Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2012

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2012 konaného dne 26. 6. 2012 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 39 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 26. 6. 2012;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2012
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 37 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Fischerová, P. Hájek, J. Nekula, K. Tvrdý, V. Černý, P. Kučerová. Dále omluvil pozdější příchod I. Rohovského.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
116. Koupě pozemků pro akci „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“
117. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč“
118. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
119. Rezignace člena zastupitelstva kraje
Návrh na vyřazení bodu 84. Záměr Kraje Vysočina podpořit projekt výstavby Multifunkční haly Orla jednoty Havlíčkův Brod z programu jednání (Zdrojové materiály: ZK-04-2012-84.doc).
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2012
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Zrušení usnesení č. 0610/07/2011/ZK
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Těmice o dotaci na pořízení hasičského auta
 7. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011
 8. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 9. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 10. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace obci Dolní Vilémovice
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akci Francouzsko-česká hudební akademie v Telči
 13. Informace o činnosti lékařské služby první pomoci za rok 2011
 14. 5. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 15. Návrh rozpočtového opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 16. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011
 17. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015
 18. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2011
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 20. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - návrh na poskytnutí dotací
 21. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 - návrh na poskytnutí dotací
 22. Předložení projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
 23. Předložení projektu II/406 Telč - průtah do OP EÚS Rakousko - ČR
 24. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 25. Dynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
 26. Žádost městyse Dolní Cerekev o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 27. Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetín
 28. Darování pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
 29. Darování pozemků v k. ú. a obci Staré Bříště
 30. Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
 31. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Budíkov
 32. Nabytí pozemku v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice
 33. Převody pozemků v k. ú. a obci Častrov
 34. Darování pozemků v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv
 35. Prodej pozemků v k. ú. a obci Slavníč
 36. Převody pozemků v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov
 37. Převody pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
 38. Převody pozemků v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
 39. Převody pozemků v k. ú. a obci Hořepník
 40. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
 41. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Borovec, obec Štěpánov nad Svratkou
 43. Převody pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 44. Převzetí vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
 45. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Urbanov
 46. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rouchovany
 47. Nabytí nemovitostí v k. ú. Okříšky pro realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov II
 48. Změna usnesení 0197/03/2012/ZK, nabytí pozemků darem od obce Dolní Krupá
 49. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 50. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví
 52. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311
 53. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 54. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
 55. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Světlá nad Sázavou
 56. Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převzetí do vlastnictví státu
 57. Darování pozemků v k. ú. a obci Křoví
 58. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků
 59. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 60. Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace kraje
 61. Prodej a koupě nemovitostí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 62. Nabytí pozemků v k. ú. Vadín
 63. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Bráfova
 64. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK
 65. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice - změna usnesení 0024/01/2012/ZK
 66. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
 67. Předání pozemků v k. ú. Oslavička k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 68. Darování silnice III/01947 včetně silnicí zastavěného pozemku v k. ú. a obci Rantířov
 69. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 70. Vzájemné darování pozemků - k. ú. Láz u Nových Syrovic, obec Láz
 71. Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 72. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 73. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 74. Příprava na programovací období 2014 až 2020 - součinnost kraje s centrálními orgány
 75. Dodatek č. 1 k Partnerské dohodě v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
 76. Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020
 77. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
 78. Euroregion Dunaj - Vltava
 79. Změny ve školském rejstříku
 80. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna podmínek u ledního hokeje
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
 82. Mezinárodní smlouva k realizaci projektu Comenius Regio
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 4. Střední školství v Kamenici nad Lipou
 5. Řešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M5
 6. Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 8. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
 9. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2012
 10. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 11. Předběžný projektový záměr - Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen
 12. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012
 13. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 14. Návrh na dofinancování organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a dotace na podporu dobrovolnictví - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 15. Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II., příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
 16. Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016
 17. Výsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu - uzavření Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
 18. Návrh postupu kraje ve věci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě
 19. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2012 - schválení navržených podpor
 20. Projekt eCitizen II - dodatek Dohody o partnerství
 21. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
 22. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
 23. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 24. Notifikace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 (dále jen Zásady )
 25. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 26. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
 27. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 28. Darování pozemku a stavby pozemní komunikace III/4063
 29. Darování pozemků a stavby pozemní komunikace III/1316 - k.ú. Hybrálec a k. ú. Zborná
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov
 31. Vyřazení silnice III/15223 ze silniční sítě silnic III. tříd
 32. Koupě pozemků pro akci „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“
 33. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč“
 34. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
 35. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 36. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0258/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Zdeňka Bečková, Bc. Jiří Vondráček.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0259/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Zdeňku Bečkovou a Bc. Jiřího Vondráčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

119. Rezignace člena zastupitelstva kraje, složení slibu nového člena zastupitelstva
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci J. Maděry na funkci člena zastupitelstva kraje ke dni 22. 6. 2012. Jeho náhradníkem za ČSSD se stala Marie Bohuslavová, kterou hejtman kraje požádal, aby složila slib člena zastupitelstva. Po složení slibu M. Bohuslavovou hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina má opět 45 členů.
Dále požádal zastupitelstvo kraje, aby vzalo na vědomí rezignaci člena zastupitelstva kraje a schválilo stanovení termínu pro vznik nároku na odměnu novému členovi zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0260/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-119.doc, ZK-04-2012-119, př. 1

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Houška požádal o zaslání neveřejných příloh k materiálu RK-20-2012-28 (Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - realizace dodatečných úsporných opatření).
J. Běhounek akceptoval požadavek M. Houšky.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0261/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-02.doc, ZK-04-2012-02, př. 1, ZK-04-2012-02, př. 2, ZK-04-2012-02, př. 3, ZK-04-2012-02, př. 4, ZK-04-2012-02, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým podkladům o činnosti krajského úřadu otevřel rozpravu. K materiálu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0262/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-03.doc, ZK-04-2012-03, př. 1, ZK-04-2012-03, př. 2, ZK-04-2012-03, př. 3

04. Zrušení usnesení č. 0610/07/2011/ZK
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zrušit usnesení č. 0610/07/2011/ZK. D. Oulehla sdělil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0263/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0610/07/2011/ZK.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-04.doc, ZK-04-2012-04, př. 1

05. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0264/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu ZK-04-2012-05, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-05.doc, ZK-04-2012-05, př. 1, ZK-04-2012-05, př. 2, ZK-04-2012-05, př. 3

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Těmice o dotaci na pořízení hasičského auta
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0265/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci obci Těmice, IČO 00249203 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-04-2012-06, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-06.doc, ZK-04-2012-06, př. 1, ZK-04-2012-06, př. 2, ZK-04-2012-06, př. 3

07. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011.
M. Vystrčil požádal o objasnění vysokého počtu planých poplachů v ÚO Třebíč oproti ostatním územním odborům.
J. Běhounek sdělil, že M. Vystrčilovi budou požadované údaje zaslány písemně.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0266/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu ZK-04-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-07.doc, ZK-04-2012-07, př. 1

08. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0267/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech dle materiálu ZK-04-2012-08, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 260 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 260 000 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 1 059 973 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu ZK-04-2012-08, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-08, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu ZK-04-2012-08, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-08.doc, ZK-04-2012-08, př. 1, ZK-04-2012-08, př. 2, ZK-04-2012-08, př. 3, ZK-04-2012-08, př. 4

09. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0268/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu ZK-04-2012-09, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-09.doc, ZK-04-2012-09, př. 1

10. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu udělit odměny členům výborů a komisí a vzít na vědomí vzdání se odměny člena finančního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0269/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu ZK-04-2012-10, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu ZK-04-2012-10, př. 2;
bere na vědomí
vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012, dle materiálu ZK-04-2012-10, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-10.doc, ZK-04-2012-10, př. 1, ZK-04-2012-10, př. 2, ZK-04-2012-10, př. 3

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace obci Dolní Vilémovice
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0270/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč Obci Dolní Vilémovice, Dolní Vilémovice 142, 675 52 Dolní Vilémovice, IČO: 002 89 302, na krytí nákladů souvisejících s opravou rodného domu Jana Kubiše dle materiálu ZK-04-2012-11, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč dle materiálů ZK-04-2012-11, ZK-04-2012-11, př. 1 a ZK-04-2012-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-11.doc, ZK-04-2012-11, př. 1, ZK-04-2012-11, př. 2

118. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu udělit cenu Vesnice Vysočiny obci Křižánky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0271/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny Obci Křižánky, okr. Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-118.doc, ZK-04-2012-118, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akci Francouzsko-česká hudební akademie v Telči
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0272/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 90 000 Kč Česko-francouzské akademii Telč, o. p. s., se sídlem Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 26911612, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Francouzsko-česká hudební akademie v Telči dle materiálu ZK-04-2012-12, př. 3;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 90 000 Kč Česko-francouzské akademii Telč, o. p. s., se sídlem Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 26911612, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Francouzsko-česká hudební akademie v Telči dle materiálu ZK-04-2012-12, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 Hudební činnost o částku 90 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 90 000 Kč dle materiálů ZK-04-2012-12, ZK-04-2012-12, př. 1, ZK-04-2012-12, př. 2 a ZK-04-2012-12, př. 3;
bere na vědomí
záměr Města Telče vytvořit strategii a rámcový harmonogram Francouzsko-české hudební akademie v Telči pro rok 2013 dle materiálu ZK-04-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-12.doc, ZK-04-2012-12, př. 1, ZK-04-2012-12, př. 2, ZK-04-2012-12, př. 3

13. Informace o činnosti lékařské služby první pomoci za rok 2011
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o datech provozování LSPP za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0273/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o datech provozování LSPP za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálů ZK-04-2012-13, př. 1, ZK-04-2012-13, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-13.doc, ZK-04-2012-13, př. 1, ZK-04-2012-13, př. 2

14. 5. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlásit pátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0274/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
pátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice;
bere na vědomí
text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-14.doc, ZK-04-2012-14, př. 1, ZK-04-2012-14, př. 2

15. Návrh rozpočtového opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření pro uvedené příspěvkové organizace.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0275/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Zdravotnictví: spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 8 000 000 Kč při současném zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 8 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci včetně zvýšení závazného ukazatele Dotace na investice o 8 000 000 Kč u této nemocnice s určením na přístrojové vybavení urgentního příjmu;
 • převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím za účelem poskytnutí půjčky v částce 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu;
 • převod finančních prostředků ve výši 4 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím za účelem poskytnutí půjčky v částce 4 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu;
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-04-2012-15, př. 4;
 • uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-04-2012-15, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-15.doc, ZK-04-2012-15, př. 1, ZK-04-2012-15, př. 2, ZK-04-2012-15, př. 3, ZK-04-2012-15, př. 4, ZK-04-2012-15, př. 5, ZK-04-2012-15, př. 6, ZK-04-2012-15, př. 7, ZK-04-2012-15, př. 8, ZK-04-2012-15, př. 9, ZK-04-2012-15, př. 10

16. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2011.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0276/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2011 bez výhrad;
schvaluje
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-16.doc, ZK-04-2012-16, př. 1

17. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015
V. Novotný sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému rozpočtovému výhledu kraje.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0277/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu ZK-04-2012-17, př. 1;
bere na vědomí
rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu ZK-04-2012-17, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2012-17, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-17.doc, ZK-04-2012-17, př. 1, ZK-04-2012-17, př. 2, ZK-04-2012-17, př. 3

18. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2011
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2011.
M. Vystrčil se vyjádřil k předložené zprávě a sdělil stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0278/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2011 dle materiálu ZK-04-2012-18, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-18.doc, ZK-04-2012-18, př. 1, ZK-04-2012-18, př. 1a, ZK-04-2012-18, př. 2a, ZK-04-2012-18, př. 3a, ZK-04-2012-18, př. 4a, ZK-04-2012-18, př. 5a, ZK-04-2012-18, př. 6a, ZK-04-2012-18, př. 7a, ZK-04-2012-18, př. 8a1-3, ZK-04-2012-18, př. 9a, ZK-04-2012-18, př. 10a1, ZK-04-2012-18, př. 10a2, ZK-04-2012-18, př. 10a3, ZK-04-2012-18, př. 10a4

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Doprava.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0279/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 40 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu ZK-04-2012-19, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 40 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 40 000 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu ZK-04-2012-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-19.doc, ZK-04-2012-19, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 20 – 26 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

20. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0280/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-20, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2012-20, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-20.doc, ZK-04-2012-20, př. 1, ZK-04-2012-20, př. 2

21. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0281/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-21, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-21, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2012-21, př. 2.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-21.doc, ZK-04-2012-21, př. 1, ZK-04-2012-21, př. 2, ZK-04-2012-21, př. 3

22. Předložení projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
Usnesení 0282/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu dle materiálu ZK-04-2012-22, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 7. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-22.doc, ZK-04-2012-22, př. 1, ZK-04-2012-22, př. 2

23. Předložení projektu II/406 Telč - průtah do OP EÚS Rakousko - ČR
Usnesení 0283/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v první části Čestného prohlášení Vedoucího partnera projektu dle materiálu ZK-04-2012-23, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu ZK-04-2012-23, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 39 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/406 Telč - průtah s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 19. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-23.doc, ZK-04-2012-23, př. 1, ZK-04-2012-23, př. 2, ZK-04-2012-23, př. 3

24. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Usnesení 0284/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2012 dle materiálu ZK-04-2012-24, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-04-2012-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: do 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-24.doc, ZK-04-2012-24, př. 1, ZK-04-2012-24, př. 2

25. Dynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
Usnesení 0285/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálů ZK-04-2012-25, př. 1 a ZK-04-2012-25, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-25.doc, ZK-04-2012-25, př. 1, ZK-04-2012-25, př. 2

26. Žádost městyse Dolní Cerekev o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
Usnesení 0286/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-04-2012-26, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 Silnice o částku 1 852 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 1 852 000 Kč.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-26.doc, ZK-04-2012-26, př. 1, ZK-04-2012-26, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 27 – 70, 112 - 115 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

27. Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetín
Usnesení 0287/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 902/15 o výměře 615 m2, par. č. 902/16 o výměře 1197 m2, par. č. 902/17 o výměře 910 m2, par. č. 902/18 o výměře 131 m2 a par. č. 902/19 o výměře 251 m2, oddělené geometrickým plánem č. 129-480/2011 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Bořetín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bořetín;
schvaluje
dodatek č. 794 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-27.doc, ZK-04-2012-27, př. 1, ZK-04-2012-27, př. 2

28. Darování pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 0288/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. par. č. 902/17 o výměře 985 m2, oddělený geometrickým plánem č. 875-1711/2012 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice;
schvaluje
dodatek č. 795 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-28.doc, ZK-04-2012-28, př. 1, ZK-04-2012-28, př. 2

29. Darování pozemků v k. ú. a obci Staré Bříště
Usnesení 0289/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 722/5 o výměře 13 m2 a par. č. 722/6 o výměře 17 m2, oddělené geometrickým plánem č. 156-46/2011 z pozemku par. č. 722 v k. ú. a obci Staré Bříště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Staré Bříště;
schvaluje
dodatek č. 796 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-29.doc, ZK-04-2012-29, př. 1, ZK-04-2012-29, př. 2

30. Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
Usnesení 0290/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1318/2 o výměře 209 m2 a par. č. 1318/3 o výměře 201 m2 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
schvaluje
dodatek č. 797 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-30.doc, ZK-04-2012-30, př. 1, ZK-04-2012-30, př. 2

31. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Budíkov
Usnesení 0291/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1102/31 o výměře 1328 m2, oddělený z pozemku par. č. 1102/1 geometrickým plánem č. 285-294-2011 v k. ú. a obci Budíkov z vlastnictví obce Budíkov do vlastnictví Kraje Vysočina,
schvaluje
dodatek č. 798 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-31.doc, ZK-04-2012-31, př. 1, ZK-04-2012-31, př. 2

32. Nabytí pozemku v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice
Usnesení 0292/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 847/17 o výměře 12 m2 v k. ú. Popelištná a obci Červená Řečice z vlastnictví města Červená Řečice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 799 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-32.doc, ZK-04-2012-32, př. 1, ZK-04-2012-32, př. 2

33. Převody pozemků v k. ú. a obci Častrov
Usnesení 0293/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1892/11 o výměře 21 m2, par. č. 1892/12 o výměře 222 m2, par. č. 1892/14 o výměře 39 m2, oddělené z pozemku par. č. 1892/1, dále pozemky par. č. 1902/3 o výměře 234 m2, par. č. 1902/4 o výměře 150 m2, par. č. 1902/5 o výměře 185 m2, par. č. 1902/7 o výměře 1274 m2, oddělené z pozemku par. č. 1902/1 a pozemek par. č. 1929/11 o výměře 19 m2, oddělený z pozemku par. č. 1929/4, vše geometrickým plánem č. 273-479/2011, vše v k. ú. a obci Častrov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Častrov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1892/10 o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 1967/1, pozemek par. č. 1986/2 o výměře 13 m2, oddělený z pozemku par. č. 1986, pozemek par. č. st. 53/2 o výměře 5 m2, oddělený z pozemku par. č. st. 53, pozemek par. č. 52/4 o výměře 14 m2, oddělený z pozemku par. č. 52/1, pozemky par. č. 1926/7 o výměře 11 m2 a par. č. 1926/8 o výměře 59 m2, oddělené z pozemku par. č. 1926/3, vše geometrickým plánem 273-479/2011 a pozemek par. č. 1993/1 o výměře 8073 m2 v k. ú. a obci Častrov z vlastnictví obce Častrov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 800 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-33, př. 1;
 • dodatek č. 801 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-33.doc, ZK-04-2012-33, př. 1, ZK-04-2012-33, př. 2, ZK-04-2012-33, př. 3

34. Darování pozemků v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv
Usnesení 0294/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 461/1 o výměře 3612 m2 a par. č. 461/3 o výměře 638 m2, oddělené z pozemku par. č. 461 geometrickým plánem č. 40-312/2011 v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
schvaluje
Dodatek č. 802 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-34.doc, ZK-04-2012-34, př. 1, ZK-04-2012-34, př. 2

35. Prodej pozemků v k. ú. a obci Slavníč
Usnesení 0295/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 622/7 o výměře 20 m2, oddělený z pozemku par. č. 622/1 a pozemek par. č. 610/4 o výměře 80 m2, oddělený z pozemku par. č. 610/2 geometrickým plánem č. 142-38/2009 v k. ú. a obci Slavníč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Slavníč za celkovou dohodnutou kupní cenu 5 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 803 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-35.doc, ZK-04-2012-35, př. 1, ZK-04-2012-35, př. 2

36. Převody pozemků v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov
Usnesení 0296/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1533/15 o výměře 700 m2, par. č. 1533/16 o výměře 1496 m2, par. č. 1533/17 o výměře 157 m2 a par. č. 1533/18 o výměře 467 m2, oddělené z pozemku par. č. 1533/1 geometrickým plánem č. 168-311/2011, vše v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacova;
 • nabýt darem pozemek par. č. 685/2 o výměře 85 m2, oddělený z pozemku par. č. 685 a pozemek par. č. 686/21 o výměře 699 m2, oddělený z pozemku par. č. 686/2 vše dle geometrického plánu 168-311/2011, vše v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 804 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-36, př. 1;
 • dodatek č. 805 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-36.doc, ZK-04-2012-36, př. 1, ZK-04-2012-36, př. 2, ZK-04-2012-36, př. 3

37. Převody pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
Usnesení 0297/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 527/2 o výměře 1575 m2, par. č. 527/3 o výměře 144 m2 a par. č. 527/4 o výměře 87 m2 oddělené z pozemku par. č. 527/2 geometrickým plánem č. 139-435/2011 a pozemek par. č. 513/7 o výměře 116 m2 oddělený z pozemku par. 513/4 geometrickým plánem č. 139-435/2011, vše v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 137/5 o výměře 168 m2, oddělený z pozemku par. č. 137/1, díl a o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 506/4 a díl b o výměře 799 m2, oddělený z pozemku par. č. 519/1, přičemž díly a a b tvoří nový pozemek par. č. 532/2 a pozemek par. č. 513/6 o výměře 64 m2, oddělený z pozemku par. č. 513/3, vše dle geometrického plánu č. 139-435/2011, vše v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 806 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-37, př. 1;
 • dodatek č. 807 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-37.doc, ZK-04-2012-37, př. 1, ZK-04-2012-37, př. 2, ZK-04-2012-37, př. 3

38. Převody pozemků v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
Usnesení 0298/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1329/4 o výměře 109 m2, par. č. 1329/5 o výměře 108 m2, par. č. 1329/6 o výměře 422 m2, par. č. 1329/7 o výměře 81 m2 a díl l o výměře 44 m2, oddělené geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku par. č. 1329 a pozemky par. č. 1367/13 o výměře 273 m2, par. č. 1367/14 o výměře 796 m2, par. č. 1367/15 o výměře 39 m2, par. č. 1367/16 o výměře 249 m2, par. č. 1367/17 o výměře 307 m2, par. č. 1367/18 o výměře 111 m2 a díl k o výměře 135 m2, oddělené geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku par. č 1367/1, vše v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Veselá;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1328/41 o výměře 21 m2, oddělený geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku PK par. č. 1328/1 v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá z vlastnictví obce Veselá do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 808 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-38, př. 1;
 • dodatek č. 809 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-38.doc, ZK-04-2012-38, př. 1, ZK-04-2012-38, př. 2, ZK-04-2012-38, př. 3

39. Převody pozemků v k. ú. a obci Hořepník
Usnesení 0299/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 20/12 o výměře 57 m2, oddělený z pozemku par. č. 20/4, pozemky par. č. 877/33 o výměře 156 m2 a par. č. 877/34 o výměře 74 m2, oddělené z pozemku par. č. 877/11 a pozemky par. č. 880/7 o výměře 242 m2 a par. č. 880/8 o výměře 422 m2, oddělené z pozemku par. č. 880/1, vše podle geometrického plánu č. 379-481/2011, vše v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník;
 • nabýt darem pozemky par. č. 880/12 o výměře 158 m2, oddělený z pozemku par. č. 880/2, pozemek par. č. 880/10 o výměře 8 m2, oddělený z pozemku par. č. 880/3, pozemek par. č. 931/19 o výměře 34 m2, oddělený z pozemku par. č. 931/3, vše podle geometrického plánu č. 379-481/2011, pozemek par. č. 1101/7 o výměře 1150 m2, oddělený z pozemku par. č. 1101/1 geometrickým plánem č. 375-288-2011 a pozemky par. č. 1014/1 o výměře 90 m2 a par. č. 1014/2 o výměře 154 m2, vše v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví obce Hořepník do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 810 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-39, př. 1;
 • dodatek č. 811 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-39, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-39.doc, ZK-04-2012-39, př. 1, ZK-04-2012-39, př. 2, ZK-04-2012-39, př. 3

40. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
Usnesení 0300/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-40.doc, ZK-04-2012-40, př. 1

41. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0301/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 812 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-41.doc, ZK-04-2012-41, př. 1

42. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Borovec, obec Štěpánov nad Svratkou
Usnesení 0302/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 9/4 o výměře 103 m2, par. č. 9/5 o výměře 112 m2, par. č. 10/2 o výměře 171 m2, oddělené z pozemků par. č. 9/1, par. č. 9/3 a par. č. 10, pozemek par. č. 108/7 o výměře 129 m2, oddělený z pozemku par. č. 108/5, vše dle geometrického plánu č. 38-46/2012 a pozemek par. č. 110/2 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Borovec a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 813 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-42.doc, ZK-04-2012-42, př. 1, ZK-04-2012-42, př. 2

43. Převody pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0303/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl e o výměře 182 m2 oddělený z pozemku par. č. 14/4, díl l o výměře 50 m2 oddělený z pozemku par. č. 1072/1 a díl m o výměře 6 m2 oddělený z pozemku par. č. 1080/1 vše dle geometrického plánu č. 1690-9/2012, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemek par. č. st. 1533/3 o výměře 101 m2, díl a o výměře 104 m2 oddělený z par. č. 14/11, díl d o výměře 1 m2 oddělený z par. č. 14/10, díl j o výměře 56 m2 oddělený z par. č. 1097/22, díl k o výměře 43 m2 oddělený z par. č. 1097/23, vše dle geometrického plánu č. 1690-9/2012, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 814 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-43, př. 2;
 • dodatek č. 17 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-04-2012-43, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-43.doc, ZK-04-2012-43, př. 1, ZK-04-2012-43, př. 2, ZK-04-2012-43, př. 3

44. Převzetí vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky
Usnesení 0304/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem část vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky v délce 4,250 km, jehož začátek je v km 211,309 původního provozního staničení a konec v km 215,559 v místě začátku SO C 113, včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 38-093 v celkové hodnotě 54 373 364 Kč dle materiálu ZK-04-2012-44, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 815 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2012-44, př. 2
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-44.doc, ZK-04-2012-44, př. 1, ZK-04-2012-44, př. 2, ZK-04-2012-44, př. 3

45. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Urbanov
Usnesení 0305/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Urbanov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 2 z vlastnictví obce Urbanov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 816 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 3;
 • dodatek č. 817 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-45, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-45.doc, ZK-04-2012-45, př. 1, ZK-04-2012-45, př. 2, ZK-04-2012-45, př. 3, ZK-04-2012-45, př. 4, ZK-04-2012-45, př. 5

46. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rouchovany
Usnesení 0306/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-46, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2012-46, př. 2 z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 818 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-46, př. 3;
 • dodatek č. 819 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-46.doc, ZK-04-2012-46, př. 1, ZK-04-2012-46, př. 2, ZK-04-2012-46, př. 3, ZK-04-2012-46, př. 4, ZK-04-2012-46, př. 5

47. Nabytí nemovitostí v k. ú. Okříšky pro realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov II
Usnesení 0307/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt budovu č. p. 5 stojící na pozemku st. par. č. 269 včetně všech součástí a příslušenství, pozemek st. par. č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m2 a pozemek par. č. 117/24 ost. plocha, jiná plocha o výměře 928 m2 oddělený GP č. 1122-22/2012 z pozemku par. č. 117/21 v k. ú. a obci Okříšky za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 573 970 Kč za těchto podmínek:
 • převáděné nemovitosti budou užívány pro cílovou skupinu: lidé s mentálním a kombinovaným postižením;
 • změna cílové skupiny klientů (obyvatel nemovitosti) je podmíněna souhlasem městyse Okříšky;
 • v převedeném objektu bude zřízeno jedno odlehčovací lůžko;
 • pokud se po prvním obsazení domácnosti v rámci transformace v převedeném objektu uvolní místo, bude provozovatel přednostně přijímat místní zájemce spadající do cílové skupiny zařízení;
 • pokud kraj v převedeném objektu uvede do provozu denní aktivity nebo pracovní terapii pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, budou tyto aktivity otevřené také klientům z Okříšek;
 • zřídit předkupní právo ve prospěch městyse Okříšky k nabývaným nemovitostem, a to budově č. p. 5 stojící na pozemku st. par. č. 269 včetně všech součástí a příslušenství, pozemku st. par. č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m2 a pozemku par. č. 117/24 ost. plocha, jiná plocha o výměře 928 m2 odděleného GP č. 1122-22/2012 z pozemku par. č. 117/21 v k. ú. a obci Okříšky, jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, na dobu neurčitou, s tím, že pokud bude předkupní právo realizováno, bude uplatňováno za cenu zjištěnou (úřední) stanovenou znaleckým posudkem dle platných oceňovacích předpisů v době uplatnění předkupního práva, tak jak je uvedeno v materiálu ZK-04-2012-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-47.doc, ZK-04-2012-47, př. 1, ZK-04-2012-47, př. 2

48. Změna usnesení 0197/03/2012/ZK, nabytí pozemků darem od obce Dolní Krupá
Usnesení 0308/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0197/03/2012/ZK tak, že:
 • v materiálu ZK-03-2012-19, př. 2 se pozemek par. č. 1504/29 o výměře 15 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 344-37/2011 nahrazuje pozemkem par. č. 81/3 o výměře 11 m2, zaměřeným geometrickým plánem č. 352-16/2012 v k. ú. a obci Dolní Krupá;
 • Dodatek č. 773 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-19, př. 4 se nahrazuje Dodatkem č. 773 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-48.doc, ZK-04-2012-48, př. 1

49. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0309/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-49, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-49.doc, ZK-04-2012-49, př. 1

50. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0310/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2012-50, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-50.doc, ZK-04-2012-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví
Usnesení 0311/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 8,5 mil. Kč při současném zvýšení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1,5 mil. Kč a přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 7 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-51.doc

52. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311
Usnesení 0312/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 820 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-52.doc, ZK-04-2012-52, př. 1

53. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0313/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 3847/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nového Města na Moravě;
schvaluje
Dodatek č. 821 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-53.doc, ZK-04-2012-53, př. 1, ZK-04-2012-53, př. 2

54. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
Usnesení 0314/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Bystřice nad Pernštejnem na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle materiálů ZK-04-2012-54, př. 1 a ZK-04-2012-54, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-54.doc, ZK-04-2012-54, př. 1, ZK-04-2012-54, př. 2

55. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Světlá nad Sázavou
Usnesení 0315/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Světlá nad Sázavou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod stavby okružní křižovatky a částí pozemků stavbou dotčených par. č. 613/18, par. č. 613/19, par. č. 590/20 a par. č. 590/1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-55.doc, ZK-04-2012-55, př. 1

56. Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převzetí do vlastnictví státu
Usnesení 0316/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabídnout nemovitý majetek k bezúplatnému převzetí do vlastnictví státu dle materiálu
ZK-04-2012-56, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-56.doc, ZK-04-2012-56, př. 1, ZK-04-2012-56, př. 2, ZK-04-2012-56, př. 3, ZK-04-2012-56, př. 4

57. Darování pozemků v k. ú. a obci Křoví
Usnesení 0317/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek vzniklý dle geometrického plánu č. 273-44/2010 par. č. 824/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2 a pozemky vzniklé dle geometrického plánu č. 279-133/2011 par. č. 824/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 511 m2, par. č. 824/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1181 m2, par. č. 824/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, par. č. 824/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2, par. č. 824/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 492 m2, par. č. 824/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 156 m2, par. č. 827/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 171 m2 a par. č. 824/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Křoví;
schvaluje
Dodatek č. 822 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-57, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-57.doc, ZK-04-2012-57, př. 1, ZK-04-2012-57, př. 2

58. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků
Usnesení 0318/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-58.doc, ZK-04-2012-58, př. 1

59. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0319/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 823 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-59, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-59.doc, ZK-04-2012-59, př. 1

60. Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace kraje
Usnesení 0320/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-60, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-60.doc, ZK-04-2012-60, př. 1

61. Prodej a koupě nemovitostí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0321/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně převést budovu č. p. 1, stavba občanského vybavení, postavenou na pozemku st. par. č. 10, pozemek st. par. č. 10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5055 m2, pozemek par. č. 1099 ostatní plocha o výměře 249 m2 včetně součástí a příslušenství, vše v obci a k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou za kupní cenu 21 560 000 Kč;
 • nabýt koupí budovu č. p. 545, stavba ubytovacího zařízení, postavenou na pozemku st. par. č. 1016/1, pozemek st. par. č. 1016/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m2, pozemek par. č. 47/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 40 m2.včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 9 060 000 Kč;
za podmínky, že návrhy na vklad vlastnických práv z těchto smluv budou podány katastrálnímu úřadu současně po úplné úhradě kupních cen z těchto smluv;
schvaluje
 • dodatek č. 16 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2012-61, př. 4;
 • dodatek č. 17 Zřizovací listiny Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2012-61, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-61.doc, ZK-04-2012-61, př. 1, ZK-04-2012-61, př. 2, ZK-04-2012-61, př. 3, ZK-04-2012-61, př. 4, ZK-04-2012-61, př. 5

62. Nabytí pozemků v k. ú. Vadín
Usnesení 0322/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 896/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 9 m2, par. č. 896/42 - zahrada o výměře 71 m2 a par. č. 896/43 - zahrada o výměře 114 m2 v k. ú. Vadín, obec Okrouhlice z vlastnictví obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 824 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2012-62, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-62.doc, ZK-04-2012-62, př. 1, ZK-04-2012-62, př. 2

63. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Bráfova
Usnesení 0323/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-63.doc, ZK-04-2012-63, př. 1, ZK-04-2012-63, př. 2, ZK-04-2012-63, př. 3

64. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK
Usnesení 0324/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit část usnesení 0191/03/2009/ZK v rozsahu materiálu ZK-04-2012-64, př. 1 a nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-64, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-64.doc, ZK-04-2012-64, př. 1, ZK-04-2012-64, př. 2

65. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice - změna usnesení 0024/01/2012/ZK
Usnesení 0325/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-65.doc, ZK-04-2012-65, př. 1

66. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
Usnesení 0326/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 2721/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 355 m2 v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;
 • nabýt darem pozemek par. č. 2749/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 a dle GP č. 167-4452/2008 nově oddělený pozemek par. č. 2301/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 962 m2 v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví obce Nevcehle do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 825 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-66, př. 1;
 • dodatek č. 826 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-66, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-66.doc, ZK-04-2012-66, př. 1, ZK-04-2012-66, př. 2, ZK-04-2012-66, př. 3

67. Předání pozemků v k. ú. Oslavička k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0327/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 827 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-67, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31.10.2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-67.doc, ZK-04-2012-67, př. 1

68. Darování silnice III/01947 včetně silnicí zastavěného pozemku v k. ú. a obci Rantířov
Usnesení 0328/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem silnici III/01947 a pozemek par. č. 329 - ostatní plocha, silnice o výměře 972 m2 touto silnicí zastavěný v k. ú. a obci Rantířov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rantířov;
schvaluje
dodatek č. 828 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-68, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-68.doc, ZK-04-2012-68, př. 1, ZK-04-2012-68, př. 2

69. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 0329/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Horní Cerekev, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 2176/14 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev o výměře cca 5 000 m2 za kupní cenu určenou znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu s vyhláškou č. 3/2008 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-69.doc, ZK-04-2012-69, př. 1

70. Vzájemné darování pozemků - k. ú. Láz u Nových Syrovic, obec Láz
Usnesení 0330/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 448/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 63 m2, par. č. 448/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2 a par. č. 448/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2 oddělených GP č. 126-3865/2007 z pozemku par. č. 448/1, vše v k. ú. Láz u Nových Syrovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz;
 • nabýt darem pozemek par. č. 451/4 - ost. plocha, silnice o výměře 2 m2 oddělený GP č. 126-3865/2007 z pozemku par. č. 451 v k. ú. Láz u Nových Syrovic z vlastnictví obce Láz do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 829 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2012-70, př. 1;
 • dodatek č. 830 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2012-70, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-70.doc, ZK-04-2012-70, př. 1, ZK-04-2012-70, př. 2, ZK-04-2012-70, př. 3

112. Darování pozemku a stavby pozemní komunikace III/4063
Usnesení 0331/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem těleso pozemní komunikace - silnice III/4063, která se nachází na pozemku par. č. 1515/1, včetně všech součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1515/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 713 m2 v k. ú. Vysoká u Jihlavy, obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
dodatek č. 831 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-112, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-112.doc, ZK-04-2012-112, př. 1, ZK-04-2012-112, př. 2

113. Darování pozemků a stavby pozemní komunikace III/1316 - k. ú. Hybrálec a k. ú. Zborná
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0332/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem těleso pozemní komunikace - silnice III/1316 do Zborné včetně všech součástí a příslušenství a dále pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-113, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
dodatek č. 832 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2012-113, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-113.doc, ZK-04-2012-113, př. 1, ZK-04-2012-113, př. 2, ZK-04-2012-113, př. 3

114. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov
Usnesení 0333/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. st. 42 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, par. č. 339/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 145 m2 a dle 45-437/2011 nově oddělené pozemky par. č. 339/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 153 m2 a par. č. 339/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 122 m2 v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2012-114, př. 1 z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 833 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-114, př. 2;
 • dodatek č. 834 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2012-114, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-114.doc, ZK-04-2012-114, př. 1, ZK-04-2012-114, př. 2, ZK-04-2012-114, př. 3, ZK-04-2012-114, př. 4

115. Vyřazení silnice III/15223 ze silniční sítě silnic III. tříd
Usnesení 0334/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod tělesa silnice III/15223 včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Dědice v rozsahu uzlových bodů 2344A110 až 2344A109 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-115.doc, ZK-04-2012-115, př. 1

116. Koupě pozemků pro akci „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít kupní smlouvy na pozemky v k. ú. Počátky za účelem realizace uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0335/04/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-116.doc., ZK-04-2012-116, př. 1

71. Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0336/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČO: 70875529 dle materiálu ZK-04-2012-71, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-71.doc, ZK-04-2012-71, př. 1, ZK-04-2012-71, př. 2

72. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0337/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00041.0058 dle materiálu ZK-04-2012-72, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-72.doc, ZK-04-2012-72, př. 1, ZK-04-2012-72, př. 2, ZK-04-2012-72, př. 3

73. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace obcím na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0338/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2012-73, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2012-73, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-73, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-04-2012-73, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-73, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-73.doc, ZK-04-2012-73, př. 1, ZK-04-2012-73, př. 2

74. Příprava na programovací období 2014 až 2020 - součinnost kraje s centrálními orgány
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému popisu postupů při tvorbě podkladových materiálů souvisejících s přípravou na programovací období 2014 až 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0339/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu ZK-04-2012-74;
ukládá
Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-74.doc

75. Dodatek č. 1 k Partnerské dohodě v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 k Partnerské dohodě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0340/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 k Partnerské dohodě ve znění dle materiálu ZK-04-2012-75, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-75.doc, ZK-04-2012-75, př. 1, ZK-04-2012-75, př. 2, ZK-04-2012-75, př. 3, ZK-04-2012-75, př. 4

76. Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí aktuální verzi shora uvedeného dokumentu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0341/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktuální verzi Analýzy strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020 dle materiálu ZK-04-2012-76, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-76.doc, ZK-04-2012-76, př. 1

77. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
Na zasedání se dostavil I. Rohovský. M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0342/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-77, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-77.doc, ZK-04-2012-77, př. 1, ZK-04-2012-77, př. 2, ZK-04-2012-77, př. 3

78. Euroregion Dunaj - Vltava
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu uzavřít mezinárodní spolupráci v rámci Euroregionu Dunaj Vltava.
K předloženému materiálu M. Vystrčil vyjádřil svůj názor a tlumočil stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0343/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu ZK-04-2012-78, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-78.doc, ZK-04-2012-78, př. 1, ZK-04-2012-78, př. 2, ZK-04-2012-78, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 79 – 83, 85, 86 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

79. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0344/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-04-2012-79, př. 1 kódy 2A, 4A, 4B, 5A, 6A;
schvaluje
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč dle materiálu ZK-04-2012-79, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 20. 7. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-79.doc, ZK-04-2012-79, př. 1, ZK-04-2012-79, př. 2

80. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna podmínek u ledního hokeje
Usnesení 0345/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu ZK-04-2012-80, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-80.doc, ZK-04-2012-80, př. 1, ZK-04-2012-80, př. 2, ZK-04-2012-80, př. 3

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
Usnesení 0346/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2012-81, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-81.doc, ZK-04-2012-81, př. 1

82. Mezinárodní smlouva k realizaci projektu Comenius Regio
Usnesení 0347/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o mezinárodní spolupráci dle materiálů ZK-04-2012-82, př. 1 a ZK-04-2012-82, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OPKŽÚ
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-82.doc, ZK-04-2012-82, př. 1, ZK-04-2012-82, př. 2

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 0348/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 3 300 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2012-83, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-83.doc, ZK-04-2012-83, př. 1, ZK-04-2012-83, př. 2

85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012
Usnesení 0349/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2012-85, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-85.doc, ZK-04-2012-85, př. 1

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 0350/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 19 300 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2012-86, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-86.doc, ZK-04-2012-86, př. 1, ZK-04-2012-86, př. 2

87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Kružíková zdůvodnila zastupitelstvu kraje úpravu návrhu usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0351/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 25 000 Kč na podporu pořádání na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2012-87, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-87.doc, ZK-04-2012-87, př. 1, ZK-04-2012-87, př. 2

88. Střední školství v Kamenici nad Lipou
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaném řešení nemovitostí a restrukturalizace Střední školy Kamenice nad Lipou ve spojení se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0352/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • usnesení Zastupitelstva města Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-04-2012-88, př. 1;
 • rámec restrukturalizace Střední školy Kamenice nad Lipou ve spojení se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2012-88, př. 2;
rozhoduje
sloučit příspěvkovou organizaci Střední škola Kamenice nad Lipou s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dnem 1. 1. 2013 dle materiálu ZK-04-2012-88, př. 3;
schvaluje
záměr darovat budovu č.p. 713, občanská vybavenost postavenou na pozemku par. č. 584/7, budovu bez č.p/č.e občanská vybavenost postavenou na pozemku par. č. 3630, pozemky par. č. 584/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3836 m2, par. č. 584/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 220 m2, par. č. 584/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 561 m2, par. č. 584/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2, par. č. 584/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, par. č. 584/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 776 m2 a par. č. 3630 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1259 m2, vše v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou (budovu domova mládeže a školní jídelny včetně souvisejících pozemků) do vlastnictví města Kamenice nad Lipou dnem 1. 1. 2013 za podmínky zajištění stravování a ubytování žáků odloučeného pracoviště Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov po dobu jejich výuky v Kamenici nad Lipou nejméně po dobu dalších 10 let.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: 31. ledna 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-88.doc, ZK-04-2012-88, př. 1, ZK-04-2012-88, př. 2, ZK-04-2012-88, př. 3, ZK-04-2012-88, př. 4, ZK-04-2012-88, př. 5, ZK-04-2012-88, př. 6

89. Řešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M5
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem řešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0353/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • záměr převést vzdělávací činnost Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 na město Ledeč nad Sázavou nejpozději dnem 1. 1. 2014;
 • záměr vytvořit prostorové předpoklady pro vzdělávání žáků Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 v majetku města v bývalé školní jídelně v ulici Komenského č. p. 626 v Ledči nad Sázavou;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí Smlouvě o převzetí vzdělávací činnosti, kterou vykonává příspěvková organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 dle materiálu ZK-04-2012-89, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: 15. červenec 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-89.doc, ZK-04-2012-89, př. 1, ZK-04-2012-89, př. 2

90. Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o shora uvedeném projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0354/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o projektu Od myšlenky k výrobku dle materiálů ZK-04-2012-90, př. 1 a ZK-04-2012-90, př. 2;
rozhoduje
 • schválit záměr zajistit předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku ve výši maximálně 120 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů, pokud bude projekt schválen;
 • schválit závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti projektu Od myšlenky k výrobku ve výši 15% celkových způsobilých výdajů (dle podmínek výzvy to nyní činí 8 600 000 Kč).
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-90.doc, ZK-04-2012-90, př. 1, ZK-04-2012-90, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 91 – 93 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
Usnesení 0355/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků o částku 763 793,95 Kč v souvislosti s vratkou druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-91.doc

92. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
Usnesení 0356/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-92, př. 3, dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu ZK-04-2012-92, př. 4.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-92.doc, ZK-04-2012-92, př. 1, ZK-04-2012-92, př. 2, ZK-04-2012-92, př. 3, ZK-04-2012-92, př. 4

93. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2012
Usnesení 0357/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-93, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-93, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-93.doc, ZK-04-2012-93, př. 1, ZK-04-2012-93, př. 2, ZK-04-2012-93, př. 3, ZK-04-2012-93, př. 4

94. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Města Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotace na krytí části provozních nákladů na projekt dlouhodobé expozice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0358/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 00295841, dle materiálu ZK-04-2012-94, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-94.doc, ZK-04-2012-94, př. 1, ZK-04-2012-94, př. 2, ZK-04-2012-94, př. 3

95. Předběžný projektový záměr - Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen
T. Škaryd sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit projektový záměr obnovy a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0359/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr obnovy a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen dle materiálu ZK-04-2012-95.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-95.doc, ZK-04-2012-95, př. 1

96. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům v rámci daného grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0360/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy ZK-04-2012-96, př. 2 podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu ZK-04-2012-96, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2012-96, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-96.doc, ZK-04-2012-96, př. 1, ZK-04-2012-96, př. 2, ZK-04-2012-96, př. 3, ZK-04-2012-96, př. 4

97. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
P. Krčál upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o převodu finančních prostředků na financování neuznatelných nákladů projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0361/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt v celkové maximální výši 35 000 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: do 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-97.doc

98. Návrh na dofinancování organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a dotace na podporu dobrovolnictví - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci.
V souvislosti s projednávaným materiálem J. Vondráček oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0362/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 15 509 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 15 509 000 Kč dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00512) o částku 445 000 Kč při současném snížení § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 445 000 Kč;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 3;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 15 509 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 1;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 500 000 Kč na podporu dobrovolnictví dle materiálu ZK-04-2012-98, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-98.doc, ZK-04-2012-98, př. 1, ZK-04-2012-98, př. 2, ZK-04-2012-98, př. 3

99. Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II., příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o projektu Transformace ÚSP Křižanov II. a schválit poskytnutí zálohy pro účely financování 1. etapy projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0363/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o projektu Transformace ÚSP Křižanov II. dle materiálu ZK-04-2012-99, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov II. ve výši max. 7 000 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu ZK-04-2012-99, př. 1 Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-99.doc, ZK-04-2012-99, př. 1, ZK-04-2012-99, př. 2

100. Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016.
J. Vondráček, M. Bohuslavová, M. Vystrčil se vyjádřili k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0364/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schválit Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016 dle materiálu ZK-04-2012-100, př. 1;
schvaluje
Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016 dle materiálu ZK-04-2012-100, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, event. další dotčené odbory KrÚ
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-100.doc, ZK-04-2012-100, př. 1

101. Výsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu - uzavření Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o projektech podpořených v rámci výzev zaměřených na podporu zařízení neziskové sociální péče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0365/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít „Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“ s poskytovateli sociálních služeb:
 • Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč;
 • Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, projekt Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou;
 • Kolpingovo dílo České republiky o. s., IČO: 43379729, projekt Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou;
 • Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, IČO: 00 83 93 45, projekt Půdní vestavba - Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích;
 • Město Brtnice, IČO: 00285668, projekt Centrum denních služeb;
 • schválit vzor „Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“ dle materiálu ZK-04-2012-101, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-101.doc, ZK-04-2012-101, př. 1, ZK-04-2012-101, př. 2

117. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč“
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno na realizaci daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0366/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2012-117, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru ekonomickému zapracovat výdaj na realizaci smlouvy dle materiálu ZK-04-2012-117, př. 2 do návrhu rozpočtu na rok 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-117.doc, ZK-04-2012-117, př. 1, ZK-04-2012-117, př. 2

102. Návrh postupu kraje ve věci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzít na vědomí postup při realizaci výzvy v oblasti podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0367/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
postup při realizaci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě, dle materiálu ZK-04-2012-102;
ukládá
radě kraje zajistit předložení materiálu obsahujícího konkrétní podmínky uzavírání Smluv obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-04-2012-102, př. 3 a konkrétní podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na projekty financované z Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě, na jednání zastupitelstva kraje v září 2012.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-102.doc, ZK-04-2012-102, př. 1, ZK-04-2012-102, př. 2, ZK-04-2012-102, př. 3, ZK-04-2012-102, př. 4, ZK-04-2012-102, př. 5, ZK-04-2012-102, př. 6

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 103, 105, 107 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

103. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2012 - schválení navržených podpor
Usnesení 0368/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2012-103, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2012-103, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-103.doc, ZK-04-2012-103, př. 1, ZK-04-2012-103, př. 2

105. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
Usnesení 0369/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽP
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-105.doc, ZK-04-2012-105, př. 1, ZK-04-2012-105, př. 2, ZK-04-2012-105, př. 3, ZK-04-2012-105, př. 4

107. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Usnesení 0370/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽP
termín: 31. červenec 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-107.doc, ZK-04-2012-107, př. 1, ZK-04-2012-107, př. 2

104. Projekt eCitizen II - dodatek Dohody o partnerství
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o partnerství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0371/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o partnerství dle materiálu ZK-04-2012-104, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-104.doc, ZK-04-2012-104, př. 1, ZK-04-2012-104, př. 2

106. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o průběhu realizace níže uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0372/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle materiálů ZK-04-2012-106, ZK-04-2012-106, př. 1 a ZK-04-2012-106, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 27.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový
termín: 30. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-106.doc, ZK-04-2012-106, př. 1, ZK-04-2012-106, př. 2

108. Notifikace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 (dále jen Zásady )
J. Matějek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu zahájit notifikační proces v oblasti lesního hospodářství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0373/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020, dle materiálu ZK-04-2012-108, př. 1 a materiálu ZK-04-2012-108, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-108.doc, ZK-04-2012-108, př. 1, ZK-04-2012-108, př. 2

109. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace žadatelům o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0374/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu ZK-04-2012-109, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 2012- 6- 26
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-109.doc, ZK-04-2012-109, př. 1

110. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít uvedené dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0375/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-110.doc, ZK-04-2012-110, př. 1, ZK-04-2012-110, př. 2, ZK-04-2012-110, př. 3, ZK-04-2012-110, př. 4, ZK-04-2012-110, př. 5, ZK-04-2012-110, př. 6

111. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhovanou změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0376/04/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2012-111, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 15. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2012-111.doc, ZK-04-2012-111, př. 1, ZK-04-2012-111, př. 2

120. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 18. 9. 2012.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Zdeňka Bečková        ……...……………………………………Bc. Jiří Vondráček        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2012.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2012 dne 26. 6. 2012.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 4. 7. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz