materiálu ZK-02-2010-04, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2010 dle materiálu ZK-02-2010-04, př. 2;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
 • neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 680 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část) dle materiálu ZK-02-2010-04, př. 3;
 • neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 220 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část) za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2010-04, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-04.doc, ZK-02-2010-04, př. 1, ZK-02-2010-04, př. 2, ZK-02-2010-04, př. 3

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Přibyslav a městyse Nové Veselí o dotaci na pořízení hasičského vozidla
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti města Přibyslav a městyse Nové Veselí o poskytnutí dotace na pořízení hasičského vozidla.
K předloženému návrhu vyjádřili své názory J. Vondráček, M. Vystrčil, I. Rohovský.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0076/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout:
 • dotaci Městu Přibyslav, IČ 00268097 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-02-2010-05, př. 3;
 • dotaci Městysi Nové Veselí, IČ 00294926 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-02-2010-05, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-05.doc, ZK-02-2010-05, př. 1, ZK-02-2010-05, př. 2, ZK-02-2010-05, př. 3, ZK-02-2010-05, př. 4

06. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnout dar dobročinnému fondu ViZa. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0077/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2010-06, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-06.doc, ZK-02-2010-06, př. 1, ZK-02-2010-06, př. 2, ZK-02-2010-06, př. 3, ZK-02-2010-06, př. 4

07. Způsob poskytnutí podpory významným akcím v kraji Vysočina v roce 2010, na které se vztahují podmínky veřejné podpory
J. Běhounek podal zastupitelstvu doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0078/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • subjektům uvedeným v materiálu ZK-02-2010-07, př. 1, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace usnesením č. 0515/07/2009/ZK, poskytnout tuto dotaci dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-02-2010-07, př. 3, a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • subjektu uvedenému v materiálu ZK-02-2010-07, př. 2, kterému bylo schváleno poskytnutí dotace usnesením č. 0515/07/2009/ZK, poskytnout tuto dotaci dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-02-2010-07, př. 3, a to na základě Českého přechodného rámce - Programu podpory do částky 500 tisíc EUR (N 236/2009 - Czech Republic - Limited amounts of compatible aid under the Temporary Framework).
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-07.doc, ZK-02-2010-07, př. 1, ZK-02-2010-07, př. 2, ZK-02-2010-07, př. 3

08. Návrh na poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0079/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-02-2010-08, př. 1;
rozhoduje
doporučit Ministerstvu vnitra ČR poskytnout dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2010-08, př. 2, a to ve výši dle materiálu ZK-02-2010-08, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Velká Bíteš z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálů ZK-02-2010-08, př. 3 a ZK-02-2010-08, př. 4;
zamítá
žádosti měst Chotěboř a Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotací na realizaci projektů prevence kriminality dle materiálu ZK-02-2010-08, př. 5.
odpovědnost: OSH
termín: 31.12. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-08.doc, ZK-02-2010-08, př. 1, ZK-02-2010-08, př. 2, ZK-02-2010-08, př. 3, ZK-02-2010-08, př. 4, ZK-02-2010-08, př. 5

09. Vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o návratnou bezúročnou půjčku na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním v oboru všeobecné praktické lékařství.
P. Hájek se dotázal zda bude žadateli bezúročná půjčka poskytována přímo nebo prostřednictvím příspěvkové organizace.
M. Vystrčil, M. Houška vyjádřili svůj postoj k navrženému způsobu poskytování půjčky.
Na základě vznesených návrhů a připomínek J. Běhounek navrhl materiál odložit na příští zasedání zastupitelstvu kraje k projednání .
Zastupitelstvo kraje návrh předkladatele akceptovalo.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-09.doc

10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden prosinec 2009
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém roce.
M. Houška, J. Vymazal, S. Cejpek, M. Vystrčil, Z. Dobrý, vyjádřili své názory k předložené zprávě o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0080/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2009 dle materiálů ZK-02-2010-10, př. 1, ZK-02-2010-10, př. 2 a ZK-02-2010-10, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 23. březen 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-10.doc, ZK-02-2010-10, př. 1, ZK-02-2010-10, př. 2

11. Projekt Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit účast kraje Vysočina v daném projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0081/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 24 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor analýz
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-11.doc, ZK-02-2010-11, př. 1

Předsedající přednesl návrh schválit body 12 17, 19 43, 45 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po dokončení stavby Rekonstrukce komunikace ul. Pod Vodárnou
Usnesení 0082/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 3787/23 o výměře 83 m2,oddělený podle geometrického plánu č. 6075-879/2009 z pozemku par. č. 3787/6, díl c o výměře 51 m2 a pozemku par. č. 3787/11, díl d o výměře 32 m2 a pozemky par. č. 3789/1 o výměře 21 m2 a par. č. 3789/2 o výměře 35 m2 vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 428 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-12.doc, ZK-02-2010-12, př. 1

13. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0083/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky:
- par. č. 2036/69 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 15 m2;
- par. č. 2359/24 ostatní plocha, silnice o výměře 463 m2;
- par. č. 2359/26 ostatní plocha, silnice o výměře 249 m2;
- par. č. 2496/8 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 89 m2;
- par. č. 3191/5 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 71 m2;
- par. č. 3341/4 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 23 m2;
- par. č. 3481/25 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 257 m2;
- par. č. 3481/27 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 23 m2;
- par. č. 3481/29 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 233 m2;
- par. č. 3772/11 ostatní plocha, manipulační plocha výměře 29 m2;
- par. č. 3786/2 ostatní plocha, manipulační plocha výměře 90 m2;
v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 430 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-13.doc, ZK-02-2010-13, př. 1

14. Darování pozemků v k. ú. Sviny u Křižanova a obci Sviny
Usnesení 0084/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 761/4 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 37 m2 v k. ú. Sviny u Křižanova a obci Sviny z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Sviny;
schvaluje
dodatek č. 431 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-14.doc, ZK-02-2010-14, př. 1

15. Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
Usnesení 0085/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl m o výměře 237 m2 oddělený z pozemku par. č. 1093/1 a sloučený do pozemku označeného novým par. č. 1093/82 a pozemek označený novým par. č. 1093/83 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 59 m2 oddělený z pozemku par. č. 1093/1 v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves - vše nově zaměřené geometrickým plánem č. 224-6884/2009, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves;
schvaluje
dodatek č. 432 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-15.doc, ZK-02-2010-15, př. 1

16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koněšín
Usnesení 0086/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2010-16, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Koněšín;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2010-16, př. 2 z vlastnictví obce Koněšín do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 433 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-16, př. 3;
 • dodatek č. 434 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-16, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-16.doc, ZK-02-2010-16, př. 1, ZK-02-2010-16, př. 2, ZK-02-2010-16, př. 3, ZK-02-2010-16, př. 4

17. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy
Usnesení 0087/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem:
  • díl a o výměře 221 m2 oddělený geometrickým plánem č. 193-7002/2009 z pozemku par. č. 142 a sloučený do pozemku par. č. 2 ostatní plocha, ostatní komunikace;
  • díl k o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 193-7002/2009 z pozemku par. č. 142 a sloučený do pozemku par. č. 28 ostatní plocha, ostatní komunikace;
  • díl i+j o výměře 29 m2 oddělený geometrickým plánem č. 192-7002/2009 z pozemku par. č. 513 a sloučený do pozemku par. č. 28 ostatní plocha, ostatní komunikace;
  • díl a o výměře 484 m2 oddělený geometrickým plánem č. 192-7002/2009 z pozemku par. č. 513 a sloučený do pozemku par. č. 258 ostatní plocha, ostatní komunikace;
  • díl d o výměře 130 m2 oddělený geometrickým plánem č. 192-7002/2009 z pozemku par. č. 513 a sloučený do pozemku par. č. 302 ostatní plocha, ostatní komunikace;
vše v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lomy;
 • nabýt darem:
  • díl g o výměře 7 m2 oddělený geometrickým plánem č. 192-7002/2009 z pozemku par. č. 28;
  • díl f o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem č. 192-7002/2009 z pozemku par. č. 296;
oba díly sloučené do pozemku par. č. 513 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy z vlastnictví obce Lomy do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 435 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-17, př. 1;
 • dodatek č. 436 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-17.doc, ZK-02-2010-17, př. 1, ZK-02-2010-17, př. 2

19. Změna usnesení 0099/02/2006/ZK, nabytí pozemků v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice
Usnesení 0088/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0099/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 a to tak, že části textu usnesení: Zastupitelstvo kraje rozhodlo o nabytí pozemků par. č. 685/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 690/3 ostatní plocha, silnice o výměře 245 m2 a ideální poloviny pozemku par. č. 690/4 ostatní plocha, silnice o výměře 201 m2 v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice bezúplatným převodem od ČR - Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice do vlastnictví kraje Vysočina a Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 100 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-20, př. 1 se ruší;
 • nabýt pozemek par. č. 685/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 690/3 ostatní plocha, silnice o výměře 245 m2 a ideální 1/2 pozemku par. č. 690/4 ostatní plocha, silnice o výměře 201 m2 v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1018352076 dle materiálu ZK-02-2010-19, př. 1;
 • schválit dodatek č. 426 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-19.doc, ZK-02-2010-19, př. 2

20. Nabytí pozemku v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0089/02/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-20.doc

21. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Kunemil do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0090/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. 2303 ostatní plocha, silnice o výměře 269 m2 v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví obce Kunemil do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2087 m2 v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 441 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-21.doc, ZK-02-2010-21, př. 1

22. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice
Usnesení 0091/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 4185/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2, par. č. 4185/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2 a par. č. 4204/67 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 442 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-22.doc, ZK-02-2010-22, př. 1

23. Prodej pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
Usnesení 0092/02/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-23.doc

24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0093/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně dle GP č. 1410-14065/2009 nově oddělený pozemek par. č. 7424/7 o výměře 167 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti SATES ČECHY s. r. o., se sídlem Svatoanenská 87, 588 56 Telč, IČ 251 72 654 za dohodnutou kupní cenu ve výši 80 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 438 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-24.doc, ZK-02-2010-24, př. 1

25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Důl
Usnesení 0094/02/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-25.doc

26. Odmítnutí nabytí pozemku v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0095/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odmítnout uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku st. par. č. 52 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice s ohledem na nepřijatelné podmínky spočívající v omezení nakládání s těmito nemovitostmi a oprávněnost užívání těchto nemovitostí příspěvkovou organizací kraje Dům dětí a mládeže Jihlava ponechat na uzavřené smlouvě o výpůjčce nemovitosti č. 26/09, jejíž platnost končí dnem 31. 12. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-26.doc

27. Odmítnutí nabytí nemovitostí v k. ú. Menhartice
Usnesení 0096/02/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-27.doc

28. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nevcehle
Usnesení 0097/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Nevcehle smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem do vlastnictví obce Nevcehle pozemky par. č. 79 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m2 a par. č. 2828 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 645 m2 v k. ú. a obci Nevcehle.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-28.doc

29. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Louka u Jemnice, obec Jemnice
Usnesení 0098/02/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-29.doc

30. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Bransouze
Usnesení 0099/02/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-30.doc

31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0100/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2010-31, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-31.doc, ZK-02-2010-31, př. 1

32. Nabytí pozemků pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka
Usnesení 0101/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a vlastníkem pozemků vedeným v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy jako budoucím prodávajícím a smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako obdarovaným a obcí Vilémovice jako dárcem na části pozemků dotčených stavbou II/150 Pavlíkov - Leštinka v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2010-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-32.doc

33. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
Usnesení 0102/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Příseka - obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-02-2010-33, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-33.doc

34. Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba
Usnesení 0103/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky koupí v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-02-2010-34, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-34.doc

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0104/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2010-35, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-35.doc, ZK-02-2010-35, př. 1

36. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž
Usnesení 0105/02/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-36.doc

37. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0106/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 439 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-37.doc, ZK-02-2010-37, př. 1

38. Změna hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Pelhřimov
Usnesení 0107/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 12 zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2010-38, př. 1;
 • dodatek č. 5 zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-38.doc, ZK-02-2010-38, př. 1, ZK-02-2010-38, př. 2

39. Změna usnesení 0336/05/2009/ZK
Usnesení 0108/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0336/05/2009/ZK ze dne 5. 9. 2009 tak, že:
  • v textu usnesení se u pozemku par. č. 1902/11 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod původní výměra 216 m2 nahrazuje výměrou 134 m2;
  • v materiálu ZK-05-2009-27, př. 1 - dodatku č. 361 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - se u pozemku par. č. 1902/11 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod původní výměra 216 m2 nahrazuje výměrou 134 m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-39.doc

40. Změna usnesení 0449/06/2009/ZK - k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
Usnesení 0109/02/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-40.doc

41. Návrh na zrušení usnesení 0254/04/2009/ZK, vzájemné darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0110/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení 0254/04/2009/ZK;
rozhoduje
 • převést darem dle geometrického plánu č. 473-18/2009 pozemky par. č. 751/66 o výměře 29 m2, par. č. 751/67 o výměře 349 m2, par. č. 751/68 o výměře 490 m2, par. č. 751/69 o výměře 38 m2, par. č. 751/70 o výměře 314 m2, oddělené z pozemku par. č. 751/13 a pozemek par. č. 715/10 o výměře 90 m2 oddělený z pozemku par. č. 715/3 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • nabýt darem pozemek par. č. 751/74 o výměře 5 m2, oddělený dle geometrického plánu č. 473-18/2009 z pozemku par. č. 36/1 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 429 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2010-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-41.doc, ZK-02-2010-41, př. 1

42. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
Usnesení 0111/02/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-42.doc

43. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Ždírec nad Doubravou
Usnesení 0112/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Ždírec nad Doubravou smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-02-2010-43, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 20. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-43.doc, ZK-02-2010-43, př. 1

45. Změna usnesení č. 0518/07/2009/ZK o rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Usnesení 0113/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0518/07/2009/ZK;
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2010:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 280 652 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 264 635 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlkm;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Doprava spočívající ve zvýšení § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 23 730 tis. Kč a § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy o částku 6 500 tis. Kč při současném snížení úhrady ztrát z poskytování slevy žákovského jízdného (ÚZ 00011) o částku 30 230 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-45.doc

18. Nabytí daru komunikace - k. ú. a obec Božejov
L. Joukl předložil zastupitelstvu materiál řešící nabytí daru komunikace od městyse Božejov do vlastnictví kraje Vysočina.
M. Houška vyjádřil své stanovisko k nesystémovosti navrhovaného řešení.
L. Joukl podal zastupitelům doplňující informace k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0114/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem nově vybudovanou stavbu komunikace od napojení na novou trasu silnice I/34 směrem na Božejov v délce 349 m (původní staničení 74,611 - 74,262) z vlastnictví městyse Božejov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 425 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-18.doc, ZK-02-2010-18, př. 1

44. Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
L. Joukl seznámil zastupitele s předloženým návrhem změny seznamu projektů dopravní infrastruktury připravovaných k financování z ROP Jihovýchod.
M. Houška vznesl dotaz k přípravě předkládaného seznamu projektů.
L. Joukl uvedl, že o zařazení jednotlivých projektů do tohoto seznamu rozhoduje dopravní komise zastupitelstva kraje v závislosti na jejich připravenosti a majetkoprávním vypořádání.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0115/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0283/04/2009/ZK tak, že materiál ZK-04-2009-45, př. 1upr1 se ruší a nahrazuje materiálem ZK-02-2010-44, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-44.doc, ZK-02-2010-44, př. 1, ZK-02-2010-44, př. 2

46. Elektronický rezervační systém pro krajské nemocnice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0116/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • pilotní realizaci elektronického rezervačního systému včetně smlouvy o spolupráci s III dle materiálu ZK-02-2010-46, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 2 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 mil. Kč na financování realizace elektronického rezervačního systému.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-46.doc, ZK-02-2010-46, př. 1, ZK-02-2010-46, př. 2

47. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0117/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-02-2010-47, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-47.doc, ZK-02-2010-47, př. 1

48. Návrh Dodatku č. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0118/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-02-2010-48, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-48.doc, ZK-02-2010-48, př. 1

49. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0119/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 41 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2010-49, př. 2;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2010-49, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-49.doc, ZK-02-2010-49, př. 1, ZK-02-2010-49, př. 2, ZK-02-2010-49, př. 3

50. Návrh na poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace Městu Třešť na částečnou úhradu nákladů spojenou s pořádáním krajské postupové přehlídky „Třešťské divadelní jaro 2010“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0120/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury Městu Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ: 00286753, ve výši 30 tis. Kč s určením na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky Třešťské divadelní jaro 2010 v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 5/08.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-50.doc, ZK-02-2010-50, př. 1

51. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje materiál řešící poskytnutí dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje v roce 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0121/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 18/09 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2010-51, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 18/09 žadatelům uvedeným v materiálech ZK-02-2010-51, př. 2 a ZK-02-2010-51, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-51.doc, ZK-02-2010-51, př. 1, ZK-02-2010-51, př. 2, ZK-02-2010-51, př. 3

52. Návrh na poskytnutí dotace na aktivitu související s oslavami 150. výročí narození Gustava Mahlera
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s navrženou úpravou návrhu na poskytnutí dotace na aktivitu související s oslavami 150. výročí narození Gustava Mahlera. Zastupitelstvo kraje úpravu akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0122/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 600 000 Kč Občanskému sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera, Jaromírova 48, 128 00 Praha 2, IČ 70106673 na realizaci projektu Slavnost narození Gustava Mahlera v Kalištích dle materiálu ZK-02-2010-52, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-52.doc, ZK-02-2010-52, př. 1, ZK-02-2010-52, př. 2

53. Záměr sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací
T. Škaryd informoval zastupitele o záměru sloučení uvedených příspěvkových organizací. V. Kodet upozornil na nedostatek informací v předloženém materiálu.
T. Škaryd objasnil zejména ekonomické důvody navrhovaného sloučení obou příspěvkových organizací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0123/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr s účinností od 1. 1. 2011 sloučit Hrad Kámen, příspěvkovou organizaci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci s tím, že přejímající organizací, která přebírá všechna práva a závazky, se stane Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace;
ukládá
odboru kultury a památkové péče KrÚ ve spolupráci s odborem majetkovým KrÚ a odborem ekonomickým KrÚ zajistit přípravu a realizaci procesu sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací a začlenění Hradu Kámen do organizační struktury Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace jako pobočky tohoto muzea.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Hradu Kámen, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-53.doc

54. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v roce 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0124/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2010-54, př. 1;
 • neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2010-54, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-54.doc, ZK-02-2010-54, př. 1, ZK-02-2010-54, př. 2

55. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS, realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
T. Škaryd podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0125/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 362 250 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu s názvem: Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 362 250 Kč;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS dle materiálu ZK-02-2010-55, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-55.doc, ZK-02-2010-55, př. 1, ZK-02-2010-55, př. 2

56. Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
T. Škaryd předložil zastupitelstvo kraje na vědomí shora uvedený programový dokument. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0126/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Strategii udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina 2010 - 2015 dle materiálu ZK-02-2010-56, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 23. 03. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-56.doc, ZK-02-2010-56, př. 1, ZK-02-2010-56, př. 2

Předsedající přednesl návrh schválit body 57, 58, 60, 63 65, 67 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0127/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 298 500 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 323 500 Kč na 1. čtvrtletí 2010 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-57.doc

58. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0128/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava, dle materiálu ZK-02-2010-58, př. 1;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72, dle materiálu ZK-02-2010-58, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-58.doc, ZK-02-2010-58, př. 1, ZK-02-2010-58, př. 2

60. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2009
Usnesení 0129/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční monitorovací zprávu za rok 2009 projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálů ZK-02-2010-60, př. 1 a ZK-02-2010-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-60.doc, ZK-02-2010-60, př. 1, ZK-02-2010-60, př. 2

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na ústřední soutěž MŠMT
Usnesení 0130/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizaci Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČ 62540068 ve výši 63 000 Kč na zabezpečení ústřední soutěže vyhlášené MŠMT pro rok 2010.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-63.doc

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0131/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2010-64, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2010 ve výši 1 413 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-64.doc, ZK-02-2010-64, př. 1

65. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
Usnesení 0132/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČ 72052414 ve výši 115 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-02-2010-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-65.doc, ZK-02-2010-65, př. 1

67. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0133/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-02-2010-67, př. 1 kódy 1A, 1B,C, 2A, 2B, 3A,B,C, 3D, E, F, G, H, I, J, K, L, 6A, 7A, 7B, 8A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 4. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-67.doc, ZK-02-2010-67, př. 1

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - převod školské služby domu dětí a mládeže z kraje na město Ledeč nad Sázavou
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh podpory městu Ledeč nad Sázavou pro zajištění nezbytných prostorových podmínek pro dům dětí a mládeže po převodu z kraje na město. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0134/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání městu Ledeč nad Sázavou, IČ 00267759, ve výši 300 000 Kč v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti domu dětí a mládeže z kraje na město darovací smlouvou dle materiálu ZK-02-2010-59, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje částku 300 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-59.doc, ZK-02-2010-59, př. 1

61. Návrh na aktualizaci podmínek Smlouvy o poskytnutí dotací pro subjekty Všesportovního kolegia kraje Vysočina
M. Kružíková informovala zastupitele o schválení vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytování dotací subjektům Všesportovního kolegia kraje Vysočina radou kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0135/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
schválení vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytování dotací subjektům Všesportovního kolegia kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-61.doc, ZK-02-2010-61, př. 1

62. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2008/2009 a kalendářní rok 2009
Ze zasedání se omluvil J. Karas. M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2008/2009 a kalendářní rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0136/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2008/2009 a kalendářní rok 2009 dle materiálu ZK-02-2010-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-62.doc, ZK-02-2010-62, př. 1

66. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - úprava vztahu kraje ke zbývajícím ZUŠ a DDM
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem úpravy vztahů k základním uměleckým školám a domům dětí a mládeže, které zůstaly ve zřizovatelské kompetenci kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0137/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr zrušit dnem 31. 12. 2011 krajem zřízené příspěvkové organizace vykonávající vzdělávací činnost základní umělecké školy nebo školskou službu domu dětí a mládeže, u kterých nedojde k dohodě s příslušnými městy o převzetí činnosti nejpozději k 30. 6. 2011.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-66.doc, ZK-02-2010-66, př. 1, ZK-02-2010-66, př. 2, ZK-02-2010-66, př. 3

68. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s výsledky 1. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0138/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-02-2010-68, př. 3;
 • Seznam projektů, které nejsou doporučeny k financování dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-02-2010-68, př. 3;
 • vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu dle materiálu ZK-02-2010-68, př. 4 jako přílohu č. 4 Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
rozhoduje
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-02-2010-68, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-02-2010-68, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-02-2010-68, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-68.doc, ZK-02-2010-68, př. 4

69. Centrum popularizace vědy Vysočina
Ze zasedání se omluvila J. Fischerová. M. Hyský podal zastupitelům aktuální informace o stavu přípravy projektu Centrum popularizace vědy Vysočina. Na základě vzneseného protinávrhu M. Vystrčila, který si osvojil, přednesl upravené znění usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0139/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši max. 40 mil. Kč z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Centrum popularizace vědy Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
ukládá
radě kraje předložit zastupitelstvu kraje před podáním projektu Centrum popularizace vědy Vysočina ke schválení finanční rámec projetku;
bere na vědomí
stav přípravy projektu Centrum popularizace vědy Vysočina dle materiálů ZK-02-2010-69, ZK-02-2010-69, př. 1, ZK-02-2010-69, př. 2, ZK-02-2010-69, př. 3, ZK-02-2010-69, př. 4, ZK-02-2010-69, př. 5 a ZK-02-2010-69, př. 6.
odpovědnost: ORR, GŘ, OM, OE, OŠMS, OSH
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-69.doc, ZK-02-2010-69, př. 1, ZK-02-2010-69, př. 2, ZK-02-2010-69, př. 3, ZK-02-2010-69, př. 4, ZK-02-2010-69, př. 5

70. Projekt Energoklastr CTT Vysočina
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o nabídce pro kraj Vysočina účastnit se projektu Energoklastru CTT Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0140/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevstoupit do sdružení ENERGOKLASTR, se sídlem Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, IČ 26574519.
odpovědnost: ORR, GŘ
termín: 30. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-70.doc, ZK-02-2010-70, př. 6

71. Centrope Capacity
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem spolupráce v rámci projektu Centrope Capacity. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0141/02/2010/ZK
Zastupitelstvu kraje
rozhoduje
o zapojení kraje Vysočina jako pozorovatele do projektu Centrope Capacity za podmínek stanovených v materiálech ZK-02-2010-71 a ZK-02-2010-71, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-71.doc, ZK-02-2010-71, př. 1

72. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0142/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2010-72, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2010-72, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-72.doc, ZK-02-2010-72, př. 1

73. Investiční pobídky kraje Vysočina za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení přehled investičních pobídek kraje Vysočina za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0143/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina dle materiálů ZK-02-2010-73, př. 1, ZK-02-2010-73, př. 2 a ZK-02-2010-73, př. 3.
odpovědnost: GŘ, ORR, OM
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-73.doc, ZK-02-2010-73, př. 1, ZK-02-2010-73, př. 2, ZK-02-2010-73, př. 3

74. Souhlas s převodem výsledků akce Modernizace a zvýšení kapacity výrobní linky v rámci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
M. Hyský požádal zastupitelstvo kraje o vyjádření souhlasu s převodem majetku z části pořízeného v rámci realizace daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0144/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit souhlas s převodem majetku zčásti pořízeného z dotace kraje Vysočina a Evropské unie v rámci akce Modernizace a zvýšení kapacity výrobní linky reg. č. CZ.04.1.05/1.1.60.3/4767 na společnost S.O.K. stavební, s.r.o., se sídlem: Hrotovická 162, 674 01 Třebíč, IČ: 25548484 za podmínek stanovených v materiálu ZK-02-2010-74, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-74.doc

75. Projekt Kvalita 10
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh účasti kraje Vysočina v projektu „Kvalita 10“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0145/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 9 866 000,- Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita 10 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OŘLZ, ORR
termín: 30. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-75.doc

76. Projekt - Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k navrhované účasti kraje Vysočina jako vedoucího partnera v daném projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0146/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21) v rámci Operačního programu Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 21.200 €; tj. 530 000,- Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 300 000 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje MA-G21 určený na spolufinancování projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21); tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21);
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-02-2010-76, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-02-2010-76, př. 4 v části 1.
odpovědnost: ORR
termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-76.doc, ZK-02-2010-76, př. 3, ZK-02-2010-76, př. 4

77. Projekt - Snižování energetické náročnosti
M. Hyský zdůvodnil zastupitelstvu kraje změnu termínu plnění v předloženém návrhu na účast kraje Vysočina jako vedoucího partnera v uvedeném projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0147/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Snižování energetické náročnosti v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 24.000 €, tj. 624 000,- Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 26 Kč);
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či jiných zdrojů ve výši max. 624 000,- Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Snižování energetické náročnosti;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-02-2010-77, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-02-2010-77, př. 2 v části 1.
odpovědnost: OM, ORR
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-77.doc, ZK-02-2010-77, př. 1, ZK-02-2010-77, př. 2

78. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout dotace obcím na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21a Zdraví 21. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0148/02/2010/ZK
Zastupitelstvu kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2010-78, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2010-78, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-02-2010-78, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-02-2010-78, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-78.doc

Předsedající přednesl návrh schválit body 79 - 83 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

79. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2010”
Usnesení 0149/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2010 dle materiálu ZK-02-2010-79, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2010 ve složení:
ČSSD Miroslav Báňa (ZR); Jiří Vrána (HB);
KDU-ČSL Miroslav Vrbka (TR);
KSČM Ladislav Brož (PE); Josef Zahradníček (TR);
ODS Ivan Hobza (TR); Miloš Popelka (TR);
 • Miroslava Houšku (KDU-ČSL, PE) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2010;
 • garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2010 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-79.doc, ZK-02-2010-79, př. 1

80. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010
Usnesení 0150/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2010 dle materiálu ZK-02-2010-80, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2010 ve složení:
ČSSD Milan Stránský (HB); Miroslav Báňa (ZR);
KDU-ČSL Jan Karas (TR); Zdeněk Vojta (ZR);
KSČM Jiří Vlach (JI); Zdeněk Novák (HB);
ODS Josef Bakaj (JI);
 • Iva Rohovského (ODS, ZR) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2010;
 • garantem grantového programu Čistá voda 2010 odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupce garanta Petra Bureše s právem hlasovacím a Radka Zvolánka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-80.doc, ZK-02-2010-80, př. 1

81. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2010
Usnesení 0151/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bioodpady 2010 dle materiálu ZK-02-2010-81, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bioodpady 2010 ve složení:
ČSSD Tomáš Koubek (PE);
KDU-ČSL Jan Mácha (PE); Jaroslav Hrubý (TR);
KSČM Bohumil Kotlán (ZR); Vratislav Kubík (ZR);
ODS Pavel Hájek (PE); Pavel Kopecký (HB);
 • Emila Dračku (ČSSD, TR) předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady 2010;
 • garantem grantového programu Bioodpady 2010 odbor životního prostředí a zástupce garanta Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. května 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-81.doc, ZK-02-2010-81, př. 1

82. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečné metropolitní sítě 2010
Usnesení 0152/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bezpečné metropolitní sítě 2010 dle materiálu ZK-02-2010-82, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2010 ve složení:
ČSSD Radim Technik (ZR);
KDU-ČSL Josef Švec (ZR); Štěpán Komárek (TR);
KSČM Pavel Kalabus (JI); Roman Ondrušek (PE);
ODS Igor Petrecký (TR); Dušan Novotný (JI);
 • Michala Musila (ČSSD, JI) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2010;
 • garantem grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2010 odbor informatiky a zástupce garanta Ing. Petra Pavlince s právem hlasovacím a Ing. Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 03. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-82.doc, ZK-02-2010-82, př. 1

83. Fond Vysočiny - grantový program Edice Vysočiny VII
Usnesení 0153/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Edice Vysočiny VII na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii v objemu 500 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2010-83, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Edice Vysočiny VII ve složení:
ČSSD Eliška Pavlíková (HB); František Jonáš (TR);
KDU-ČSL Petr Kesl (PE); Jaroslav Hulák (ZR);
KSČM Jan Slámečka (ZR);
ODS Tomáš Dufek (PE); Stanislav Šíp (HB);
 • Milana Plodíka (KSČM, HB) předsedou řídicího výboru grantového programu Edice Vysočiny VII,
 • garantem grantového programu Edice Vysočiny VII odbor kultury a památkové péče a Katinu Lisou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-83.doc, ZK-02-2010-83, př. 1

84. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
Z. Dobrý, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0154/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 23. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-84.doc, ZK-02-2010-84, př. 1

85. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0155/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů tj. celkem ve výši 9 000 000 Kč;
schvaluje
 • závazek kraje Vysočina zajistit prostředky na předfinancování projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 60 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu na počátku a v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektů předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektu;
 • závazek kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (60 000 000 Kč) tj. 9 000 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, EO
termín: 30. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-85

86. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace poskytovatelům domácí hospicové péče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0156/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 5 783 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 5 783 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 5 783 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb (domácí hospicové péče) dle materiálu ZK-02-2010-86, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2010-86, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-86, ZK-02-2010-86, př. 1, ZK-02-2010-86, př. 2

87. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2010 návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0157/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 13 041 700,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-02-2010-87, př. 1, ZK-02-2010-87, př. 2;
schvaluje
ruší
část usnesení zastupitelstva kraje č. 0561/07/2009/ZK dle materiálu ZK-02-2010-87, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-87, ZK-02-2010-87, př. 1, ZK-02-2010-87, př. 2, ZK-02-2010-87, př. 3, ZK-02-2010-87, př. 4, ZK-02-2010-87, př. 5

88. Informace o situaci v Dětském domově Senožaty
V rámci bodu zařazeného zastupitelstvem kraje do programu jednání vystoupila Mgr. Eva Straková, bývalá ředitelka DD Senožaty, která se vyjádřila k postupu při jejím odvolání.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0158/02/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
pověřuje
Kontrolní výbor kraje Vysočina kontrolou:
 • situace v Dětském domově Senožaty 199;
 • postupu při odvolání Mgr. Evy Strakové z funkce ředitelky Dětského domova, Senožaty 199.
odpovědnost: předseda kontrolní výbor kraje Vysočina, OŠMS, ředitel krajského úřadu, oddělení vnitřní kontroly, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 15. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-02-2010-88

89. Rozprava členů zastupitelstva
I. Rohovský připomněl zastupitelům konečný termín pro předložení žádostí na Nejvyšší ocenění kraje Vysočina.
S. Cejpek požádal o písemné vyčíslení nákladů kraje spojených s proplácením darů pokrývajících regulační poplatky ve zdravotnických zařízeních od začátku února 2010.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2010 s tím, že příští zasedání se bude konat 11. 5. 2010.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Bc. Jiří Vondráček        ……...……………………………………


Milan Plodík        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2010.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2010 dne 23. 3. 2010.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 31. 3. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz