Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 3/2010 - 11.05.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Poskytnutí daru Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Vysočina
05Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
06Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2009
07Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
08Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část
09Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
10Vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
11Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
12Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2009
13Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2010
14FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2009
15Dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
16Prodej pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou a obci Pavlov
17Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Košetice
18Vzájemné darování pozemků a komunikací v k. ú. Červená Řečice a Popelištná a obci Červená Řečice
19Darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
20Darování ideální části pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
21Darování pozemků v k. ú. a obci Lavičky
22Převod vyřazované části silnice III/3921 do vlastnictví obce Petráveč
23Převod pozemků do vlastnictví Jihomoravského kraje
24Vykoupení pozemku pro rozšíření silnice v k. ú. a obci Pavlov
25Vzájemné darování pozemků v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
26Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
27Vzájemné darování pozemků v k. ú. Louka u Jemnice a obci Jemnice
28Darování pozemků v k. ú. a obci Polná
29Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice
30Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina - smlouvy uzavírané s městem Přibyslav
31Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
32Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
33Výkup pozemků v k. ú. a obci Věžná
34Výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
35Nabytí pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
36Majetkoprávní příprava pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 2. stavba
37Nabytí stavebních objektů SO 103 - Úprava křižovatky pro napojení v ZÚ - k.ú. Město Žďár v rámci stavby I/19 - Žďár nad Sázavou, Mělkovice, obchvat a SO 901.2 vegetační úpravy silnic III. třídy v rámci stavby I/38 - Havlíčkův Brod- jihovýchodní obchvat
38Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Pístov u Jihlavy, k. ú. Hosov u Jihlavy
39Žádost obce Velký Beranov o převod místní komunikace v k. ú. Velký Beranov a Bradlo do vlastnictví kraje Vysočina
40Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jinošov
41Smlouva o společném postupu zadavatelů s Městem Velká Bíteš - zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská
42Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
44Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a Městem Třebíč
45Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie
46Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu
47Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2010
48Žádost obce Světnov o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova 2010
49Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
50Soutěž o SKUTEK ROKU 2009
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika
52Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2010
56Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319
57Změny ve školském rejstříku
58Změny ve zřizovací listině
59Záměr na ukončení zřizování plaveckých škol
60Převod vzdělávací činnosti domu dětí a mládeže z kraje na město Chotěboř
61Fond Vysočiny - Sportoviště 2010 - schválení navržených podpor
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
63Návrh na řešení ukončení provozování Domova důchodců Velký Újezd včetně vypořádání všech majetkoprávních otázek a finančního podílu kraje na rekonstrukci objektu
64Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
65Příslib poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
66Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
67Partnerské smlouvy k projektům PreCo a OSEPA
68Projekt Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí
69Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
70Fond Vysočiny - finanční dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2010
71Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009
72Návrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 150. výročí narození Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
73Záměr předložit 2 projekty do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací včetně rozpočtového opatření k zajištění předfinancování obou projektů
74Prodloužení termínu vrácení půjčky na realizaci projektu zřizovateli ze strany Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
75FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách
76Podpora rozvoje Vysoké školy polytechnické Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz