Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2008 - 24.06.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování ceny kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile kraje Vysočina"
05Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2008 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2007
07Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
08Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční spoluúčast kraje Vysočina na vzniku krajské správy Policie ČR v kraji Vysočina
10Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej
11Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2009 až 2011
12Navýšení kontokorentního rámce
13Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
14Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová
15Prodej pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
16Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
17Darování vyřazené silnice III/03821 a pozemků do vlastnictví města Havlíčkův Brod
18Darování části pozemku v k. ú. a obci Polná
19Darování pozemků v k.ú. a obci Polná
20Nabytí pozemků pro akce "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa" a "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek" - změna usnesení
21Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov"
22Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Štěpánovice - Vacenovice"
23Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba"
24Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/129 Cetoraz - most ev. č. 129-002"
25Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", změna usnesení
26Dopravní závada na silnici II/350 v obci Polnička - výkup nemovitosti
27Budoucí převzetí stavebního objektu na vyřazovaném úseku silnice I/34
28Vyřazení silnic III/1316, III/4063 a III/4064 ze silniční sítě a jejich převod do vlastnictví Statutárního města Jihlava
29Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
30Přijetí daru pozemků a odmítnutí daru stavby občanské vybavenosti v k. ú. a obci Pelhřimov
31Prodej nemovitostí v k. ú. Sasov, obec Jihlava
32Prodej budovy čp. 2621 a pozemku st. par. č. 1036 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
33Prodej nemovitého majetku v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
34Záměr převodu vzdělávací činnosti k Základní umělecké škole Jihlava a související majetkové a finanční úkony
35Profil kraje Vysočina - červen 2008
36Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
37Poskytnutí dotací obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatřen
38Návrh na předložení projektu kraje s žádostí o podporu z ROP Jihovýchod
39Návrh na předložení projektu s žádostí o podporu z ROP Jihovýchod příspěvkovou organizací Vysočina Tourism
40Poskytnutí daru Klubu českých turistů za provedenou údržbu značení cyklistických tras v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
41Závěrečná zpráva o realizaci 1. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
42Návrh na řešení projektu - "Vesmír Vysočiny"
43Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava 2
44Návrh Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina na období 2008 - 2013
45Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v důsledku poskytnutí mimořádné dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury
47Žádost o poskytnutí podpory projektu II/360 Štěpánovice - Vacenovice
48Žádost města Ledeč nad Sázavou a obce Kozlov o převedení místní komunikace spojující obec Kozlov se silnicí II/339.
49Žádost o zajištění prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
50Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
51Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 - 1. kolo
53Změna názvu příspěvkové organizace a rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
54Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek
55Změny ve školském rejstříku
56Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, o. s. na spolufinancování akce "vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace v Třebíči, na ul. Manž. Curieových
58Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina, které se týká rozhodnutí o poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava na činnost KCTM v ledním hokeji na rok 2008
59Přechod činností, práv a závazků Pedagogického centra Vysočina ze Střední školy stavební Jihlava na Vysočina Education
60Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
61Projektový záměr modernizace zámku Třebíč a vytvoření nových expozic do ROP NUTS II Jihovýchod a projekt vybudování depozitářů Muzea Vysočiny Třebíč
62Sub-projekty podpořené v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny - změna usnesení
63Návrh darování sochy plk. Josefa Jiřího Švece
64Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
65Dopis hejtmana kraje Vysočina ministrovi životního prostředí ve věci zajištění řešení dlouhodobé havarijní situace na bývalé skládce nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky
66Návrh Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2008
67Žádost Města Třebíč o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňového opatření "Jihlava, Třebíč - zkapacitnění koryta II. etapa"
68Informace o koncepci Hospicového hnutí Vysočina a návrh na podporu provozu jeho nového střediska v Jihlavě
69Úprava textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
70Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
71FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2008
72FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2008
73FOND VYSOČINY - grantový program "Edice Vysočiny VI."
74FOND VYSOČINY - "Grantový program "Vysočina bez bariér 2008" na podporu odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území kraje Vysočina"
75Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a dobročinným fondem ViZa
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření organizací a úprava limitu prostředků na platy
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz