Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2008

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2008 konaného dne 24. 6. 2008 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 24. 6. 2008;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2008
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: Z. Marková, M. Šmíd, J. Jež.
Dále omluvil pozdější příchod V. Jonáše.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření organizací a úprava limitu prostředků na platy do programu jednání.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2008
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování ceny kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile kraje Vysočina"
 5. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2008 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 6. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2007
 7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 8. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční spoluúčast kraje Vysočina na vzniku krajské správy Policie ČR v kraji Vysočina
 10. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej
 11. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2009 až 2011
 12. Navýšení kontokorentního rámce
 13. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová
 15. Prodej pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
 17. Darování vyřazené silnice III/03821 a pozemků do vlastnictví města Havlíčkův Brod
 18. Darování části pozemku v k. ú. a obci Polná
 19. Darování pozemků v k.ú. a obci Polná
 20. Nabytí pozemků pro akce "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa" a "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek" - změna usnesení
 21. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov"
 22. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Štěpánovice - Vacenovice"
 23. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba"
 24. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/129 Cetoraz - most ev. č. 129-002"
 25. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", změna usnesení
 26. Dopravní závada na silnici II/350 v obci Polnička - výkup nemovitosti
 27. Budoucí převzetí stavebního objektu na vyřazovaném úseku silnice I/34
 28. Vyřazení silnic III/1316, III/4063 a III/4064 ze silniční sítě a jejich převod do vlastnictví Statutárního města Jihlava
 29. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 30. Přijetí daru pozemků a odmítnutí daru stavby občanské vybavenosti v k. ú. a obci Pelhřimov
 31. Prodej nemovitostí v k. ú. Sasov, obec Jihlava
 32. Prodej budovy čp. 2621 a pozemku st. par. č. 1036 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 33. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 34. Záměr převodu vzdělávací činnosti k Základní umělecké škole Jihlava a související majetkové a finanční úkony
 35. Profil kraje Vysočina - červen 2008
 36. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 37. Poskytnutí dotací obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatřen
 38. Návrh na předložení projektu kraje s žádostí o podporu z ROP Jihovýchod
 39. Návrh na předložení projektu s žádostí o podporu z ROP Jihovýchod příspěvkovou organizací Vysočina Tourism
 40. Poskytnutí daru Klubu českých turistů za provedenou údržbu značení cyklistických tras v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 41. Závěrečná zpráva o realizaci 1. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
 42. Návrh na řešení projektu - "Vesmír Vysočiny"
 43. Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava 2
 44. Návrh Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina na období 2008 - 2013
 45. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v důsledku poskytnutí mimořádné dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury
 47. Žádost o poskytnutí podpory projektu II/360 Štěpánovice - Vacenovice
 48. Žádost města Ledeč nad Sázavou a obce Kozlov o převedení místní komunikace spojující obec Kozlov se silnicí II/339.
 49. Žádost o zajištění prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
 50. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 51. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 - 1. kolo
 53. Změna názvu příspěvkové organizace a rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek
 55. Změny ve školském rejstříku
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, o. s. na spolufinancování akce "vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace v Třebíči, na ul. Manž. Curieových
 58. Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina, které se týká rozhodnutí o poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava na činnost KCTM v ledním hokeji na rok 2008
 59. Přechod činností, práv a závazků Pedagogického centra Vysočina ze Střední školy stavební Jihlava na Vysočina Education
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 61. Projektový záměr modernizace zámku Třebíč a vytvoření nových expozic do ROP NUTS II Jihovýchod a projekt vybudování depozitářů Muzea Vysočiny Třebíč
 62. Sub-projekty podpořené v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny - změna usnesení
 63. Návrh darování sochy plk. Josefa Jiřího Švece
 64. Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
 65. Dopis hejtmana kraje Vysočina ministrovi životního prostředí ve věci zajištění řešení dlouhodobé havarijní situace na bývalé skládce nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky
 66. Návrh Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2008
 67. Žádost Města Třebíč o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňového opatření "Jihlava, Třebíč - zkapacitnění koryta II. etapa"
 68. Informace o koncepci Hospicového hnutí Vysočina a návrh na podporu provozu jeho nového střediska v Jihlavě
 69. Úprava textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
 70. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
 71. FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2008
 72. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2008
 73. FOND VYSOČINY - grantový program "Edice Vysočiny VI."
 74. FOND VYSOČINY - "Grantový program "Vysočina bez bariér 2008" na podporu odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území kraje Vysočina"
 75. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a dobročinným fondem ViZa
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření organizací a úprava limitu prostředků na platy
 77. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0204/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Simona Kafoňková, Ladislav Brož.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0205/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Simonu Kafoňkovou, Ladislava Brože ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje informoval zastupitele kraje o:
 • krajském shromáždění členů Sdružení místních samospráv České republiky konaném dne 14. 5. 2008 v Bohdalově;
 • jednání kraje se zástupci Ministerstva zdravotnictví a Nemocnice Jihlava ohledně dalšího zajištění podpory pro krajské onkologické centrum a budoucí krajské traumatologické centrum;
 • jednáních zástupců kraje Vysočina s Vysokou školou polytechnickou Jihlava a Technickou univerzitou Liberec ve věci zajištění technického vzdělávání pro prezenční a kombinovanou formu studia strojírenských oborů v kraji Vysočina;
 • průběhu zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dne 4. 6. 2008 v Brně;
 • přípravách kraje Vysočina na pořádání odborné akce „Skupiny na vysoké úrovni pro energetiku“, která se uskuteční v termínu 22. 4. 24. 4. 2009 na Třebíčsku;
 • jednání na Ministerstvu dopravy ohledně urychlení a zintenzivnění oprav na komunikacích I. třídy v kraji Vysočina, zejména silnic I/38, I/23, I/34.
Své úvodní slovo zakončil pravidelnou zprávou o zasedáních Rady Asociace krajů ČR, které se uskutečnily v Luhačovicích a Litoměřicích a otevřel rozpravu.
J. Běhounek požádal o zaslání podkladového materiálu k pověření krajského úřadu v rámci výkonu zřizovatelské funkce (usnesení 0612/15/2008/RK).
M. Vystrčil přislíbil zaslání písemné odpovědi.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0206/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, navázal na předložené písemné podklady shrnutím informací o činnosti krajského úřadu, mezi něž patří probíhající inventury činností jednotlivých odborů krajského úřadu za čtyřleté období, plnění strategických cílů krajského úřadu a závěrem informoval o uskutečněných akcích uplynulých měsíců.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0207/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-03.doc, ZK-04-2008-03, př. 1, ZK-04-2008-03, př. 2, ZK-04-2008-03, př. 3

04. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování ceny kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile kraje Vysočina"
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedený návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0208/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování ceny kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile kraje Vysočina" - dle materiálu ZK-04-2008-04, př. 1.
odpovědnost: s odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-04.doc, ZK-04-2008-04, př. 1

05. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2008 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0209/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech dle materiálu ZK-04-2008-05, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 12 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 12 800 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2008;
rozhoduje
poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 1 012 771 Kč na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2008 dle materiálu ZK-04-2008-05, př. 2;
zamítá
žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2008 dle materiálu ZK-04-2008-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-05.doc, ZK-04-2008-05, př. 1, ZK-04-2008-05, př. 2, ZK-04-2008-05, př. 3

06. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2007
M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předložené Roční zprávě o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0210/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2007 dle materiálu ZK-04-2008-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-06.doc

07. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn členů výborů a komisí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0211/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2007 - 31. 5. 2008 dle materiálu ZK-04-2008-07, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2007 - 31. 5. 2008 dle materiálu ZK-04-2008-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-07.doc, ZK-04-2008-07, př. 1, ZK-04-2008-07, př. 2

08. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odměny členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0212/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2007 - 31. 5. 2008 dle materiálu ZK-04-2008-08, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení)
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-08.doc, ZK-04-2008-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční spoluúčast kraje Vysočina na vzniku krajské správy Policie ČR v kraji Vysočina
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a integrovaný záchranný systém. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0213/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměrem finanční spoluúčasti kraje Vysočina na vzniku krajské správy Policie ČR v kraji Vysočina a s podporou vytvoření a vybavení pracoviště skupiny psychologických služeb PČR do výše 400 000 Kč dle materiálů ZK-04-2008-09, ZK-04-2008-09, př. 1, , ZK-04-2008-09, př. 2, ZK-04-2008-09, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému o částku 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva - o stejnou částku 400 000 Kč za účelem nákupu vybavení pracoviště skupiny psychologických služeb PČR dle materiálů ZK-04-2008-09, ZK-04-2008-09, př. 1, , ZK-04-2008-09, př. 2, ZK-04-2008-09, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 15. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-09.doc, ZK-04-2008-09, př. 1, ZK-04-2008-09, př. 2, ZK-04-2008-09, př. 3

58. Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina, které se týká rozhodnutí o poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava na činnost KCTM v ledním hokeji na rok 2008
M. Vystrčil upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh, týkající se na zrušení části usnesení 0042/01/2008/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0214/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0042/01/2008/ZK v části "poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost HC Dukla Jihlava, s. r. o., Vrchlického 2 Jihlava, IČ 25514750 ve výši 1 300 tis. Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji dle materiálu ZK-01-2008-39, př. 2;".
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu,
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-58.doc

10. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej
M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu poskytnout dotaci HC Dukla Jihlava, s. r. o.
Z. Dobrý vyslovil své výhrady k prostorovým a personálním podmínkám provozu hokejového oddílu v Jihlavě. Dále upozornil, že v celkovém rozpočtu na činnost projektu KCTM jsou vyčísleny rozdílné náklady na ubytování.
Na základě upozornění Z. Dobrého na administrativní chybu v Příloze 2 Smlouvy o poskytnutí dotace (materiál ZK-04-2008-10, př. 2) předkladatel uvedený bod z projednávání zastupitelstva stáhl.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-10.doc, ZK-04-2008-10, př. 1, ZK-04-2008-10, př. 2, ZK-04-2008-10, př. 3

11. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2009 až 2011
M. Houška podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s rozpočtovým výhledem kraje Vysočina na období 2009 2011.
V. Novotný tlumočil přítomným stanoviska finančního výboru a klubu ČSSD.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0215/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2009 až 2011 dle materiálu ZK-04-2008-11, př. 1;
bere na vědomí
rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2009 až 2011 dle materiálu ZK-04-2008-11, př. 2 a přehled předpokládaných požadavků na Fond strategických rezerv na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2008-11, př. 3 a podrobný rozpis financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dle materiálu ZK-04-2008-11, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-11.doc, ZK-04-2008-11, př. 1, ZK-04-2008-11, př. 2, ZK-04-2008-11, př. 3

V rámci přestávky MUDr. Lukáš Velev, místopředseda Lékařského odborového klubu v Jihlavě, předal hejtmanovi kraje formou otevřeného dopisu nesouhlas protestujících zdravotníků k postupu reformy Ministerstva zdravotnictví ČR.
M. Vystrčil předal tento otevřený dopis v listinné podobě všem zastupitelům kraje.

12. Navýšení kontokorentního rámce
M. Houška upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh schválit dodatek smlouvy o kontokorentním úvěru.
K dotazům L. Joukla, D. Oulehly ohledně změny trvání smlouvy na dobu neurčitou a zvýšení kontokorentního rámce se vyjádřili M. Houška, A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, P. Kosová, právník oddělení právního a krajského živnostenského odboru a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0216/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 3 smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu ZK-04-2008-12, př. 1 s tím, že bude každoročně zastupitelstvo kraje informováno o aktuálním stavu tohoto úvěru.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-12.doc, ZK-04-2008-12, př. 1

13. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
Z. Kadlec podal zastupitelstvu kraje podrobnější komentář k navrhovanému rozpočtovému opatření na kapitole Krajský úřad.
D. Oulehla v krátkosti okomentoval další postup krajského úřadu v této věci.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0217/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
další postup představitelů krajského úřadu a rady kraje ve věci řešení úhrady faktury č. 1079032289 vystavené společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. za období měsíce září 2007;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 3 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 800 000 Kč na úhradu telekomunikačních služeb dle faktury č. 1079032289.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31.07.2008
Usnesení bylo přijat 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-13.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 14 29, 33, 34 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová
Usnesení 0218/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2008-14, př. 1 z vlastnictví městyse Bobrová do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu , ZK-04-2008-14, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová;
 • nabýt úplatně pozemky dle materiálu ZK-04-2008-14, př. 3 do vlastnictví kraje Vysočina a to za ceny určené na základě oceňovacích předpisů a Výměru MF ČR, platných ke dni uzavření kupní smlouvy;
schvaluje
 • dodatek č. 231 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2008-14, př. 4;
 • dodatek č. 232 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2008-14, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-14.doc, ZK-04-2008-14, př. 1, ZK-04-2008-14, př. 2, ZK-04-2008-14, př. 3, ZK-04-2008-14, př. 4, ZK-04-2008-14, př. 5

15. Prodej pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
Usnesení 0219/04/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-15.doc

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
Usnesení 0220/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 834/2 ostatní plocha, silnice o výměře 10 199 m2 - nově oddělený geometrickým plánem 294-4329/2008 z pozemku par. č. 834 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 839/1 o výměře 539 m2 v k. ú. a obci Čáslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavice;
schvaluje
dodatek č. 236 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2008-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-16.doc, ZK-04-2008-16, př. 1

17. Darování vyřazené silnice III/03821 a pozemků do vlastnictví města Havlíčkův Brod
Usnesení 0221/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/03821 a pozemky par. č. 2404/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 68 m2, 2404/6 ostatní plocha jiná plocha o výměře 145 m2, 2806 ostatní plocha silnice o výměře 5912 m2, 3755/65 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, 3755/67 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, 3755/97 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 všechny v k. ú. Havlíčkův Brod a pozemku par. č. 1543 ostatní plocha silnice o výměře 6871 m2 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 237 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2008-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-17.doc, ZK-04-2008-17, př. 1

18. Darování části pozemku v k. ú. a obci Polná
Usnesení 0222/04/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-18.doc, ZK-04-2008-18, př. 1

19. Darování pozemků v k.ú. a obci Polná
Usnesení 0223/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2379/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 116 m2 v k. ú. a obci Polná, vzniklý dle GP č. 1488-69/2008 z pozemků par. č. 2379/5 a par. č. 2476/5 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
schvaluje
dodatek č. 239 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2008-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-19.doc, ZK-04-2008-19, př. 1

20. Nabytí pozemků pro akce "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa" a "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek" - změna usnesení
Usnesení 0224/04/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-20.doc

21. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov"
Usnesení 0225/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky pro stavbu silnice "II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2008-21, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-21.doc, ZK-04-2008-21, př. 1

22. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Štěpánovice - Vacenovice"
Usnesení 0226/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na budoucí výkup pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou v rozsahu dle materiálu ZK-04-2008-22, př. 1 za ceny zjištěné znaleckým posudkem podle platného cenového předpisu v době uzavření kupních smluv;
 • uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách na budoucí bezúplatný převod pozemků v rozsahu materiálu ZK-04-2008-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-22.doc, ZK-04-2008-22, př. 1, ZK-04-2008-22, př. 2

23. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba"
Usnesení 0227/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba" v rozsahu a za ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2008-23, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-23.doc, ZK-04-2008-23, př. 1

24. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/129 Cetoraz - most ev. č. 129-002"
Usnesení 0228/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2008-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-24.doc

25. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", změna usnesení
Usnesení 0229/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0247/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007 tak, že v materiálu ZK-04-2007-88, př. 1 se v řádcích s pořadovými číslo 1, 2, 3 a 4 nahrazuje vlastník ČR - Pozemkový fond ČR, LV 10 002 novým vlastníkem Statutární město Jihlava LV 10 001 a v řádcích s pořadovým číslem 6 a 7 se nahrazuje vlastník ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, LV 60 000 novým vlastníkem Statutární město Jihlava LV 10 001;
 • nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2007-88, př. 1 pod pořadovými čísly 1, 2, 3, 4, 6 a 7 z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina bezúplatným převodem;
 • nabýt pozemky pro stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 2659-trvalý travní porost o výměře 16 m2 a par. č. 2657/1-trvalý travní porost o výměře 3810 m2, oba v k.ú. Bedřichov u Jihlavy z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina bezúplatným převodem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-25.doc

26. Dopravní závada na silnici II/350 v obci Polnička - výkup nemovitosti
Usnesení 0230/04/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-26.doc

27. Budoucí převzetí stavebního objektu na vyřazovaném úseku silnice I/34
Usnesení 0231/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt stavební objekt C 112 Přeložka stávající silnice I/34, který je součástí stavby I/34 Ondřejov - Pelhřimov, do vlastnictví kraje Vysočina po dokončení stavby "I/34 Ondřejov - Pelhřimov", jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-27.doc

28. Vyřazení silnic III/1316, III/4063 a III/4064 ze silniční sítě a jejich převod do vlastnictví Statutárního města Jihlava
Usnesení 0232/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a Statutární město Jihlava do svého vlastnictví převezeme pozemní komunikace - silnice III/1316, III/4063 a III/4064 a pozemky par. č. 1515/1, ostatní plocha, silnice o výměře 10713 m2 v k. ú. Vysoká u Jihlavy a par. č. 844, ostatní plocha, silnice o výměře 9501 m2 v k. ú. Popice u Jihlavy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-28.doc

29. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0233/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu ZK-04-2008-29, př. 1 z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Vyšší odborná škola, Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-04-2008-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-29.doc, ZK-04-2008-29, př. 1, ZK-04-2008-29, př. 2

33. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0234/04/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-33.doc, ZK-04-2008-33, př. 1

34. Záměr převodu vzdělávací činnosti k Základní umělecké škole Jihlava a související majetkové a finanční úkony
Usnesení 0235/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • záměr převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava budovu, objekt k bydlení č.p. 65 v Jihlavě postavený na pozemku par. č. 100, garáž bez č.p./č.e postavenou na pozemku par. č. 101, pozemky par. č. 100, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m2, par. č. 101, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2, par. č. 102, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 101 m2 vše v k. ú. a obci Jihlava a movitý majetek ve vlastnictví kraje Vysočina a správě Základní umělecké školy Jihlava za podmínky, že kraj Vysočina poskytne Statutárnímu městu Jihlava pro potřeby Základní umělecké školy Jihlava peněžní dar ve výši 15 mil. Kč a Statutární město Jihlava převezme vzdělávací činnost Základní umělecké školy Jihlava;
 • záměr nabýt darem z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina:
  • budovu, objekt k bydlení č.p. 1317 v Jihlavě postavený na pozemku par. č. 2766 a pozemek par. č. 2766 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 393 m2 vše v k. ú. a obci Jihlava;
  • budovu, objekt k bydlení č.p. 1468 v Jihlavě postavený na pozemku par. č. 3002 a pozemek par. č. 3002 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 665 m2 vše v k. ú. a obci Jihlava;
 • se zřízením předkupního práva ve prospěch dárce po dobu 20-ti let od vkladu vlastnického práva za cenu 1000 Kč;
 • záměr převést vzdělávací činnost Základní umělecké školy Jihlava z kraje Vysočina na Statutární město Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-34.doc

30. Přijetí daru pozemků a odmítnutí daru stavby občanské vybavenosti v k. ú. a obci Pelhřimov
M. Houška sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu.
J. Běhounek se vyjádřil k předloženému materiálu a přednesl protinávrh: ve druhé odrážce návrhu usnesení nahradit slova „odmítnout dar stavby“ slovy „nabýt darem stavbu”.
Rovněž D. Oulehla, V. Novotný, L. Joukl podpořili dar stavby občanské vybavenosti do vlastnictví kraje.
M. Houška si protinávrh J. Běhounka neosvojil a zastupitelé hlasovali o vzneseném protinávrhu.
Usnesení 0236/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem dle GP č. 3401-118/2007 nově oddělené pozemky par. č. 966/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2, par. č. 972/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.998 m2 a par. č. 973/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.063 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt darem stavbu občanské vybavenosti bez č.p. na pozemku par. č. 966/16 a pozemku par. č. 966/16 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2008-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Protinávrh byl přijat 23 hlasy, proti 8, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-30.doc, ZK-04-2008-30, př. 1
V souvislosti se schváleným protinávrhem J. Běhounka M. Vystrčil dodal, že odbor majetkový předloží na příští zasedání zastupitelstva kraje návrh na změnu Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov.

31. Prodej nemovitostí v k. ú. Sasov, obec Jihlava
M. Houška doplnil zastupitelstvu kraje informace k prodeji budovy na pozemku v k. ú. Sasov, obec Jihlava.
J. Huňáček vyjádřil nesouhlas s předkládaným záměrem prodeje z důvodu dosud nevyřešeného restitučního sporu o pozemek, na kterém se objekt nachází; nesouladu mezi účetní a prodejní cenou. Dále upozornil, že součástí rozhodnutí zastupitelstva není dohoda s novým vlastníkem, která zabezpečí možnost užívání části prodávané budovy pro výuku studentů Střední školy obchodu a služeb, Karoliny Světlé Jihlava. Z těchto důvodů navrhl uvedený materiál neprojednávat.
Z. Dobrý, D. Oulehla, L. Joukl sdělili svůj názor k navrhovanému řešení prodeje nemovitosti.
V rámci projednávaného bodu se vyjádřil žadatel o koupi budovy, Josef Sklenář.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, v souvislosti s dotazem J. Huňáčka potvrdil, že navrhovaná částka byla stanovena dle znaleckého posudku.
M. Houška krátce reagoval na příspěvky předřečníků a současně zdůvodnil odložení uvedeného materiálu.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-31.doc, ZK-04-2008-31, př. 1

32. Prodej budovy čp. 2621 a pozemku st. par. č. 1036 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh prodeje budovy a pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
Z. Dobrý se nesouhlasně vyjádřil k postupu při schvalování převodu budovy a pozemků do vlastnictví žadatele.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0237/04/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-32.doc

35. Profil kraje Vysočina - červen 2008
M. Černá podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předložené aktualizaci Profilu kraje Vysočina.
K obsahu Profilu kraje Vysočina se vyjádřil M. Báňa a současně požádal, aby z dokumentu byla vyjmuta kapitola 4.5 Ostatní druhy dopravy a v kapitole 8.4.2: Kriminalita, tabulkové části 8.4.5: Struktura kriminality bylo doplněno vysvětlení k vysokému počtu vražd v okrese Havlíčkův Brod.
M. Černá požadavek M. Báni akceptovala a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0238/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2008-35, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-35.doc, ZK-04-2008-35, př. 1

36. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0239/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina dle materiálu ZK-04-2008-36, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2141 Vnitřní obchod o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1 000 tis. Kč určenou na poskytnutí dotací dle "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina".
odpovědnost: ORR, OE
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-36.doc, ZK-04-2008-36, př. 1, ZK-04-2008-36, př. 2

37. Poskytnutí dotací obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatřen
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh ke schválení poskytnutí dotace na realizaci uvedených akcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0240/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2008-37, př. 1;
 • poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v celkové výši 119 640 Kč příjemcům dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina na realizaci akcí dle materiálu ZK-04-2008-37, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-37.doc, ZK-04-2008-37, př. 1

M. Černá sdělila zastupitelstvu kraje podrobnosti k bodům 38, 39 a přednesla návrh na schválení těchto bodů v bloku. Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a schválilo následující návrhy usnesení.

38. Návrh na předložení projektu kraje s žádostí o podporu z ROP Jihovýchod
Usnesení 0241/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
obsahové zaměření projektu "Vítejte na Vysočině" předkládaného krajem Vysočina v Regionálním operačním programu, oblasti podpory 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálu ZK-04-2008-38, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve finančním objemu max. 6 735 000 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu "Vítejte na Vysočině" na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-38.doc, ZK-04-2008-38, př. 1

39. Návrh na předložení projektu s žádostí o podporu z ROP Jihovýchod příspěvkovou organizací Vysočina Tourism
Usnesení 0242/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
obsahové zaměření projektu "Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina" předkládaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálu ZK-04-2008-39, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-04-2008-39, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 10 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2008, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky v částce 10 800 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektu "Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina".
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: červenec 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-39.doc, ZK-04-2008-39, př. 2

40. Poskytnutí daru Klubu českých turistů za provedenou údržbu značení cyklistických tras v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí daru Klubu českých turistů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0243/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar Klubu českých turistů, se sídlem Praha 13 - Stodůlky, Archeologická 2256/1, IČ: 00505609 dle materiálu ZK-04-2008-40, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch o částku 200 tis. Kč určenou na poskytnutí daru Klubu českých turistů, se sídlem Praha 13 - Stodůlky, Archeologická 2256/1, IČ 00505609 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 200 tis. Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-40.doc, ZK-04-2008-40, př. 1

41. Závěrečná zpráva o realizaci 1. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje se s výše uvedenou zprávou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0244/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Závěrečnou zprávu o realizaci 1. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 dle materiálu ZK-04-2008-41, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-41.doc, ZK-04-2008-41, př. 1

42. Návrh na řešení projektu - "Vesmír Vysočiny"
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh schválit převod finančních prostředků na přípravu uvedeného projektu.
K danému návrhu sdělili své názory L. Joukl, J. Huňáček, P. Šlechtický, V. Novotný, Z. Dobrý.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0245/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve finančním objemu max. 10 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu projektu "Vesmír Vysočiny" na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-42.doc, ZK-04-2008-42, př. 1

43. Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava 2
M. Černá podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0246/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve finančním objemu max. 50 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu projektu Vědeckotechnologický park Jihlava na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu;
 • převod finančních prostředků ve finančním objemu max. 50 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2 na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-43.doc, ZK-04-2008-43, př. 1, ZK-04-2008-43, př. 2

44. Návrh Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina na období 2008 - 2013
M. Černá seznámila zastupitelstvu kraje s návrhem Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina a zdůvodnila navrhovanou úpravu materiálu ZK-04-2008-44, př. 1, v části 3.2 Základní priority Strategie, ve které bude část textu „Napříč celým spektrem se prolíná zájem o zprostředkování poznání kultury, … formách“ nahrazena textem „Napříč celým spektrem bude kladen důraz na zprostředkování poznání kultury, … formách“.
Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0247/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Strategii rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina na období 2008 - 2013 dle materiálu ZK-04-2008-44, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-44.doc, ZK-04-2008-44, př. 1

45. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na udělení věcného daru obci Pikárec, vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0248/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Pikárec, okr. Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-45.doc, ZK-04-2008-45, př. 1, ZK-04-2008-45, př. 2, ZK-04-2008-45, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 46 51 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v důsledku poskytnutí mimořádné dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury
Usnesení 0249/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, IČ 00090450 investiční dotaci ve výši 17 000 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 58 000 tis. Kč s určením na přípravu, výstavbu, modernizaci a opravy a údržbu silnic II. a III. třídy podle seznamu akcí uvedených v materiálu ZK-04-2008-46, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 75 000 tis. Kč jmenovitě uvedených dle materiálu ZK-04-2008-46, př. 3 při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 58 000 tis. Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 17 000 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-46.doc, ZK-04-2008-46, př. 1, ZK-04-2008-46, př. 2, ZK-04-2008-46, př. 3, ZK-04-2008-46, př. 4

47. Žádost o poskytnutí podpory projektu II/360 Štěpánovice - Vacenovice
Usnesení 0250/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít "Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v programu "Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013" dle materiálu ZK-04-2008-47, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-47.doc, ZK-04-2008-47, př. 1

48. Žádost města Ledeč nad Sázavou a obce Kozlov o převedení místní komunikace spojující obec Kozlov se silnicí II/339.
Usnesení 0251/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov, v níž se současní vlastníci komunikace (v případě města Ledeč nad Sázavou i pozemků pod komunikací) zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci správního rozhodnutí, kterým bude uvedená komunikace zařazena do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými bude převedeno do vlastnictví kraje Vysočina těleso komunikace, včetně pozemků na katastrálním území Vrbka u Ledče nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-48.doc, ZK-04-2008-48, př. 1, ZK-04-2008-48, př. 2

49. Žádost o zajištění prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Usnesení 0252/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnout finanční prostředky městu Havlíčkův Brod a městu Ledeč nad Sázavou na opravu komunikací dle materiálu ZK-04-2008-49, př. 1 z kapitoly Doprava, a to pouze za podmínky převodu finančních prostředků ze SFDI ve stejné výši do rozpočtu kraje a současně za jejich využitelnosti na opravu komunikací ve vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-49.doc, ZK-04-2008-49, př. 1

50. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
Usnesení 0253/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu č. 136P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 na jmenovité akce uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie;
 • přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké se podle Smlouvy č. 136P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy;
 • přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele uvedených v příloze č. 2 Smlouvy č. 136P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-50.doc, ZK-04-2008-50, př. 1

51. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
Usnesení 0254/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-04-2008-51, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-51.doc, ZK-04-2008-51, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 52 57, 59 - 63 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 - 1. kolo
Usnesení 0255/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 1 195 146 Kč dle materiálu ZK-04-2008-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-52.doc, ZK-04-2008-52, př. 1

53. Změna názvu příspěvkové organizace a rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
Usnesení 0256/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68, dle materiálu ZK-04-2008-53, př. 1;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední škola Pelhřimov, dle materiálu ZK-04-2008-53, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-53.doc, ZK-04-2008-53, př. 1, ZK-04-2008-53, př. 2

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek
Usnesení 0257/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie pro Základní školu Kamenice nad Lipou, Vackova 125, IČ 75001225 ve výši 15 836,- Kč;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců pro Základní školu Kaliště 43, IČ 75021463 ve výši 17 268,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-54.doc

55. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0258/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, které jsou v materiálu ZK-04-2008-55, př. 1 označeny kódy 1A, B, C, D, E, F, G, H, 2A, B, C, D, E, F, G, H.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 7. 2008 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-55.doc, ZK-04-2008-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008
Usnesení 0259/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci projektů v rámci rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2008-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-56.doc, ZK-04-2008-56, př. 1

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, o. s. na spolufinancování akce "vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace v Třebíči, na ul. Manž. Curieových
Usnesení 0260/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, o. s., Janáčkovo stromořadí 158, 674 01 Třebíč, IČ 43371736, na vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace v Třebíči, na ul. Manž. Curieových 734 ve výši podílu města Třebíč, maximálně však 7 000 tis. Kč;
 • schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 7 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 7 000 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, o. s., Janáčkovo stromořadí 158, 674 01 Třebíč, IČ 43371736 na vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace v Třebíči, na ul. Manž. Curieových 734.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-57.doc, ZK-04-2008-57, př. 1, ZK-04-2008-57, př. 2, ZK-04-2008-57, př. 3, ZK-04-2008-57, př. 4, ZK-04-2008-57, př. 5, ZK-04-2008-57, př. 6, ZK-04-2008-57, př. 7, ZK-04-2008-57, př. 8

59. Přechod činností, práv a závazků Pedagogického centra Vysočina ze Střední školy stavební Jihlava na Vysočina Education
Usnesení 0261/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
rozdělit příspěvkovou organizaci "Střední škola stavební Jihlava", se sídlem Jihlava, Žižkova 20, IČ 60545267 dle materiálu ZK-04-2008-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-59.doc, ZK-04-2008-59, př. 1, ZK-04-2008-59, př. 2, ZK-04-2008-59, př. 3

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0262/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 919 500 Kč na 2. - 4. čtvrtletí 2008 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-60.doc

61. Projektový záměr modernizace zámku Třebíč a vytvoření nových expozic do ROP NUTS II Jihovýchod a projekt vybudování depozitářů Muzea Vysočiny Třebíč
Usnesení 0263/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve finančním objemu max. 10 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu projektu "Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic" na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OKPP, OM, ORR, OE
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-61.doc, ZK-04-2008-61, př. 1, ZK-04-2008-61, př. 2, ZK-04-2008-61, př. 2a, ZK-04-2008-61, př. 3, ZK-04-2008-61, př. 4

62. Sub-projekty podpořené v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny - změna usnesení
Usnesení 0264/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 tak, že materiál č. ZK-07-2007-49, př. 4 část A bude nahrazen materiálem ZK-04-2008-62, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/16 dle materiálu ZK-04-2008-62, př. 5 a dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 dle materiálu ZK-04-2008-62, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-62.doc, ZK-04-2008-62, př. 1, ZK-04-2008-62, př. 2, ZK-04-2008-62, př. 3, ZK-04-2008-62, př. 4a, ZK-04-2008-62, př. 4b, ZK-04-2008-62, př. 5, ZK-04-2008-62, př. 6

63. Návrh darování sochy plk. Josefa Jiřího Švece
Usnesení 0265/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar, sochu plk. Josefa Jiřího Švece v hodnotě 166 tis. Kč, vytvořenou dle návrhu akademického sochaře Otakara Marcina, Městu Třebíč, IČ 00290629, Karlovo nám. 55, 67401 Třebíč, dle vzoru darovací smlouvy uvedeném v materiálu ZK-04-2008-63, př. 1.
odpovědnost: OKPP
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-63.doc, ZK-04-2008-63, př. 1

64. Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
Usnesení 0266/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navýšení částky, schválené usnesením č. 0508/07/2007/ZK, kterým byl schválen převod z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů, dle materiálu ZK-04-2008-64, př. 1.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-64.doc, ZK-04-2008-64, př. 1

65. Dopis hejtmana kraje Vysočina ministrovi životního prostředí ve věci zajištění řešení dlouhodobé havarijní situace na bývalé skládce nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dopisu, týkající se situace na bývalé skládce nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0267/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dopis hejtmana kraje ministrovi životního prostředí ve věci zajištění řešení dlouhodobé havarijní situace na bývalé skládce nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky ve znění materiálu ZK-04-2008-65, př. 1.
odpovědnost: OŽP a OLVHZ
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-65.doc, ZK-04-2008-65, př. 1

66. Návrh Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2008
I. Rohovský k předloženému materiálu navrhl odděleně hlasovat o jednotlivých kandidátech. Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a předsedající přednesl následující návrhy usnesení.
Usnesení 0268/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení dřevěné medaile Tomášovi Zelenkovi, nar. 20. 11. 1975.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0269/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení dřevěné medaile Jakubovi Pustinovi, nar. 7. 6. 1982.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0270/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení dřevěné medaile Vilibaldu Prokopovi, nar. 14. 10. 1979.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Usnesení 0271/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení skleněné medaile Petrovi Honzlovi, nar. 10. 9. 1944.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0272/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení skleněné medaile Petrovi Novákovi, nar. 7. 6. 1948.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0273/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení skleněné medaile Milanu Kolářovi, nar. 28. 7. 1953.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 0274/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení skleněné medaile Jiřímu Reynekovi, nar. 5. 7. 1929.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.

Usnesení 0275/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení kamenné medaile Zdeňku Laštovičkovi, nar. 6. 6. 1940.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Usnesení 0276/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení kamenné medaile Františku Dohnalovi, nar. 28. 4. 1960.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 1, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-66.doc, ZK-04-2008-66, př. 1

67. Žádost Města Třebíč o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňového opatření "Jihlava, Třebíč - zkapacitnění koryta II. etapa"
I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Města Třebíč o dotaci na realizaci protipovodňového opatření a podotkl, že v následné době odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství bude na Ministerstvu zemědělství a Povodí Moravy, s. p. mapovat případné žádosti na realizaci protipovodňových opatření, které by se měly přes správce Povodí realizovat. Pokusí se vytvořit určitou databázi žádostí a na základě těchto výsledků zvážit zda by měla být diskutována možnost sestavení pravidel pro podobný dotační titul.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0277/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci Městu Třebíč z rozpočtu kraje na realizaci protipovodňového opatření "Jihlava, Třebíč - zkapacitnění koryta II. etapa".
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-67.doc, ZK-04-2008-67, př. 1

68. Informace o koncepci Hospicového hnutí Vysočina a návrh na podporu provozu jeho nového střediska v Jihlavě
J. Vondráček podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0278/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
koncept zajištění hospicové péče předložený Hospicovým hnutím Vysočina s tím,
  • že tento koncept naplňuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na období 2008 - 2009 a Zdravotní plán kraje Vysočina;
  • že v současné době lze podporovat pouze provoz střediska v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě a o podpoře dalších středisek je možné rozhodnout až na základě konkrétních projektů s harmonogramem realizace a
  • že Hospicové hnutí Vysočina bude pro rok 2009 žádat o financování střediska v Jihlavě ze všech obvyklých zdrojů financování hospicové péče a z rozpočtu kraje bude na provoz tohoto střediska poskytován pouze příspěvek doplňující ostatní zdroje;
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Sociální věci § 4311 - Sociální poradenství, položka 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 1.443.000,- Kč pro Hospicové hnutí Vysočina na poskytnutí dotace na provoz střediska hospicové péče v Jihlavě v roce 2008 při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1.443.000,- Kč;
rozhoduje
o poskytnutí dotace Hospicovému hnutí Vysočina v roce 2008 ve výši 1.443.000,- Kč na provoz střediska hospicové péče v Jihlavě ve druhém pololetí roku 2008.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: červenec 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-68.doc, ZK-04-2008-68, př. 1, ZK-04-2008-68, př. 2, ZK-04-2008-68, př. 3

69. Úprava textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
J. Hulák doplnil zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0279/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2008-69, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-69.doc, ZK-04-2008-69, př. 1

70. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0280/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob "Agentura pro evropské projekty & management" Miloše Vystrčila a Drahoslava Oulehlu, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob "Agentura pro evropské projekty & management".
odpovědnost: Jaroslav Hulák
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-70.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 71 - 74 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

71. FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2008
Usnesení 0281/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "PREVENCE KRIMINALITY 2008" dle materiálu ZK-04-2008-71, př. 1,
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "PREVENCE KRIMINALITY 2008" ve složení:
ODS Jan Nekula (TR); Radek Vovsík (JI);
KDU-ČSL Jiří Havlíček (HB); Antonín Holub (JI);
KSČM Roman Ondrušek (PE); Milan Havlíček (TR);
ČSSD Martin Hyský (JI); Ivana Mojžyšková (HB);
SNK ED Jaroslav Huňáček (JI); Antonín Křoustek (JI);
 • Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu "PREVENCE KRIMINALITY 2008";
 • garantem grantového programu "PREVENCE KRIMINALITY 2008" odbor sekretariátu hejtmana a Ing. Josefa Pokorného zástupcem garanta s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-71.doc, ZK-04-2008-71, př. 1

72. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2008
Usnesení 0282/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Rozvoj vesnice 2008" dle materiálu ZK-04-2008-72, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Rozvoj vesnice 2008" ve složení:
ODS Jaroslava Dvořáková (HB); Ivan Hobza (TR);
KDU-ČSL Jan Štefáček (HB); Petr Krábek (ZR);
KSČM Ladislav Brož (PE); Jiří Vlach (JI);
ČSSD Miroslav Báňa (ZR); Zdeněk Ryšavý (TR);
SNK ED Zdeněk Jirsa (JI); Marie Černá (TR);
 • Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu "Rozvoj vesnice 2008";
 • garantem grantového programu "Rozvoj vesnice 2008" odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-72.doc, ZK-04-2008-72, př. 1

73. FOND VYSOČINY - grantový program "Edice Vysočiny VI."
Usnesení 0283/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Edice Vysočiny VI." na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-04-2008-73, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Edice Vysočiny VI." ve složení:
ODS Jaromír Brychta (ZR); Tomáš Dufek (PE);
KDU-ČSL Milan Šulc (HB); Jaroslav Poborský (HB);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Bohumil Kotlán (ZR);
ČSSD Petr Krčál (ZR); Dagmar Nejedlá (ZR)
SNK ED Zdeňka Marková (ZR); Olga Zachariášová (JI);
 • Jaromíra Brychtu předsedou řídicího výboru grantového programu "Edice Vysočiny VI.";
 • garantem grantového programu "Edice Vysočiny VI." odbor kultury a památkové péče a Katinu Lisou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-73.doc, ZK-04-2008-73, př. 1

74. FOND VYSOČINY - "Grantový program "Vysočina bez bariér 2008" na podporu odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území kraje Vysočina"
Usnesení 0284/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "VYSOČINA BEZ BARIÉR 2008"na podporu odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2008-74, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "VYSOČINA BEZ BARIÉR 2008" na podporu odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území kraje Vysočina ve složení:
ODS Marie Škvařilová (TR); Hana Müllerová (JI);
KDU-ČSL Jiří Vondráček (HB); Marie Ostatnická (HB);
KSČM Ladislav Nováček (PE); Jaroslava Bambasová (PE);
ČSSD Jaroslava Slezáková (HB); Eliška Chvistková (JI);
SNK ED Hana Žáková (TR); Dana Svobodová (TR);
 • Jiřího Vondráčka předsedou řídicího výboru grantového programu "VYSOČINA BEZ BARIÉR 2008"na podporu odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území kraje Vysočina;
 • garantem grantového programu "VYSOČINA BEZ BARIÉR 2008"na podporu odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území kraje Vysočina odbor sociálních věcí a zdravotnictví a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Miroslava Brože s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: červenec 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-74.doc, ZK-04-2008-74, př. 1

75. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a dobročinným fondem ViZa
V. Kodet podal zastupitelstvu kraje podrobnější komentář k návrhu uzavřít shora uvedenou smlouvu o spolupráci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0285/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 24. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-75.doc, ZK-04-2008-75, př. 1, ZK-04-2008-75, př. 2, ZK-04-2008-75, př. 10, ZK-04-2008-75, př. 11, ZK-04-2008-75, př. 12

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření organizací a úprava limitu prostředků na platy
J. Vondráček okomentoval zastupitelstvu kraje navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0286/04/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro příspěvkové organizace zřizované krajem v odvětví sociální péče v celkové výši 5 775 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2008-76, př. 1 k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření těchto organizací v letošním roce;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 402 tis. Kč podle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu ZK-04-2008-76, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 5 402 tis. Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 373 tis. Kč s určením pro Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 373 tis. Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-04-2008-76, př. 1 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-04-2008-76, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 25. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2008-76.doc, ZK-04-2008-76, př. 1, ZK-04-2008-76, př. 2

77. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil poděkoval zastupitelům za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 16. 9. 2008.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Simona Kafoňková        ……...……………………………………


Ladislav Brož        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2008.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2008 dne 24. 6. 2008.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová, dne 4. 7. 2008 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz