Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 40/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 40/2013, které se konalo dne 17. 12. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2013
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 17. 12. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast Z. Chláda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
127. Vzdání se funkce ředitele a pověření řízením Střední školy automobilní Jihlava
128. Odměna řediteli Střední školy automobilní Jihlava – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
129. Rozpočtové opatření – vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
130. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
131. Návrh na provedení rozpočtového opatření – proplacení splátky 1. etapy realizace projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“ pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
132. Návrh rozpočtového opatření – dotační program Bezpečnost a kvalita ZP
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2013
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
 3. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-3
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice - zrušení usnesení 0517/12/2012/RK
 6. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
 7. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. Třídy
 9. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 10. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 12. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
 13. Uzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1
 14. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
 15. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina II
 16. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
 17. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
 18. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a dodatek Příkazní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
 20. Změna pracovní smlouvy projektového a finančního manažera projektů transformace od 1. 1. 2014
 21. Plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013 - poskytnutí dotace na aktivity související s televizním dokumentem
 23. Prohlášení Kraje Vysočina ve vztahu k majetkovému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
 24. Záměr propagace Kraje Vysočina v tematické příloze Literárních novin
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 4. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - proplacení splátky etapy realizace projektu „Porta culturae“ podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 28. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Smlouvy o výpůjčce
 29. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
 31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 32. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/405 Příseka – obchvat
 33. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/639 Batelov - úprava křižovatky
 34. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/351 Třebíč - most ev. č. 351-024
 35. Návrh na změnu názvu akce v kapitole Doprava, příloha D2 - Investice v dopravě
 36. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice
 37. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 38. 5. zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3
 39. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
 40. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2014
 41. Žádost města Přibyslav o prodej silničních kostek
 42. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 43. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - typ smlouvy
 44. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - změna notifikace
 45. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - drážní osobní doprava
 46. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 47. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2014
 48. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
 49. Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na dokumentární film Sama proti času
 51. Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Angažovanci
 52. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
 53. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 2. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce
 55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 11/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 56. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 9/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 57. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 11/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 58. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 59. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 60. Projekty Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina a Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrhy na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 61. Doklad (prohlášení zadavatele) požadovaný od SFŽP ČR k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
 62. Projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 63. Projekty Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 64. Nové práce v rámci projektu Kraje Vysočina Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod
 65. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 66. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 67. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 68. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 69. Nájemní smlouva pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 70. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 71. Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
 72. Informace o průběhu aktualizace Zdravotního plánu Kraje Vysočina
 73. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o souhlas s nákupem věci na splátky
 74. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina
 75. Smlouva o spolupráci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 76. Návrh rozpočtového opatření - vratka transferu na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
 77. Smlouva se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
 78. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 79. Dary a příspěvky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 80. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 81. Peněžní dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2013
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2013
 84. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizací
 85. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu v rámci programu Partnerství Comenius Regio, projekt Effective School Management
 87. Havarijní pojištění vozidel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
 88. Návrh na odepsání pohledávky
 89. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - změna závazných ukazatelů
 90. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
 91. Potvrzení na vedoucím pracovním místě ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
 92. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
 93. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 94. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 95. Vyjmutí záchranné služby z povinností SKI klubu Velké Meziříčí při organizačním zajištění Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
 96. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Pacov
 97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
 98. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
 99. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
 100. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 101. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 102. Žádosti TJ Jiskra Havlíčkův Brod o prominutí zpoždění vyúčtování dotací na pořádání mistrovství a účasti na mistrovství
 103. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 104. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech
 105. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s podporou spolupráce s Nitranským samosprávným krajem
 106. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013
 107. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
 108. Pojistné smlouvy v souvislosti se zajištěním Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže
 109. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
 110. Návrh na vyřazení majetku a škody kraje
 111. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 2 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
 112. 4. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 113. Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 114. Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 115. Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 116. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III
 117. Návrh na odepsání pohledávky
 118. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
 119. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 120. Podání projektové žádosti Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
 121. Organizační řády příspěvkových organizací Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina a Domov bez zámku
 122. Podstatná změna č. XI a informace o aktuálním stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 123. 5. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 124. Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 125. Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 126. Podstatná změna XII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 127. Vzdání se funkce ředitele a pověření řízením Střední školy automobilní Jihlava
 128. Odměna řediteli Střední školy automobilní Jihlava – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 129. Rozpočtové opatření – vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 130. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
 131. Návrh na provedení rozpočtového opatření – proplacení splátky 1. etapy realizace projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“ pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
 132. Návrh rozpočtového opatření – dotační program Bezpečnost a kvalita ZP
 133. Rozprava členů rady
Usnesení 2203/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 39/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 – 10, 13, 14, 17, 18, 19 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
Usnesení 2204/40/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-02.doc, RK-40-2013-02, př. 1

03. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-3
Usnesení 2205/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-40-2013-03, př. 1 s Povodím Vltavy, státním podnikem se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953 jako povinným z věcného břemene.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-03.doc, RK-40-2013-03, př. 1, RK-40-2013-03, př. 2

04. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 2206/40/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemek par. č. 4708 ostatní plocha, dráha o výměře 1300 m2 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 709 94 226 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 30 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-04.doc, RK-40-2013-04, př. 1, RK-40-2013-04, př. 2

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice - zrušení usnesení 0517/12/2012/RK
Usnesení 2207/40/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-05.doc, RK-40-2013-05, př. 1, RK-40-2013-05, př. 2, RK-40-2013-05, př. 3, RK-40-2013-05, př. 4

06. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2208/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina dle materiálu RK-40-2013-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-06.doc, RK-40-2013-06, př. 1

07. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 2209/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-40-2013-07, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem nabídku uchazeče ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, PSČ 584 01, IČO 62028081;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-07.doc, RK-40-2013-07, př. 1, RK-40-2013-07, př. 2

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
Usnesení 2210/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 571 660 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-08.doc

09. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2211/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-40-2013-09, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-40-2013-09, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 416/1 v k.ú. Černov zastavěnou chodníky do vlastnictví obce Černov na úřední desce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-09.doc, RK-40-2013-09, př. 1

10. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2212/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-40-2013-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-10.doc, RK-40-2013-10, př. 1

13. Uzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1
Usnesení 2213/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem a obcí Pavlov jako vlastníkem pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1 na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 88/1, par. č. 88/2, par. č. 88/3 a par. č. 1161/10 v katastrálním území Pavlov dle materiálu RK-40-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-13.doc, RK-40-2013-13, př. 1

14. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
Usnesení 2214/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu nemovitostí v rozsahu dle materiálu RK-40-2013-14, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-14.doc, RK-40-2013-14, př. 1, RK-40-2013-14, př. 2

17. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
Usnesení 2215/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu nemovitostí v rozsahu dle materiálu RK-40-2013-17, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-17.doc, RK-40-2013-17, př. 1, RK-40-2013-17, př. 2

18. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a dodatek Příkazní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
Usnesení 2216/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-40-2013-18, př. 1;
 • Dodatek č. 3 Příkazní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-40-2013-18, př. 2.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-18.doc, RK-40-2013-18, př. 1, RK-40-2013-18, př. 2

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
Usnesení 2217/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-40-2013-19, př. 1, do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
 • zahájit jednání s městem Náměšť nad Oslavou o darování pozemků dle materiálu RK-40-2013-19, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-40-2013-19, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-40-2013-19, př. 2 z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-19.doc, RK-40-2013-19, př. 1, RK-40-2013-19, př. 2

11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2218/40/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitelka Domova Jeřabina, příspěvková organizace, ředitelka Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-11.doc, RK-40-2013-11, př. 1, RK-40-2013-11, př. 2, RK-40-2013-11, př. 3, RK-40-2013-11, př. 3a

12. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2219/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-40-2013-12, př. 1;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-12.doc, RK-40-2013-12, př. 1, RK-40-2013-12, př. 2, RK-40-2013-12, př. 3

15. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina II
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2220/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-40-2013-15, př. 1, RK-40-2013-15, př. 2, RK-40-2013-15, př. 3, RK-40-2013-15, př. 4, RK-40-2013-15, př. 5, RK-40-2013-15, př. 6, RK-40-2013-15, př. 7, RK-40-2013-15, př. 8, RK-40-2013-15, př. 9, RK-40-2013-15, př. 10, RK-40-2013-15, př. 11, RK-40-2013-15, př. 12, RK-40-2013-15, př. 13, RK-40-2013-15, př. 14 a dodatku nájemní smlouvy dle materiálu RK-40-2013-15, př. 9;
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace po dobu trvání nájemní smlouvy uzavřené dle materiálu RK-40-2013-15, př. 3 a RK-40-2013-15, př. 4 předložit každoročně v termínu do 10. 2. ekonomickému odboru krajského úřadu písemné vyúčtování nákladů za předcházející rok, které na předmětu nájmu provedl nájemce nad rámec běžných oprav.
odpovědnost: ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvková organizace, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, ředitel Střední průmyslové školy a Střední odborné učiliště Pelhřimov, ředitelka Dětského domova, Senožaty 199, ředitel Domova ve Zboží, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-15.doc, RK-40-2013-15, př. 1, RK-40-2013-15, př. 2, RK-40-2013-15, př. 3, RK-40-2013-15, př. 4, RK-40-2013-15, př. 5, RK-40-2013-15, př. 6, RK-40-2013-15, př. 7, RK-40-2013-15, př. 8, RK-40-2013-15, př. 9, RK-40-2013-15, př. 10, RK-40-2013-15, př. 11, RK-40-2013-15, př. 12, RK-40-2013-15, př. 13, RK-40-2013-15, př. 14

16. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2221/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-40-2013-16, př. 1;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-16.doc, RK-40-2013-16, př. 1, RK-40-2013-16, př. 2, RK-40-2013-16, př. 3

21. Plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje ke schválení plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2222/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014 dle materiálů RK-40-2013-21, př. 1a, RK-40-2013-21, př. 2a, RK-40-2013-21, př. 3a, RK-40-2013-21, př. 4a, RK-40-2013-21, př. 5a, RK-40-2013-21, př. 6a, RK-40-2013-21, př. 7a, RK-40-2013-21, př. 8a, RK-40-2013-21, př. 9a, RK-40-2013-21, př. 10a, RK-40-2013-21, př. 1b-10b.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 17. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-21.doc, RK-40-2013-21, př. 1a, RK-40-2013-21, př. 2a, RK-40-2013-21, př. 3a, RK-40-2013-21, př. 4a, RK-40-2013-21, př. 5a, RK-40-2013-21, př. 6a, RK-40-2013-21, př. 7a, RK-40-2013-21, př. 8a, RK-40-2013-21, př. 9a, RK-40-2013-21, př. 10a, RK-40-2013-21, př. 1b-10b

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013 - poskytnutí dotace na aktivity související s televizním dokumentem
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2223/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci společnosti A.G.A. studio, s. r. o., IČO: 28303971, se sídlem Hlinky 142c, 603 00 Brno dle materiálu RK-40-2013-22, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 150 000 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-40-2013-22, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-22.doc, RK-40-2013-22, př. 1, RK-40-2013-22, př. 2

23. Prohlášení Kraje Vysočina ve vztahu k majetkovému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o žádosti Biskupství českobudějovického o vyjádření se kraje k vlastnictví movitého majetku. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2224/40/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnost, že Kraj Vysočina ani jeho příspěvkové organizace nejsou povinnou osobou dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi);
prohlašuje,
že Kraj Vysočina nabyl majetek, se kterým dnes hospodaří jeho příspěvkové organizace, na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o tomto prohlášení informovat sbírkotvorné organizace zřizované na úseku kultury, Biskupství českobudějovické, Biskupství brněnské, popř. další subjekty v případě, že Kraj Vysočina v budoucnu obdrží obdobnou žádost, ve vztahu k majetkovému vyrovnání s církvemi.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-23.doc, RK-40-2013-23, př. 1, RK-40-2013-23, př. 2, RK-40-2013-23, př. 3, RK-40-2013-23, př. 4

24. Záměr propagace Kraje Vysočina v tematické příloze Literárních novin
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje ke schválení záměr propagace Kraje Vysočina v roce 2014 v tematické příloze Literárních novin.
Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkládajícím materiál k dopracování. K. Lisá doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-24.doc

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2225/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 300 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů u technického zhodnocení nemovitého majetku předaného do správy této organizace v říjnu 2013;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizace, pro rok 2013 zvýšením o částku 300 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2013 vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2013 zvýšením o částku 300 000 Kč z důvodu vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2013 vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-25.doc, RK-40-2013-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 4. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhem přijetí splátky půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2226/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 179 783,08 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n. a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 179 783,08 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-26.doc, RK-40-2013-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - proplacení splátky etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání prišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2227/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovým znakem 41117007) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 67 245,64 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 67 245,64 Kč (ÚZ 41117007) s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 67 245,64 Kč na realizaci projektu Porta culturae.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-27.doc, RK-40-2013-27, př. 1

28. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Smlouvy o výpůjčce
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje návrh uzavření smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2228/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-40-2013-28, př. 1 se subjekty spolupracujícími na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, uvedenými v materiálu RK-40-2013-28, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-28.doc, RK-40-2013-28, př. 1, RK-40-2013-28, př. 2

29. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje se závěrečnou monitorovací zprávou s žádostí o platbu k projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 2229/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu k projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line za sledované období 1. 10. 2013 – 30. 11. 2013, uvedenou v materiálech RK-40-2013-29, př. 1upr1 a RK-40-2013-29, př. 2upr1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-40-2013-29, př. 1upr1 a RK-40-2013-29, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 17. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-29.doc, RK-40-2013-29, př. 1, RK-40-2013-29, př. 2

131. Návrh na provedení rozpočtového opatření – proplacení splátky 1. etapy realizace projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“ pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2230/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad) o účelovou neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod s účelovým znakem 38586005 ve výši 854 107,69 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 38586005 o stejnou částku 854 107,69 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 854 107,69 Kč na realizaci projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-131.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2231/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-40-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-30.doc, RK-40-2013-30, př. 1

31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/408 Jemnice - Dobrá Voda
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce pro kompletní zhotovení stavby „II/408 Jemnice - Dobrá Voda“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2232/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/408 Jemnice - Dobrá Voda formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-40-2013-31, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-40-2013-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-31.doc, RK-40-2013-31, př. 1, RK-40-2013-31, př. 2, RK-40-2013-31, př. 3

32. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/405 Příseka - obchvat
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2233/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/405 Příseka - obchvat formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-40-2013-32, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že komise pro otevírání obálek je oprávněna k otevírání obálek se žádostmi o účast a obálek s nabídkami;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na II/405 Příseka - obchvat dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce – materiálu RK-40-2013-32, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-32.doc, RK-40-2013-32, př. 1, RK-40-2013-32, př. 2, RK-40-2013-32, př. 3, RK-40-2013-32, př. 4

J. Běhounek navrhl projednání bodů 33, 34 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

33. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/639 Batelov - úprava křižovatky
Usnesení 2234/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/639 Batelov - úprava křižovatky dle materiálu RK-40-2013-33, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/639 Batelov - úprava křižovatky nabídku COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, IČO: 26177005 (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), v souladu s materiálem RK-40-2013-33, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-33.doc, RK-40-2013-33, př. 1

34. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/351 Třebíč - most ev. č. 351-024
Usnesení 2235/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby II/351 Třebíč - most ev. č. 351-024 dle materiálu RK-40-2013-34, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby II/351 Třebíč - most ev. č. 351-024 nabídku AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218, v souladu s materiálem RK-40-2013-34, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-34.doc, RK-40-2013-34, př. 1

35. Návrh na změnu názvu akce v kapitole Doprava, příloha D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložili radě kraje ke schválení návrh změny názvu akce zařazené v kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2236/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akce II/360 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa zařazené v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě na nový název II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 15. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-35.doc

36. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2237/40/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-36, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-36.doc, RK-40-2013-36, př. 1

37. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2238/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt: II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-40-2013-37, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-37.doc, RK-40-2013-37, př. 1

38. 5. zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložili radě kraje ke schválení 5. zprávu o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2239/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
5. zprávu o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu RK-40-2013-38, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-38.doc, RK-40-2013-38, př. 1

39. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o ukončení níže uvedených Projektů dopravní infrastruktury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2240/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 90 963,31 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty:
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba: konečný zůstatek ve výši 51 659,59 Kč;
 • II/360 Štěpánovice - Vacenovice: konečný zůstatek ve výši 28 484,66 Kč;
 • II/405 Příseka - Brtnice: konečný zůstatek ve výši 143,73 Kč;
 • Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice: konečný zůstatek ve výši 81,67 Kč;
 • II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba: konečný zůstatek ve výši 10 583,09 Kč;
 • II/402 Třešť - křiž. s I/38: konečný zůstatek ve výši 10,57 Kč;
rozhoduje
nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice na projekční práce Projektů:
 • III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775-1: výdaje v roce 2010 byly 249 280,00 Kč;
 • II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001: výdaje v roce 2010 byly 245 400,00 Kč;
 • III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936-1: výdaje v roce 2010 byly 234 360,00 Kč
v celkové výši 729 040,00 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-39.doc, RK-40-2013-39, př. 1, RK-40-2013-39, př. 2, RK-40-2013-39, př. 3, RK-40-2013-39, př. 4, RK-40-2013-39, př. 5, RK-40-2013-39, př. 6

40. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2241/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2014 dle materiálu RK-40-2013-40, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-40.doc, RK-40-2013-40, př. 1

41. Žádost města Přibyslav o prodej silničních kostek
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o žádosti města Přibyslav o prodej silničních žulových kostek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2242/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodejem silničních žulových kostek za cenu 300 Kč/m2 městu Přibyslav.
odpovědnost: ODSH
termín: do 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-41.doc

42. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložili radě kraje ke schválení jednorázové pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2243/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-40-2013-42;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 77 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice o částku 77 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky dle materiálu RK-40-2013-42.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-42.doc

43. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - typ smlouvy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s variantním návrhem usnesení tohoto materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 2244/40/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
pro výběr dopravců postup podle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-43.doc, RK-40-2013-43, př. 1, RK-40-2013-43, př. 2, RK-40-2013-43, př. 3

44. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - změna notifikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2245/40/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zrušit notifikaci záměru Kraje Vysočina provést výběr dopravců veřejné linkové osobní dopravy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části, dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách - 5 samostatných oblastí v rámci území Kraje Vysočina, typ smlouvy - smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-44.doc, RK-40-2013-44, př. 1, RK-40-2013-44, př. 2

45. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - drážní osobní doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložili radě kraje variantní návrh usnesení. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 2246/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí,
že součástí optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina bude také řešení regionální drážní osobní dopravy.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-45.doc, RK-40-2013-45, př. 1, RK-40-2013-45, př. 2

46. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2247/40/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-46.doc

47. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí darů vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2248/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže Poznej Vysočinu 2014, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:
 • První místo: ultrabook, ASUS SS56CM-47214H (S56CM-47214H), Intel i3-3217U 1.8GHz DC, 4GB DDR3, 24GB SSD + 750GB, Windows 8. Cena s DPH: 14950 Kč;
 • Druhé místo: tablet Samsung Galaxy Tab3 T2100, 7 8GB White, SM-T2100ZWAXEZ. Cena s DPH: 5 090 Kč;
 • Třetí místo: tablet Yarvik Luna 10c 10 8GB Android 4.1, TAB10-150. Cena s DPH: 3 490 Kč
na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-40-2013-47, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 21. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-47.doc, RK-40-2013-47, př. 1

48. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o spolupráci se společností PSJ, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2249/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-40-2013-48, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-48.doc, RK-40-2013-48, př. 1

49. Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2250/40/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-40-2013-49, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-49.doc, RK-40-2013-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na dokumentární film Sama proti času
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2251/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti CHYTEJ s. r. o., Příběnická 1105, Tábor, IČO: 251 72 212 na krytí nákladů souvisejících s natáčením filmu Sama proti času dle materiálu RK-40-2013-50, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-50.doc, RK-40-2013-50, př. 1, RK-40-2013-50, př. 2

51. Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Angažovanci
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o realizaci projektu „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2252/40/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-40-2013-51, př. 1, RK-40-2013-51, př. 2, RK-40-2013-51, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-51, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-51.doc, RK-40-2013-51, př. 1, RK-40-2013-51, př. 2, RK-40-2013-51, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 52 - 59 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

52. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
Usnesení 2253/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 1 897 176,82 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina o splátku kontokorentního úvěru ve výši 1 897 176,82 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-52.doc

53. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 2. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Usnesení 2254/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 20 916 575 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-53.doc

54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce
Usnesení 2255/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ANGAŽOVANCI o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1) ve výši 864,29 EUR (21 801,72 Kč).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-54.doc

55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 11/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2256/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 127 355,53 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-55.doc

56. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 9/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2257/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 740 916,99 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-56.doc

57. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 11/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2258/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 825 893,69 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-57.doc

58. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2259/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 139 208,08 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-58.doc

59. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Usnesení 2260/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 803,64 EUR (20 271,82 Kč), které jsou určeny k dalšímu financování projektu Zdraví bez hranic.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-59.doc

130. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2261/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí uchazečů uvedené v materiálech RK-40-2013-130, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku společnosti ZDAR, a. s., se sídlem Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou, IČO: 46965815 jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost“ dle materiálu RK-40-2013-130, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje oznámit výsledek zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky všem uchazečům, kteří podali nabídku a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-130.doc, RK-40-2013-130, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 60, 63 v bloku.
K předkládaným bodům odboru životního prostředí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

60. Projekty Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina a Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrhy na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 2262/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 673 457,08 Kč za zrealizované závěrečné části projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 147 912,00 Kč za dílčí část projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-60.doc

63. Projekty Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 2263/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 285 560,00 Kč za zrealizovanou první dílčí část projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-63.doc

61. Doklad (prohlášení zadavatele) požadovaný od SFŽP ČR k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí oddělení rozvoje a podpory životního prostředí, seznámil radu kraje se zněním dokladu požadovaného k vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a ke „Smlouvě o poskytnutí podpory“ v Operačním programu Životní prostředí pro projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2264/40/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-61, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-61.doc, RK-40-2013-61, př. 1

62. Projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
J. Joneš, vedoucí oddělení rozvoje a podpory životního prostředí, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.
Usnesení 2265/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 102 603,30 Kč a 8 721 280,97 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-62.doc

64. Nové práce v rámci projektu Kraje Vysočina Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod
J. Joneš, vedoucí oddělení rozvoje a podpory životního prostředí, informoval radu kraje o návrhu řešení nových prací v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina“ na akci „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“ spolufinancovaného z Operačního programu Životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2266/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
v projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod realizovat nové práce tzn. dodávku a stavbu oplocení, stavbu zpevněných ploch - chodníků a kácení poškozeného stromu včetně náhradní výsadby za toto havarijní kácení dle materiálu RK-40-2013-64, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí připravit realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na nové práce tzn. dodávku a stavbu oplocení, stavbu zpevněných ploch - chodníků a kácení poškozeného stromu včetně náhradní výsadby za toto havarijní kácení dle materiálu RK-40-2013-64, př. 2 a to v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných č. 04/2013 ze dne 05. 03. 2013.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-64.doc, RK-40-2013-64, př. 1, RK-40-2013-64, př. 2

65. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
J. Joneš, vedoucí oddělení rozvoje a podpory životního prostředí, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací a smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2267/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy:
 • č. 10078866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz dle materiálu RK-40-2013-65, př. 2;
 • č. 10078526 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov dle materiálu RK-40-2013-65, př. 4;
 • č. 10078786 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-40-2013-65, př. 6;
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotací dle materiálů RK-40-2013-65, př. 1, RK-40-2013-65, př. 3 a RK-40-2013-65, př. 5.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-65.doc, RK-40-2013-65, př. 1, RK-40-2013-65, př. 2, RK-40-2013-65, př. 3, RK-40-2013-65, př. 4, RK-40-2013-65, př. 5, RK-40-2013-65, př. 6

66. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2268/40/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OZ, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-66.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 67, 68, 78, 79, 81, 85 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel L. Joukl.

67. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2269/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-67, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-67.doc, RK-40-2013-67, př. 1, RK-40-2013-67, př. 2

68. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2270/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-68, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-68.doc, RK-40-2013-68, př. 1

78. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2271/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-78, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-78.doc, RK-40-2013-78, př. 1, RK-40-2013-78, př. 2, RK-40-2013-78, př. 3

79. Dary a příspěvky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2272/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-79, př. 1;
 • s přijetím peněžní podpory pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, k účasti zaměstnance na vědeckém kongresu dle materiálu RK-40-2013-79, př. 2, a to do výše 42 677 Kč;
 • s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 50 917 Kč na vybavení pokojů dětského oddělení nemocnice dle materiálu RK-40-2013-79, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-79.doc, RK-40-2013-79, př. 1, RK-40-2013-79, př. 2, RK-40-2013-79, př. 3

81. Peněžní dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2273/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-40-2013-81, př. 1 a RK-40-2013-81, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-81.doc, RK-40-2013-81, př. 1, RK-40-2013-81, př. 2

85. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2274/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-85, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-85.doc, RK-40-2013-85, př. 1

69. Nájemní smlouva pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem dodatku k Nájemní smlouvě pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2275/40/2013/RK
Rada kraje
nesouhlasí
s uzavřením Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 2027 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-69, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-69.doc, RK-40-2013-69, př. 1, RK-40-2013-69, př. 2

70. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o nabídce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2276/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-40-2013-70, př. 1;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-40-2013-70, př. 1, odbornou fyzickou likvidací a v případě Gastrofibroskopu Olympus (položka s inventárním číslem 002-000-000-148) s prodejem za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-70.doc, RK-40-2013-70, př. 1

71. Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2277/40/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-40-2013-71.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-71.doc

72. Informace o průběhu aktualizace Zdravotního plánu Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí informace o realizovaných aktivitách za 2. pololetí roku 2013 souvisejících s aktualizací Zdravotního plánu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2278/40/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizovaných aktivitách za 2. pololetí roku 2013 souvisejících s aktualizací Zdravotního plánu Kraje Vysočina dle materiálu RK-40-2013-72, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-72.doc, RK-40-2013-72, př. 1

73. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o souhlas s nákupem věci na splátky
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o souhlas s pořízením zdroje ionizujícího záření v terapeutickém kobaltovém zářiči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2279/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořízení (výměnu) zdroje ionizujícího záření v terapeutickém kobaltovém zářiči u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v celkové předpokládané výši 3 025 tis. Kč;
souhlasí
s pořízením (výměnou) zdroje ionizujícího záření v terapeutickém kobaltovém zářiči u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na splátky dle materiálu RK-40-2013-73, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-73.doc, RK-40-2013-73, př. 1, RK-40-2013-73, př. 2

74. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2280/40/2013/RK
Rada kraje
mění
usnesení č. 1767/33/2013/RK tak, že část textu:
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 212 140 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 68 440 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 328 300 Kč
se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 362 140 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 119 561 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 450 000 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 277 179 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice v rozsahu dle přílohy RK-40-2013-74, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-74.doc, RK-40-2013-74, př. 1

75. Smlouva o spolupráci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu Smlouvy o spolupráci Nemocnice Jihlava se společností C4P s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2281/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o spolupráci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-75, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-75.doc, RK-40-2013-75, př. 1

76. Návrh rozpočtového opatření - vratka transferu na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2282/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o dotaci vrácenou na účet Ministerstva práce a sociálních věcí a určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny ve výši 132 816 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 19 922,40 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 112 893,60 Kč);
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o dotaci vrácenou na účet Ministerstva práce a sociálních věcí a určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny ve výši 156 552 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 23 482,80 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 133 069,20 Kč);
 • snížení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 132 816 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 19 922,40 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 112 893,60 Kč);
 • snížení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 156 552 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 23 482,80 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 133 069,20 Kč);
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku 132 816 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny;
 • snížení závazného ukazatele Investiční dotace na rok 2013 o částku 156 552 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-76.doc, RK-40-2013-76, př. 1, RK-40-2013-76, př. 2

77. Smlouva se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2283/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky dle materiálu RK-40-2013-77, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-77.doc, RK-40-2013-77, př. 1

80. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2284/40/2013/RK
Rada kraje
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2013-80, př. 1;
schvaluje
schéma složení výběrové komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, včetně popisu průběhu výběrového řízení dle materiálu RK-40-2013-80, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-80.doc, RK-40-2013-80, př. 1, RK-40-2013-80, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 82, 83 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2013
Usnesení 2285/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ve výši 216 323 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí roku 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-82.doc

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2013
Usnesení 2286/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 417 302,13 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-83.doc

84. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2287/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-84, př. 1;
 • s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-84, př. 2;
 • s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-84, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-84.doc, RK-40-2013-84, př. 1, RK-40-2013-84, př. 2, RK-40-2013-84, př. 3

132. Návrh rozpočtového opatření – dotační program Bezpečnost a kvalita ZP
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2288/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (účelový znak 35438) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Bezpečnost a kvalita ZP o částku 100 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 35438 o celkovou částku 100 000 Kč s určením pro:
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 50 000 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2013 o částku:
 • 50 000 pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
 • 50 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
určenou na realizaci projektu v rámci státního dotačního programu Bezpečnost a kvalita ZP.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-132.doc, RK-40-2013-132, př. 1

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu v rámci programu Partnerství Comenius Regio, projekt Effective School Management
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh přijetí finančních prostředků v rámci projektu Effective School Management. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2289/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství TAM o přijaté finanční prostředky ve výši 67 141,55 Kč určené na financování projektu s názvem Effective School Management, COM-REG-2011-002.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-86.doc

87. Havarijní pojištění vozidel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov o možnost pokračování havarijního pojištění pro provozovaná vozidla. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2290/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidla Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou (ŠKODA FABIA COMBI s registrační značkou 1J4 8635) staršího 10 let do 31. 12. 2015;
 • výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidla Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (ŠKODA FABIA s registrační značkou 1J1 1936) staršího 10 let do 31. 12. 2015.
odpovědnost: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, OŠMS.
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-87.doc

88. Návrh na odepsání pohledávky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh odepsání pohledávek České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2291/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy v celkové hodnotě 214 800 Kč dle materiálu RK-40-2013-88, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-88.doc, RK-40-2013-88, př. 1

89. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2292/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu, spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 120 000 Kč a v navýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 120 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378; IČO 70838241, o částku 120 000 Kč dle materiálu RK-40-2013-89.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-89.doc, RK-40-2013-89, př. 1

90. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh odvolání ředitele v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2293/40/2013/RK
Rada kraje
odvolává
Mgr. Petra Hořejše z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, s účinností od 1. 1. 2014, dle materiálu RK-40-2013-90, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-90.doc, RK-40-2013-90, př. 1

91. Potvrzení na vedoucím pracovním místě ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2294/40/2013/RK
Rada kraje
potvrzuje
podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, PhDr. Hynka Bouchala, Ph.D. na vedoucím pracovním místě ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019 podle materiálu RK-40-2013-91, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-91.doc, RK-40-2013-91, př. 1

92. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2295/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2013-92, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-92.doc, RK-40-2013-92, př. 1

93. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení uvedeného nepotřebného majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2296/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením Škody Felicie COMBI, registrační značka TRH 19-38 z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-40-2013-93;
 • s vyřazením kopírovací stroj Minolta Di250, inventární číslo 5-400190 z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-40-2013-93.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a ředitelé Střední průmyslové školy Třebíč a Střední odborné školy Nové Město na Moravě.
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-93.doc

94. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2297/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-40-2013-94, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-94.doc, RK-40-2013-94, př. 1

95. Vyjmutí záchranné služby z povinností SKI klubu Velké Meziříčí při organizačním zajištění Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2298/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže dle materiálu RK-40-2013-95, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-95.doc, RK-40-2013-95, př. 1, RK-40-2013-95, př. 2

96. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Pacov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2299/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením Serveru 200 MHz, 16 MB RAM, bez disků, inventární číslo IVT C 15, rok pořízení 1997, pořizovací cena 201 758 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • s vyřazením Kopírky analogové A3, inventární číslo DDHM CR 6, rok pořízení 1997, pořizovací cena 110 922 Kč, zůstatková cena 0 Kč
z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Pacov dle materiálu RK-40-2013-96.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Pacov
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-96.doc

97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem přijetí účelových prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje Vysočina Education. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2300/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 91 701,39 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 91 701,39 Kč na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-97.doc

98. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2301/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 174 186,08 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119, o částku 1 174 186,08 Kč na realizaci projektu Inovace vzdělávacích programů a rozvoj praxí vyšších odborných zdravotnických škol na Vysočině.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-98.doc

99. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku užívaného Vyšší odbornou školou a Obchodní akademií Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2302/40/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Favorit 135 L, rok pořízení 1992, registrační značka HBD 25-00 z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Obchodní akademií Chotěboř dle materiálu RK-40-2013-99.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-99.doc

100. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2303/40/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení:
ČSSD - Josef Myslivec, Zdeněk Sedláček
ODS - Martina Bártová
KDU-ČSL - Magda Vaňková
KSČM - Roman Ondrušek
TOP 09 a STAN - Ladislav Bárta
Pro Vysočinu - Jan Burda
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-100.doc

101. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2304/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, IČO: 25557475 ve výši 50 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu dle materiálu RK-40-2013-101, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-101.doc, RK-40-2013-101, př. 1, RK-40-2013-101, př. 2

102. Žádosti TJ Jiskra Havlíčkův Brod o prominutí zpoždění vyúčtování dotací na pořádání mistrovství a účasti na mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod o.s. o prominutí zpoždění vyúčtování dotací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2305/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zamítnout žádosti Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod o.s. o prominutí zpoždění vyúčtování dotací dle materiálů RK-40-2013-102, př. 3 a RK-40-2013-102, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-102.doc, RK-40-2013-102, př. 1, RK-40-2013-102, př. 2, RK-40-2013-102, př. 3, RK-40-2013-102, př. 4

103. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2306/40/2013/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2014, dle materiálu RK-40-2013-103, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-103.doc, RK-40-2013-103, př. 1, RK-40-2013-103, př. 2, RK-40-2013-103, př. 3, RK-40-2013-103, př. 4, RK-40-2013-103, př. 5

104. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2307/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz středním školám dle materiálu RK-40-2013-104, př. 1upr1 na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-104.doc, RK-40-2013-104, př. 1

105. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s podporou spolupráce s Nitranským samosprávným krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí podpory školám zapojeným do spolupráce s partnerským krajem. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2308/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz středním školám dle materiálu RK-40-2013-105, př. 1upr1 na podporu spolupráce s partnerským krajem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-105.doc, RK-40-2013-105, př. 1

106. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí podpory na aktivity Týdne vzdělávání dospělých 2013. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2309/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar institucím dle materiálu RK-40-2013-106, př. 1upr1 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-40-2013-106, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-106.doc, RK-40-2013-106, př. 1, RK-40-2013-106, př. 2

107. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o způsobu zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt „Od myšlenky k výrobku“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2310/40/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledku veřejné zakázky č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-40-2013-107;
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-40-2013-107, př. 1, RK-40-2013-107, př. 2, RK-40-2013-107, př. 3, RK-40-2013-107, př. 4, RK-40-2013-107, př. 5, RK-40-2013-107, př. 6, RK-40-2013-107, př. 7, RK-40-2013-107, př. 8, RK-40-2013-107, př. 9;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu:
 • zapracovat připomínky poskytovatele dotace - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do zadávacích podmínek;
 • zajistit řádný průběh zadávacího řízení č. 3 nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Od myšlenky k výrobku dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v navržených termínech;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, o částku 60 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Od myšlenky k výrobku o částku 60 000 Kč za účelem realizace výběrového řízení v rámci projektu Od myšlenky k výrobku s registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/27.01345.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-107.doc, RK-40-2013-107, př. 1, RK-40-2013-107, př. 2, RK-40-2013-107, př. 3, RK-40-2013-107, př. 4, RK-40-2013-107, př. 5, RK-40-2013-107, př. 6, RK-40-2013-107, př. 7, RK-40-2013-107, př. 8, RK-40-2013-107, př. 9

108. Pojistné smlouvy v souvislosti se zajištěním Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavření Smlouvy úrazového pojištění a Smlouvy pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2311/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu úrazového pojištění dle materiálu RK-40-2013-108, př. 2 a Smlouvu pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7 dle materiálu RK-40-2013-108, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-108.doc, RK-40-2013-108, př. 1, RK-40-2013-108, př. 2, RK-40-2013-108, př. 3

109. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2312/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže dle materiálu RK-40-2013-109, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-109.doc, RK-40-2013-109, př. 1

127. Vzdání se funkce ředitele a pověření řízením Střední školy automobilní Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2313/40/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-127.doc

128. Odměna řediteli Střední školy automobilní Jihlava – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2314/40/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: leden 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-128.doc

110. Návrh na vyřazení majetku a škody kraje
V. Novotný předložil radě kraje na vědomí zápis z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2315/40/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-110.doc

20. Změna pracovní smlouvy projektového a finančního manažera projektů transformace od 1. 1. 2014
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovali radu kraje o návrhu prodloužení pracovní smlouvy projektového a finančního manažera projektů transformace. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 2316/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
prodloužení pracovního místa dočasně schváleného do 31. 12. 2013 pro personální zajištění projektů transformace financovaných z Integrovaného operačního programu s určením odpovědnosti a finančních zdrojů u pracovní pozice „projektový a finanční manažer (OSV) II“ pro projekty Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Jinošov II a Transformace ÚSP Jinošov III. s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci projektů transformace (výše úvazků na jednotlivé projekty bude efektivně čerpána dle administrativní náročnosti každého projektu, vždy však v součtu 1,0 úvazku za všechny tři projekty za měsíc), a to s účinností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-20.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 111, 112 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

111. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 2 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
Usnesení 2317/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-40-2013-111, př. 1 a RK-40-2013-111, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-111, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-111.doc, RK-40-2013-111, př. 1, RK-40-2013-111, př. 2

112. 4. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
Usnesení 2318/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-40-2013-112, př. 1 a RK-40-2013-112, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-112, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-112.doc, RK-40-2013-112, př. 1, RK-40-2013-112, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 113 – 115, 122, 124 - 126 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

113. Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 2319/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-113, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-113, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-113.doc, RK-40-2013-113, př. 1

114. Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 2320/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-114, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-114, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2013-114, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-114.doc, RK-40-2013-114, př. 1

115. Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 2321/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-115, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-115, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2013-115, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-115.doc, RK-40-2013-115, př. 1

122. Podstatná změna č. XI a informace o aktuálním stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Usnesení 2322/40/2013/RK
Rada kraje
bere ne vědomí
informace o aktuálním stavu projektu Transformace ÚSP Křižanov II.;
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-122, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-40-2013-122 a RK-40-2013-122, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-40-2013-122, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-122.doc, RK-40-2013-122, př. 1

124. Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 2323/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-124, př. 1;
ukládá
 • odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-124, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2013-124, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-124.doc, RK-40-2013-124, př. 1

125. Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 2324/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-125, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-125, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-125.doc, RK-40-2013-125, př. 1

126. Podstatná změna XII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Usnesení 2325/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-126, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-126, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2013-126, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-126.doc, RK-40-2013-126, př. 1

116. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2326/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 121 406 Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-116.doc

117. Návrh na odepsání pohledávky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2327/40/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-117.doc

118. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Sun Drive Communications s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2328/40/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-40-2013-118, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-118.doc, RK-40-2013-118, př. 1

119. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh změny použití investičního fondu u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, pro rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2329/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-40-2013-119, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-119.doc, RK-40-2013-119, př. 1, RK-40-2013-119, př. 2

120. Podání projektové žádosti Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2330/40/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit dle materiálu RK-40-2013-120, př. 1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. B4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-120.doc, RK-40-2013-120, př. 1

121. Organizační řády příspěvkových organizací Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina a Domov bez zámku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrhy organizačních řádů výše uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2331/40/2013/RK
Rada kraje
vydává
 • Organizační řád Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2013-121, př. 1;
 • Organizační řád Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2013-121, př. 2.
odpovědnost: ředitelé dotčených příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-121.doc, RK-40-2013-121, př. 1, RK-40-2013-121, př. 2

123. 5. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s 5. monitorovací zprávou projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2332/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu dle materiálu RK-40-2013-123, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tento materiál na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR včetně požadovaných povinných příloh.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-123.doc, RK-40-2013-123, př. 1, RK-40-2013-123, př. 2

129. Rozpočtové opatření – vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2333/40/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 4 508 000 Kč (Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, ve výši 733 000 Kč, Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, ve výši 2 775 000 Kč a Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, ve výši 1 000 000) při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 4 508 000 Kč. Jedná se o vrácení prostředků návratné výpomoci, které byly poskytnuty některým příspěvkovým organizacím na výplatu mezd za 11/2013 včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2013-129.doc

133. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 40/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 1. 2014, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 40/2013 dne 17. 12. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 18. 12. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz