Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2012 - 26.06.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Zrušení usnesení č. 0610/07/2011/ZK
05Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Těmice o dotaci na pořízení hasičského auta
07Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011
08Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
10Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace obci Dolní Vilémovice
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akci Francouzsko-česká hudební akademie v Telči
13Informace o činnosti lékařské služby první pomoci za rok 2011
145. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
15Návrh rozpočtového opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
16Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011
17Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015
18FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2011
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
20FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - návrh na poskytnutí dotací
21FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 - návrh na poskytnutí dotací
22Předložení projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
23Předložení projektu II/406 Telč - průtah do OP EÚS Rakousko - ČR
24Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
25Dynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
26Žádost městyse Dolní Cerekev o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
27Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetín
28Darování pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
29Darování pozemků v k. ú. a obci Staré Bříště
30Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
31Nabytí pozemku v k. ú. a obci Budíkov
32Nabytí pozemku v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice
33Převody pozemků v k. ú. a obci Častrov
34Darování pozemků v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv
35Prodej pozemků v k. ú. a obci Slavníč
36Převody pozemků v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov
37Převody pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
38Převody pozemků v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
39Převody pozemků v k. ú. a obci Hořepník
40Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
41Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
42Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Borovec, obec Štěpánov nad Svratkou
43Převody pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
44Převzetí vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
45Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Urbanov
46Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rouchovany
47Nabytí nemovitostí v k. ú. Okříšky pro realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov II
48Změna usnesení 0197/03/2012/ZK, nabytí pozemků darem od obce Dolní Krupá
49Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
50Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
51Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví
52Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311
53Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
54Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
55Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Světlá nad Sázavou
56Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převzetí do vlastnictví státu
57Darování pozemků v k. ú. a obci Křoví
58Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků
59Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
60Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace kraje
61Prodej a koupě nemovitostí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
62Nabytí pozemků v k. ú. Vadín
63Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Bráfova
64Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK
65Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice - změna usnesení 0024/01/2012/ZK
66Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
67Předání pozemků v k. ú. Oslavička k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
68Darování silnice III/01947 včetně silnicí zastavěného pozemku v k. ú. a obci Rantířov
69Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
70Vzájemné darování pozemků - k. ú. Láz u Nových Syrovic, obec Láz
71Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
72FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
73Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
74Příprava na programovací období 2014 až 2020 - součinnost kraje s centrálními orgány
75Dodatek č. 1 k Partnerské dohodě v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
76Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020
77Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
78Euroregion Dunaj - Vltava
79Změny ve školském rejstříku
80Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna podmínek u ledního hokeje
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
82Mezinárodní smlouva k realizaci projektu Comenius Regio
83Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
84Záměr Kraje Vysočina podpořit projekt výstavby Multifunkční haly Orla jednoty Havlíčkův Brod
85Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012
86Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
87Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
88Střední školství v Kamenici nad Lipou
89Řešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M5
90Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
91Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
92Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
93FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2012
94Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
95Předběžný projektový záměr - Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen
96FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012
97Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
98Návrh na dofinancování organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a dotace na podporu dobrovolnictví - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
99Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II., příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
100Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016
101Výsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu - uzavření Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
102Návrh postupu kraje ve věci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě
103Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2012 - schválení navržených podpor
104Projekt eCitizen II - dodatek Dohody o partnerství
105FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
106Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
107FOND VYSOČINY: Bioodpady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
108Notifikace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 (dále jen Zásady )
109Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
110FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
111Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
112Darování pozemku a stavby pozemní komunikace III/4063
113Darování pozemků a stavby pozemní komunikace III/1316 - k.ú. Hybrálec a k. ú. Zborná
114Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov
115Vyřazení silnice III/15223 ze silniční sítě silnic III. tříd
116Koupě pozemků pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
117Poskytnutí dotace na realizaci projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč
118Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
119Rezignace člena zastupitelstva kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz